DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 3     <-- 3 -->        PDF

............


.... 61. .... 1937.


Ini. LEON1D N. BOBKOV (BEOGRAD):


AEROFOTOTAKSACIJA I DEŠIFROVANJE
ŠUMSKIH AEROSNIMAKA


(I/ AÉROPHOTOTAXATION ET LE DÉCHIFFREMENT DES
AÉROCROQUIS FORESTIERS)


U »Šumarskom Listu« za 1930. godinu, na str. 238—243, otštampan
je prikaz knjige A. I. Taraškević a »Tehnika lesoustrojiteljnih rabot«,
Vipusk II, 1929 god., napisan od Dr. N. N.


U ovom članku Dr. N. N. ukratko opisuje način i metode aerofototaksacije
i na kraju citira nepovoljno mišljenje, što ga je dao autor knjige


g. Taraškevi ć o praktičnoj vrednosti ovog novog načina taksacije
šuma:
»Qotovo sigurno se može reći, da se nikada ma uz kakve uspehe
aerosnhnanja i fotogrametrije neće moći preneti težište rada uređivanja
šuma sa terena u vazduh, ako se iole malo intenzivno ima gospodariti.
Aerotaksacija nikada neće biti lišena velikog rizika krupnih grešaka. Nitko
od taksatora ne može poreći taj fakat, da se posle dešifrovanja aerosni


.... ipak mora obilaziti teren. Mora se obilaziti odsek za odsekom, sastojina
za sastojinom. Čemu onda tratiti vreme aerotaksacijom, kada se
posao ipak u glavnom mora obavljati na terenu.«


Knjiga gos´p. Taraškević a izdata je još 1929. godine. Od tada
je prošlo osam godina. Za sve to vreme na polju aerotaksacije intenzivno
se radilo u Nemačkoj, Rusiji, Sjedinjenim Državama, Švedskoj, Francuskoj
i drugim naprednim državama i bili su postignuti zavidni rezultati,
koji su pobili preterani pesimizam g. Taraškevića.


Za taj period vremena mnogo se šta promenilo. Tehnika korača gigantski
napred! Mesto običnih foto-aparata konstruisani su novi modeli
specijalnih aparata sa više komora, sa ugrađenim pokretnim prizmama
ispred objektiva, koji daju mogućnosti t. zv. »perspektivnog«
»konvergentnog « snimanja; počelo se sa izradom specijalnih fotofilmova
sa znatno povećanom osetljivošću prema svetlosti i bojama; usavršeni
su aparati i pribori1 za dešifrovanje, a uporedo sa tim i sama
tehnika dešifrovanja mnogo je napredovala.


Budućnost uređivanja šuma bezuslovno će zahtevati novije, brže i
i ekonomičnije metode rada i aerotaksacija u tom pogledu otkriva nam
nove puteve.


273
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Istina je, da za sada još mnogo šta za nas nije potpuno jasno u toj
metodi, a i sami rezultati aerotaksacije izazivaju neku sumnju u skoru
mogućnost praktične primene ovog načina taksacije za uređivanje šuma,
ali setimo se samo poslednjih uspeha postignutih u raznim granama tehnike
(na primer avijaciji, radiofoniji itd.) i naše će se sumnje razbistriti
i potstaknuće nas šumare da radimo i dalje sa još većom energijom na
polju ove nove nauke, da ne zaostanemo u progresu iza svojih kolega
inžinjera drugih struka.


Kod nas do sada aerofototaksaciji bilo je posvećeno vrlo malo
pažnje. U našoj stručnoj literaturi skoro ne postoje nikakvi radovi po
ovom pitanju, niti u originalu niti u prevodu. Taj me je fakat i naveo da
preko ovog lista dam kratak uvod u aerofototaksaciju koristeći se jednom
stručnom knjigom, koja je skoro izašla na ruskom jeziku, naime »Uputstva
za dešifrovanje šumskih aerosnimaka« od A. K. P r o n j i n a, 1935
godine, i na taj način upoznam šire šumarske krugove sa novim načinima
i metodama šumske taksacije.
Tehnika snimanja. Nećemo se dugo zadržavati na tehnici samog
snimanja i zakonima perspektive, na kojima se bazira aerofotogrametrija,
pošto je o aerofotosnimanju bilo već reci u pomenutom članku od
Di. N. N. Ovde ćemo navesti samo ono, bez čega se ne bi mogao objasniti
sam način dešifrovanja aerofotosnimaka.


Za sada postoje tri načina aerofotosnimanja:
1) »vertikalno« ili »p 1 a n s k o«, kada je optička osa objektiva
komore kod svih uzastopnih snimanja upravljena vertikalno na horizontalnu
površinu zemljišta;
2) »k o s o« ili »perspektivu o«, kad optička osa objektiva zauzima
prema horizontu izvestan nagib; i
3) »konvergentno« ili »k o mb i n o v an o«, kad optička osa
zauzima naizmenično vertikalan i kos položaj ili (kod upotrebe aparata
sa više objetiva) kad optička osa centralnog objektiva zauzima vertikalan,
a optička osa ostalih objektiva kos položaj.
Vertikalno snimanje opisano je u gore pomenutom članku od Dr.


N. N. i na ovom mestu nećemo ga ponavljati. Ono se vrši isključivo za
izradu planova i karata.
Snimanje šuma u cilju taksacije vrši se obično na kombinovan
odnosno konvergentan način. U tu se svrhu upotrebljavaju specijalni
fotoaparati. Navešćemo glavnije od njih.


Aparat od Inž. Drobišev a ima devet zasebnih komora, od kojih
jedna leži u centru, a ostalih osam u krugu. Optička osa centralnog
objektiva upravljena je vertikalno, a ose ostalih objektiva nagnute su
pod uglom od 45°. Žižina (žarišna) daljina je 13,5 cm. Veličina snimaka iznosi
12 X 12 cm. Komore se pune sa filmom svaka zasebno. Jedno punjenje
svih komora daje 90 snimaka. Snimanje i premotavanje filma vrši
se istovremeno u svim komorama. Površina, koju pokriva jedan snimak,
predstavlja krug prečnika od 5 i polstruke visine leta. Snimci se raspoređuju
u krugu; u centru je vertikalan snimak oblika pravilnog osmougaonika,
nakolo je osam kosih snimaka oblika trapeza.


Drugi tip fotoaparata za konvergentno snimanje je aparat sa automatski
pokretnom složenom prizmom ispred objektiva. Pravolinijsko i
kružno kretanje ove prizme podešeno je prema momentima eksponiranja


274
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 5     <-- 5 -->        PDF

tako, da komora može vršiti uzastopno i naizmenično četiri različita snimanja,
i to:


1) prizma se nalazi ispred objektiva i propušta u objektiv zrake
desno od pravca leta, optička osa objektiva se otklanja na stalan ugao
od 38°, usled čega se dobije desni kosi odnosno perspektivni
snimak;


2) istovremeno sa odmotavanjem filma vrši se pravolinijsko kretanje
prizme, prizma se sklanja sa objektiva, usled čega se dobije običan
vertikalan odnosno planski snimak;


3) prizma se okrene oko svoje ose za 180° i ponovo dolazi ispred
objektiva i propušta zrake sa levé strane od pravca leta, usled čega se
dobije levi kosi (perspektivni) snimak;


4) prizma se udaljuje ponovo od objektiva, objektiv bez prizme daje
opet, vertikalani (planski) snimak.


Daljnje snimanje nastavlja se istim redom. Na ovaj način snimanje
vršeno za vreme jednog leta u istom pravcu daje tri reda slika: srednji
sa planskim slikama i dva bočna sa perspektivnim slikama, koji se međusobno
preklapaju za 25—60%.


Širina jednog pojasa snimljenog terena za vreme leta u jednom
pravcu iznosi 3,6 visine leta.


Uspeh aerofotosnimanja, sem od aparata, u mnogome zavisi i od
kvaliteta samog filma. Od dobrog se filma traži: a) da bude dobro osetljiv
prema svetlosti i bojama, b) da sloj emulzije bude svuda jednak i c) da
nema fizičkih defekata.


Pošto se snimanje vrši sa aeroplana, koji leti velikom brzinom, i
uslovi za snimanje nisu baš mnogo povoljni, to je za jasan snimak potrebno
kratko eksponiranje, koje nesme biti duže od Vis sekunde. Usled
ovoga se za snimanje moraju upotrebiti filmovi najjače osetljivosti
prema svetlosti.


Osetljivost filma prema boji isto je tako jedan od glavnijih
ušlo va uspešnog dešifrovanja snimaka u cilju taksacije šuma.


Običan film nije dosta selektivan za pravilno izražavanje svih boja,
koje postoje u prirodi. On je najosjetljiviji prema plavim i ljubičastim
zrakama, međutim na njega nikako ne deluje crvena, narančasta, žuta i
delom zelena boja. Kad se na prosti film slika predmet, koji je obojen ne
samo plavo i ljubičasto, već i crveno, narančasto, žuto i zeleno, svetlost
sa ovih poslednjih neaktiničnih boja neće delovati na emulziju filma i
tonovi, koji odgovaraju tim bojama, neće biti izraženi na slici. Drugim
recima, one boje na predmetu, koje u prirodi izgledaju svetlije (crvenkaste,
žućkaste, zelenkaste itd.), na negativnoj snimci sve će biti izražene
prozirnim mestima, a na pozitivnoj više manje tamno; boje pak,
koje u prirodi izgledaju tamnije (plava, ljubičasta), na negativu će biti
izražene tamno, a na pozitivu manje više svetio. Dakle, i ako nam se
napr. hrom-žuta boja u prirodi pokazuje kao mnogo otvorenija nego
plava, ipak se ona na običnom snimku javlja kao crna, a plava kao bela.
Na taj način slika neće pokazati, gde je bila koja od tih boja u prirodi.


Međutim za dešifrovanje aerofotosnimaka šuma od prvostepene je
važnosti, da sve nianse u bojama kruna raznog drveća (leti sve nianse
zelene boje, a jeseni sve nianse zelene, žute, narančaste i crvene boje)
^dobiju svoj izražaj i na snimku.


275
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 6     <-- 6 -->        PDF

U tu se svrhu u aerofototaksaciij upotrebljavaju specijalno prepa


rirani, t. zv. ortohromatični i panhro matični filmovi. Orto


hromatična emulzija je osetljiva prema žutoj, zelenoj, ljubičastoj i plavoj


boji spektra. Panhromatična emulzija osetljiva je prema svim bojama


spektra. Osetljivost je najjača za plavu i ljubičastu boju, dok je smanjena


za žućkastu i zelenkastu.


