DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Detaljno je obrađeno unapređivanje ribarstva, zadrugarstvo, zaštita ribarstva
kao i kaznene odredbe.
Za šumare važan je § 70, koji propisuje kvalifikaciju za ribarske referente.
On glasi:


»1. — Sve poslove ribarstva u Ministarstvu poljoprivrede vodi .preko Otseka
za ribarstvo Odeljenje za stočarstvo, a kod banskih uprava ban preko Poljoprivrednog
odjeljenja. Po potrebi može se osnovati i kod banskih uprava otsek za ribarstvo saglasno
§-u 20 zakona o banskoj upravi.


2. — Kod prvostepene opšte upravne vlasti dužnosti ribarskog referenta vršit će
poljoprivredni referenti, a po potrebi mogu se postaviti specijalni referenti za ribarstvo
za jedan ili više srezova.
3. — Stručni činovnici za ribarstvo u Ministarstvu poljoprivrede i banskim
upravama moraju imati poljoprivredno-šumarsku ili biološku fakultetsku spremu i
stručnu spremu iz oblasti ribarstva.
Kao stručna sprema smatra se:


a) najmanje jednogodišnji uspešni rad u kakvom ribarskom biološkom zavodu
u zemlji ili u inostranstvu, prvenstveno u zavodu za ribarstvo predviđenom ovim
zakonom, ili


b) najmanje jednogodišnji praktični rad kod kojeg ribarskog preduzeća u zemlji
ili u inostranstvu, ili
v) najmanje godinu dana uspješnog rada u kakvom zavodu za ribarstvo sa
praktičnom zamenom u zemlji ili u inostranstvu.


4. — Upravnici državnih ili banovinskih mrestilišta, stanica za rasplođivanje,
oglednih ribnjaka, moraju imati najmanje svršenu srednju poljoprivrednu školu sa
ribarskom stručnom spremom. Kao stručna sprema smatra se bar dvogodišnji uspešan
rad u kakvom većem preduzeću ili zavodu za gajenje riba ili kakvom značajnijem
mrestilištu.«
Ovaj zakon otvara mladim inženjerima šumarstva novo polje rada i uposlenja.


Upravo su šumari po svojem tehničkom i enciklopedijskom znanju i shvaćanju
najpodesniji za zvanje ribarskih referenata. Šumari su pored šumarstva bili vazda
pioniri u lovstvu i ribarstvu. Mora se priznati, da su upravo šumari najviše radili i
propagirali čuvanje, zaštitu i unapređivanje lovstva i ribarstva svagdje pa i kod nas.


Toliko za sada; kasnije ćemo donijeti potrebnu kritiku toga zakona, koji je
primljen u skupštini kao i u senatu gotovo bez ikakove debate, čemu se nismo mogli
nadati, kad se radi o tako ozbiljnoj i važnoj grami narodne privrede.


M. Drnić.
IZ UDRUŽENJA


ZAPISNIK


1. sjednice Upravnog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja održane dne 5. XII.
1937. u Beogradu u prostorijama biblioteke Ministarstva šuma i rudnika.
Prisutni : Predsjednik Dr. ing. Dragolju b Petrović , potpredsjednik Ing.
Milan Lenarčić, tajnik Ing. Ante Premužić, blagajnik Oskar Dremil
te odbornici gg. inžinjeri: B a b i ć, Dr. Baien, Q j i k i ć, J u v a n č i ć, Miklau,
Mikša, Nikolić, Radošević, i S mila j.


Ispričali su odsustvo zbog neodgodivih poslova odnosno bolesti gg. inžinjeri:
Dr. P e t r a č i ć, Dr. Leva k ovi ć, An ić, Lončar, Marci ć, Milju š, Ravni k,
i Vančetović.


28
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Dnevni red sjednice:


1. — Pozdrav predsjednika.
2. — Čitanje zapisnika prošle sjednice i njegovo ovjerovljenje.
3. — Izvještaj tajnika o tekućem poslovanju.
4. — Izvještaj blagajnika o stanju imovine i blagajničkom poslovanju.
5. — Rasprava o predlogu Banjalučke podružnice JŠU. u pogledu mogućnosti napredovanja
starih apsolvenata srednje tehničke škole u Sarajevu u grupe dalje od
V. činov. grupe.
6. — Rasprava o predlogu Banjalučke podružnice JŠU. o izmjeni naziva zvanja
»podšumar«.
7.
— Rasprava o izdavanju godišnjaka Silva Balkanica u smislu predloga albanskog
šumara Ing. Ilije Mitrush-Panariti i saopćenja ing. Nikole Neidhardta.
8.
Rasprava o Odborima za pošumljavanje i određivanje predstavnika J. S. U. u te
odbore.
9. — Pregled stiglih ponuda od tiskara i odluka o tiskanju Šumarskog Lista u g. 1938.
10. — Rasprava o stiglim molbama za podjeljivanje potpore iz Kereškenjijeve pripomoćne
zaklade.
11.
— Propaganda šumarstva i rasprava o predlogu Dr. Nikole Neidhardta o otkupu
diapozitiva izrađenih povodom pokretne poljoprivredne izložbe i škole.
12. — Rasprava o pitanju oporezovanja šuma i šumskih zemljišta.
13.
— Primanje novih članova i rasprava o predlogu za brisanje onih, koji unatoč
mnogobrojnih opomena već godinama ne plaćaju članarine.
14.
— Rasprava o stiglim molbcnieama i odluka o podjeljivanje stipendija Jugoslov.
šumarskog udruženja.
15. —
Eventualija.
Tečaj sjednice:


