DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI h sr


GOD. 62. JANUAR 1938.


Ing. A. PERUŠIĆ (BEOGRAD).


DIOBA PRIVATNIH ŠUMA1


(PARTAGE DES FORETS PRIVÉES)


I pored toga što se naša zemlja smatra šumovitom, ipak nam pogled
na kartogram šumovitosti veli, da ima dosta naših krajeva, koji su
bez šume ili su pokriveni šumom u neznatnoj i nedovoljnoj površini, tako
da narod i ostatke šumske kulture troši zbog udovoljenja svojih pravih
ili fiktivnih potreba na drvu ili zbog podmirenja ostalih svojih životnih
potreba (čitavo naše jadransko područje, dio Hercegovine, Crne Gore,
Južne Srbije, Vojvodina .. .).


Nosioci naše šumske politike biti će uskoro prinuždeni da vrlo dobre
propise §§ 92—105 z. š. počnu primjenjivati na osnovu izrađenog programa,
koji će u prvom redu imati u vidu ekonomsko i kulturno stanje
stanovništva u pomenutim krajevima, jer će se samo tim putem osigurati
uspjeh rada i tim radom s vremenom izravnati pomenuta nepravilna dislokacija
šumske kulture kod nas.


Nestajanjem šuma sa relativnog šumskog tla ograničava se rad
šumarskih stručnjaka sve više na one površine i položaje, koji su prema
današnjem stanju kulturne tehnike njihova prava domena rada, gdje će
moćii nesmetano da rade. Nosioci naše šumske politike znajući, da smanjivanje
šumske produkcije po površini i po masi ne ide uporedo sa podizanjem
šuma na apsolutnom šumskom tlu, bili su možda i suviše skeptični,
a svakako dovoljno oprezni, kad između ostalih šumsko-političkih
zadataka i smjernica rada u cilju unapređenja šumarstva i kulture zemljišta
zakonom 0 šumama nisu dozvolili neograničenu diobu privatnih
šuma il šumske kulture.


Vlasnici šuma bez razlike ograničeni su u slobodnoj dispoziciji za
slučaj kad hoće da dijele svoju šumu na manje dijelove bilo iz kojih razloga
i bilo u koju svrhu.


Što je produktivna šumska površina manja, to je manja mogućnost
za vođenje relativno-racionalnog šumskog gospodarstva. Diobom šum.
objekata sposobnih za normalnu šumsku produkciju u manje produkcione
objekte prekida se šumsko-gospodarska cjelina, razgrađuje se (ako je


1 Ova radnja, u obradbi više sa pravne strane, odštampana je i u »Mjesečniku
pravničkog društva« br. VIII i IX 1937. god.


1
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 4     <-- 4 -->        PDF

formiran) šumski kapital u dobnim razredima, uvećavaju se troškovi
gospodarenja, uprave i čuvanja. Zato zakon čuva integritet šuma bez
razlike vlasništva.


Općinske, seoske i plemenske šume ne mogu se dijeliti, jer bi se to
protivilo njihovoj svrsi! i prirodi, a s druge strane parcelisanje i atomiziranje
kolektivnih šuma i prelaz u individualno vlasništvo ima često za
posljedicu neracionalno gospodarenje i konačno propast šume. Pitanje
diobe ostalih komunalnih šuma regulišu specijalni zakoni, od kojih neki
dozvoljavaju diobu na manja privredna tijela, a neki i u individualno
vlasništvo (izuzetno), kad se radi o parcelaciji šumskog zemljišta, da se
udovolji neotklonivoj životnoj potrebi korisnika šuma na poljoprivrednom
zemljištu. Privatna lica mogu dijeliti svoje šume, ali po dozvoli vlasti.


Od ukupne šumske površine (u približnom iznosu od 7,500.000 hektara
ili 31-5% od čitave površine) ima u Jugoslaviji privatnog šumskog
posjeda 2,265.626 ha ili, 9.4%! od ukupne površine naše države.


§ 106 našega zakona o šumama (z. š.) od 21. XII. 1929. g. u stavu 3
propisuje:


»Šume i šumska zemljišta privatnih lica mogu se dijeliti samo dozvolom
vlasti. Tu dozvolu daje za šume do 500 ha Ban, a za veće površine
Ministar šuma i rudnika. Dozvola se neće uskratiti, ako ne postoje
opravdani razlozi zbog kojih bi, u slučaju diobe, došla u opasnost trajnost
šumskog gospodarstva.«


§ 149 istoga zakona propisuje:


»Ko bez dozvole nadležne vlasti vrši deobu šuma i šumskoga zemljišta,
kazniće se novčanom kaznom od 500 do 5.000 dinara, a sam akt
deobe ima se poništiti i dovesti u predašnje stanje, ukoliko se time ne
vređaju stečena prava trećih lica.«


Kako je regulisano pitanje diobe u drugim nekim zemljama, u kojima
nema dovoljno šuma i gdje državna šumska politika treba strogo
da pazi na očuvanje postojećih šuma odnosno nastoji da proširi areal
svojih šuma?