Dejstvo ortohromatičnih filmova može se još pojačati sa tako zvanim
s v e 11 o s n i m f i 11 r i m a. To su obojena stakla, celuloid ili želatin.
Oni se stavljaju ispred ili pozadi objektiva i propuštaju na film samo
one zrake, koje po talasnoj dužini odgovaraju njihovoj boji. Od tačnosti
izbora svetlosnog filtra za dadeni film zavisi, kako će se pojedine boje
na negativu izraziti. Pri aerofotosnimanju, koje se izvršuje u svrhu šumske
taksacije, primenjuju se obično žuti svetlosni filtri. Ovi filtri u većoj
meri apsorbuju i ublažuju plave i ljubičaste zrake i njihov uticaj izravnavaju
sa uticajem žutih i crvenih zraka.


Svetlosni filtar može dobro poslužiti i onda, kad se snima sa aeroplana
predeo, iznad koga se vidi zamagljeno mesto — oblačak. Takva
vrsta zamagljenosti u šumskim predelima je česta pojava. Ona mnogo
ometa uspeh snimanja sa aeroplana, čak i po lepom vremenu. Oblačak
se stvara sićušnim delićima vodene pare, kojima je zasićen vazduh iznad
šume; razasuta sunčana svetlost daje mu plavičastu boju. U takvim prilikama
ispred objektiva stavi se svetlosni filtar žute ili narančaste boje.
Filtar apsorbuje plave zrake i oblačak se na slici ne vidi.


Snimci na ortohromatičnom filmu sa odgovarajućim filtrom mnogo
su pregledniji od običnih i znatno olakšavaju zadatke dešifrovanja.


Kako se vrši samo snimanje iz vazduha, ukratko je opisao Dr. N. N.
(»Šumarski list za 1930 god., str. 238—243). Obim našeg prikaza ne
dozvoljava, da se upuštamo u detalje.


Sa manjim ili većim ograničenjima mogu se za snimanje upotrebiti
aeroplani skoro svih tipova, samo treba da budu prostrani i fotografu
(operateru) da bude omogućen što veći vidokrug, ali glavno je, da se
dobro vidi napred i na niže. S obzirom na raznovrsnost aparata i pribora,
kojima rukuje operater, kao i na raznovrsnost obaveza prema pilotu
(reperaža pravca, određivanje visine leta, osmatranje nadletanog
zemljišta, snimanje) preporučljiviji bi bio za tu svrhu jedan »trosed«
nego »dvosed«, jer bi omogućio bolje osmatranje i pouzdanije manevrovanje.
Za snimanje većih kompleksa u krajevima bez podesnih uzletišta
preporučuje se specijalni tip dvomotornog aviona »Amfibij«, koji obezbeđuje
ateriranje i na vodi.


Snimanje se vrši po vedrom vremenu i kada je vazduh prozračan.
Naoblačenost se tolerira u toliko, u koliko oblaci i njihove senke ne prekrivaju
površinu, koja se snima. Oblak ispred objektiva daje na snimku
belu ljagu, a senka crnu, što onemogućava dešifrovanje tih mesta na
slici.


Samo snimanje izvodi se po paralelnim pojasevima i snimci se
redaju uzastopno jedan za drugim tako, da svaki snimak zahvata jedan
deo površine već snimljene od susednog snimka (25—60%). Uzdužna
preklapanja odnosno preklapanja u pravcu letenja aeroplana znatno su
veća nego poprečna t. j . sa strane od susednih pojaseva.


Po izazivanju i fiksiranju pozitiva u foto-laboratorijumu dobijaju
se t. zv. »k o n t a k t n i snime i«. Dešifrovanje u cilju šumske taksa


276
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 7     <-- 7 -->        PDF

čije vrši se isključivo po ovim kontaktnim snimcima, jer pri njihovoj reprodukciji
i povećavanju gubi se oštrina slike, koja je glavni uslov za
pravilno dešifrovanje. Zato izradi kontaktnih snimaka treba posvetiti
naročitu pažnju.


Svaki kontaktni aerofotosnirhak u stvari je centralna projekcija ili
perspektiva snimljenih objekata. Potpuno vernu sliku daje samo vertikalno
snimanje ravnih horizontalnih površina. Svi ostali objekti, budući
da su snimljeni sa aeroplana, dobivaju na kontaktnim snimcima drugi
oblik, nego što ga imaju stvarno u prirodi. Ta se promena oblika vrši
strogo po geometrijskim zakonima projekcije i perspektive. Geometrijski
odnos, koji postoji između fotografisanog objekta i slike, zavisi od mnogih
okolnosti, naime od konstrukcije komore foto-aparata, od načina snimanja
(vertikalno ili koso), od visine leta, reljefa predela itd.


Pri vertikalno m snimanju ravnih horizontalnih površina dobivaju
se na snimku oblici slični onima, kakvi se vide u prirodi. Vertikalne
linije u centru snimka projektuju se u vidu tačke, sa udaljenjem
od centra projektuju se linijom. Vertikalne površine (napr. ograde, zidovi
kuća itd.) projektuju se u centru linijom, a na krajevima snimka površinom.
Objekti sa tri dimenzije (kuće, drveta itd.) predstavljaju se na
slici sa svojim ortogonalnim projekcijama. Za svaki takav objekat, ako
se ne nalazi u centru snimka, pojavljuje se greška usled reljefa
odnosno visine objekta.


Predstavimo si jednu neravnu površinu (si. 1), na kojoj tačka A leži
iznad, a tačka B ispod jedne horizontalne ravni CD. Na aerofotosnimku
projekcija tačke A zauzeće položaj u tačci Ai, a projekcija tace B u
takci Bi. Dužine A1A2 i B1B2 predstavljaju veličinu greške, koja se pojavljuje
na slici pod uticajem reljefa snimljenog objekta.


&,..


M
M
1?


v
v
/ f


NX ////


ft


(s


\


ff


//
// \\ \\
//


ff


,.


/


Dakle, iz crteža se vidi, da se tačka, koja leži iznad horizontalne
ravni, projektuje na snimku dalje od centra, dok se tačka, koja leži ispod
horizontalne ravni, projektuje bliže centru.


Zbog ove greške na snimku se pojavljuje unakažena slika snimljenog
objekta. Ako napr. slikamo kuću, koja se nalazi u centr u
.snimka , to će se njen krov projektovati na slici na istom mestu, gde


277
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 8     <-- 8 -->        PDF

je i osnova kuće. Sa u d a 1 j e n j e m kuće od centra prema kraju


snimka primećuje se smicanje projekcije krova sa projekcije osnove i


cela kuća usled toga izgleda na slici kosa, kao da je sklona padu. Isto


tako kos položaj dobivaju na slici i visoka drveta, jer kod njih, usled


pomenute greške, projekcija krune pomiče se u stranu.


Kod vertikalnog snimanja greška se određuje po formuli:


hr


gde n naznačuje grešku usled reljefa, h odstojanje date tačke od horizon


talne ravni, H visinu leta i r odstojanje date tačke od centra snimka.


Kod kosog snimanja greška se određuje po drugoj, znatno


složenijoj formuli, koju radi kratkoće izlaganja neću ovde navoditi.


Uticaj reljefa ili visine predmeta igra važnu ulogu pri dešifrovanju


šumskih aerosnimaka. Krune drveća uvek se dižu na znatnu visinu iznad


zemlje, usled čega njihove projekcije na krajevima slike daju karakteri


stični unakaženi crtež.


Razlika između sastojina raznih tipova" uzgoja i raznih vrsta drveća
u prirodi se često ispoljava u tome, što jedna sastojina ima jednaka ili
skoro jednaka po visini drveta, dok druga ima drveta raznih visina. Zbog
uticaja reljefa odnosno visine, ta se razlika jasno vidi na snimcima i daje
jedan važan znak za dešifrovanje.


Kod kosog snimanja sličnost između oblika, što ga predmet
ima u prirodi i na snimku, narušava se. Objekti na slici menjaju svoj
stvarni oblik, ali ta promena u svemu se vrši strogo po zakonima perspektive.
Projekcije horizontalnih površina pri udaljavanju od prednjeg
plana snimka ka pozadini, usled bržeg opadanja merila u pravcu glavne
vertikale, približuju se obliku linije, koja se pruža u pravcu glavne horizontale.
Naprotiv se projekcije visokih predmeta, odnosno objekata sa
tri dimenzije, usled greške zbog reljefa na zadnjem planu snimka postepeno
smanjuju u pravcu glavne horizontale zadržavajući skoro istu veličinu
u pravcu glavne vertikale i takode se približuju obliku linije, ali
ova se pruža u pravcu glavne vertikale.


Iz prednjeg se vidi, da je znanje geometrijskih zakona
perspektive jedan od glavnih uslova za pravilno
dešifrovanje . U nekim slučajevima može snimak da bude pravilno
dešifrovan samo po pravcu linija odnosno projekcija predmeta. Napr. sečišta
i paljevine sa ostavljenim na njima oborenim stablima imaju na
kosim snimcima otvoreno siv ton, išaran belim crtama. Isti taj sivi ton i
bele crte na slici (tj. projekcije oborenih stabala) biće razbacane po pose
takve površine uopšte ne mogu izdvojiti na snimku, međutim u aerofototaksaciji
to se izdvajanje vrši dovoljno lako, jer u prvom slučaju
bele crte na slici (tj. projekcije oborenih stabala) biće razbacane po površini
snimka bez ikakvog reda, a u drugom može se uočiti, da se bele
linije, tj. projekcije dubećih stabala, pružaju sve u istom pravcu.


Kod dešifrovanja aerofotosnimaka pre svega moraju se utvrditi
stvarne dimenzije snimljenih površina. Ovo se može izvršiti samo u
slučaju, da je poznata r a z m e r a odnosno m e r i 1 o snimka.


Kod vertikalnog snimanja svaki je snimak pokriven
slikom jedne te iste razmere u svima pravcima.


278
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Kod kosog snimanja na jednom te istom snimku
nije snimljen teren po jednoj te istoj r a z m e r i, jer se
i prednji deo i pozadina terena prenašaju na snimak pravokutnog oblika,
dok snimljeni teren u prirodi je trapezastog oblika, pošto je širina obuhvaćenog
prednjeg dela kraća od širine pozadine. Prema tome razmera
se neprestano menja od donje strane snimka prema gornjoj: dole je ona
najveća, a gore najmanja. Zbog toga sve paralelne linije (na primer prošeci,
putevi itd., koji od prednjeg dela idu ka pozadini) na slici konvergiraju.