1. — Sjednicu otvara u 8 sati podpredsjednik Ing. Mila n L e n a r č i ć, jer je
tako po odborniku g. Bori Nikoliću zamolio g. predsjednik, budući da će jedno pola
sata biti spriječen, da prisustvuje početku sjednice.
2. — Tajnik Ing. Ant e Premuži ć čita zapisnik prošle 6. sjednice, koja je
održana dne 25. IX. 1937. neposredno dan prije 61. godišnje glavne skupštine Udruženja
u Novom Sadu. Zapisnik se usvaja, a na zamolbu g. predsjednika ovjerovljuju
ga gg. Ing. Nikolić Bora i Ing. Smilaj.
3. — Tajnik Ing. Ant e Premuži ć izvješćuje o tekućem poslovanju udruženja:
a) Nakon glavne skupštine u Novom Sadu i završne stručne ekskurzije odaslana
je u ime Udruženja srdačna zahvala svima licima, ustanovama i nadleštvima, koji su
pomogli i sudjelovali u kojcmgod smislu da se uspješno održi glavna skupština i prema
programu izvedu predviđene ekskurzije u manastirske i imovno-općinske šume na
Venac i na državno dobro Belje.


b) Prema zaključku prošle sjednice pod toč. 3. i) provodi se zamjena, pa je
moguće u čitaonici Udruženja odnosno iz biblioteke za čitanje posuđivati časopis »Alma
mater croatica«.


c) U smislu zaključka prošle sjednice točka 5. raspisan je natječaj za dvije
svetosavske nagrade Udruženja po Din. 5O0.— za najbolju obradu teme: »Pogled na
šumsko-gospodarske prilike jednoga našeg kraja«. Rok je predaje radnje do 15. I. 1938.,
pa će ocjena radova i zaključak o podjeli nagrada moći da se stvori tek na slijedećoj
sjednici.


29
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 32     <-- 32 -->        PDF

d) U smislu zaključka prošle sjednice pod toč. 10. a) raspisan je putem uprava
svih naših visokih škola, te putem društvenog glasila »"Šumarski List« i dnevnih novina
natječaj za stipendije, odnosno pripomoći ili potpore J. Š. U., a u smislu promjene
Pravilnika, kako ih je u tom pogledu prihvatila 61. godišnja glavna skupština dne


27. IX. 1937. u Novom Sadu. Rok za podnašanje molbenica ostavljen je do kraja godine
1937.
e) Na predloge Udruženja od 10. VIII. 1937. u poslu iskorišćivanja suvata i gorskih
pašnjaka u režiji odgovorilo je Ministarstvo šuma i rudnika aktom od 29. XI. 1937.
broj 16.992 slijedeće:


»U vezi pisma toga Udruženja od 10. augusta 1937. godine, u kome Udruženje
predlaže napuštanje dosadašnjeg načina iskorišćavanja suvata i zavođenje nečega
novog, osnivanjem suvatskog preduzeća, Odelenju je čast izvestiti, da je čitav kompleks
pitanja suvatske prirode u vezi sa unapređenjem stočarstva naročita briga Ministarstva
šuma i rudnika. U toj važnoj grani narodne privrede Ministarstvo stoji u
kolaboraciji sa Ministarstvom poljoprivrede i sa svoje strane čini napore da doprinese
unapređenju suvatske privrede i stočarstva u granicama mogućnosti i raspoloživih
sredstava. U tome pravcu preduzeti su radovi na izradi privrednih planova za suvate
i planinske pašnjake i na izradi desetgodišnjeg programa rada za sve državne suvate.


Sve što bude od koristi za unapređenje suvatske privrede i stočarstva, uneće
se u taj program, pa i korisne sugestije, koje po ovom važnom pitanju čini to Udruženje.
Odjeljenje za upravu državnih šuma, načelnik Dr. Ž. Miletić v. r.«


f) Société pur les relations culturelles entre . U. R. S. S. et . étranger iz Moskve
saopćuje nam, da revija »V zaščitu lesa« želi izmjenu svojih za naše publikacije.
Na našu predstavku Min. unutr. djela za dozvolu primanja časopisa i knjiga iz Rusije
nismo još unatoč urgiranja dobili odgovora.