U Francuskoj2 se dioba šuma vrši kao i dioba ostalih nekretnina
(najčešće povodom nasljedstva).


U Njemačkoj3 se u nekim krajevima dijele slobodno privatne šume,
a u nekima je dioba ograničena. U potonjem se slučaju nastoji, da se atomiziranje
malog privatnog šumskog posjeda ograniči zbog nemogućnosti
vođenja valjanog šum. gospodarstva, i to tamo gdje nasljedno pravo daje
dovoljnu zaštitu protiv prevelikoga atomiziranja malog privatnog
šumskog posjeda. Ograničavanje stvarno ne otežava diobu: 1) ako
su ispunjeni zakonski uslovi, 2) ako je zemljište trajno bolje upotrebivo
za višu kulturu, 3) ako kompleks nije podesan za pravilno šumsko
gospodarstvo, 4) ako su kompleksi, koji se dijele (cijepaju) podesni
za šumsko gospodarstvo, 5) ako nisu u pitanju javni interesi (na
pr. u pokrajini Schwarzburg-Sonderhausen dozvoljava se dioba, ako se
diobi ne protive zemaljsko-kulturni interesi, a u pokrajini Schwarzburg


2 Charles Guyot : Cours de droit forestier, Paris, 1909—1910, Tome II, ipage 811.


3 H. Weber . Handbuch der Forstwissenschaft, Tübingen 1927, str. 397 do 401.


Dr. M. Endres : Forstpolitik II Auflage, Berlin, 1922, str. 327.


Dr. H. Weber : Forstwirtschaft-Politik, 1926, Neudamm, str. 235 i dalje.


2
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Rudolfstadt, ako se tomu ne protive opći interesi, u Waldecku pak, kad
se na novim manjim parcelama hoće moći stručno šumarski gospodariti).


U onim bivšim pokrajinama Njemačke, gdje je za diobu potrebna
dozvola vlasti, treba prethodno stručno utvrditi, da li će se na novo nastalim
šumskim površinama moći voditi pravilno ili valjano šumsko gospodarstvo
ili stručno šumarski gospodariti (Waldeck). Kako je u Njemačkoj
većina velikih privatnih šuma fideikomisno dobro, bilo je u nekim,
a ne u svim krajevima Njemačke, propisano potrajno šumsko gospodarenje
u privatnim šumama, dok je u drugim bilo slobodno, kao što je i
kod nas. Zato je u nekim pokrajinama Njemačke dioba usiovljena stručnim
nalazom, da će se po izvršenoj diobi moći na novo-nastalim šumskim
parcelama »pravilno, valjano stručno gospodariti«. Tako se gospodariti
može samo na određenoj produktivnoj površini. Kolika je donja granica
te za produkciju drveta potrebne površine, posve je relativno, jer zavisi


o raznim
okolnostima.
Po §-u 21. austrijskog zakona o šumama od 3. XII. 1852., koji je do
1929. g. važio i za neke naše krajeve, »za diobu (ostalih) privatnih šuma
odlučni su zakoni o komasaciji i arondaciji zemljišta.« Zakon o komasaciji
od 22. lipnja 1902. previdja .mogućnost dijeljenja i šuma iz § 56. sadanjega
z. š., dakle šuma, koje stoje pod naročitim javnim nadzorom.
Zakon o šumama za bivšu Kr. Srbiju od 23. III. 1904. i raspis o šumama
za bivšu Kr. Crnu Goru od 15. IV. 1904. broj 2404 ne regulišu pitanje
diobe privatnih šuma.
Spomenuto zakonodavstvo nije dakle jedinstveno i odredjeno, ali je
u poređenju sa našim zakonodavstvom mnogo liberalnije-
Da razmotrimo izbliže citirane odredbe našega zakona o šumama
sa stvarno-pravnoga odnosno sa šumsko-gospodarskoga gledišta.
Opći građanski zakonik poznaje djeljive i nedjeljive stvari. Juridički
je stvar djeljiva onda, ako diobom nastaju dijelovi iste stvari i razmjerne
vrijednosti, tako da suma njihovih vrijednosti nije nesrazmjerna vrijednosti
prijašnje stvari. Dijelovi treba da imaju vlastitu egzistenciju, da
mogu biti samostalni predmeti prava. Po građanskom zakoniku može
privatno lice raspolagati sa svojom šumom kao i sa svakom drugom nekretnom
stvari. Može s njome raspolagati za slučaj smrti, može prodati
iii pokloniti čitav svoj šumski posjed ili pojedine dijelove. Može kao suvlasnik
ili kao dioničko društvo tražiti svoj dio na šumu.
Odredba iz § 106 z. š. suviše je općenita, jer 1) pobliže ne određuje
na koja se privatna lica odnosi (odnosi se dakle na sva fizička i juridička
lica, koja su vlasnici ili posjednici privatnih šuma); 2) ne razlikuje šume
po njihovu značaju (zaštitne, na apsolutnom šumskom tlu ..) odnosno
šume slobodne ili šume privatne iz § 56 zak. o šumama; 3) ne određuje ni
gornju ni donju granicu šumske površine, za koju je potrebna dozvola
diobe.
Po zvaničnom komentaru § 106 z. š.4 »zakonodavac je imao tu pred
očima u prvom´ redu parcelaciju velikih šumskih posjeda«. Zvanični komentator
dalje ništa ne objašnjava, što je zakonodavac imao pred očima
poslije toga. Po mojem je mišljenju komentator u to vrijeme stajao pod
utjecajem predstojeće likvidacije agrarne reforme (1931), koja se odno


