DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1937 str. 59     <-- 59 -->        PDF

IZ UDRUŽENJA


ZAPISNIK


6.
sjednice Upravnog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja održane
dne 25. septembra 1937 u Novom Sadu u vijećnici Kr. banske uprave.
Prisutni: Pretsjednik Dr. ing. Dragolju b Petrov i ć, podpretsjednik Dr. ing.
Andrija Petračić, tajnik Ing. Ante Premužić, blagajnik Oskar Dremil,
odbornici gg. : Dr. ing. Josip B a 1 e n, Ing. Ivan Juvančić, Ing. OtmarMiklau,
Ing. Borislav Nikoli ć, Ing. Vjenceslav Radošević, Ing. Ivan S m i 1 a j,
Ing. Živojin Vančetović.


Ispričali svoje odsustvo neodgodivim poslovima gg.: podpretsjednik Ing. Mila n
L e n a r č i ć, Ing. Milan- A n i ć, Ing. Bogdan Babić, Ing. Salih 0 j i k i ć,
Ing. Ilija Lončar,, Ing. Josip Marci ć, Ing. Stjepan Mikša, Ing. Nikola
M i 1 j u š, Ing. Fran Ravni k.


Dnevni red sjednice:


1. — Pozdrav pretsjednika.
2. — Čitanje zapisnika prošle sjednice i njegovo ovjerovljenje.
3. — Izvještaj tajnika o tekućem poslovanju udruženja.
4. — Izvještaj blagajnika o stanju imovine i blagaj. poslovanju.
5. — Raspis natječaja za dvije svetosavske nagrade udruženja i zadavanje
temata za obradu.
6. — Rasprava o predlogu člana udruženja Dr. N. Neidhardta od 12. IX. 1937.
za promjenu Pravilnika o podjeljivanju stipendija J. Š. U.
7. — Raspis natječaja za dvije stipendije udruženja po Din. 500.—.
8. — Rasprava o molbi Podružnice J. Š. U. u Banjaluci, da joj se beskamatno
posudi 30.000.— Dinara iz sredstava udruženja za dovrešnje Šumarskog Doma na Šehitlucima
kod Banjaluke.
9. — Rasprava o predstavci podružnice Banjaluka o konačnom ustanovljenju
ranga apsolvenata šumarske škole u Sarajevu.
10. — Rasprava o stiglim predlozima članova za 61. (XVI.) godišnju skupštinu
u Novom Sadu.
11. — Propaganda šumarstva.
12. — Primanje novih članova.
13. — Eventualija.
Tečaj sjednice:


1. — Pretsjednik Dr. ing. Dragoljub Petrović otvara sjednicu u 10 sati
pozdravljajući prisutne. Napominje, da je izvještaj upravnog odbora 61. (XVI.) glavnoj
godišnjoj skupštini o radu Udruženja u godini 1936/37. prema zaključku i napomenama
prošle 5. sjednice Upravnog odbora od 22. VIII. 1937. točka 9. otisnut i kao prilog
broju 9. Šumarskog Lista za mjesec septembar 1937. zajedno sa pozivom i rasporedom
glavne skupštine pravovremeno dostavljen članovima Udruženja.
2. — Tajnik Ing. Ant e Premuži ć čita zapisnik prošle sjednice Upravnog
odbora održane u Zagrebu dne 22. VIII. 1937. Zapisnik se usvaja, a ovjerovljuju ga na
zamolbu g. pretsjednika odbornici gg. Ing. Miklau i Ing. Juvančić.
3. — Tajnik Ing. Ant e Premuži ć izvješćuje o tekućem poslovanju Udruženja
u međuvremenu od 5. sjednice:
677
ŠUMARSKI LIST 12/1937 str. 60     <-- 60 -->        PDF

a.) U smislu ranijih zaključaka vodena je daljna prepiska sa lokalnim odborom
za pripremu glavne skupštine obrazovnom od gg. činovnika Šumarskog odsjeka Kr.
banske uprave i Direkcije šuma u Novom Sadu i sa Upravom državnog dobra »Belje«
u Kneževu, pa su osigurane prostorije za održanje skupštine i odborske sjednice te
uglavljen detaljan program ekskurzije na spomenuto državno dobro. Poradi održavanja
skupština i drugih korporacija istovremeno u Novom Sadu neće se moći čitavo
zasijedanje skupštine održati u prostorijama hotela »Sloboda« no biti će na raspolaganje
i dvorana Kr. banske uprave. Cjelokupno organizovanje manjih ekskurzija u okolicu
Novog Sada na dane 27. IX. poslije podne preuzeo je lokalni odbor. (Prim a se
na z n an je !)