(Zamjena se odobrava time, da se u djelo provede, kad
Ministarstvo unutrašnjih djela dozvoli izmjenu publikacija
s R u s i j o m!)


g) O.g. činovnici Direkcije šuma u Zagrebu dali su- Din. 300.— za Kereškcnjijevu
zakladu mjesto vijenca na odar pok. inspektora Ing. Antuna Jovanovca. Darovateljima
se zahvalilo, a novac je priveden svrsi ulaganjem u Hipotekarnu banku na knjižicu
broj 4829.


h) O.g. činovnici Šumarskog odsjeka Kr. banske uprave u Zagrebu predali su
sabranih Din. 600.— u korist Kereškenjijevoj zakladi umjesto vijenca na odar pok.


g. inspektora Antuna Jovanovca. Darovateljima se uprava zahvalila, a novac je priveden
svrsi ulogom na knjižicu br. 4829 Hipotekarne banke.
i) Međunarodna komisija za iskorišćavanje suvata. (Ko-
mission international d´utilisation du bois. Wien 1. Singerstrasse 27) stavilo je upit.
da li nam je poznato ima li tko ili koja ustanova kod nas filmova o drvetu (koliko,


o čemu rade, naslov ili kratak sadržaj, da li je nijemi ili glasni, dužina i format).
(Qosp. Ing. Lenarčić upozorava neka ^. među ostalim o tom priberu
informacije i od ing. M i k 1 a u ž i ć a u Mariboru!)
j) Gosp. Ministar poljoprivrede Českoslovačke republike zahvalio se pismom
od 1. oktobra 1937. na pozdravu odaslanom mu sa 61. godišnje glavne skupštine u
Novom Sadu.


k) Ministarstvo šuma i rudnika Odjeljenje za vrhovni šumarski nadzor dostavilo
je Udruženju aktom od 1. X. 1937. broj 6464 prepis dopisa Odbora za iskorišćivanje
drveta kod internacionalnog komiteta za drvo u Beču (Auschnss für Holzverwertuiig
beim internationelen Holzkomite — Wien I. Singerstrasse 27), koji u prijevodu gulaši:


»Žalimo što nijeste mogli prisustvovati na našoj III. internacionalnoj konferenciji
za iskorišćavanje drveta u Parizu. Konferencija je imala zaista veliki uspjeh i što


30
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 33     <-- 33 -->        PDF

se tiče broja učenika, a ujedno je naše očekivanje premašio i interes, što se pokazao
za različite probleme. Na konferenciji je stvoren važan zaključak za dalje usavršavanje
instituta, koji se bavi istraživanjima svojstava drveta. Dalja izgradnja tih instituta
početi će se izvoditi u slijedećoj radnoj godini. Osigurali smo si potporu najvećih
svjetskih instituta za iskorišćavanje drveta: Madison, Ottava, Princes Risborough i
Dehra-Dun. Poslije pariške konferencije došao je k nama u Beč upravnik instituta u
Madisonu, da izmjeni misli o potrebnoj organizaciji međunarodne obavještajne, prijevodne
i bibliografske službe za institute u svrhu istraživanja drveta sviju zemalja.
Od svega se toga nadamo, da će se naše djelovanje proširiti i da će porasti interes
za stvar i kod onih zemalja, koje dosada s nama nisu sarađivale. Osobito bi nas radovalo
kad bismo i s Jugoslavijom bili u užim vezama, te bismo bili svakome zahvalni,
da i na nas upozori sve ustanove u Jugoslaviji, koje se bave iskorišćavanjem i istraživanjem
drveta, a i nama da javi njihovi adrese.« (Podržavat će se i sa
strane Udruženja veze s odborom i ´pratiti njegov rad!)


1) Družestvo na blgarskite lesovodi iz Sofije zahvaljuje se dopisom od 6. X. 1937.
na srdačnom prijemu njihova delegata na 61. godišnjoj skupštini Udruženja u Novom
Sadu.


m) Udruženje šumarskih zvaničnika Kraljevine Jugoslavije zamolilo je, da J.Š.U.
izašalje svoga delegata na njihovu god. skupštinu dne 10. X. 1937, u Beogradu. Qosp.
predsjednik Dr. ing. Petrović imao je namjeru, da tome zboru svakako prisustvuje,
ali je nenadano hitnim odlaskom iz Beograda bio spriječen. Uprava je izostanak delegata
ispričala. (Uzima se na znanje!)


rt) Njemačko šumarsko društvo (Deutscher Forstverein — Berlin) dopisom od


23. septembra 1937. žali, što nismo mogli odaslati delegata na njihovu godišnju skupštinu
u Freiburg i što oni ne mogu uputiti k nama delegata na skupštinu u Novi Sad,
no žele, da se u budućnosti ovakove veze obim društvima svakako uspostave.
o) Kr. Banska uprava Savske banovine aktom od 12. X. 1937. broj 35.163 umoljava,
da joj Udruženje na zamolbu Okružnog suda u Zagrebu dostavi spisak lica, koja
su sposobna i podesna za službu prinudnog upravitelja za veća šumska gospodarstva.