4 Vidi: Zakon o šumama, izdanje Ministarstva šuma i rudnika, Beograd, knjiga
1/1930.


3
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 6     <-- 6 -->        PDF

sila i na velike privatne šumske posjede, što nije bilo potrebno, jer je u
zemljišnim knjigama postojala klauzula o zabrani opterećenja i otuđenja
velikih privatnih šumskih posjeda, koja se po likvidaciji agrarne reforme
briše.


Dakle il po zvaničnom komentaru izlazi, da za sve privatne šume bez
obzira na veličinu površine treba tražiti dozvolu za diobu. Osim toga
§ 106 z. š. ne razlikuje šum. posjed u jednom kompleksu od posjeda, koji
se sastoji iz više prostorno odijeljenih objekata, niti razlikuje diobu jednog
posjeda na cijele katastarske čestice od diobe jedne katastarske čestice
na više dijelova.


Zakonski izraz »trajnost« (potrajnost) šumskog gospodarstva identičan
je sa stručnim izrazom »produkciona potrajnost« kod slobodnih
privatnih šuma (dakle privatnih šuma iz § 56 z. š.) i sa izrazom »prihodna
potrajnost« kod neslobodnih privatnih šuma (onih iz § 56 z. š.). Da to
objasnim. Naše šumsko gospodarstvo ima krajnji cilj, da se šumama kao
privrednim objektima razumno gospodari. Racionalno gospodarenje znači
gospodarenje po nekom smišljenom planu ili po stručnim uputstvima. U
tomu naš zakon o šumama nije apsolutan i totalitaran, već razlikuje šume
i po posjedovnom obliku i po općem šumskom značaju. Zakon propisuje
racionalno gospodarenje sa šumama:


a) sa kojima se mora trajno gosodariti ili strogo trajno gospodariti,
dakle po principu periodičke ili godišnje prihodne potrajnosti ili čak godišnje
potrajnosti u jednakim godišnjim prihodima (u materijalu odnosno
novcu);


b) sa kojima se ne mora gospodariti po tom principu, već po principu
produktivne potrajnosti odnosno racionalno gospodariti, a to su
privatne šume, koje ne spadaju pod udar § 56 zak. o š.


Za šume pod a) obligatorno je gospodarenje po privrednom planu
bez izuzetka, a za šume pod b) samo ako su veće od 300 ha (izuzetno, po
specijalnoj odredbi, i za šume na kršu i ispod 300 ha). Privredni plan za
te šume iznad 300 ha predstavlja stručni šumarski operat, koji osigurava
vlasniku šume najveću rentu tla odnosno najveću šumsku rentu, već
prema konkretno izgrađenom drvnom kapitalu.


Kako posjednik privatne šume sa površinom ispod 300 ha nije obavezan
da sa svojom šumom gospodari po odobrenom privrednom planu,
dakle nije obavezan po sili zakona da stručno šumarski t. j . racionalno
gospodari sa svojom šumom, već mu zakon o´ šumama samo zabranjuje
krčenje i pustošenje šume odnosno postupak, kojim se onemogućava trajnost
šumske proizvodnje ili uzgoj šume, izlazi iz toga, da za takovo
lice važi obaveza gospodarenja po principu produkcione potrajnosti u
najužem smislu riječi, jer mora svaki sječinu (makar bila nezrela sastojina)
u zakonski određenom roku pošumiti, mora dakle neprestano producirati
drvo. Prema tomu ne može se u ovom slučaju tražiti trajnost
šumarskog gospodarstva, jer bi traženje te trajnosti u krajnjoj konsekvenciji
značilo imati u vidu neki javni privredni: interes, t. j . zbog zaštite
toga interesa još veće ograničavanje privatnoga vlasništva, nego
je to zakonom propisano.


