DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 36     <-- 36 -->        PDF

e) Cita se dopis Kr. Banske uprave Savske banovine od 22. X. 1937. broj 16.061,
gdje se poziva J. Š. U. da odredi svoga člana za odbor za pošumljavamje pri Savskoj
banovini.


Zaključuje se da to bude g. I m g. Milan A n i ć, š um. pristav
. a šum. fakultetu u Zagrebu.


9. — Tiskanje Šumarskog Lista u godini 1938. Za tiskanje Šumarskog
Lista u godini 1938. zatražene su ponude od 14 tiskara, (Zagreb 6, Beograd 4,
Ljubljana 4). Stiglo je 9 ponuda (Zagreb 5, Beograd 1, Ljubljana 3). Pregledom ponuda
ustanovljuje se, da je najpodesnija ponuda Nadbiskupske tiskare, Zagreb, Kaptol 27.
Zaključuje se, da se Šumarski List u godini 1938. tiska u
Nadbiskupskoj tiskari u Zagrebu prema ofertu te tiskare od


2. XII. 1937. zaprimljenom u upravi udruženja dne 3. XII. 1937. p o d
broje m 1003—1937.
10. — Za buduću (2.) sjednicu Udruženja irnade blagajnik točno ustanoviti, koliki
iznos stoji na raspolaganje za podjelu potpora iz Kerešlkenjijeve zaklade, pa će se
uzeti tada u pretres prispjele molbenice, kao i sve one, koje do slijedeće sjednice
još stignu.
11. — Čita se predlog g. Ing. Nikole Neidhardta, da se otkupe negativi
od gosp. Ing. Ivana Isajeva propagandnih plakata, što ih je svojevremeno J. Š. U.
dalo izraditi, a ujedno da se pristupi izradi dijapozitiva tih fotografija.
Nakon rasprave se zaključuje, da se izradi dijapozitiva
ne pristupa sa strane Udruženja, no da se gosp. I sa le vu pre


poruč i da ponud i ta j materija l Ministarstv u šum a i rudnika ,
koj e ga mož e trebat i prigodo m organizovanj a izložb e šumar sk
e stru k e.


12. — Tajnik izvještava, da još nije stigao Upravi referat g. ing. Andrije Perušića,
inspektora Min. šuma o oporezovanju šuma i šumskih zemljišta u konačnoj redakciji
u smislu primjedaba i diskusije na 61. god. glavnoj skupštini Udruženja u
Novom Sadu.
Po tom se vodi podulja rasprava o predmetu oporezovanja šuma i šumskih
zemljišta na osnovu referata izloženog u »Jugoslovenskoj šumi« i članka ing. Plavšića
u Šumarskom Listu. U raspravi učestvuju: Dr. Baien, Miklau, S m il a j, P r emužić
i Dr. Petrovi ć.


Konačno se zaključuje: da ing. Miklau u međuvremenu
prije slijedeće sjednice izradi predlog, koji toi se imao uputiti
Ministarstvu šuma i rudnika, a u tom pred logu da se posebice
obrade pitanja, koja se mogu po nadležnima odnosno po Nar.
Skupštini riješavati bez prethodnoga izvršenja opsežnih
(često i terenskih) tehničkih predradnja, a u drugom dijelu
pitanja ove druge vrste. Taj predlog neka se putem Uprave
Udruženja dostavi svim članovima odbora, da ga mogu proučiti
prije definitivne odluke i zaključka na slijedećoj sjednici.
Zatim da se zatraži od Banskih uprava i Direkcija imovnih
općina njihove predstavke odnosno d o s a d a n j i prijedlozi


o reform i san ju oporezovanja šuma i šumskog zemljišta.
13. — Primaju se slijedeći novi redoviti članovi gg.: tag. Ruf t Süevam,
šum. inžinjer, Bezdan; Ing. N e d i m o v i ć Veseliti , hon. dnevničar, Ključ; Ing.
Selmanović Ahmed, hon. dnevničar, Ključ; Sanica K. D., Ključ; Puharević
Milan, trgovac drvom, Ključ; Rehak Stjepan, trgovac drvom, Ključ;
Ing. B o j i ć B 1 a ž o, šum. pristav, Qor. Milanovac.
34