(Zaključuj e se, da se jav e imen a šumarski h stručnjak a pen zioner
a i privatni h namještenik a članov a Udružen a sa sje dište
m ili stano m na područj u tog a suda! )


p) Skopska podružnica .1. Š. U. poslala je aktom od 27. XI. 1937. zapisnik MF.
svoje glavne godišnje skupštine, održane dne 2. III. 1937. u Skoplju. Na skupštini je
gosip. Ing. R a d u 1 o v i ć održao predavanje o uređivanju šuma u Južnoj Srbiji, poticala
se misao, da bi godišnja glavna skupština .1. Š. U. trebala biti u vrijeme, kada
nisu u jeku terenski stručni radovi, a da se drže naizmjenično u Zagrebu i Beogradu;
predlagalo se, da bi list Jugoslavenska šuma postao glasilo Ministarstva šuma i rudnika;
da se pristupa unapređivanju općinskih i seoskih šuma, da tako dobiju zaposlenja
nenamješteni šumarski inžinjeri; da se za propagandu šumarstva upotrebi i list zvaničnika
Kr. Jugoslavije, jer češće dopire do naroda. U novi odbor odabrana su ova gg.:
Radovan G j o k o v i ć, predsjednik ; Ljubom. Spasi ć, sekretar, M. I 1 i ć, podpredsjednik;
Pan tel ej mon Dolgij, blagajnik te članovi gg. Lj. Marković,


S. Novak ović, Z. Vančetović, F. Oblak, M. L o z j a n i u, .1. Semdić, D.
Bojić , V. Opačić . — Kako je zapisnik kasno dostavljen nije se moglo u izvješću
o god. radu J. Š. U. izvjestiti o radu Skopske podružnice, pa se to čini ovime sada.
(Uzima se na zu an j e!)
r) Na zamolbu Njemačkog šumarskog društva dostavila je Uprava J. Š. U. ´zavodu
Kastauienwerke — Münster (Westf.) 5 kg. divljeg kestena, da se ustanovi procenat
sadržinc škroba. To je u interesu eventualnog budućeg našeg izvoza tih plodova,
a stajalo je to sve Din. 80.—. (Odobrava se!)


31
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 34     <-- 34 -->        PDF

4. — Blagajnik Oska r Dr e mi l izvješćuje o blagajničkom poslovanju od
prošle sjednice i o stanju blagajne sa danom 4. XII. 1937., a po tom posebice izvješćuje
slijedeće:
a) Članarina uplaćuje se jako slabo unatoč toga-, što su članovi tokom ove godine
opomenuti na uplatu oglasom u Šumarskom Listu i dva puta svaki posebice
opomenom.


b) Glede osiguranja muzeja izvjestiti mi je, da je isti bio osiguran kod osiguravajuće
zadruge Croatia od 11. X. 1908. do 11. X. 1913. policom br. 132262 na 20.000 Kruna,
a ista je dopisom Udruženja od 28. VII. 1911. br. 101 ustupljena Kr. hrv. slav. dalm. zem.
vladi odjelu za bogoštovje i nastavu u Zagrebu, jer se isti muzej počevši od 27. VII.
1911. na temelju sklopljene naročite pogodbe između bivšeg napred navedenog odjeljenja
i bivšeg Hrv. slav. šumarskog društva u Zagrebu nalazio pod upravom spomenutog
odjeljenja, i isto je imalo plaćati i plaćalo je godišnje premije za osiguranje
muzeja. Napred spomenuta polica broj 132262 obnovljena je ureda radi 12. IX. 1913.
na istu svotu sa policom broj 178431 na trajanje od 5 godina, t. j . do 11. X. 1918.


Međutim u listopadu 1913. preinačena je polica broj 178431 tako, da je izdana
nova polica broj 179358 i to samo na jednu godinu t. j . do 11. listopada 1914. Poslije
toga roka osiguranje nije više obnavljano.


Spisi, koji su se nalazili kod napred spomenutog odjeljenja bogoštovja i nastave,
s kojim je učinjena pogodba glede osiguranja muzeja, nalaze se sada kod prosvjetnog
odjeljenja Banske uprave savske banovine, pa se je udruženje obratilo na istu upitom
od 11. VIII. t. g. broj 630 za obavijest, kako je u tom predmetu raspoloženo prigodom
likvidacije tog odjeljenja. Obavijest nije jošte stigla, a požurena je 12. XI. o. g.


Rektorat univerziteta u Zagrebu, jer se sada isti muzej nalazi pod upravom
dekanata poljoprivrednog šumarskog fakulteta, upitan je dopisom broj 971—1937. glede
osiguranja muzeja, nu do danas nije odgovor stigao.


Posmrtn a pomo ć je nepromijenjena, t. j. , imade 45 članova, unatoč toga,
što se u svakom Šumarskom Listu poziva na upis. (Izvještaj se prima!)


Gosp. predsjednik Dr. ing. Dragoljub Petrović dolazi, i preuzima dalje
vođenje sjednice.