Zvanični komentar § 106 z. š. naglašava, da se odredbom o ograničavanju
diobe ne odustaje od načela slobodnog raspolaganja sa privatnom
svojinom, pa se dozvola za diobu neće uskratiti, kad nadležne


4
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 7     <-- 7 -->        PDF

>


upravne vlasti imaju razloga da vjeruju, da se šuma neće uništiti t. j .
da neće doći u opasnost trajnost šumske proizvodnje.« Ovdje su konfundirani
pojmovi »trajnost šumskog gospodarstva« i »trajnost šumske
proizvodnje«.


I ako je ovakovo tumačenje i suviše ekstenzivno, ipak ni ono ne
isključuje potrebu da prilikom uskraćivanja dozvole za diobu treba
imati u vidu: a) šume iznad i b) šume ispod 300 ha.


Ad a) Kod diobe šuma iznad 300 ha treba imati u vidu trajnost
šumskog gospodarstva u smislu važećega privrednog plana, gdje takav
postoji, a gdje ne postoji, može to prema konkretnom stanju šume da
ocijeni stručno šumarsko lice. Šumarski stručnjak može na osnovu
stručnog nalaza (visum repertum) dati svoje stručno mišljenje, da je za
podržavanje trajnog šumarskog gospodarenja potrebna izvjesna površina,
na kojoj se može izgraditi onaj kapital u drvnoj masi, koji može
godišnje ili periodički odbacivati onu drvnu masu (po kvantumu i kvaliteti),
koja najbolje odgovara konkretnim odnosima; drugim riječima,
da se stanovita šuma ne može dijeliti iz šumsko-gospodarskih razloga,
koje treba pobliže obrazložiti.


Ad b) Kod šuma ispod 300 ha treba prigodom primjene postojećeg
propisa utvrditi, kraj kakove diobe ili smanjenja šumske površine može
doći u pitanje »trajnost šumskog gospodarstva«. Iz rečenoga može se
izvesti zaključak, da se takovo pitanje u konkretnom slučaju ne može
postaviti, jer se ne radi o trajnosti šumskoga gospodarstva, već o šumskoj
produkcionoj potrajnosti. Prema tomu takova se šuma može dijeliti
i na male dijelove, jer se i na površini od pola kat. jutra može proizvoditi
drvo. Pojmovi »šuma« i »šumsko zemljište« nijesu zakonom definisani,
već ta dva pojma po zakonu o šumama izlaze iz svojstva biljne
zajednice na stanovitom zemljištu odnosno iz svojstva samoga zemljišta.
Prema tomu za šume ispod 300 ha šumarski stručnjak dolazi u
težak položaj, da već danas dade stručno mišljenje o tome, da li postoje
ili ne postoje opravdani razlozi, zbog kojih bi u slučaju diobe mogla
doći u opasnost produkciona potrajnost ili kontinuitet šumske produkcije.
Ako ta opasnost zaista u budućnosti nastupi, tu su propisi §§ 6, 11,
12 i ostali z. š. (zabrana krčenja i pustošenja šuma, dužnost pošumljavanja).


Sa onim privatnim šumama, s kojima vlasnik šume mora strogo
potrajno gospodariti (privatne šume iz § 56 š. z.) postupaće se analogno
postupku sa slobodnim privatnim šumama iznad 300 ha površine imajući
u vidu prihodnu potrajnost u gospodarstvu. A kako je s javnim
interesom?


Upravna vlast mora u svakoj svojoj radnji, kojom reguliše izvjestan
odnos između zajednice (države) i pojedinca, da se obazire i na
javni interes.


Po članu 23 Ustava od 3 IX 1931. g. »država ima u interesu cjeline,
a na osnovu zakona, pravo i dužnost da interveniše u privrednim odnosima
građana, u duhu pravde i otklanjanja društvenih suprotnosti.«


Po § 65 st. 2 zakona o unutrašnjoj upravi od 19 juna 1929 g. sa
kasnijim izmjenama i dopunama cilj je uprave načelo: »da služi razvijanju
i podizanju duhovne i materijalne kulture zemlje.«


5
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Po §-u 12 Zakona o nazivu i podjeli Kraljevine na upravna područja
»Ban se stara za ekonomski i kulturni razvitak u svom području«.


