DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Držimo prema gore napomenutom, da bi se naš rad morao kretati
u smjeru proučavanja i utvrđivanja postotaka ukamaćenja, koji bi nam
pružili mnoge koristi, kao i mogućnost stvaranja različitih ispravnih
zaključaka. Uz poznavanje postotaka ukamaćenja čitav naš rad oko
procjene bio bi realniji.


Postotak ukamaćenja treba da ima važnost i za pristaše teorije
zemljišnog čistog prihoda. To se može zaključiti iz definicije E n d r e s a


o šumskom kamatnjaku, a osim toga napominjemo, da je već Hundes h
a g e n na osnovu postotka ukamaćenja nastojao izvesti i obrazložiti
šumski kamatnjak.
S obzirom na sve dosad izloženo vidimo, da postoci ukamaćenja
imaju važnost, pa prema tome nastaje pitanje, kako bi se oni najbolje
ustanovili u zbiljnim šumama. U tu svrhu držimo da najbolji primjer pruža
metoda Gournoud-Biolleva za određivanje prirasta i etata u
uređivanju šuma.


Kao u toj metodi tako bi i tu trebalo, da se ustanovi jedinstvena
metoda za utvrđivanje kapitala uloženih u šumskom gospodarstvu. Ti
kapitali imali bi se smatrati kao knjiženi, osnovni kapitali. Na koncu
svake revizije (10 godina) gospodarske osnove (privrednog plana) trebalo
bi provesti opet ustanovljivanje kapitala po istoj toj metodi kao i u
prvom slučaju, ali razumije se uz nove cijene. Upoređenjem novo ustanovljenog
kapitala sa knjiženim kapitalom dobili bismo* podatke o rastenju
i mijenjanju kapitala i to bilo u pozitivnom ili u negativnom smjeru.
U toj promjeni kapitala dolaze do izražaja promjene u kretanju cijena i
promjene u stanju šume (bolji ili lošiji kvalitet sastojina itd.). Osim toga
imali bi se tokom čitavog toga vremena knjižiti svi ušli čisti prihodi. Zatim
bi trebalo zbrojiti sve te prihode kao i promjenu (rastenje) kapitala,
koja može biti pozitivna ili negativna. Zbog toga se ta suma može povećati
ili umanjiti. Dijeljenjem te sume sa brojem godina revizije (10 god.)
dobili bismo prosječni godišnji prirast kapitala. Stavivši taj prosječni
godišnji prirast kapitala u odnos prema knjiženom kapitalu, te uz pomoć
prostog kamatnog računa rezultirao bi prosječni postotak ukamaćenja.
To bi bila jednostavna metoda za njegovo određivanje. Sličan postupak
preporuča i Spiegel.


Ovim razmatranjem udaljili smo se nešto od naše teme, međutim
je i ovo izlaganje od interesa, jer i ono ima neku vezu sa teorijom zemljišnog
čistog prihoda.


Kritika teorije zemljišnog čistog prihoda s obzirom na upotrebu
dedukcije i starih principa nacionalne ekonomije.


Nakon spomenutih, čisto šumarskih stručnih prigovora teoriji zemljišnog
čistog prihoda razmotrimo još ukratko prigovore s obzirom na
upotrebu dedukcije i starih principa nacionalne ekonomije, kojima se
služe njeni pristaše pri svojim razmatranjima i zaključcima.


Držimo, da je od interesa donijeti prigovore i u tom smjeru, da tako
potpunoma prikažemo i obuhvatimo kritiku protivnika teorije zemljišnog
čistog prihoda.


Prigovor deduktivnom načinu rada odnosno dedukciji, kojom se
služe pristaše teorije zemljišnog čistog prihoda kod svojih radova i
razmatranja, leži u činjenici, da se dedukcija osniva i apelira samo na


321