5. — Tajnik čita predstavku Banjalučke podružnice J. Š. U. od 4. X. 1937. broj 60,
da se Jugoslov. šum. udruženje zauzme na nadležnom mjestu, kako bi se trojici apsolvenata
tehničke srednje škole u Sarajevu (Čekrlija Risto, Bokić Milan, i Makić Trivun),
te apsolventu šum. škole u Piseku Pribiku Franji omogućilo unapređenje dalje od V.
čin. grupe, jer im je napredovanje zaustavio Zakon o činovnicima od 1. IV. 1937., dok
su drugi njihovi drugovi prije toga bili unapređeni preko V. čin. grupe. (Zaklju čuje
se, da se priberu informacije, da li su spomenuti svršili
četiri godišta tehničke srednje škole u Sarajevu, pa ako jesu,
da se za unapređenje principijelno zauzme predstavkom na
Ministarstvo šuma i rudnika!)
fi. — Čita se predstavka Banjalučke podružnice J. Š. U. od 29. IX. 1937. broj 64,
da se Uprava Udruženja zauzme na nadležnom mjestu za promjenu naziva »podšumar«,
a da se uvedu nazivi za X. položajnu grupu činovnika: podšuma r II klase ; za


IX. grupu: podšumar I. klase; za VIII. grupu: šumar, a za VII. položajnu
grupu : n a d š u m a r. (Zaključuje se, da za slijedeću sjednicu Upravnog
odbora član g. Borislav Nikolić izradi obrazložen prcdlog
u t-o m p r e d m e tu!)
7. — Čita se izvještaj i predlog gosp. Dr. Neidhardt a o posjeti gosp. Ilije
Mitrush-Panariti , šumarskog inžinjera Ministarstva narodne privrede u Tirani
učinjenoj Upravi udruženja dne 12. X. 1937. i o njegovu predlogu, da bi J. Š. U., kao
32
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 35     <-- 35 -->        PDF

najstarije i najsnažnije šumarsko udruženje na Balkanu, pokrenulo akciju o izdavanju
godišnjaka Silva Balcanica, makar i u čednim razmjerama naročito stoga, što Grčka
i Albanija i nemaju svoga šumarskog stručnog časopisa.


Dr. Baien : Pokušali smo spremiti izdanje godišnjaka sa prilozima šumarskih
stručnjaka slavenskih naroda, pa nismo uspjeli ni u pregovorima o organizaciji toga
posla, a nije stiglo ni priloga od pozvanih stručnjaka za saradnju.


Ing. M i kl a u: Jezici su balkanskih naroda različni, a u nas se vrlo malo znade
albanski i grčki; jednako će i tamo biti malo ljudi, koji će znati naše slavenske jezike.
Piše li svatko od nas svojim jezikom i u svojem časopisu ili drugoj kakvoj ediciji, može
se time poslužiti onaj, koji za to ima interesa, a jezikom dotičnim vlada. Od interesa
bi za nas moglo biti, da saznamo, da li se šta u šumarstvu piše na grčkom i albanskom
jeziku.


Ing. Lenarčić: Predlažem, da se zamoli g. Dr. Bal en a, da se pozabavi
potanje s predmetom, pa da za slijedeću sjednicu Upravnog odbora izradi konkretan
predlog.


Blagajnik Oska r Dr e mil : Prigodom posjeta gosp. Ing. Mitrush Panariti
dale su mu se na spomen i informacije radi slijedeće naše edicije: Spomenica pola
stoleća šumarstva, Dvadesetgodišnjica šumarstva Južne Srbije (Š. L. broj 4, 5, 6 ..
1934.) i Pogledi na šumarstvo Bugarske. Umoljavam, da se to naknadno odobri.


(Prijedlozi se g. g. Ing. Lenarčića i D r e m i 1 a usvajaju!)


8. — a) Tajnik izvješćuje o primljenim aktima upućenim od strane Ministarstva
šuma i rudnika o odborima za pošumljavanje, što su određeni kod samoga Ministarstva,
a trebali bi da se osnuju i kod sviju banovina i sreskih načelstava u državi u
svrhu što opsežnijega i uspješnijega rada oko pošumljavanja krševa i goleti te uopće
nasada drveća. Saopćujc, da je na osnovu tih akata sastavio pregledni obavještajni
članak za Šumarski List, pa će to izaći u broju 12. 1937. (Uzima se na znanje!)
b) Dr. Baie n izvješćuje potanje o predmetu navodeći da je inicijativu za ovakovu
akciju dao Crveni Krst Kraljevine Jugoslavije, a Ministarstvo šuma i rudnika,
da je sugestiju rado prihvatilo, pa se nakon održanih konferencija organizovao odbor
kod Min. š. i r., a izdane su odredbe i direktive svima banskim upravama za daljnju
provedbu svuda po državi.


c) Tajnik čita Poslovnik o radu odbora za propagandu pošumljavanja
, kako je zamišljena organizacija i poslovanje odbora.


U diskusiji, u kojoj učestvuju gg. Miklau, Dr. Baien, Gjikić i Petrović, traže se
i daju informacije, kako se riješilo pitanje pribavljanja sredstava za rad odbora. (Rad
odbora je besplatan i dobrovoljan, a i rad oko pošumljvanja može da bude dobrovoljan,
sadnice se po postojećim propisima mogu davati besplatno, dakle na teret
redovnih kredita za pošumljavanje).