No i kod vertikalnog snimanja razmera nije
jednaka za sve snimke iste serije, jer razmera zavisi od
visine leta, a aeroplan za vreme leta ne može da se drži stalno na istoj
visini.


Za određivanje razmere vertikalnog snimka postoji formula:


A_ f


M tf ´


gde je / žižina daljina, a H visina leta.


Kod kosog snimka razmera se računa po drugoj formuli, no usled
njene komplikovanosti određivanje stvarne razmere snimljenih površina
vrši se pomoću t. zv. »perspektivne m r e ž e«. Rad sa tom mrežom
zove se »g r a f i č k o razvijanje* snimka«. Sem grafičkog
postoji i »o p t i č k o razvijanje« — pomoću transformatora.


Ako složimo u jednu jedinstvenu celinu sve kontaktne vertikalne
snimke ili razvijene kose snimke, dobićemo t. zv. foto-šemu .


Foto-šema daje samo približni rezultat i upotrebljava se u glavnom
za izradu planova (mapa). Za preciznije radove u svrhu šumske taksacije
moraju snimci biti još »t r a n s f o r m i s a n i«.


Cilj je transformisanja, da se uklone promené u obliku snimljenih
objekata nastale usled promena u zadatim elementima unutrašnje i
spoljne orijentacije za vreme snimanja. To su promené u visini leta; u
uglu, što ga zaklapa optička osa objektiva sa horizontom (taj se ugao
stalno menja usled ljuljanja aeroplana za vreme snimanja); u uglu, na
koji se pomiče u svojoj ravni oko centra film prilikom odmotavanja itd.


Transformisanje, kao i razvijanje, može biti grafičko i optičko.
Optičko transformisanje opisao je g. Dr. N. N. u svom napred spomenutom
članku.


Kad složimo u jednu celinu transformisane snimke, dobijemo t. zv.
foto-plan.


Transformisanjem se ne uklanjaju sve greške kontaktnih snimaka.
(Jreške usled reljefa ne daju se ukloniti transformisanjem niti kakvim
drugim mehaničkim putem. Ispravka ovih grešaka u svakom pojedinom
slučaju vrši se grafički tako da se prvo promeri na terenu (ili na mapi
po izohipsama) svako uzvišenje ili uvala od zadate horizontalne površine,
posle se izračuna po formuli greška i izvrši se potrebna ispravka u
konačnom rezultatu.


´ Ovaj termin ne treba mešati sa udomaćenim kod nas izrazom »razvijanje
filma«, pod kojim se obično podrazumeva izazivanje i fiksiranje filma.


i


279
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Dešifrovanje snimaka. Izloživši time ukratko tehniku snimanja prelazimo
sada na prikazivanje načina dešifrovanja aerofotosnimaka. Suština
dešif rovan ja sastoji se u ovome:


1) Po slikama se utvrđuje postojanje u prirodi (na snimljenoj površini)
svih objekata, koji su od važnosti za naš dalji rad na kartiranju ili
taksaciji i uređenju šuma, tj. pošumljenih površina, sečišta, paljevina itd.


2) Sastavlja se njihov opis i karakteristika pojedinih delova šume
s obzirom na šumsko-gospodarske svrhe.


Ova dva zadatka nisu lake prirode. Usled male razmere aerofotosnimaka,
usled slabo izraženih kontura pojedinih delova snimljenih objekata
i promené njihovih prirodnih, stvarnih oblika teško se može u prvi
mah snaći u neobičnom za naše oko mozaiku aerofotosnimaka. Još je
teže dati potrebnu karakteristiku snimljenih objekata. Na slici se često i
ne nalaze oni delovi, koji nas interesuju, na primer prsni promer stabla,
visina itd.


Ali to još ne daje nam povoda da očajavamo. Ako se setimo, da se
postanak nauke o šumskoj taksaciji odnosi na davno prošla vremena,
kada je čovek samo maštao o aviaciji, onda je sasvim razumljivo, da
su za osnovne taksacione elemente bili uzeti oni, koji su se mogli najlakše
odrediti posmatranjem i merenjem sa zemlje. Prirodno je, da pri posmatranju
iz vazduha i snimanju sa aeroplana ovi elementi ne mogu biti određeni
neposredno. Na aerofotosnimcima mi vidimo projekcije kruna
drveća (sa izuzetkom podstojnih drveta, koja se nalaze ispod kruna nadstojnih
stabala), ali ne nalazimo baš onih taksacionih elemenata, sa kojima
mi operiramo pri taksacionim radovima vršenim na zemlji i na koje smo
se već naučili. Zato pri aerofototaksaciji za polaznu tačku treba uzimati
elemente, koji su na snimku dobili svoj izražaj, to su: projekcije kruna,
prostori između njih i senke.


Pošto razmeštaj projekcija kruna na slici posve odgovara međusobnom
rasporedu drveća u prirodi, to već samo posmatranje ovih projekcija
daje u izvesnoj meri pojam o datoj šumi. Radi konačnog rešenja
zadataka taksacije potrebno je, da od ovih podataka pređemo na druge,
koji su nam potrebni za taksacione svrhe. Na koji se način to izvodi,
izložićemo docnije.


Svakoj šumi odgovara na snimku karakterističan »zrnast« crtež.*


Ovu zrnatost sastavljaju na slici projekcije kruna, prostori
između njih i senke. Svako je »zrno« u stvari jedno ili skup nekolicine
susjednih drveta. I ako na karakter slike utiče ceo niz faktora,
kao što su fizička svojstva objekta, uslovi osvetljenja, kvalitet fotomaterijala,
proces fotografisanja i spoljne okolnosti, pod kojima se vrši
snimanje, i sa promenom bilo ma kojeg od ovih faktora menja se više
ili manje i sama slika, ipak svaki objekat ima puno svojih stalnih karakterističnih
osobina, koje, kad se prenesu na snimak, daju slici tipična
obeležja, po kojima objekat može biti dešifrovan.


Od fizičkih svojstava, kojima se karakterišu predmeti,


za dešifrovanje su od važnosti oblik, dimenzije i boja.


* Dr. N. N. u svom članku kaže, da Rusi ovu »zrnatost« zovu »ikra« ; međutim
ovaj termin nigde se ne spominje u »Uputstvu za dešifrovanje šumskih aerosnimaka«
A. K. P r o n j i n.a.
280
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Obli k predmeta, uz uslov da imamo preciznu i dobru foto-aparaturu,
menja se na slici tačno po zakonima perspektive. 0 tim promenama
bilo je već govora. Svaki stručnjak, koji želi da se bavi dešifrovanjem
aerofotosnimaka, prvo mora da se dobro upozna sa tim geometrijskim
zakonima i da zna jasno predstavljati sebi, kakav će oblik na
slici dobiti ovaj ili onaj snimljeni sa aeroplana objekat, računajući pri
tome sa svima činiocima, koji utiču na sliku.


Razlika u obliku u glavnom zavisi od načina snimanja, t. j . da li je
snimak vertikalan ili kos. Stvarno i na vertikalnom snimku ortogonalna
projekcija se nalazi samo u centru snimka, a na krajevima imamo perspektivnu
sliku. To treba uvek imati na umu pri dešifrovanju aerofotosnimaka.


Na vertikalnom snimku, u njegovom centralnom delu, svako drvo
je predstavljeno jednim »zrnom«. Usled toga, što se krune drveća po
svome obliku približuju geometrijskim telima, koja za svoju osnovu
imaju krug, sve su projekcije kruna, odnosno »zrna« na slici, po svome
obliku slične krugu. Projekcije kruna uopšte imaju pravilniji kontur nego
praznine između njih.


Posmatranje projekcija kruna pojedinih drveta pruža nam podatke
za određivanje vrste drveća, ali oblik drveća najbolje se karakteriše
senkom, koju drvo baca na tlo i koja se posle prenosi na snimak.


D i m e n zi j e. U većini slučajeva pri dešifrovanju aerofotosnimaka
za raspoznavanje pojedinih objekata na slici, a naročito za njihovu karakteristiku,
od presudnog je značaja određivanje njihovih dimenzija. Veličina
horizontalnih površina utvrđuje se na slici, po prethodno izračunatoj
razmeri snimka, merenjem dimenzija pomoću staklenog Iineala podeljenog
na 0,1 mm. Za merenje sićušnih dimenzija upotrebljava se t. zv.
»mernički mikroskop«. I ovde treba imati u vidu da ortogonalnu projekciju
imamo samo u centru vertikalnog snimka.


Određivanje visine predmeta na slici vrši se ili merenjem njegove
senke ili pomoću raznih stereoskopskih aparata, koji pri posmatranju
daju predmetu plastičnost tj. treću dimenziju.


Boja . I ako se (pri sadanjem stanju fotografske tehnike) boje, koje
vidimo u prirodi, ne prenose na snimak, ipak se u crno-beloj fotografiji
pri upotrebi ortohromatičnog filma razlika u prirodnim bojama vidi u
dovoljnoj meri i na slikama, i to kao različne nianse sive boje (vidi slike
10 i 11). Jakost ovih niansa zavisi od osetljivosti filma za boje i od upotrebe
odgovarajućih svetlosnih filtrova. Najsvetliji ton daje na zimskim
slikama sneg, a na letnjim pesak i golo osušeno zemljište. Biljni pokrivač
može imati različite nianse, počev od svetlog do tamno-sivog tona. U
pravilu, projekcije kruna (zrna) imaju otvoreniji ton nego praznine između
njih.


Nianse sive boje na snimcima, kao znak za dešifrovanje, nisu stalne
jer zavise ne samo od intenzivnosti boje u prirodi, nego i od drugih promenljivih
faktora: osvetljenjk, fizičkog stanja objekta, godišnjeg doba,
kao i od samog procesa snimanja i obrade snimaka. Na primer, osušena
preorana njiva imaće na slici svetao ton, ista ta njiva — mokra — taman
ton; šuma snimljena u podne imaće opšti otvoreni ton, snimljena pak pri
zalasku sunca imaće zatvoren ton. Nedovoljno eksponiranje negativa
daje suviše jake kontraste između svetlih i tamnih partija, a suviše eksponiranje,
naprotiv, daje monoton snimak. Radi toga pri dešifrovanju treba


281
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 12     <-- 12 -->        PDF

uvek strogo voditi računa o okolnostima, pod kojima se vršilo snimanje,


i prilikom sravnjivanja i ocenjivanja tonova pojedinih snimaka treba sve


to uzimati u obzir.


