DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 38     <-- 38 -->        PDF

u s n j e h p o v o 1 j a n, dati će se na toj sjednici tajniku i blagajniku
definitivne direktive.


14. — Stipendije i potpore J. Š. U. — Budući da je rok za podnošenje
molbenica ostavljen do kraja godine 1937., to će se o predmetu konačno raspraviti i
odlučiti na slijedećoj (2.) sjednici Upravnog odbora.
15. — Eventualija:
a) Čita se molbenica namještenice udruženja Ljubic e Jozi ć za božičnu


pripomoć radi većih izdataka zbog bolesti tokom godine, a naročito radi toga, što je


morala platiti zaostatak poreza ma plaću iz ranijih godina.


Podjeljuje se jednokratna potpora od 1000 Din. iz proračunom za to predviđenih
sredstava.


b) Cita se izjava g. ing. Milana M a n o j 1 o v i ć a, višeg savjetnika ministarstva
šuma, da mu nije više moguće vršiti dužnost komorskog vijećnika Poljoprivredne
komore u Novom Sadu u svojstvu delegata J. Š. U., i predlog Beogradske
podružnice J. Š. U. od 25. XI. 1937. broj 77, da J. Š. U. umjesto gosp. Manojlovića
za to mjesto delegira g. Ing. Sloboda na Bar a ne a, višeg savjetnika Min. šuma
i rudnika i dosadanjeg delegiranog zamjenika ikomorskog vijećnika, a budući zamjenik
da bude g. Ing. Mihovil Pećina, direktor Direkcije šuma u Novom Sadu.
(Usvaja se!)


c) Potpredsjednik Ing. Lenarči ć izvješćuje, da se izrađuju nove željezničke
tarife za prevoz robe. On je u jednom odboru, koji će stavljati predloge za eventualne
izmjene, pa bi zato rado pribrao predloge i sa sjednice Upravnog odbora J. Š. U.


Ing. Miklau : Potrebno je sniženje za proredni materijal sječnice, oblice i
hmeljno kolje. Troškovi produkcije su veliki, a sniženjem prevozne tarife povećat će
se tržišta, a neće biti skučena samo na lokalnu prođu. Gojenje je šuma u glavnom
proređivanje i racijonalna sječa. Preporučena mjera bi stoga imala osim navedenog
i upliv na bolju budućnost šuma. Jednako je potrebno snižavanje prevozne tarife za
koru, ugljen i pilanske otpatke, a za ugljen još i specijalna ustanova, da se tarifa računa
po težini tereta a ne po zapremini.


Dr. Baien : Potrebno je sniženje tarife za prevoz ogrijevnog drveta, što ga
imovne općine dobavljaju željeznicom za svoje pravoužitnike iz svojih šuma ili iz
drugih šuma. Imovne općine su ustanove, pomoću kojih država riješava važno pitanje
državne šumske politike. Imovne općine su u gospodarskim i finansijskim poteškoćama,
a u pitanju sanacije tih prilika interesovana je materijalno neposredno i sama država,
.toga je i potrebno i razborito, da se znatno snizi prevoz građe i goriva određenog
za podmirenje potreba pravoužitnika (lica i ustanova) Imovnih općina.


Osim toga je potrebno, da se snizi prevoz mekih vrsta drveta pravcem iz Podunavlja,
Srijema i Slavonije na prugu Gorskog Kotara i prema Sušaku, gdje se nalaze
tvornice žigica i ukočenog drveta u svrhu industrijske prerade.


d) Ing. Otma r Mikla u primjećuje, da u časopisu Jugoslovenska šuma nema
izvještaja o životu i radu Jugoslov. šumarskog udruženja. Zaključuj e se, da se
podaci dostavljaju uredništvu toga časopisa!


e) Ing. Otma r Mikla u predlaže, da se važniji predmeti iz predavanja održanih
po stručnjacima državnog dobra Belje za vrijeme šum. ekskurzije poslije skupštine
u Novom Sadu uvrste u skupštinski zapisnik. (Usvaja se!)


f) Predsjednik Dr. Dragoljub P e t r o v i ć saopćuje, da su povodom donošenja
novog statuta za upravu državnog šumsko-industrijskog preduzeća Dobrljin-
Drvar doneseni u sarajevskim i vanjskim novinama notice i članci, koji tvrde, da
šumarski inžinjeri nisu sposobni da vode jedno šumsko-industrijsko preduzeće, već


36