b.) Na našu zamolbu podijelilo je Ministarstvo šuma i rudnika svojim aktom
od 4. IX. 1937. broj 17.352 članovima J. Š. U. državnim činovnicima radi učestvovanja
na glavnoj skupštini odsustvo u vremenu od 24. do 29. IX. Na ponovnu molbu i upozorenje,
da će ekskurzija iza skupštine prema programu trajati do uključivo 30. IX.
produženo je rešenjem od 16. IX. 1937. broj 18.615 to odsustvo do uključivo I. X. 1937.
(Uzima se na znanje!)


c.) Na našu zamolbu za vožnju uz četvrtinu cijene za učesnike godišnje skupštine
u Novom Sadu odobrena je rešenjem Ministarstva saobraćaja od 29. VIII. 1937.
broj 18,973 vožnja u pola cijene samo za članove Udruženja. Na ponovnu zamolbu
proširena je rešenjem od 20. IX. pogodnost za sve učesnike skupštine.


d.) Austrijsko šumarsko društvo (Oesterreichischer Reichsforstverein) zamolilo
je izašiljanje našega delegata na njihovu godišnju skupštinu 18. do 23. IX. u Sauerbrunnu.
Uprava je zaželila skupštini dopisom uspješan rad, jer se poradi oskudnih
sredstava ne može slati delegat. (Prima se na znanje!)


e.) Upućeni su pozivi radi izašiljanja relegata na našu skupštinu u Novom Sadu
po struci bližim udruženjima domaćim, pa šumarskim udruženjima češkom, poljskom
i bugarskom, te društvima njemačkom i austrijskom. Dopisima nam je javljeno, da je
Srpsko poljoprivredno društvo u Beogradu delegiralo g. Dr. Mihajla Gradojevića, prof,
poljopriv.-šum. fakulteta u Zemunu; Udruženje Jugoslov. agronoma, Sekcija Novi Sad,


g. Jovana Rogulića; Savez lovačkih udruženja za Dunavsku banovinu g. Mr. Ph. Jocu
Divilda; Udruženja Jugoslov. inžinjera i arhitekata, Sekcija Novi Sad, g. Ing. Danila
Kaćanskog; Središnje društvo češkoslovačkih šumara g. Dr. ing. Ljudmila Mačko,
zemaljskog šum. inspektora iz Bratislave; Društvo bugarskih šumara-akademičara g.
Dimitra Stefanova, šum. inspektora ministarstva poljoprivrede i državnih imanja u
Sofiij ; Društvo bugarskih šumara g. Iliju Stojanova.
f.) Na poziv Udruženja jugoslovenskih agronoma (Beograd) zastupao je J. Š. U.
na njihovoj godišnjoj skupštini dne 5. jula u Zemunu kao delegat umjesto spriječenog
pretsjednika Dr. Petrovića, g. Konstantin Smiljanić, savjetnik Ministarstva šuma i
rudnika. (Uzima se na znanje!)


g.) Na pretstavku Udruženja od 14. juna 1937. broj 373 o povišenju prinadležnosti
državnim šumarskim službenicima odgovorilo je Ministarstvo šuma i rudnika, Odelenje
za upravu državnih šuma aktom od 8. IX. 1937. broj 13.477 ovo: »Pitanje povećanja
prinadležrtosti državnih činovnika već je predmet proučavanja u Kraljevskoj Vladi.
Sada kada se ovo pitanje privodi kraju, mogu izvestiti Udruženje, da će ono na
zadovoljstvo državnih službenika biti uskoro rešeno i privedeno u delo.«


h.) Na pobudu Ljubljanske podružnice J. Š. U. od 31. XII. 1936. broj 188 i
zaključka 3. sjednice Upravnog odbora od 7. III. 1937. pod toč. 5. upućena je pretstavka
g. Ministru šuma i rudnika broj 479 u svrhu pospješenja unapređivanja mlađih
državnih službenika šumarske struke, jer su u tom pogledu zapostavljeni ostalim činovničkim
strukama. Naročito pak da se omogući napredovanje šumarskim činovnicima
banskih uprava u više grupe, no što je to bilo do sada. Na tu predstavku stigao je.