U §-u 7 stav 3 zakona o šumama od 21 XII 1929 god. nabrajaju se
neki slučajevi javnoga interesa »kao što je interes opšte privrede, javne
bezbjednosti, odbrane otadžbine ili zaštite klimatskih i higijenskih interesa
i ekonomskih potreba nekoga kraja«.


Ni zakon o općem upravnom postupku od 9 XI 1930 god. ne nabraja,
koji: su sve interesi javni, niti daje definiciju ni pojam takvoga
interesa. Taj ih zakon spominje na više mjesta (§§ 42 stav. 2, 70, tač. 2
stav 2, 75 stav 2, 119 stav 2, 128 stav 2, 136 stav 3 i t. d.). Ima ih
dakle mnogo, a koje vrsti privrednih odnosa građana imaju da se svedu
u domenu javnih interesa, o tom odlučuje u svakom konkretnom slučaju
vlast prema prilikama i u duhu zakona, koji reguliše odnosnu upravnoprivrednu
materiju.


Pitanje je konkretno ovo: da li kakav interes privatnoga lica, koje
ili mora (u slučaju nasljedstva, diobe suvlasništva) ili hoće da dijeli svoj
šumski posjed, dolazi u sukob sa interesom zajednice ili interesom skupnosti,
ukratko javnim interesom dotičnoga kraja, općine, banovine ili i
države? U konkretnom slučaju može doći u pitanje interes opće privrede
i ekonomska potreba kraja, u kojem se nalazi konkretna šuma, jer
je za obranu zemlje, javnu sigurnost, klimatske i higijenske uslove posve
irelevantno, nalazi li se šuma, kao nekretno dobro, u vlasništvu jednoga
ili više lica i bilo koje vrsti lica. Interes opće šumske ili državne privrede
(koja se sastoji samo u naturalnoj proizvodnji sirovine, drva) jest
u tom, da se utvrdi, da li produkcija drva u svim šumama u državi dostaje
za trajno pokriće potreba države na šumskim proizvodima ili ta
produkcija ne dostaje, tako da se potrebno drvo mora uvažati iz inostranstva,
te je prema tomu zbog zaštite javnog interesa potrebno da se
i privatno lice ograniči u gospodarenju, pa prema tomu i u korišćenju sa
svojom šumom tako, da se i u privatnim šumama gospodari potrajno i
na što racionalniji način, kako bi se i općim potrebama državljana na
drvu moglo trajno udovoljavati.


Postoji li kod nas potreba takovoga ograničenja privatnika u njegovom
imovinskom pravu? Ne, jer po službenim statističkim publikacijama
ne samo da možemo pokriti sve potrebe vlastite zemlje, već
znatne količine i izvozimo iz zemlje.


Kako je sa drugim javnim interesom, t. j . ekonomskom potrebom
odnosnoga kraja, u kojem se šuma nalazi? Smatram, da se ta potreba
odnosi na drvo. Pita se, jesu li poljoprivreda (seljaštvo), obrt i industrija
u podmirenju svojih potreba na drvu upućeni! sasvim ili djelomično
na konkretnu šumu (koja se dijeli), tako da bi za slučaj diobe
šumskog posjeda na manje šumske posjede mogli doći u pitanje njihovi
trajni ekonomski interesi? Ako su upućeni, tad je vlast već ranije barem
pokušala propisati za takav još nerazdijeljeni posjed naročito gospodarenje
zbog (potrajno gospodarenje) zaštite toga javnog ekonomskog interesa,
a budućim vlasnicima može to isto pokušati propisati1. Taj javni
interes okolice može biti identičan sa interesom novih posjednika šume,
jer im taj interes osigurava stalnu godišnju rentu.


Vlast graduira taj interes prema postotku šumovitosti kraja, prema
konkretnom stanju šuma (ne samo one šume, koja se dijeli), prema lo


6
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 9     <-- 9 -->        PDF

kalnim potrebama na drvu i prema tomu ograničava jače ili slabije
slobodnu raspoložbu sa privatnim šumama.


Potrebno je reći, da upravo taj javni interes — ekonomska potreba
kraja, dakle lokalni ekonomski interes — nije dovoljno isproban
u šumarskoj administrativnoj praksi. Zato sam upotrebio riječ »vlast
može pokušati da propiše naročite gospodarske mjere«.


Vlasti, koje uvažuju taj interes po slobodnom nahođenju, kao da
smatraju suviše velikim zahvaćanjem u prava privatnika, kad bi mu
propisale ograničeno (strogo potrajno) gospodarenje zbog podmirenja
ekonomske lokalne potrebe oklice. Propisa o tom nema, niti su traženi
ni doneseni.