Zaključuje se: kad Poslovnik o radu odbora za propagandu
pošumljavanja bude usvojen definitivno, da se donese u Šumarskom
Listu.


Ing. Miklau : Ne vidi se da bi u centralnom odboru bio zastupljen Savez planinarskih
društava, već samo Srpsko planinarsko društvo!


d) Tajnik čita dopis Min. šuma i rudnika, Odjeljenje za vrhovni šumarski nadzor
od 1. X. 1937. broj 6396, prema kojemu bi trebalo J. Š. U. da delegira svoga člana
u centralni odbor za pošumljavanje pri Min. šuma i rudnika u Beogradu.


Zaključuje se, da J. Š. U. zastupa u Centralnom odboru za
pošumljavanje pri Min. šuma i rudnika u Beogradu predsjednik
Dr. Ing. Dragoljub Petrović.


33
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 36     <-- 36 -->        PDF

e) Cita se dopis Kr. Banske uprave Savske banovine od 22. X. 1937. broj 16.061,
gdje se poziva J. Š. U. da odredi svoga člana za odbor za pošumljavamje pri Savskoj
banovini.


Zaključuje se da to bude g. I m g. Milan A n i ć, š um. pristav
. a šum. fakultetu u Zagrebu.


9. — Tiskanje Šumarskog Lista u godini 1938. Za tiskanje Šumarskog
Lista u godini 1938. zatražene su ponude od 14 tiskara, (Zagreb 6, Beograd 4,
Ljubljana 4). Stiglo je 9 ponuda (Zagreb 5, Beograd 1, Ljubljana 3). Pregledom ponuda
ustanovljuje se, da je najpodesnija ponuda Nadbiskupske tiskare, Zagreb, Kaptol 27.
Zaključuje se, da se Šumarski List u godini 1938. tiska u
Nadbiskupskoj tiskari u Zagrebu prema ofertu te tiskare od


2. XII. 1937. zaprimljenom u upravi udruženja dne 3. XII. 1937. p o d
broje m 1003—1937.
10. — Za buduću (2.) sjednicu Udruženja irnade blagajnik točno ustanoviti, koliki
iznos stoji na raspolaganje za podjelu potpora iz Kerešlkenjijeve zaklade, pa će se
uzeti tada u pretres prispjele molbenice, kao i sve one, koje do slijedeće sjednice
još stignu.
11. — Čita se predlog g. Ing. Nikole Neidhardta, da se otkupe negativi
od gosp. Ing. Ivana Isajeva propagandnih plakata, što ih je svojevremeno J. Š. U.
dalo izraditi, a ujedno da se pristupi izradi dijapozitiva tih fotografija.
Nakon rasprave se zaključuje, da se izradi dijapozitiva
ne pristupa sa strane Udruženja, no da se gosp. I sa le vu pre


poruč i da ponud i ta j materija l Ministarstv u šum a i rudnika ,
koj e ga mož e trebat i prigodo m organizovanj a izložb e šumar sk
e stru k e.


12. — Tajnik izvještava, da još nije stigao Upravi referat g. ing. Andrije Perušića,
inspektora Min. šuma o oporezovanju šuma i šumskih zemljišta u konačnoj redakciji
u smislu primjedaba i diskusije na 61. god. glavnoj skupštini Udruženja u
Novom Sadu.
Po tom se vodi podulja rasprava o predmetu oporezovanja šuma i šumskih
zemljišta na osnovu referata izloženog u »Jugoslovenskoj šumi« i članka ing. Plavšića
u Šumarskom Listu. U raspravi učestvuju: Dr. Baien, Miklau, S m il a j, P r emužić
i Dr. Petrovi ć.


Konačno se zaključuje: da ing. Miklau u međuvremenu
prije slijedeće sjednice izradi predlog, koji toi se imao uputiti
Ministarstvu šuma i rudnika, a u tom pred logu da se posebice
obrade pitanja, koja se mogu po nadležnima odnosno po Nar.
Skupštini riješavati bez prethodnoga izvršenja opsežnih
(često i terenskih) tehničkih predradnja, a u drugom dijelu
pitanja ove druge vrste. Taj predlog neka se putem Uprave
Udruženja dostavi svim članovima odbora, da ga mogu proučiti
prije definitivne odluke i zaključka na slijedećoj sjednici.
Zatim da se zatraži od Banskih uprava i Direkcija imovnih
općina njihove predstavke odnosno d o s a d a n j i prijedlozi


o reform i san ju oporezovanja šuma i šumskog zemljišta.
13. — Primaju se slijedeći novi redoviti članovi gg.: tag. Ruf t Süevam,
šum. inžinjer, Bezdan; Ing. N e d i m o v i ć Veseliti , hon. dnevničar, Ključ; Ing.
Selmanović Ahmed, hon. dnevničar, Ključ; Sanica K. D., Ključ; Puharević
Milan, trgovac drvom, Ključ; Rehak Stjepan, trgovac drvom, Ključ;
Ing. B o j i ć B 1 a ž o, šum. pristav, Qor. Milanovac.
34
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Medu članove pomagače primaju se: gg. Hrženjak Ferdinand, apsolvent
šumarstva, Zagreb ; Klepac Dušan, stud. šumarstva, Zagreb ; N i k o 1 i ć N e n a d,
stud. šumarstva, Zagreb ; Hoćevar J u r i i, stud. forest., Zemun ; O s t e r m a n
J o ž e, stud. forest., Zemun i T o m i ć Jovan , stud. forest, Zagreb.


