DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 34     <-- 34 -->        PDF

4. — Blagajnik Oska r Dr e mi l izvješćuje o blagajničkom poslovanju od
prošle sjednice i o stanju blagajne sa danom 4. XII. 1937., a po tom posebice izvješćuje
slijedeće:
a) Članarina uplaćuje se jako slabo unatoč toga-, što su članovi tokom ove godine
opomenuti na uplatu oglasom u Šumarskom Listu i dva puta svaki posebice
opomenom.


b) Glede osiguranja muzeja izvjestiti mi je, da je isti bio osiguran kod osiguravajuće
zadruge Croatia od 11. X. 1908. do 11. X. 1913. policom br. 132262 na 20.000 Kruna,
a ista je dopisom Udruženja od 28. VII. 1911. br. 101 ustupljena Kr. hrv. slav. dalm. zem.
vladi odjelu za bogoštovje i nastavu u Zagrebu, jer se isti muzej počevši od 27. VII.
1911. na temelju sklopljene naročite pogodbe između bivšeg napred navedenog odjeljenja
i bivšeg Hrv. slav. šumarskog društva u Zagrebu nalazio pod upravom spomenutog
odjeljenja, i isto je imalo plaćati i plaćalo je godišnje premije za osiguranje
muzeja. Napred spomenuta polica broj 132262 obnovljena je ureda radi 12. IX. 1913.
na istu svotu sa policom broj 178431 na trajanje od 5 godina, t. j . do 11. X. 1918.


Međutim u listopadu 1913. preinačena je polica broj 178431 tako, da je izdana
nova polica broj 179358 i to samo na jednu godinu t. j . do 11. listopada 1914. Poslije
toga roka osiguranje nije više obnavljano.


Spisi, koji su se nalazili kod napred spomenutog odjeljenja bogoštovja i nastave,
s kojim je učinjena pogodba glede osiguranja muzeja, nalaze se sada kod prosvjetnog
odjeljenja Banske uprave savske banovine, pa se je udruženje obratilo na istu upitom
od 11. VIII. t. g. broj 630 za obavijest, kako je u tom predmetu raspoloženo prigodom
likvidacije tog odjeljenja. Obavijest nije jošte stigla, a požurena je 12. XI. o. g.


Rektorat univerziteta u Zagrebu, jer se sada isti muzej nalazi pod upravom
dekanata poljoprivrednog šumarskog fakulteta, upitan je dopisom broj 971—1937. glede
osiguranja muzeja, nu do danas nije odgovor stigao.


Posmrtn a pomo ć je nepromijenjena, t. j. , imade 45 članova, unatoč toga,
što se u svakom Šumarskom Listu poziva na upis. (Izvještaj se prima!)


Gosp. predsjednik Dr. ing. Dragoljub Petrović dolazi, i preuzima dalje
vođenje sjednice.


5. — Tajnik čita predstavku Banjalučke podružnice J. Š. U. od 4. X. 1937. broj 60,
da se Jugoslov. šum. udruženje zauzme na nadležnom mjestu, kako bi se trojici apsolvenata
tehničke srednje škole u Sarajevu (Čekrlija Risto, Bokić Milan, i Makić Trivun),
te apsolventu šum. škole u Piseku Pribiku Franji omogućilo unapređenje dalje od V.
čin. grupe, jer im je napredovanje zaustavio Zakon o činovnicima od 1. IV. 1937., dok
su drugi njihovi drugovi prije toga bili unapređeni preko V. čin. grupe. (Zaklju čuje
se, da se priberu informacije, da li su spomenuti svršili
četiri godišta tehničke srednje škole u Sarajevu, pa ako jesu,
da se za unapređenje principijelno zauzme predstavkom na
Ministarstvo šuma i rudnika!)
fi. — Čita se predstavka Banjalučke podružnice J. Š. U. od 29. IX. 1937. broj 64,
da se Uprava Udruženja zauzme na nadležnom mjestu za promjenu naziva »podšumar«,
a da se uvedu nazivi za X. položajnu grupu činovnika: podšuma r II klase ; za


IX. grupu: podšumar I. klase; za VIII. grupu: šumar, a za VII. položajnu
grupu : n a d š u m a r. (Zaključuje se, da za slijedeću sjednicu Upravnog
odbora član g. Borislav Nikolić izradi obrazložen prcdlog
u t-o m p r e d m e tu!)
7. — Čita se izvještaj i predlog gosp. Dr. Neidhardt a o posjeti gosp. Ilije
Mitrush-Panariti , šumarskog inžinjera Ministarstva narodne privrede u Tirani
učinjenoj Upravi udruženja dne 12. X. 1937. i o njegovu predlogu, da bi J. Š. U., kao
32