Ocenjivanje tonova na snimcima sada se vrši u glavnom okularno.


Aparati, koji postoje za tu svrhu, još nisu dovoljno precizni za takav


posao.


Sem gore spomenutih direktnih znakova za dešifriranje šumskih


aerosnimaka igraju važnu ulogu još t. zv. »k o m p 1 e k s n i z n a c i«. To


su znaci, kojih sam predmet nema, ali kojih prisustvo na slici ukazuje


na osobine, koje treba da ima predmet u prirodi. Na primer, močvare u


neposrednoj blizini ili u samoj šumi ukazuju na niži bonitet.


Uopšte pri dešifrovanju igra važnu ulogu poznavanje zakonomernosti,
koja postoji u prirodi, kao i poznavanje odnosa između pojedinih
predmeta i delova jednog te istog predmeta. Koristeći se ovim odnosima
mi možemo po elementima vidljivim na snimku odrediti i elemente, koji
nisu dobili direktnog izražaja na snimku. Na primer, po pažljivom posmatranju
i izučavanju karakterističnih osobina neke sastojine na snimku
mi smo u stanju da je pridelimo nekoj određenoj grupi šuma, na primer
grupi zrelih borovih sastojina II. boniteta i sklopa 0,7—0,8, a time su
već u dovoljnoj meri pruženi podaci za određivanje i ostalih taksacionih
elemenata nevidljivih na snimku. Na slici se ne vide prečnici stabala, ali
po veličinama projekcija kruna i putem prethodnog utvrđivanja odnosa,
koji postoje između njih, možemo doći do samih prečnika stabala.


Za dešifrovanje aerofotosnimaka potrebni su razni aparati i sprave.
Njih možemo podeliti u tri osnovne grupe: 1) sprave za povećavanje,
2) stereoskopski aparati i 3) sprave za merenje.


Za uvećavanje slika upotrebljuje se lupa i panoramsko ogledalo.
Panoramsku ogledalo ima preimućstvo, da daje povećanoj slici reljef.


Stereoskop je neophodno potreban aparat za dešifrovanje snimaka.
Moglo bi se upravo reći, da bez stereoskopa ne može uopšte biti pravilno
i tačno izvršeno dešifrovanje šumskih snimaka, jer plosnata slika
na snimku ne daje dojma o plastičnosti predmeta. Stereoskop pak stvara
utisak treće dimenzije i time mnogo doprinosi sastavljanju tačne karakteristike
objekata.


Stereoskopskim efektom postizava se to, da se pri posmatranju
šumskih aerofotosnimaka vidi, kako drveta stoje vertikalno i odvojeno
jedno od drugog i prosto se oseća njihova visina. Ovo važi ne samo za
vertikalne snimke, već u istoj meri i za kose, samo pod uslovom da deformisanje
oblika na ovima ne prelazi preko dopuštenih granica; u protivnom
slučaju mesto stereoskopa treba da upotrebimo panoramska
ogledalo.


Za stereoskopsko posmatranje potreban je »stereoskopski par«
snimaka.


Sem stereoskopa u upotrebi su još i precizniji aparati, kao što su
npr. stereokomparatori, autokartografi i stereoplanigrafi, sa kojima se
može pri posmatranju vršiti merenje vertikalnih i horizontalnih dimenzija
snimljenih objekata.


Sprave za merenje su: stakleni lineal i mernički mikroskop.


U šumskom gospodarstvu aerofotosnimanje se vrši najčešće u cilju
kartiranja šuma i određivanja drvne mase. U tu je svrhu potrebno:


1) odrediti celokupnu površinu;


282
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 13     <-- 13 -->        PDF

2) podeliti istu na pošumljeno i nepošumljeno zemljište;


3) podeliti nepošumljenu površinu po kategorijama;


4) sastaviti taksacioni opis šume;


5) odrediti celokupnu zalihu drvne mase; i


6) sastaviti karakteristiku zdravstvenog stanja šume.


Određivanje celokupne površine vrši se po foto-šemama i fotoplanima.
Foto-šema i foto-plan su skoro isto što i grafički plan. Ako na
njima povučemo granice snimljenih objekata, što nije težak posao, to se
određivanje površine vrši na običan način: geometarski, pomoću planimetra
itd. Stepen tacnosti merenja površina po foto-planima odgovara
približno tacnosti geodetskog snimanja.


Podjela celokupne površine na pošumljene i nepošumljene delove


ne predstavlja takode velikih teškoća. Razlika između površina pod
šumom i površina šumom neobraslih na aerosnimeima je dovoljno jasno
izražena. Svakoj šumi odgovara na slici tipičan »zrnast« crtež.


Površina neobrasla šumom, za razliku od površine pod šumom,
nema zrnastu sliku. Ton slike nepošumljene površine više je ili manje
jednolik. Po intenzivnosti ovaj ton varira od čisto belog (pesak) do crnog
(voda), prelazeći kroz sve nianse sive boje.


Močvare obrasle sitnim drvećem računaju se u nepošumljene površine,
jer ne predstavljaju skoro nikakvu vrednost u šumskom gospodarstvu
niti uopšte odgovaraju pojmu »šuma«. Odrediti na slici granicu
između takvih površina i površina pod šumom nižih boniteta (V i Va)
vrlo je teško. I jedna i druga ima sitnozrnast karakter slike i do sada
još nisu utvrđeni nikakvi tipični znaci, po kojima bi se moglo mehanički
i objektivno vršiti izlučivanje takvih površina. U takvim slučajevima
dešifrovanje se vrši subjektivnom okularnom ocenom opšteg karaktera
slike, a najviše koristeći se »kompleksnim« znacima.


Isto tako teško se izdvajaju mlade sastojine viših boniteta od močvarnih
površina obraslih sitnim drvećem i od površina pod džbunjem. Sve
one imaju sitno-zrnastu, na prvi pogled identičnu sliku, ali pri pažljivijem
posmatranju vično oko ipak može utvrditi razliku i izdvojiti ih po sledećim
osobinama:


Močvarni tereni sa sitnim drvećem imaju zrnastu
jednolik u sliku; sve projekcije kruna (zrna) više su ili manje jednake
po veličini. Vrlo često neposredno do takvih površina ili čak na njima
nalaze se prave baruštine lišene svake gospodarski važnije vegetacije.


Pomladak i mlade sastojine naprotiv imaju šarenu
i jasnij u sliku. Po različitim veličinama projekcija kruna može se
zaključiti, da nisu sva drveta jednaka. Najčešće između malih kruna
umešane su i veće, tj. od zaostalih semenjaka. Pri posmatranju u stereoskopu
ta se razlika ispoljava u još jačem stepenu: drveta po močvarama
jednaka su po visini, kod podmladka pak uvek pojedina drveta
(semenjaci) nesrazmerno nadvisuju ostala, tako da su im krune u slobodnom
prostoru.


Površine pokrivene džbunjem izgledaju na slici slično
kao površine pokrivene pomlatkom. Razlika je u tome, što pomladak ima
izraženu zrnatost i mogu se razlikovati pojedine mladice, džbunje pak
nema zrnatosti uočljive u takvoj meri i pojedine krune ne mogu se razlikovati
čak ni pri posmatranju pod lupom. Opšta slika površine obrasle
džbunjem liči više na razbacane crte, a ne na zrna; ton slike otvoreniji je


283
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 14     <-- 14 -->        PDF

nego kod pomladka. Stereoskop još više podvlači razliku: pri posmatranju
slike u stereoskopu pomladak se podeli na pojedina stojeća drveta, a
džbunje ostaje u salivenoj opštoj masi.


Podela nepošumljenog zemljišta vrši se na sledeće kategorije: 1)
močvare, 2) paljevine, 3) sečišta, 4) njive, 5) livade, 6) pesak, 7) džbunje i
8) voda.


Karakteristični znaci kod svake od ovih kategorija na snimcima su
sledeći:


Močvare , koje nisu obrasle drvećem, imaju na slici jednolik sivi
ton; često su na sivoj osnovi razbacane tamne pege, to su baruštine sa
vodom; kontur močvara nije pravilan; na granicama, gde močvare prelaze
u šumu nižeg boniteta, često se primećuje taman okvir retke šumske
vegetacije.


Gde po močvara ima i drveća, ovo se koncentriše na uzvišenim
gredama, koje se pružaju obično u redovima i daju na slici karakterističnu
talasatost, koja je najpouzdaniji znak za raspoznavanje
močvara na snimcima.


Močvare sasvim obrasle sitnim drvećem odlikuju se jednolikom
sitnozrnastom slikom; često su na njima razbacani, kao neka ostrva, šumarci
nižih boniteta i baruštine. Ponekad je i na močvarama potpuno
obraslim sitnim drvećem primetna na slici talasatost.


Paljevine , očišćene posle požara, imaju na slici svetao ton i
iskidane granice sa prelaznim pojasom od drveća oštećenog od vatre.
U većini slučajeva na garištu se vide zaostala posle požara pojedinačno
ili u grupama stojeća drveta, koja — raštrkana po površini — jasno se
vide kao tamne tačke na opštoj svetloj osnovi.


Na slici neočišćenog garišta jasno se vide ležeća stabla kao bele
crte razbacane bez ikakvog reda. Nagorela dubeća drveta u centru
projektuju se tačkom, na krajevima pak crtama, koje nisu razbacane
bez reda po površini, već se pružaju sve u istom pravcu.


Sečišt a imaju na slici svetao ion. Drugi karakteristični znak za
sečišta je više ili manje pravilan njihov oblik, što ukazuje na njihov
veštački postanak. Vrlo se dobro primećuju ostavljena na secištu drveta.
Za razliku od drveta zaostalih na garištu ova su drveta razmeštena po
celoj površini ravnomerno. Ponekad se vide oborena, ali još neodnešena
stabla (bele crte bez reda) i polupreradeno drvo.


Sečišta od gole seče lako se raspoznaju po svojim pravilnim pravougaonim
granicama. Na slici se dobro vide crne tačke (semenjaci) i bele
crte (oborena stabla). Ponekad se može obaviti i prebrojavanje
semenjaka.


Njiv e na slici imaju svetlo-siv ili beo ton. Intenzivnost tona zavisi
od stepena vlažnosti zemljišta. Suve površine imaju na slici više
otvoren, a vlažne više zatvoren ton. Zasejane njive u leto imaju na slici
jednolik beo ili svetlo-siv ton. Na proletnim i jesenskim snimcima preorano
vlažno zemljište ima zatvoren, skoro crn ton. Na većim kompleksima
jasno se vidi šarolikost u prugama, koje se razlikuju nijansama
svojih tonova, usled razne vlažnosti tla i posejanih na njima raznih vrsta
biljaka.