Najavio istup iz članstva Ing. Aleksande r Srđić , šum. pristav iz Novske.
(Uzima se na znanje!)
Rasprava o prijedlogu za brisanje onih članova, koji unatoč mnogobrojnih opomena
dulje vremena ne plaćaju članarinu:


1. Članovi pomagači: Tajnik ing. Ante Premužić izvješću] e, da
prema sastavljenom iskazu iz društvenih knjiga imade 65 članova pomagača, koji
duguju članarinu propisanu za njih (Din. 50.—) već dvije i više godina. Ima ih sa
dugom i za 9 godina. Ukupna dugovina takovih članova pomagača iznaša Din. 11.875.— .
Mnogi na opomene i ne odgovaraju. Nekoji su međutim već stalno namješteni, pa niti
se ne zahvaljuju na članstvu kao pomagači, niti traže upis kao redoviti članovi.
Nakon podulje rasprave zaključuje se:
a) Prestaju biti koncem godine 1937. članovi pomagači slijedeća gg.: Alikalfić
Fazlija, Mostar; Armić Bogomir, Zagreb; Ing. Bastijančič Ivica, Karlovac; Ing. Bešenić
Stjepan, St. Grad; Bjelobrk Vukašin, Zemun; Ing. Bjegović Dušan, Sušak; Ing. Bogdanović
Milenko, Banjaluka; Ing. Brkljačić Nikola, Vidovec; Ing. Benić Roko, SI Brod;
Ing. Bula Konstantin, Zagreb; Beraković Stevo, Garčin; Ing. Car Zvonko, Rujevac;
Ing. Chilak Roman, Beli Manastir; Blaževac Maks, Bjelovar; Ćirković Stevan, Brno;
Dojnov Vladimir, Šarbanovae; Dučić Milan, Doboj; Ing. Dorčić Dragomir, Novi Vinodol;
Drljević Vukosav, Zemun; Dereta Borislav, Zagreb; Ing. Fabijan Ante, Maribor;
Ing. Gavranić Branimir, Drvar; Ing. Guzelj Leo, Ljubljana; Hajdin Žarko, Lipik; Ing.
Hodorovski Sergij, Beograd; Ing. Hruška Bernard, Bjeliševac; Ilić Manojlo, Beograd;
Ing. Jelača Vladimir, Oštrelj; Ing. Katić Ante, Sarajevo; Ing. Koch Miroslav, Sredice;
Kreč Franjo, Zagreb; Ing. Kučić Vilim, Lokve; Ing. Kostić Metodije, Veles; Knežević
Ratimir, Zemun; Knežević Stjepan, Sarajevo; Ing. Majnarić Mil., Lokve; Ing. Maljko
Sergije, Zagreb; Marković Bogdan, Korenice; Ing. Marjan Jovan, Zemun; Ing. Mott
Rafaël, Vinkovci; Mutavdžić Milan, Karlovac; Nikifor Vadim, Beograd; Ing. Pavletić
Franc, Malinska; Ing. Petrović Franjo, Brčko; Ing. Petek Franjo, Zagreb; Ing. Podkonjak
Mil., Vinkovci; Ing. Poplavski Većeslav, Niš; Perčić Franjo, Zagreb; Ing.
Preljević Rade, Podgorica; Radivojević Radmilo, Beograd; Ing. Reiherzer Krešim.,
Dubica; Ing. Rokić Milenko, Nova Gradiška; Ing. Radetić Ivan, Novi Vinodol; Serbinov
Leonid, Zagreb; Ing. Supek Vladimir, Zagreb; Ing. Sgerm Franjo, Sarajevo; Ing.
Šetine Ante, Donja Lendava; Ing. Štiglmajer Gustav, Erdevik; Ing. Šušković Viktor,
Maribor; Ing. Štajduhar Franjo, Sarajevo; Šubat Antun, Karlovac; Vanek Viktor,
Srem. Mitrovica, Volk Drago, Maribor; Ing. Vraničar Martin, Metlika; Ing. Zarković
Pantelija, Kupinovo i Ing. Žetelić Josip, Čavle.


b) Blagajniku je i dalje dužnost, da ubire od tih dužnika članarinu (po Din. 50.—),
za sve one godine, u kojima su primali Šumarski List. Briše se dugovina samo za one,
kada im je već obustavljena dostava Šumarski Lista.


c) Čim uprava sazna, da je koji član pomagač namješten u službi, ima´tajnik
na slijedećoj sjednici Upravnog odbora podnesti predlog, da ga se briše kao člana
pomagača, a dotičnoga pozvati, da zatraži p.rimjem za redovitog člana.