Moje je mišljenje, da bi ih trebalo u prikazanom pravcu donijeti u
vezi izmjene § 74 z. š., koji propisuje gospodarenje po privrednom planu.


Za sad ne može vlast uskratiti dozvolu za diobu šume zbog potrebe
zaštite javnoga interesa, koji se sastoji u tom, da bi po izvršenoj
diobi moglo doći u pitanje podmirenje lokalne ekonomske potrebe na
drvu. To zakon (ni po riječima ni po smislu) i ne traži, već bez obzira
na javne interese traži samo održanje trajnosti šumskoga gospodarstva,
a o tom je već pobliže govoreno.


Što vidimo iz odredbe §-a 149 z. §.? Tkogod dijeli svoju šumu i
šumsko zemljište, biva kažnjen, a osim toga sam će se akt diobe poništiti
i izvršiti restitutio in integrum u slučaju, ako se s tim vraćanjem
neće povrijediti prava trećih lica. Iz zvaničnoga komentara toga §-a z.
š. izlazi, da dioba na osnovu građanskoga zakonika ne spada ovamo i
da prema tome ne spada ovamo dioba u slučaju naslijeđa ili u slučaju
dijeljenja suvlasničkih šuma. Ne može biti kažnjeno lice, koje je oporučno
podijelilo svoju šumu na svoje nasljednike, ili lica, koja su razvrgla
svoje suvlasništvo. Dakle, kad nema kazne, nema ni protuzakonitoga
ili nedopuštenoga djela. Ne može se prema tomu dozvola za,
recimo, administrativnu diobu imovine uskratiti zbog težnje vlasti da se
sačuva integritet šumskoga posjeda u gospodarskom i upravnom pogledu.
Vlast s tim ne može i ne smije prisiljavati nove posjednike na
zajedničko gospodarenje, upravljanje i čuvanje razdijeljene šume.


Zadružno gospodarenje, uprava i čuvanje manjih šumskih posjeda
poželjno je po zakonu o šumama (§§ 107 do 111) u cilju unapređenja
šumarstva, ali nije propisano, već samo izuzetno (§ 108 i 180 z. š-)- Može
se iz toga zaključiti, da nema svrhe tražiti dozvolu za već izvršenu
diobu po građanskom zakoniku, jer su dionici već stekli izvjesna prava
ipso facto, kao zakoniti nasljednici ili suvlasnici stanovite stvari. Istom
kad suvlasnik (posjednik) šume namjerava da svoju šumu potpuno ili
diono otuđi i, izradivši u tu svrhu skicu za parcelaciju, zatraži dozvolu
upravne vlasti za diobu, postupa vlast po § 106 stav 3 z. š. odnosno
primjenjuje sankcije iz § 149 z. š.


Pomenuti zakonski propis ne propisuje, kad će se dioba dozvoliti,
već kad će se uskratiti, a za uskratu traži jedan tačno i jasno određeni
uslov, t. j. : »postoje li opravdani razlozi, zbog kojih bi, u slučaju diobe,
mogla doći u opasnost trajnost šumskog gospodarstva«, pri čemu treba
imati u vidu, radi li se o diobi šumskih posjeda ispod ili iznad 300 ha-
Ako taj uslov postoji i valjano se stručno obrazloži, dioba će se uskra


7
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 10     <-- 10 -->        PDF

titi. Protiv odluke o uskrati pristoji nezadovoljnoj stranci pravo žalbe
odnosno upravno-sudske tužbe.
Kako se stvarno primjenjuje propis iz § 106 stav 3. U većem dijelu
države izgleda da ne dolazi do primjene.


U savskoj banovini malih i srednjih privatnih šumskih posjeda ima
malo, jer je seljački šumski posjed većinom u kolektivnom vlasništvu.
Veliki privatni šumski posjed nalazi se većinom na relativnom šumskom
zemljištu i kod njega postoji tendencija na dijeljenje, koje se očituje u
krčenju šuma u svrhu pretvorbe u drugu vrst kulture zbog velikih tereta
i bojazni pred novom agrarnom reformom, a konačno i da se izbjegne
jačem državnom šumskom nadzoru.