Livad e na slici imaju više ili manje jednolik siv ton. Specijalnih
karakterističnih osobina za raspoznavanje riemaju, radi čega se njihovo
određivanje vrši po »kompleksnim« znacima. Pokošene livade imaju na


284
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 15     <-- 15 -->        PDF

slici skoro beo ton i u mnogome su slične pašnjacima i njivama, a odlikuju
se od ovih time, što se na livadama često vide plastovi sena ili
otkosi trave u redovima.


P e s a k se obično nalazi po obalama reka, a najčešće na okukama
i lako se raspoznaje na slici po svom jasno belom, najsvetlijem tonu na
ljetnim snimcima.


Vod a dobiva na slici više ili manje zatvoren ton, koji graniči sa
crnim.


Taksacioni opis šume. Po deobi celokupne površine na pošumljenu
i nepošumljenu, a ove poslednje na kategorije, pristupa se taksacionom
opisu šume. To je jedan veoma složen i delikatan posao. Na aerofotosnimcima
mi dobivamo sliku odozgo, na kojoj su predmeti predstavljeni
u izmenjenom obliku i na koju nismo mnogo naviknuti. Ova se teškoća
povećava još i time, što su na snimcima svi objekti predstavljeni u vrlo
malom merilu i što je sam snimak izložen uticaju celog niza faktora:
godišnjeg doba, osvetljenja, načina snimanja, kvaliteta fotomaterijala itd.
Stoga pri dešifrovanju treba uložiti mnogo pažnje, strpljenja i truda, ako
se žele postići dobri rezultati.


Za taksacioni opis određuju se sledeći elementi: 1) sastav šume,
2) starost, 3) bonitet, 4) obrast i sklop, 5) visina i prsni promer stabala
i .) karakter sastojina u zdravstvenom pogledu.


Određivanje sastava šume. Kao što smo ranije napomenuli,
pojedina stojeća drveta prenašaju se na aerofotosnimak u obliku
»zrna«. Na slikama sastojina ova se zrna delimično pokrivaju i zasenjuju
jedno drugo i na taj način stvaraju mozaik. Ovaj mozaik sastoji se iz
projekcija kruna drveća, iz praznog prostora između njega i iz senki.
Projekcije kruna više su ili manje svetle, senke su tamne (najčešće crne),
prostori između kruna su svetli ili tamni u zavisnosti od toga, da li su
zasenjeni ili ne.


Pored ovih opštih znakova, koji vrede bez razlike za sve šume,
svaka konkretna sastojina ima na aerofotoslici ceo niz specijalno svojih
tipičnih osobina, po kojima može biti raspoznata. Razlika na slici između
pojedinih sastojina potiče od razlike, koja postoji između njih u prirodi.
Svaka sastojina ima u prirodi svoj tipičan spoljašnji izgled, koji zavisi
od tipa uzgoja, od vrste drveća, od starosti, od obrasta itd. Ove osobine
prenašaju se i na aerofotosnimak i daju tipičan za dotičnu šumu mozaik
slike. Karakter mozaika u glavnom zavisi od vrste drveća i od njegovog
međusobnog rasporeda po površini. Za šume raznih vrsta drveća dobiva
se i razni mozaik slike. Zato za dešifrovanje aerofotosnimaka i za određivanje
(po njima) sastava šume treba prvo proučiti karakteristične
znake, kojima se na snimcima odlikuju pojedine vrste drveća, što stoji
u tesnoj vezi sa upoznavanjem spoljašnjih, vidljivih osobina raznih vrsta
šumskog drveća u prirodi.


Kao primer u knjizi A. K. P r o n i n a uzeti su: bor, cedar, smrča,
jela, breza i jasika. Mi ćemo se na ovom mestu zadržati na opisu spo-
Ijašnjeg izgleda samo bora, smrče, jele i jasike, jer cedar i breza u
našem šumskom gospodarstvu ne igraju veću ulogu.


Po boji razlikuju se pojedine od ovih vrsta drveća ovako:


Bo r ima svetlo-zelenu boju sa sivom niansom, smrč a tamno
zelenu, jel a tamno zelenu, jasik a jasno zelenu sa slabom žućkastom
niansom.


285
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Po obliku kruna razlikuju se ove vrste drveća ovako:
Krun a bor a po opštem obliku najviše se približuje paraboloidu.
U gornjem je delu obla, ovalna. Dosta je retka. Počinje na stablu visoko
iznad zemlje i pruža se u vis srazmerno slabo.
Krun a smrč e po opštem obliku najviše liči na konus. U gornjem
je delu šiljasta. Gusta je i počinje nisko na stablu. Odozgo do vrha
pruža se dugoljasto.
Krun a jel e po obliku se najviše približuje konusu. U gornjem
je delu šiljasta. Gusta je i počinje nisko na stablu. I ona je odozdo do
vrha dugoljasta.
Krun a jasik e uočljivo je obla, u gornjem delu ponekad sploštena.
I ona je gusta. U vertikalnom smeru proteže se srazmerno mnogo.
Po opštem obliku najviše liči na poluloptu ili ambrel.
Prečnici kruna kod svake vrste drveća variraju u širokim granicama,
radi čega prečnik krune i ne može biti smatran pri dešrfrovanju za
karakterističan znak pojedinih vrsta drveća.
Sve gore navedene osobine padaju u oči pri posmatranju drveća sa
zemlje. Prenećemo se sada u vazduh i pogledaćemo sa aeroplana, kako
izgleda to isto držeće odozgo. Aerofotosnimak daje nam tu sliku potpuno
jasno.
Razlik e u boji , uz uslov upotrebe ortohromatičnog i panhromatičnog
filma i odgovarajućih svetlosnih filtrova, prenose se i na aerofotosnimak,
ali samo kao nianse jedne te iste sive boje. Na aerosnimku
mi vidimo belu, crnu i sve nianse sive boje, koje odgovaraju intenzivnosti
različnih boja u prirodi. Ovo nam dobro dolazi prilikom dešifrovanja.
U pravilu lišćari imaju na snimku otvoreniji ton od četinara. Međutim
razlike u intenzivnosti tonova pojedinih četinara (bora, smrče, jele
itd.) na snimku teško se dadu uočiti. Ovo se može objasniti jedino time,
što otvorenija boja borovih Cetina pri slikanju se kompenzira sjajem
glatkih blistavih Cetina smrče i jele.
Razlike u oblicima projekcija kruna u mnogome zavise od
načina snimanja, t. j . da li je snimak vertikalan ili kos. Po svom obliku
projekcije kruna najčešće su slične krugu, o čemu je već bilo govora.
Ipak nam oblik te projekcije pruža dovoljno znakova, po kojima možemo
na snimku raspoznati vrstu drveća.
Projekcija krune bora (»zrno«) (SI. 2), radi blažeg prelaza od
osvetljenih mesta k zasenjenima, stvara utisak obline. Naglog prelaza od
svetla do senke nema, osvetljeni deo ulazi u zasenjeni s polukrugom.
Projekcije kruna smrče i jele pri posmatranju na snimku ne ostavljaju
utisak obline, jer je granica između svetlog i zasenjenog njenog dela
nagla i ide pravim linijama, a ne polukrugom. Samo »zrno« kod ovih
vrsta drveća je otvorenije boje.
Projekcije kruna lišćara su svetlije i samo na krajevima, kao obruč,
imaju neznatan zasenjen deo. Isto tako ostavljaju utisak obline.
Pobrojani znaci izraženi su na snimcima obično u dosta slabom
stepenu i teško su uočljivi, zbog čega se ne smemo osloniti samo na
njih prilikom dešifrovanja šumskih aerofotosnimaka.
Razlike u obliku kruna1: pojedinih vrsta drveća mnogo su vile
izražene s e n k a m a, što ih krune bacaju na tlo.


286
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Slika senke bora na aerosnimcima (si. 2) srazmerno je kratka i ima
zaobljen vrh. Između projekcije krune1 i projekcije senke u većini slučajeva
postoji prazan prostor. Naprotiv senke srče i jele imaju šiljast vrh,


dosta izdužen oblik i počinju odmah od projekcije krune, a ponekad se
čak i slivaju s njome. Senke lišćara imaju zaobljen vrh i obično su
dugoljaste.
Razlike u obliku senke dosta su stalne.
Bor Smrča-Jela Sreza. Dasima,


si. 2


Na si. 2 šematski je predstavljen karakter slike kruna i senki pojedinih
vrsta drveća u centralnom delu vertikalnog snimka. Na kosim
snimcima i na krajevima vertikalnih snimaka razlike u projekcijama
kruna i senki pojedinih vrsta drveća izražene su mnogo jasnije (SI. 3).


L>or Smrča-Jela. breza Jasitfa.


sl.3


Prikazane karakteristične osobine projekcija kruna i senki mnogo
pomažu pri dešifrovanju pojedinih vrsta drveća, ali te se razlike još
više ispoljavaju pri posmatranju slike u stereoskopu. Kod bora se tada
jasno vidi tipična zaobljenost vrha krune. *Kruna se nalazi visoko iznad
zemlje, ali je mala, radi čega izgleda kao da lebdi u vazduhu. Kod smrče


287
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 18     <-- 18 -->        PDF

se u stereoskopu vidi šiljast vrh i postepeno širenje krune prema dole;
u celosti drvo podseća na konus postavljen na zemlju. Kod lišćara odlično
se vidi zaobljenost vrhova i velik premer krune u vertikalnom
smeru.


Gore smo posmatrali razlike između pojedinih drveta raznih vrsta,
kako su one izražene na aerosnimcima. Sada ćemo preći na sastojine.


U sastojim drveta se nalaze u neposrednoj blizini jedno pored drugog,
njihove se krune dodiruju i zasenjuju međusobno, a mestimično se
i sasvim skrivaju od objektiva foto-aparata, što u znatnoj meri menja
karakter ćele slike i otežava dešifrovanje. Pri dešifrovanju i utvrđivanju
(po slici) vrsta pojedinačnih drveta mi smo se koristili sledećim
znacima: oblikom krune, njenim vertikalnim premerom i oblikom
senke. Pri dešifrovanju pak sastojin a oblik senke, kao znak za dešifrovanje
vrste drveća, sasvim otpada, jer gusto raspoređena drveta u
sastojini sa svojim krunama skrivaju senke od objektiva foto-aparata. I
premer kruna u vertikalnom smeru kod sastojina, gde drveće dodiruje
jedno drugo, teško se može odrediti po slici, čak i pri posmatranju u
stereoskopu.