2. Redoviti članovi: Tajnik izvješćuje da imade prema popisu iz društvenih
knjiga 78 redovitih članova, koji su dužni članarinu barem za 4 i više godina.
Sveukupna dugovina takovih članova iznosi 38.595.— Dinara.
Zaključuje se da se ti dužnici pozovu na uplatu d u g o v i n e
putem centralnih n a d 1 e š t a v a, kod kojih služe, a o uspjehu
imade blagajnik izvijestiti na slijedećoj sjednici. Na bude li


35
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 38     <-- 38 -->        PDF

u s n j e h p o v o 1 j a n, dati će se na toj sjednici tajniku i blagajniku
definitivne direktive.


14. — Stipendije i potpore J. Š. U. — Budući da je rok za podnošenje
molbenica ostavljen do kraja godine 1937., to će se o predmetu konačno raspraviti i
odlučiti na slijedećoj (2.) sjednici Upravnog odbora.
15. — Eventualija:
a) Čita se molbenica namještenice udruženja Ljubic e Jozi ć za božičnu


pripomoć radi većih izdataka zbog bolesti tokom godine, a naročito radi toga, što je


morala platiti zaostatak poreza ma plaću iz ranijih godina.


Podjeljuje se jednokratna potpora od 1000 Din. iz proračunom za to predviđenih
sredstava.


b) Cita se izjava g. ing. Milana M a n o j 1 o v i ć a, višeg savjetnika ministarstva
šuma, da mu nije više moguće vršiti dužnost komorskog vijećnika Poljoprivredne
komore u Novom Sadu u svojstvu delegata J. Š. U., i predlog Beogradske
podružnice J. Š. U. od 25. XI. 1937. broj 77, da J. Š. U. umjesto gosp. Manojlovića
za to mjesto delegira g. Ing. Sloboda na Bar a ne a, višeg savjetnika Min. šuma
i rudnika i dosadanjeg delegiranog zamjenika ikomorskog vijećnika, a budući zamjenik
da bude g. Ing. Mihovil Pećina, direktor Direkcije šuma u Novom Sadu.
(Usvaja se!)


c) Potpredsjednik Ing. Lenarči ć izvješćuje, da se izrađuju nove željezničke
tarife za prevoz robe. On je u jednom odboru, koji će stavljati predloge za eventualne
izmjene, pa bi zato rado pribrao predloge i sa sjednice Upravnog odbora J. Š. U.


Ing. Miklau : Potrebno je sniženje za proredni materijal sječnice, oblice i
hmeljno kolje. Troškovi produkcije su veliki, a sniženjem prevozne tarife povećat će
se tržišta, a neće biti skučena samo na lokalnu prođu. Gojenje je šuma u glavnom
proređivanje i racijonalna sječa. Preporučena mjera bi stoga imala osim navedenog
i upliv na bolju budućnost šuma. Jednako je potrebno snižavanje prevozne tarife za
koru, ugljen i pilanske otpatke, a za ugljen još i specijalna ustanova, da se tarifa računa
po težini tereta a ne po zapremini.


Dr. Baien : Potrebno je sniženje tarife za prevoz ogrijevnog drveta, što ga
imovne općine dobavljaju željeznicom za svoje pravoužitnike iz svojih šuma ili iz
drugih šuma. Imovne općine su ustanove, pomoću kojih država riješava važno pitanje
državne šumske politike. Imovne općine su u gospodarskim i finansijskim poteškoćama,
a u pitanju sanacije tih prilika interesovana je materijalno neposredno i sama država,
.toga je i potrebno i razborito, da se znatno snizi prevoz građe i goriva određenog
za podmirenje potreba pravoužitnika (lica i ustanova) Imovnih općina.


Osim toga je potrebno, da se snizi prevoz mekih vrsta drveta pravcem iz Podunavlja,
Srijema i Slavonije na prugu Gorskog Kotara i prema Sušaku, gdje se nalaze
tvornice žigica i ukočenog drveta u svrhu industrijske prerade.


d) Ing. Otma r Mikla u primjećuje, da u časopisu Jugoslovenska šuma nema
izvještaja o životu i radu Jugoslov. šumarskog udruženja. Zaključuj e se, da se
podaci dostavljaju uredništvu toga časopisa!


e) Ing. Otma r Mikla u predlaže, da se važniji predmeti iz predavanja održanih
po stručnjacima državnog dobra Belje za vrijeme šum. ekskurzije poslije skupštine
u Novom Sadu uvrste u skupštinski zapisnik. (Usvaja se!)


f) Predsjednik Dr. Dragoljub P e t r o v i ć saopćuje, da su povodom donošenja
novog statuta za upravu državnog šumsko-industrijskog preduzeća Dobrljin-
Drvar doneseni u sarajevskim i vanjskim novinama notice i članci, koji tvrde, da
šumarski inžinjeri nisu sposobni da vode jedno šumsko-industrijsko preduzeće, već


36