U dravskoj banovini ima najviše privatnih šuma (pojedinih privatnika,
šumskih zadruga, dioničarskih ustanova). Šumsku površinu od


597.704 ha posjeduje preko 160.000 najviše malih, a tek nekoliko srednjih
i velikih privatnih šumskih posjednika. Zato se u Sloveniji! najčešće
i najviše primenjuje citirana zakonska norma (dioba zbog nasljedstva,
dioba u porodici, prodaja šume zbog zaduženja, spekulacije i t. d.). Ali
sudovi (zemljišno-knjižni), a isto tako i financijske vlasti (katastarska
uprava) ne traže od stranke, koja povodom raznih pravno-gospodarskih
raspolozbi dijeli svoj šumski posjed, da se iskaže sa dozvolom nadležne
upravne vlasti za diobu svog šumskog posjeda. Zemljišno-knjižni sudovi
ne traže naime tu dozvolu u slučaju nasljedstva ili razvrgnuća suvlasništva,
već postupaju po odredbama općeg građanskog zakonika, dok
u ostalim slučajevima stoje sudovi na stanovištu, da nije potrebna formalna
dozvola upravne vlasti za diobu šumskog posjeda, kad se radi o
diobi posjeda na cijele šumske parcele (komplekse), već da je ta dozvola
potrebna samo u slučaju, kad se od šumskog posjeda, koji se sastoji
iz dviju ili više parcela, cijepaju pojedine cijele parcele na dva ili više
dijelova. Iz toga se može izvesti zaključak, da sudovi imaju u vidu odredbe
zakona o katastru i uređenju zemljišnih knjiga, po kojima svaka
katastarska ili gruntovna čestica čini za sebe jednu pravno-gospodarsku
cjelinu, koja je u poslovnom prometu potpuno slobodna, t. j . s kojom
njezin vlasnik može slobodno raspolagati bez prethodnih tehničkih (katastarskih)
operacija (zasebna izmjera, prenos u zemljišnim knjigama
i t. d.). Zato sudovi odmah provedu diobu odnosno parcelaciju šum.
posjeda, kad se od jednoga šum. posjeda otuđuju pojedine čitave katastarske
čestice.
S takvim je postupkom upravna vlast dovedena pred gotovu činjenicu.
Upravna vlast ne može voditi brigu o namjeravanoj vlasničkoj
raspolozbi pojedinaca sa svojim šumskim posjedom, da bi mogla da na
vrijeme intervenira. U slučaju pravljenja oporuke to je često i nemoguće.
Istom nakon stanovitoga vremena dozna upravna vlast za diobu,
kad posjednik diobom novo-nastalih šumskih dijelova predloži upravnoj
vlasti ili predlog o godišnjoj sječi na odobrenje ili kad joj dostavi
osnovu o sječi na uvid, odnosno kad novi posjednik treba da od postignute
kupovnine za prodano drvo plati u fond za pošumljavanje prinos
od 0.5—2.5%, prema veličini šumske površine.


Upravna vlast postupa kao i ranije, imajući u svojoj evidenciji jedan
nerazdjeljeni šumski posjed, ne uvažava traženje novog šumskog


8
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 11     <-- 11 -->        PDF

posjednika, jer ne posjeduje dozvolu za diobu šumskog posjeda. Interesent
po tom naknadno zatraži od upravne vlasti dozvolu za diobu.
Banska uprava dravske banovine u ostalim slučajevima, kad
stranka prethodno zatraži dozvolu diobe, primjenjuje odredbu iz § 106


z. š. shvaćajući ju suviše usko, isključuje iz njezine odredbe sve ono, što
po njezinom mišljenju zakon po svojoj volji ne obuhvata, ma da obuhvata
samim riječima, jer ta uprava vodi pri tomu brigu o zaštitnim šumama,
o parcelaciji šuma zbog prodaje u spekulativne svrhe, o tom kakav je
razmjer šume molioca prema njegovom ostalom posjedu. Zakon to ništa
ne obuhvata ni po riječima ni po smislu. Zato takova primjena nije
pravilna, jer nije uslijedila na osnovu zakonskoga ili autentičnoga tumačenja
onog organa, koji je tu normu donio ili koji ju u pravilu donosi, a
to je Narodno predstavništvo (tzv. autentična kritika ili ispravka ili
emendacija)}. Jedino autentično (zakonsko) tumačenje ima formalnu
obvezatnu snagu, obvezuje kao zakon, jer nije drugo nego zakon. Autentično
tumačenje vrijedi i za protekle slučajeve (ima retroaktivnu snagu).
Egzekutivna vlast, kad tumači svoju normu, tumači je autentično. Odredba
iz § 106 nije norma izdana po Ministru šuma i rudnika.
Da bi se administrativna praksa uputila sigurnijim pravcem kod
primjene konkretnoga propisa i s tim olakšalo i pospješilo pravno gospodarsko
poslovanje, što važi naročito za Sloveniju, gdje ima preko