Dakle od svih znakova za određivanje vrste drveća ostaje samo
prvi tj. oblik krune i time se moramo koristiti pri dešifrovanju.


si. A-


Pošto za sada po onim znacima, koji su nam dobro služili pri određivanju
vrsta pojedinačno stojećih drveta, ne može se
tačno izvršiti određivanje vrsta drveća u sastojini, to se pri
dešifrovanju sastojina primenjuje drugi način, naime određivanje sastava
sastojine vrši se ne po prethodnom određivanju pojedinih vrsta drveća u
sastojini, već po vidljivim spoljašnim osobinama, kojima se odlikuje u
prirodi, pa i na snimku, jedna sastojina od druge.


Svaka sastojina u prirodi ima izrazito svoj i samo njoj svojstveni
spoljašnji izgled, koji mi možemo da uočimo posmatrajući sastojinu sa
zemlje. Na primer, pri posmatranju smrčeve i jelove sastojine u prirodi
prvo što nam pada u oči, jest to, da drveta u ovim sastojinama nisu
jednaka po visini. Pored visokih stabala nalaze se i niska, koja ponekad
jedva dostižu polovicu visine prvih. Uopšte sklop kruna predstavlja neravnu
površinu, čas izdignutu u vis, čas spuštenu nisko i na mnogim


288
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 19     <-- 19 -->        PDF

mestima raskinutu. Zakonomernosti u rasporedu visokih i niskih stabala
nema. Prva i druga nalaze se ili pojedinačno ili u skupovima.


Ako uzmemo šemu uzdužnog profila jedne smrčeve ili jelove sastojine
(si. 4) i povučemo pravce zraka svetlosti, kako ove eventualno
padaju u momenat eksponiranja, to će se jasno vidjeti, da su osvetljeni
samo gornji delovi kruna. Pri tome će kod visokih drveta biti osvetljen
veći deo, a kod manjih drveta manji deo krune, usled čega će i projekcije
kruna na snimku biti različite po veličini. U prvom slučaju, tj. kod visokih
drveta, projekcije kruna (odnosno »zrna« na snimku) biće veće, a kod
drugih (manjih) drveta manje. Zasenjeni prostori biće raznoliki, jer zavise
od visine drveta, koja ih stvaraju. Na slici se jasno vidi konični
oblik kruna i razlika u visini drveća.


Druga šema (si. 5) prikazuje razmeštaj stabala na jednoj primernoj
plohi. Projekcije kruna su izmerene u prirodi i nanesene u određenoj
srazmeri.


sZ.5


Obe ove šeme pokazuju nam osobine smrčeve sastojine i objašnjavaju,
zašto takve sastojine na aerofotosnimcima imaju različite po veličini
projekcije kruna odnosno »zrna« (veličina svakog »zrna« određena
je ne veličinom ćele krune, već veličinom njenog osvetljenog dela). Projekcije
kruna su jasno svetlog tona. Po intenzivnosti tona skoro su sve
jednake. Zasenjeni prostori između kruna imaju taman, skoro crn ton,
što stvara snažan kontrast sa jasno svetlim tonom projekcija kruna i daje
eeloj slici karakteristično šarenilo. Oblik projekcije kruna
u centru je snimka gotov o okrug a o, bliže krajevima snimka donekle
izdužen, prelazeći na krajevima prema trougaoniku , kojega
je vrh upravljen prema ivici snimka. Zrna ne ostavljaju utisa
k obline . Oblik prostora između projekcija kruna je raznolik i
neodređen, ali ipak više izdužen u pravcu senke. Na kosim snimcima i
na krajevima vertikalnih snimaka najviša stabla daju svetl e crt e
karakteristične za smrčeve i jelove sastojine.


289
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 20     <-- 20 -->        PDF

To su znaci, po kojima se na aerosnimcima mogu da raspoznaju
smrčeve i jelove sastojine.


Još više znakova za dešifrovanje daje posmatranje snimka u stereoskopu.
Drveta kao da se dižu i izgledaju stojeća, krune se potpuno
jasno odvajaju jedna od druge i medu njima se stvaraju praznine; dobro
se vide i razlike u visini pojedinih drveta, a kod nekih drveta i šiljati
vrhovi i postepeno širenje krune prema dole.


Uzmimo još jedan primer, što ga navodi g. A. K. P r o n j i n u svojim
»Uputstvima«, i to čistu borovu sastojinu.


Za razliku od smrčevih i jelovih sastojina, u borovim sastojinama
drveta su skoro jednaka po visini. Ovo potiče od bioloških osobina bora,
od njegove svetloljubivosti. Krune drveća svojim vrhovima sastavljaju
više ili manje ravnu površinu. Velikih uzvišenja i uvala nema, što se
vidi i na si. ., koja predstavlja šemu uzdužnog profila borove sastojine.
Ovde se jasno vidi i paraboloidni oblik borovih kruna.


Sl.6


Ako sada povučemo zrake svetlosti na isti način kao i kod smrčeve
sastojine, videćemo da su krune drveća osvetljene skoro sve u
istoj meri, a zasenjeni prostori da su više ili manje jednaki. Usled gotovo
jednakih visina drveta, neznatnih prostora medu njima i okrugljastog
oblika gornjeg dela kruna ovde je isključena mogućnost postojanja jako
zasenjenih partija.


Na si. 7 predstavljen je razmeštaj stabala na jednoj primernoj plohi
u borovoj sastojini. Brojnici razlomaka pokazuju visinu stabla, a nazivnici
prsni prečnik.


Gornje dve šeme (SI. 6 i 7) objašnjavaju nam osobine borovih sastojina,
što ih one imaju u prirodi, i daju nam ključ za dešifrovanje istih
na aerosnimcima. Te sastojine mogu se na snimcima raspoznati po sledećim
znacima:


1) Projekcije kruna (»zrna«) imaju većinom ovalan oblik,
samo se na krajevima slike malo izdu´žuju.


2) Svako »zrno«, usled postepenog prelaza od osvetljenog do zasenjenog
dela, stvara utisak obline.


290
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 21     <-- 21 -->        PDF

3) Nagle razlike u intenzivnosti tonova između projekcija kruna i
zasenjenih međuprostora ovde ne postoje.


4) Na mestima, gde se između kruna nalazi veći prazan prostor,
vide se senke, što ih drveće baca na tlo. Ove senke na slici
imaju zaobljen obli´k i počinju na izvesnom odstojanju
od projekcija k r u n a, jer senke samih debala (radi njihove
neznatne debljine u uporedenju sa ogromnom visinom, sa koje se
vrši snimanje, i radi male razmere snimka) na snimku se ne vide.


5) Na perspektivnim snimcima borovih sastojina nem a svetli h
crt a karakterističnih za sliku jelovih i smrčevih sastojina, jer kod borovih
sastojina, suprotno jelovim i smrčevim, drveta su skoro sva jednaka
po visini, pa gotovo i nema stabala, koja bi se naglo izdvajala od susednih.


si 7


Pri posmatranju slike u stereoskopu vidimo, da su drveta u borovim
sastojinama jedne visine, a krune kao da lebde u vazduhu.
Razlika između smrčevih i borovih sastojina vidi se i na slici 8 a
i 8 b.


Osnovni znak, po kojem se lišćari na snimcima jasno razlikuju od
četinara, jest njihov otvoreniji, belkasti ton. Ovde imamo u vidu snimke
na ortohromatičnom filmu sa primenom odgovarajućeg svetlosnog filtra.
Po ovom znaku mogu se bez greške izdvojiti na snimku lišćari od četinara.
Taj znak (razlika) ne zavisi od načina snimanja i jasno se vidi
kako na vertikalnim tako i na kosim snimcima.


Drugi karakteristični znak lišćara, to je oblik gornjeg dela krune
i međusobni razmeštaj stabala po površini.


Kod lišćara, slično kao kod bora, oblik je krune zaobljen, čega radi
projekcije imaju ovalne konture. Razlika od bora je u tome, što
su kod lišćara u većini slučajeva projekcije kruna raspoređene u grupama
i često pokrivaju jedna drugu, zbor čega slika nema jasno izra


291
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 22     <-- 22 -->        PDF

ženu zrnatost, kao što je imaju borove sastojine. Vrlo je teško takvu
sliku podeliti na pojedina zrna. Izuzetak predstavljaju prezrele sastojine,
kod kojih je zrnatost izražena jasno.


Pri posmatranju u stereoskopu primećuje se i kod lišćara nejednakost
stabala po visini, ali se ova više odnosi na ćele grupe, a ne na
pojedina stabla. Grupe se razlikuju po visini između sebe, ali
pojedina stabla u grupama skoro su jednake visine.


Sem ovih opštih znakova, koji važe za sve vrste lišćara,
ima niz karakterističnih osobina, po kojima se odlikuju na aerofotosnimcima
pojedine vrste lišćara. Ovde se nećemo upuštati u njihov opis, prvo
iz razloga što bi nas ovo odvelo i suviše daleko, a drugo što su od
lišćara ü knjizi g. Pronin a navedene vrste, koje u našem šumskom
gospodarstvu ne igraju veliku ulogu.


Smrčeva. SAstojlna. ôorova sasîojina


Dešifrovanie mešanih sastojina. Do sada smo govorili o čistim sastojinama
i videli, da svakoj čistoj sastojini odgovara karakteristična
aerofotoslika. Sa primesom drugih vrsta drveća menja se karakter sastojine,
a usled toga i sama slika.


Neznatna primesa može se konstatovati na snimku samo u slučajevima,
kada se primešana vrsta jasno odlikuje po svojoj visini i obliku
od glavne vrste sastojine. Napr. visoka stabla bora i lišćara u smrčevoj
ili jelovoj sastojini jasno se vide na slici pri posmatranju u stereoskopu
ili u panoramskom ogledalu. Isto tako u mešovitim sastojinama, kod
kojih prevlađuje bor srednjeg obrasta, lako se može odrediti primesa
smrče. Osobito se lako određuje u zrelim smrčevim sastojinama primesa
jasike. U takvim slučajevima jasika se izdiže iznad sprata četinara svojom
širokom krunom i na snimku se jasno vidi projekcija te krune kao
svetio ovalno zrno.


U drugim slučajevima određivanje pojedinih vrsta u mešovitim
sastojinama može se izvršiti za sada samo delimično, ali sa napredovanjem
tehnike dešifrovanja, usavršavanjem foto-aparata i foto-materijala
to će se svakako dati postići.