678
ŠUMARSKI LIST 12/1937 str. 61     <-- 61 -->        PDF

ovaj odgovor Ministarstva šuma i rudnika, Odelenje za upravu državnih šuma od


21. IX. 1937. broj 13475: »Za unapređenje činovnika potrebno je imati osigurano slobodno
mjesto u budžetu i slobodan kredit. Prilikom predloga budžeta za 1937/38. god.
predviđen je veći broj slobodnih mesta i predložena potrebna suma novaca za mogućnost
izvršenja unapređenja činovnika, koij su ispunili zakonske uslove za isto, ali
obzirom na činjenicu, da je Kr. vlada morala da provede štednju budžeta rashoda,
nisu mogla biti odobrena sva predložena mesta, već je taj broj reduciran.
Na osnovu toga odobrenog broja izvršen je veći deo unapređenja šum. činovnika
i to:


Kod odelenja za upravu državnih šuma od 537 činovnika, koliko je budžetom
predviđeno, unapredeno je u ovoj budžetskoj godini do danas 79 činovnika, što čini
14,55%.


Kod odelenja za vrhovni šumarski nadzor od 250 čin. odobrenih budžetom unapredeno
je 25 čin., što čini 10%.


U predlogu budžeta za 1938/39. godinu predviđena je dovoljna suma kredita,
koja će u slučaju, da se prihvati ovakav predlog budžeta, omogućiti da se unaprede
svi valjani šumarski stručnjaci, koji ispunjavaju zakonske uslove.


i.) Tajnik »Društva za Štrosmajerovo sveučilište« Dr. Vladimir Bazala predao
je Upravi udruženja prvi broj glasila toga društva »Alma mater croatica« sa zamolbom,
da se u zamjenu dostvlja naše glasilo Šumarski List. »Alma mater croatica« je mjesečnik
jednakog formata kao i naše glasilo, a pojedini broj ima 32—48 stranica. Tretira
pitanja unapređenja nauke i nastave na fakultetima. (Zamjena se odobrava!)


j.) Zaključkom druge sjednice od 13. XII. 1936. toč. 9. stavljena je stipendisti
udruženja g. Ratimiru Kneževiću stipendija za god. 1936/37. »in suspenso«, da mu se
isplata stavi u tečaj, ako udovolji uvjetima Pravilnika o stipendijama do mjeseca
februara 1937. Uvjetima Pravilnika do stavljenog roka nije udovoljeno. (Zaključuj e
se, da se isplata ne izvrši, a novac đa se priklopi fondu u smislu
Pravilnika za stipendije!)


4. — Blagajnik Oska r Dremi l izvještava o stanju imovine i o blagajničkom
poslovanju. Konstatuje i naročito podvlači, da se vrlo mali broj starih dužnika odaziva
opomenama uplatom zaostale članarine, a i članarina za tekuću godinu relativno zaostaje.
(Izvještaj se prima-k znanju, a zaključuje se opomenuti
članstvo i tokom zasijedanja skupštine na uplatu stare dugovine,
a tekuća članarina neka se ubire od prisutnih skupštinara,
ukoliko su u zaostatku!)
5. — Nakon rasprave zaključuje se, da se raspiše svetosavska
nagrada dvojici studenata šumarstva na dan Sv. Save
1938. god., koji najbolje izrade sastavak: »Pogled na šumskogospodarske
prilike jednog našeg kraja«. Radnje se imaju
dostaviti J. Š. U. najkasnije do 1. januara 1938.
6. — Na predlog predsjednika Dr. Dragoljuba Pet ro vica, usvaja se, da
se predlog Dr. Neidhardta raspravi pod toč. 10. dnevnoga reda.
7. — Predsjednik Dr. Dragoljub Petrovi ć, predlaže, da se u vezi sa
prednjom točkom 6. skine s dnevnoga reda i točka 7., dok glavna skupština ne riješi
predlog Dr. Neidhardta o promjeni Pravilnika za podjeljivanje stipendija J. Š. U.
(Š. L. god. 1931. str. 608—609). (Usvaja se!)
8. — Tajnik čita zamolbu Banjalučke podružnice J. Š. U. od 23. VIII. 1937. broj
56 za podjelu beskamatnog zajma iz imovine Udruženja za dovršenje gradnje Šumarskog
Doma njenog na Šehitlucim.a kod Banjaluke, što ga je Podružnica počela graditi
(i stavila već pod krov) radi uljepšavanja tamošnjeg gaja Viteškog Kralja Aleksandra
679
ŠUMARSKI LIST 12/1937 str. 62     <-- 62 -->        PDF

i. Ujedinitelja. Podružnica bi zajam otplaćivala sukcesivno prema svojim finansijskim
mogućnostima u određenom joj vremenu.
Dr. Pe t rači ć drži, da se zamolbi ne može udovoljiti, jer izdatak Podružnice
ne bio za svrhu određenu čl. 3. Pravila J. Š. U.
Dr. Baien : Pored toga je nemoguće zamolbi udovoljiti, jer redovni prihodi
Udruženja dotječu tek kako tako za ostvarenje redovnih izdataka, kako se vidjelo prigodom
rasprave o predlogu budžeta za god. 1938. Gotovina Udruženja je uložena u
štedionicu na uložene knjižice, a ti su ulošci, kako je poznato »zaleđeni«, pa će se
moći njima raspolagati, tek kad opet postanu likvidni.


