DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 38     <-- 38 -->        PDF

koju je Faustmani r izveo bez obzira na gornju jednadžbu god. 1849,


dok su Pressler, Heyer i Judeich primijenili teorijske principe


prihodne vrijednosti zemljišta u praksi na šume kao gospodarski objekt.


P r e s s 11 e r, kao osnivač teorije zemljišnog čistog prihoda, imao


je u vidu kod svoga rada financijsko gospodarstvo. On je zahtijevao, da


se na šumsko gospodarstvo primijene principi običnog financijskog go


spodarstva. No osim toga nastojao je on kao i njegovi pristaše, da razne


gospodarske mjere ustanovi i opravda matematskim putem vjerujući, da


ono, što je matematski ispravno, ne može biti pogrešno. Pod utjecajem


toga vjerovanja držali su oni, da će tim metodama rada, koje se osni


vaju na matematskim predodžbama i zasadama, podići čitavo šumsko


gospodarstvo i njegov rentabilitet.


Nasuprot vjerovanju P r e s s 1 e r a, da će pomoću teorije najvećeg


zemljišnog čistog prihoda podići šumsko gospodarstvo, pojavili su se


prigovori njegovom shvaćanju i gore spomenutim jednadžbama, koje


predstavljaju osnov te teorije. Oko tih kao i ostalih jednadžbi teorije


zemljišnog čistog prihoda razvila se oštra borba u šumarskoj nauci, koja


nije još ni do danas potpuno riješena. Uzrok tome leži u činjenici, što se


borba u glavnom vodila oko matematskog dokazivanja formula, a ispu


štali su se iz vida osnovni zahtjevi i svrha teorije zemljišnog čistog pri


hoda. Pristaše te teorije nastojali su sve prigovore oboriti na osnovu


matematskih dokazivanja.


U mnogim takvim slučajevima polemike i dokazivanja često se sa
strane pristaša teorije zemljišnog čistog prihoda naglašuje važnost matematike
za nauku poznatim Kantovi m riječima, da u prirodnim
naukama ima samo toliko istinske nauke, koliko se u njima nalazi matematike.
Toj tvrdnji Kant a ne pridaju danas neki protivnici teorije zemljišnog
čistog prihoda važnosti s obzirom na gospodarske discipline,
ukazujući na teoriju zemljišnog čistog prihoda, u kojoj su se baš na
osnovu raznih matematskih opreacija dobili rezultati, koji često ne odgovaraju
gospodarskom životu. Držimo, da to shvaćanje o krivnji matematike
nije ispravno, jer nije kriva matematika, da se je došlo do rezultata,
koji ne odgovaraju gospodarskom životu, nego pretpostavke, od
kojih se je pošlo. O tome će biti još govora u ovoj radnji.


Osnovni zahtjev teorije zemljišnog čistog prihoda, da se postigne
što veće ukamaćenje uloženih kapitala u šumsko gospodarstvo, rješavaju
pristaše te teorije na osnovu financijske ophodnje, koju određuju računskim
putem. Određivanje financijske ophodnje predstavlja radi toga
jednu od bitnih zadaća teorije zemljišnog čistog prihoda. U našem nastojanju
da prikažemo noviju kritiku te teorije, ne ćemo uzeti u razmatranje
financijsku ophodnju, jer je ona posljedica najveće zemljišne rente,
odnosno šumskog kamatnjaka, sječivog prihoda itd., koje ćemo veličine
posebno razmotriti.


Nazori Presslerovi kao i principi teorije zemljišnog čistog prihoda
imali su od početka, kako smo spomenuli, a imaju još i danas velik broj
pristaša. Na osnovu njihova rada zauzela je teorija zemljišnog čistog
prihoda vidno mjesto u najvišim naučnim ustanovama. No pored svega
toga postojali su, a postoje i danas njeni protivnici. Šta više, možemo
naglasiti, da njihov broj danas raste. Uzrok tome leži u okolnosti, što ta


2 All. Forst-u. Jagdzeitung 1849 god.


308