Dešifrovanje mešovitih sastojina treba otpočeti
sa određivanjem glavne vrste drveća. To se radi
na isti način i s pomoću istih znakova kao i prilikom dešifrovanja čistih


292
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 23     <-- 23 -->        PDF

sastojina, jer primesa menja sliku samo u pojedinostima, a opšti karakter
slike ostaje u glavnom isti.


Određivanje sastava mešovitih sastojina vrši se putem izdvajanja
projekcija različnih vrsta drveća na slici i posle okularnom procenom
stepena učešća za svaku vrstu u smesi. Kada imamo drveća, koje se
jasno razlikuje na slici od glavne vrste u sastojini, određivanje se može
izvesti i putem izbrajanja ovih stabala.


Sem pomenutih načina možemo se koristiti i metodom »utvrđi vanj
a tip a šu m e« po snimku, jer svakom »tipu« odgovara određeni
sastav i određeni karakter same slike.


Određivanje starosti sastojine. Starost sastojine jedan je od glavnih
elemenata za taksacioni opis. Sa starošcu se kod drveća povećava kruna
(do određene granice): što je starije drvo, to je veća njegova kruna.


Sem toga, sa starošcu drveća dobivaju se i druge osobine. Kod
nekih vrsta drveća (naročito kod bora i jasike) gornji deo krune dobije
zaobljen oblik. Karakter sklopa isto se menja. U mladim sastojinama nalazimo
velik broj stabala razmeštenih u neposrednoj blizini jedno pored
drugog; sa starošcu taj se raspored remeti, jer neka drveta izumru, neka
budu posečena i na taj se način sklop proredi, čega radi u zrelim i prezrelim
sastojinama imamo stabla velikih dimenzija, razmeštena po površini
na znatnom odstojanju jedno od drugog. Ova promena u strukturi
sastojine u vezi sa starošcu iste može poslužiti kao znak za dešifrovanje
starosti sastojine. U mladoj sastojini male projekcije kruna raspoređene
su skoro jedna pored druge, a ponekad čak i pokrivaju jedna drugu.
Usled toga velikih zasenjenih partija između kruna nema, a sva slika ima
slabo zrnast karakter. Kod starijih sastojina naprotiv zrnatost je izražena
jasno i između pojedinih stabala (zrna) nalaze se veliki tamni međuprostori.
Razlika je ova lako uočljiva čak i pri posmatranju običnim okom.


Dakle, razmere projekcija kruna i karakter njihovog razmeštaia
to su karakteristične osobine za određivanje starosti sastojine po snimku.
Ali ove osobine u mnogome zavise od raznih činioca, koji izazivaju smanjenje
ili povećanje projekcije krune, kao što su to npr. bonitet i obrast.


Sa sniženjem boniteta smanjuju se razmere stabala, a u vezi s time
i veličina same krune, što izaziva opasnost da stare sastojine nižih boniteta
budu dešifrovane kao mlade sastojine viših boniteta i obratno. U
takvim slučajevima treba prilikom dešifrovanja uzeti u obzir i biološke
osobine sastojine.


Razlika između mladih i starijih sastojina ispoljava se još u tome,
što mlade sastojine obično imaju (ma i u neznatnoj meri) primešanog starijeg
drveća, koje se može lako raspoznati na slici po većim razmerama
projekcija njihovih kruna. U zrelim sastojinama nižih boniteta sva su
drveta skoro jednaka po razmerama. Projekcije kruna drveća u mladim
sastojinama različite su po veličini; mlada drveta daju na snimku manje
projekcije, a stara znatno veće projekcije. U zrelim sastojinama nema
tako velikih razlika u dimenzijama projekcija kruna. U tom pogledu
njihova je slika više jednolična.


Osim toga mlade sastojine najčešće nastaju na mestima provedenih
seča, zbog čega njihove površine imaju obično pravilne geometrijske
oblike. Zrele sastojine nižih boniteta imaju naprotiv nepravilne granice.
Sastojine nižih boniteta nalaze se obično blizu močvara i služe kao prirodni
prelaz između močvara i šuma.


293
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Određivanje boniteta. Za određivanje boniteta koristimo se kako


direktnim tako i kompleksnim znacima. Poslednji ovde igraju veću ulogu


od prvih, jer odnosi, koji postoje u jednoj sastojini između visina i sta


rosti stabala, između drvne mase i stanišnih uslova, teško se određuju iz


aerosnimaka.


Od direktnih znakova najvažnije su razmere projekcija


kruna. Uopšte uzevši, pri jednorodnosti ostalih faktora (starosti, obrasta


itd.) može se reći, da što je viši bonitet, to je veća kruna. To se osobito


jasno vidi na mestima prelaza iz jednog boniteta u drugi.


Pored veličine kruna može za određivanje boniteta da nam posluži


i razmeštaj njihovih projekcija na slici. Sastojine nižih boniteta uvek se


odlikuju jednoličnošću projekcija, kako po svojim razmerama tako i po


tonu i samom crtežu.


Od kompleksnih znakova spomenućemo kao najglavniji:


a) P o 1 o ž a j m e s t a. Položaj u dolinama reka, pored tekućih
voda, isključuje mogućnost zamočvarenja terena i time stvara preduslov
za viši bonitet. Naprotiv položaj pored močvara ukazuje na mogućnost,
a ponekad i na neizbežnost zamočvarenja, pa usled toga i na niži bonitet.
Na grebenima vezanog, pošumljenog peska imamo obično III. bonitet, a
između grebena II. bonitet.


b) R e 1 j e f m e s t a. Prilikom posmatranja slike u stereoskopu
stvara se osećaj reljefa mesta. Odlično se vide brežuljci, kose, doline,
jaruge itd. Po reljefu pak može da se sudi o bonitetu. Tako na primer
brežuljci garantuju veći bonitet od močvarnih nizina.


Određivanje obrasta i sklopa. Pri dešifrovanju stepen obrasta
obično se prosuđuje prema sklopu kruna. Po skučenosti projekcija kruna
na slici može se odrediti sklop skoro sa istom tačnošću kao i pri taksacionim
radovima vršenim na zemlji. Pošto se ocena vrši okularno, jer za
sada još nema za to specijalnih aparata i pribora, to je jasno, da se u ovo
ocenjivanje unosi i izvestan deo subjektivnosti. Procenat subjektivnosti
još se povećava time, što na vidljivu sliku sklopa mnogo utiče perspektiva,
pa i osnovni ton slike (osnova, pozadina), na koju se projektuju
krune.


Ako se slike projektuju na belu osnovu, na primer na snežni ili suvi
biljni pokrov, šumsku stelju itd., dobiva se na snimku i pri gustom razmeštaju
kruna uticaj slabog sklopa, jer se na beličastoj osnovi jasno
odvajaju pojedine krune. Naprotiv, pri projektovanju na tamnu osnovu
(gust podmladak, donji sprat itd.) i pri retkom rasporedu kruna tlo se na
slici ne vidi, što stvara utisak jačeg sklopa.


Na okularno procenjivanje obrasta utiču praznine između projekcija
kruna. U centru vertikalnog snimka slika odgovara stvarnosti. I krune i
praznine između njih zauzimaju na slici isti položaj kao i u prirodi. Na
perspektivnim snimcima i na krajevima vertikalnih stvar stoji drugačije.
Ovde ćemo imati sliku u nagnutom položaju i nešto izduženu, usled čega
krune delimično pokrivaju međuprostore i to tim više, čim je jače izražena
perspektivnost snimka. Na perspektivnom snimku, a naročito na
zadnjem planu, čak i pri nevisokom sklopu (0,5), imaćemo utisak guste
šume. Sem toga i smanjenje merila na gornjem delu perspektivnog snimka
stvara za okularno posmatranje slike utisak jačeg sklopa sastojine, jer
u manjem merilu šuma uvek izgleda na slici gušća.


Pri dešifrovanju treba uzeti u obzir sve gore navedeno.


294
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Određivanje broia drveta. Određivanje broja drveta vrši se na
aerosnimku putem izbrajanja projekcija njihovih kruna. Usled međusobnog
preklapanja kruna i zasenjenja izvesnog broja stabala od strane
susednih svakako se izvestan deo drveta neće moći izbrojiti na snimku.
Broj ovih drveta zavisi od karaktera sastojine, od osvetljenja i načina
snimanja. U zrelim jednospratnim sastojinama biće projektovana skoro
sva drveta, u dvospratnim sastojinama samo drveta višeg sprata i tek
neki deo nižeg sprata.


I starost sastojine isto tako utiče .. tačnost određivanja broja stabala.
U mladim sastojinama, usled gustog sklopa i malih razmera projekcija
kruna, koje se međusobno pokrivaju, mogućnost je tačnog određivanja
broja drveta ograničena, a ponekad i sasvim nemoguća.


Podstojna drveta uopšte se ne vide na snimku, jer su natkriljena
od nadstojnih, ali ovo mnogo ne utiče na konačni rezultat određivanja
drvne mase, jer podstojna drveta obično nemaju velikog značenja, usled
čega je i njihovo učešće u celokupnoj drvnoj masi tek neznatno.


Za određivanje broja stabala najbolje su vertikalne slike, koje su
snimljene u podne. Sa zalaskom sunca povećava se zasenjenje, zbog čega
se smanjuje i mogućnost tačnog prebrojavanja stabala.


Q. P r o n j i n drži, da bi se na osnovu opita mogle sastaviti specijalne
tabele za određivanje procenata neizbrojenih stabala i njihove
mase. Određenu po ovim tabelama masu neizbrojenih stabala trebalo bi
dodati masi stabala izbrojenih na slici.
Izbrajanje drveta na aerosnimcima vrši se pomoć u stereo skopa
, jer se pri posmatranju u stereoskopu najjasnije izdvajaju pojedina
drveta.


Sve gore izloženo u pogledu izbrajanja drveta u glavnom se odnosi
na vertikalne snimke. Na perspektivnim snimcima, na prednjem
planu i otprilike do centra slike, mogućnost izbrajanja postoji ista, no na
zadnjem planu, usled smanjenja merila i prekrivanja projekcija, ona se
smanjuje i najzad sasvim prestaje. Radi izbrajanja drveta na zadnjem
planu perspektivnog snimka najbolje je koristiti se »razvijenim« snimcima,
jer ovi imaju merilo planskog snimka i mogu biti posmatrani u stereoskopu.
Mana tih snimaka je njihova slaba oštrina.