Ing. Miklau : Podružnica ne navodi konkretno, kako bi zajam vraćala, osim
toga se pokrenulo već pitanje uređenja lječilišta i oporavilišta za članove J. Š. U. na
otoku Mljetu, a štogod bude raspoloživa novca, trebat ćemo ga jamačno za pregradnju
Šumarskog Doma, kad iseli zagrebački šumarski fakultet po izgradnji zgrade za nj
u Maksimiru, što će predvidivo biti u godini 1938.


Po zavreštku rasprave zaključuje se, da se zamolbi ne može
udovoljiti, a o tom se ima Podružnica obavijestiti.


9. — Uzima se u pretres zamolba apsolvenata bivše dvogodišnje šumarske škole
u Sarajevu, da se J. Š. U. zauzme na nadležnim mjestima, da se apsolventi te škole
rasporede u smislu rešenja g. Ministra prosvjete broj 21.762/36., kojim im se priznaje
kvalifikacija potpune srednje škole, dok ostanu u svojoj struci.
Budući da se J. Š. U. zauzimalo opetovano u tom predmetu ranije prije spomenutog
rešenja, zaključuje se, da se preporuči interesentima, da
svaki osobno molbom na nadležnom mjestu zatraži svoje pravo.


10. — Rasprava o stiglim predlozima za 61. (XVI.) godišnju glavnu skupštinu:
a.) Dr. ing. Nikola Neidhardt podnesao je dne 12. IX. pismeni predlog, da skupština
promijeni Pravilnik o podjeljivanju stipendija J. Š. U. u smejru, da se stipendij
omogući i: 1.) našem unesrećenom drugu g. Ing. Ivanu Saćeru, 2.) djeci umrlih članova


J. Š. U. ne samo za studij šumarstva već i za studij drugih nauka. U obrazloženju se
uz ostalo napominje, »da nezaposlenih šumarskih inžinjera ima mnogo, pa nije potrebno
putem stipendija navoditi daljnje mladiće na studij šumarstva«.
Nakon podulje rasprave zaključuje se, da se predlog Dr. Neidhardta iznese pred
skupštinu s preporukom da se Pravilnik izmijeni u ovom smislu:


»J. Š. U. osniva kod svoje blagajne depozit, iz kojega će isplaćivati bilo stipendije
za studij šumarstva ili drugih disciplina na našim univerzitetima, bilo pomoći za
usavršavanje svojh članova — šumarskih inžinjera — kod nas ili na strani. U izuzetnom
slučaju moći će se dati pomoć i siromašnoj djeci u gimnaziji. — Pomoć za usavršavanje
ne može biti manja od Din. 5.000. Obroke, u kojima će se pomoć isplaćivati,
odredit će upravni odbor. Pomoć ili stipendij mogu dobiti djeca sadanjih ili umrlih
članova J. Š. U. Reflektanti studenti šumarstva ili drugih fakulteta treba da doprinesu
svjedodžbu o položenom prvom državnom ispitu.«


b.) Zaključuje se, da se pred glavnu skupštinu iznese predlog g. ing. Ivana Smi


laja od 15. IX., kojim traži a.) da se zamoli g. Ministra šuma i rudnika da nacrt Za


kona o sanaciji imovnih općina prije predaje Narodnom Predstavništvu dostavi J. Š. U.,


da po tom dade svoje mišljenje; b.) da se glavna skupština J. Š. U. izjasni, usvaja li


stanovište Upravnog odbora, što ga je zauzeo u predstavci upućenoj g. Ministru šuma


i rudnika u pitanju bivšeg jednog nacrta te uopće o sanaciji imovnih općina (Šum.


List god. 1937. str. 470 do 478).


c.) Zaključuje se, da se pred glavnu skupštinu iznese predlog g. ing. Ivana Smilaja
od 15. IX. 1937. o uređenju pitanja, da li su šumarski inžinjeri po novom zakonu
o ovlaštenim inžinjerima ovlašteni raditi i takve geodetskogeometarske radove, koji


680