DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1937 str. 50     <-- 50 -->        PDF

D e r e t a inž. B o r i s 1 a v, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Golu´bac k šum.
upravi u Donji Milanovac.


Lukiči ć Zlatko , knjigovođa 8 grupe od Direkcije šuma Cačak k Dir. šuma
u Mostar.


Gorđov inž. Aleksander, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Loznica
k Dir. šuma u Mostar.


Batak Milovan, geometar 8 grupe od Dir. šuma Skoplje k Dir. šuma u
Mostar.


Petrovi ć Vuk a š in, geometar 9 grupe od Dir. šuma Banjaluka k Dir. šuma
u Mostar.


A s a j inž. Franjo , šum. savjetnik 5 grupe od sres. načelstva Bjelovar k šum,
upravi Bezdan.


T o p i ć inž. M a r k o, šum. pristav 8 gruipe od šum. uprave ´Prnjavor k šum.
upravi Derventa.


Čai ć inž. Rudolf , šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Gacko k šum. upravi
u Tuzlu.


Joviči ć inž. D o r đ e, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Bugojno k šum.
upravi u Travnik.


Vasiljević inž. Dura, šum. pristav 8 grupe od Dir. šuma Sarajevo k šum.
upravi Bugojno.
S a v i n o v inž. A 1 e k s i j, šurn. pristav 8 grupe od Dir. šuma iz Niša k šum.
upravi u Paraćin.
Š a r i ć inž. B o ž i d a r, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Srebrenica k šum.
upravi u Prozor.
Bićanić inž. Branko, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave iz Sv. Roka
k šum. upravi u Krasno.
Polješki n inž. V a s i 1 i j e, šum. pristav 8 grupe od Direkcije šuma Sarajevo
k šum. upravi u Ljubinje.
Radosavljević inž. D i m i t r i j e, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave
Donji Milanovac k šum. upravi u Kićevo.
Fitz e inž. Karlo , šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Prijepolje k šum.,
upravi u Zenicu.
Kijametović inž. S v e t i s 1 a v, šum. pristav 8 grupe od Dir. šuma Skoplje
k šum. upravi u Ohrid.
Kopči ć inž. Ibrahim , šum. pristav 8 grupe od šum. uprave iz Travnika
k šum. upravi u Zavidović.
Gjuri ć inž. V e 1 i m i r, šum. pristav 8 grupe od Direkcije šuma iz Skoplja
k šum. upravi u Bitolj.
Radojević Milovana, podšumar 2 klase 8 grupe od šum. uprave k Dir.
šuma u Skoplju.
S r đ i ć inž. Dušan , šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Ljubinje k Direkciji
šuma na Sušak.
Tomašević Vladimir, podšumar 111 kl. 10 grupe od šum. uprave iz Pančeva
k odelenju za upravu državnih šuma Min. šuma i rudnika u Beograd.


548