DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Dne 10. X. 1937. odbor se konstituisao i odabrao je: Za predsjednika g. Dr. Stevan
a Dimitrijevića , profesora teološkog fakulteta u penziji i predsjednika Crvenog
krsta; za podpredsjednike gg. Dr. Stanoja Nedeljkovića, dekana poljoprivredno-
šumarskog fakulteta i predstavnika Srpskog planinarskog društva, Dr. Ing.
Josip a Balena , profesora poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zemunu i predstavnika
toga fakulteta, g. Gjur u P. Brzakovića , predstavnika Sokola. Za tajnika:
g. Ing. Aleksandra Bogičevića, savjetnika Ministarstva šuma. Za članove
užeg odbora: g. Sav u Vučetića , načelnika Odjeljenja za vrhovni šumarski
nadzor, i po jednog predstavnika Ministarstva vojske i mornarice i Ministarstva prosvjete,
koga ta ministarstva odrede.


U smislu napred spomenutoga riješenja g. Ministra šuma i rudnika br. 6396/37.
odbor će sam za svoje poslovanje izraditi pravilnik, a analogno odboru u Beogradu
obrazovati će se slični odbori u banovinskim i sreskim mjestima, u koje će ući delegati
istih i sličnih organizacija i istih nadleštava.


Na uvodno spomenutoj konferenciji dne 22. IX. 1937. primljen je programatski
predlog predstavnika Crvenog krsta g. Vase Lazarevića i to:


1. da se po školama i preko svih društava drže popularna predavanja, kojima
bi se naša javnost upoznala sa koristi i važnosti šuma;
2. da se u dane sađenja drveća drže predavanja preko radija i na drugim
mjestima;
3. da se u dnevnim listovima, omladinskim i drugim časopisima tih dana pišu
članci o šumama;
4. da se izdaju publikacije, brošure i leci, kojima će se popularisati ovaj rad;
5. da banske uprave izdaju pismena upustva o pošumljavanju za učitelje i za
učenike osnovnih, srednjih i stručnih škola;
6. da se moli Ministarstvo prosvjete, da se za svaku školu odredi po jedan ili
više dana s jeseni i proljeća, kada će učenici po mogućstvu pod nadzorom stručnjaka
raditi na sadenju, u šumskim rasadnicima ili na branju sjemena;
7. da se u učiteljskim školama i bogoslovijama obrati veća pažnja šumarstvu i
poljoprivredi, jer sada učitelji nisu o tome dovoljno upućeni;
8. da se zamoli Ministarstvo građevina i banske uprave, da u dane sađenja drveća
oslobode redovne dužnosti nadzornike puteva i putare i upute ih da aktivno
sarađuju na sadenju;
9. da se od Ministarstva šuma i rudnika traži, da se u školama i svim drugim
organizacijama kao i do sada daje sjeme i šumske sadnice besplatno;
10. da se od Ministarstva šuma i rudnika traži, da se uredi dovoljno rasadnika
u zemlji;
U. da se od Ministarstva šuma i rudnika traži, da se ustupe školskoj djeci
zemljišta za rasadnik i voćnjak;
12. da Ministarstvo šuma i rudnika naredi sreskim vlastima, da se gajevima
zasađenim na ovaj način posveti naročita pažnja, da bi se sačuvali, a gdje je to neophodno
potrebno, da se i ograde;
13. da Ministarstvo unutrašnjih poslova naredi općinskim vlastima, da ´ ovu
akciju u svim pravcima pomažu;
14. da se traži od Ministarstva prosvjete, da se pri zidanju novih školskih zgrada
uvijek predvidi dovoljno zemljišta za uređenje voćnjaka, parkova i rasadnika;
15. da se traži od svih društava, koja podižu svoje stanove, da oko njih imaju
svoje parkove i voćnjake;
43