160.000 malih i srednjih šumskih posjednika, potrebno je prema izloženom
dati upravnim vlastima načelne upute, dok se prilikom predstojećega
novelisanja zakona o šumama može autentično protumačiti konkretan
propis u pravcu, da se traženje odnosno davanje dozvole upravne
vlasti za diobu šuma privatnih lica ograniči: a) na šume u površini iznad
300 ha, jer je takovo ograničenje u pravnoj i gospodarskoj vezi sa propisom
iz § 74 z. š., po kojem privatna lica moraju sa svojim šumama gospodariti
po privrednom planu, ako su im šume veće od 300 ha;5 b) za
privatne šume ispod 300 ha, koje su oblasno proglašene zaštitnima ili
su opterećene šumskim servitutima, dakle koje zbog toga stoje pod osobitim
javnim nadzorom u smislu § 56 z. š., jer je za takve šume bez
obzira na površinu propisano gospodarenje po načelu stroge trajnosti
odnosno po privrednom planu (§ 57 z. š.).
Isto je tako potrebno dovesti u sklad propis iz § 149 z. š. (sankcije
za slučaj nedozvoljene diobe) sa propisima o. g. z. u pogledu nasljedstva
i razvrgnuća zajednice dobara.


Konkretno, §-u 106 z. š. mogu se dodati nova dva stava, koji bi
glasili:


a) »Dozvola vlasti za diobu šuma i šumskoga zemljišta privatnih
lica, kojih šume ne stoje pod naročitim javnim nadzorom, nije potrebna
za šume i šumska zemljišta ispod 300 ha, dok je za šume i šumska zemljišta
iznad te površine potrebna dozvola vlasti u svakom slučaju bez
obzira, da li se šuma i šumsko zemljište sastoji iz jednoga ili više prostorno
odvojenih dijelova, jedne ili više katastarskih čestica«.


b) »Dozvola za diobu šuma i šumskoga zemljišta nije potrebna za
slučaj nasljedstva i razvrgnuća zajednice po odredbama građanskoga
zakonika.«


6 Dakle za šume ispod 300 ha nije potrebna takova dozvola.


9
ŠUMARSKI LIST 1/1938 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Povodom pitanja, nalažu li već danas šumsko-politički obziri u Jugoslaviji,
da se predstojećim noveliranjem zakona o šumama ograniči,
dioba privatnih šuma jače nego je predloženo, mogu reći, da jače ograničenje
može uslijediti samo uporedo sa pojačanjem šumsko-privrednih
mjera u privatnom šumskom gospodarstvu i to onda, kad uspije za sav
privatni šumski posjed (dakle i za šume ispod 300 ha površine) propisati
gospodarenje po privrednom planu. Jedno je sa drugim u kauzalnoj vezi.
U tom se slučaju može ograničiti dioba do takovih šumskih površina, na
kojima je još moguće potrajno šumsko gospodarenje. Za najveći se dio
države ne može skoro to pojačanje preporučiti, jer ne postoje za to
potrebne kulturno-gospodarske pretpostavke. Naročitih poteškoća nema
da se već danas za seljački mali privatni šumski posjed u Sloveniji i
ujelimično u Hrvatskoj, a s vremenom i u drugim krajevima, propiše
preborno gospodarenje.0 Kako se pri tome radi o znatnom ograničavanju
privatne svojine, trebaće prije toga pobliže tačno fiksirati, koji javni
interesi to traže, da se ne dođe u sukob sa općim građanskim zakonom
odnosno Ustavom.


U dravskoj je banovini, koja je pokrenula ovo pitanje, šumska privreda
na razmjerno najvišem stepenu razvoja, jer je u liberalnom ekoriomsko-
društvenom svjetskom sistemu nestalo u toj banovini kolektivnih
šuma i one su prešle u individualno vlasništvo, u kojem su sačuvane i
njegovane bolje nego u kolektivnom vlasništvu, što je posljedica u prvom
redu geografskog položaja odnosno kulturnog razvitka u Sloveniji, dok
bi u većem dijelu države takvi posjedovni odnosi, kad bi naglo do njih
došlo, mogli biti katastrofalni za šume. U toj će se banovini šume i dalje
dijeliti!, ali se mora insistirati na tome, da se šume na apsolutnom šumskom
tlu održavaju.


Résumé


L´auteur montre un probleme surgissant de quelques stipulations de notre Loi
forestiere qui ont a régler la question du partage éventuel des forets appartenant aux
particuliers. Il propose enfin un amendement de ces stipulations.


v


ÄV


8 Vidi Mitteilungen des Krainisch-Küstenländischen Forstvereines, XXXI svez..
1913. god., str. 54—55.


10