Određivanje visine drveta. Pri taksacionom opisu šume po aerofotosnimcima
pojam o visini drveća može da bude dobiven posmatranjem
snimaka u stereoskopu. Stereoskop doduše daje plastičnu sliku, na kojoj
se vidi i visina predmeta, ali radi nemogućnosti merenja tih visina pomoću
stereoskopa moramo da se zadovoljimo jedino okularnom ocenom
u pogledu toga, koliko jedna stabla previsuju druga. Za merenj e
visina upotrebljuju se specijalni aparati: autokartografi,
stereoplanigrafi itd.


Drugi način određivanja visina drveća je određivanje visina po
senci. Ovaj je način sasvim jednostavan i lak. U tu svrhu potrebno je
izmeriti na slici dužinu senke, pomnožiti je sa merilom snimka i rezultat
podeliti sare lativnom dužinom senk e«,* koja se određuje po
specijalnim tabelama ili s pomoću grafikona iscrtanog za dadenu geografsku
širinu.


* »Relativnom dužinom senke« zove se odnos dužine senke prema visini predmeta,
koji baca tu sente.
295
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Na si. 9 predstavljen je jedan takav grafikon za geografsku širinu
od 58". Radi određivanja (pomoću njega) »relativne dužine« senke potrebno
je na osi ordinata uzeti mesec i dan snimanja, a na osi apseisa čas
i minutu. Kad vrednost »relativne dužine« senke leži između dve uporedne
na grafikonu krive, onda je nalazimo putem interpolacije.


17-..
27-XI


7-XI


18-.


28-IX


8-IX


30-Vll


10-VII


20-VI


31-V


H-V


2..


1-IV


«-MI


20-11


1-1


24 k- . 6 7 8 9 10 JI 12 13 14 15 16 17 18 1? ZO 21 22k
MESNO SREDNJE VPLME


Sl.9


Ako imamo, na primer, aerosnimak razmere 1 : 15.000, slikan 15.
jula ul i časova po mesnom srednjem vremenu, na geografskoj širini od
58°, a merenje dužine senke na snimku dalo je .. mm, to po grafikonu
za geografsku širinu od 58° i za vreme, kada se vršilo snimanje, nalazimo
da je »relativna dužina« senke jednaka 0,78. Visina drveta u tom
je slučaju:


.. 1-3 15000 ..


. = —.—....— = metara
1 U i .


Prilikom merenja dužine senke na aerosnimku treba imati u vidu,
da se na snimku vide samo projekcije kruna i njihove senke (si. 2 i 3).
Senke debala na slici se gube, jer prečnik i najdebljeg od njih zbog
ogromne visine, sa koje se vrši snimanje, i zbog male razmere snimka
predstavlja sasvim neznatnu dimenziju. Zato treba meriti ne samo deo
senke vidljiv na snimku, već i ćelo odstojanje od centra projekcije krune
do kraja senke.


296
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Tačnost određivanja visine drveća po senci zavisi od mnogih čini/
aca, naime od promené merila snimka, od reljefa mesta na koje drvo
baca svoju senku, od pokrivača tla, od kvaliteta aerosnimka, od stepena
tačnosti merenja senke na aerosnimku itd. Računajući u svakom pojedinom
slučaju ulogu svih ovih činilaca, možemo doći do potpuno zadovoljavajućih
rezultata za praktične svrhe.


Način određivanja visine drveća po senci ipak ne rešava potpuno
taj problem, jer se njime možemo služiti samo u slučajevima, kada drveće
baca svoju senku u otvorenom prostoru.


Određivanje prsnog prečnika stabla. Na aerosnimcima, kako nam
je već poznato, drvo se samo ne vidi, već projekcija njegove krune.
Zato i prečnik stabla neposrednim merenjem na snimku ne može biti
određen. Ali po prečniku projekcije krune može se ipak donekle suditi
i o prečniku stabla. Tačan odnos između ovih dveju dimenzija još nije
utvrđen; ovo se pitanje nalazi u stadiju proučavanja, koje će nesumnjivo
uroditi plodom i na kraju krajeva dobićemo tabele, u kojima će taj odnos
biti potpuno utvrđen za razne vrste drveća i za razne tipove šuma.


Određivanje drvne mase. Određivanje drvne mase sastojine po
aerosnimku moguće je pomoću prethodno utvrđenih taksacionih elemenata.
Prelaz od taksacionih elemenata k samoj drvnoj masi vrši se pomoću
lokalnih tabela mase. U slučaju da ove ne postoje, onda se drvna
masa određuje na sledeći način: Kad imamo na aerosnimku utvrđene
granice šume i taksacioni opis sastojina, izdvajaju se na slici najkarakterističnija
mesta u sastojinama. Na tim se mestima ograničavaju sa tušem
površine, kojima u prirodi odgovaraju parcele od 0,5—1,0 ha, i na ovim
izdvojenim površinama, odnosno »primernim plohama«, na snimku se
vrši izbrajanje svih drveta na jedan od gore pomenutih načina. Poznavajući
karakter sastojine možemo izbrojena stabla podeliti po dobnim
razredima i koristeći se opštim tabelama mase možemo odrediti drvnu
masu na primernoj plohi, a posle i celokupnu drvnu masu sastojine.


Opis zdravstvenog stanja šume. Razne štete u šumi, kao što su
izvale, vetrolomi, paljevine, sušike, štete od ljudi i insekata, u koliko
utiču na spoljašnji oblik kruna i strukturu sastojine, dobivaju svoj izražaj
i na snimku.


Sastojine oštećene od požara razlikuju se na slici od zdrave sastojine
svojim svetlijim tonom, proređenošću projekcija kruna i u višoj
meri nepravilnim granicama. Pojedina osušena stabla oštro se izdvajaju
na slici kao bele tačke. Izvaljena stabla predstavljena su na slici kao bele
crte bez ikakvog reda raštrkane po površini.


U ostalim slučajevima, kada se štete ne ispoljavaju u spoljašnim
promenama sastojina, konstatacija tih šteta na snimku vrlo je teška, a
ponekad i nemoguća.


Sve spomenute osobine, pomoću kojih se određuju na snimcima
potrebni taksacioni elementi, odnose se u glavnom na snimanje vršeno u
letnjoj sezoni i ne mogu se smatrati stalnima, jer, kao što smo i ranije
napomenuli, zavise od mnogih faktora, a pre svega od godišnjeg doba,
u kome se vrši snimanje.


Pri snimanju u jeseni i u zimi menja se usled spoljašnjih promena
šume u to doba i karakter aerofotoslike, odnosno menjaju se znaci, po
kojima se vrši dešifrovanje. Promena na slici dolazi usled triju razloga:


297
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 28     <-- 28 -->        PDF

1) usled promené u osvetljenju; sunce u jeseni i zimi ne diže se
tako visoko iznad horizonta kao u letu;
2) usled promené u bojama, u gustoći i obliku kruna kod lišćara; i
3) usled promené osnove (pozadine), na koju se projektuju drveta
pri snimanju (sneg, šumska stelja itd.).


U jesen se sunce nalazi bliže horizontu, njegovi kosi zraci osvetljuju
manji deo krune, usled čega se na slici smanjuju dimenzije svetlih
zrna (projekcije osvetljenog dela kruna) i povećavaju se zasenjeni međuprostori.
Zbog ovoga jesenjski snimci imaju više taman ton sa sitnim
svetlim tačkicama. Ovo naročito važi za sastojine sa nejednakim po
visini drvećem, kao što su smrčeve i jelove. Pošto se na borovim sastojinama
to ne ispoljava u takvoj meri, to se na jesenjskim snimcima
najbolje vidi razlika u karakteru slike borovih i smrčevih odnosno jelovih
sastojina.


SI. 10. Aerofotosnimak na običnom filmu.


U jesen požutele lisnate sastojine daju na slici čisto beo ton, kojim
se izrazito odvajaju od četinara, usled čega su jesenski snimci vrlo pogodni
za dešifrovanje. Ali to važi samo za kratki period vremena — do
prvih mrazova i snega. Sa mrazovima i snegom opada požutelo lišće
i razgolićene krune drveća vrlo se slabo vide na snimcima.


Zima isto tako unosi puno promena u karakter šumskih slika. Sneg
i inje oduzimaju snimku mnoge karakteristične znake, kojima se koristimo
pri dešifrovanju. Ispod snega nestaje pašnjaka, livada, močvara itd.
Pa i samo listopadno drveće sa svojim ogolelim krunama slabo je izra


298
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 29     <-- 29 -->        PDF

ženo na slici. Medu njihovim granama providi se sneg, stvarajući utisak
retke šume. Naročito se to ispoljava kod mešovitih sastojina, gde između
zimzelenih četinara ima i golih lišćara. Pri prosuđivanju stepena sklopa
na zimskim snimcima ne srne se zaboraviti, da lišćari, čije se gole krune
projektuju na svetlu osnovu (sneg), stvaraju utisak manjeg sklopa, no
što je u stvarnosti.


Izvršiti taksacioni opis lišćara po zimskim snimcima daleko je teže
nego po letnjim i jesenskim, kada lišće još nije opalo.


Podela lišćara po vrstama drveća na zimskim snimcima pri sadanjoj
tehnici aerofototaksacije nije nikako moguća. Pomladak lišćara na
zimskim snimcima može se lako smatrati za golo zemljište.


SI. 11. Acrofotosuimak .. ortohromatičnom filmu sa upotrebom odgovarajućeg
svetlosnog filtra.


Srednjedobne i zrele sastojine više ili manje su izražene na snimcima
i njihov opis može biti izvršen sa velikom približnošću i to pri posmatranju
u stereoskopu (po visini i rasporedu stabala). Određivanje boniteta
vrlo je teško.


Guste čiste sastojine lišćara poznaju se na slici po karakterističnoj
mreži, koju stvaraju isprepletene gole grane.


Ali na zimskim snimcima lako se razlikuju lišćari od zimzelenih
četinara. Greška pri dešifrovanju može se desiti samo u slučaju, ako lisnata
sastojina zauzima donji sprat ili podmladak od smrče. U takvim
slučajevima dobije se tamna slika i razlika se vidi jedino pri posmatranju
u stereoskopu.


299
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Zimski i jesenski snimci uopšte se retko kad upotrebljavaju pri
dešifrovanju.


Tačnost dešifrovanja šumskih aeroiotosnimaka. Na kraju nam
ostaje još kazati nekoliko reci o stepenu tačnosti, koju daje dešifrovanje
šumskih aerosnimaka.


Dešifrovanje kombinovanog plansko-perspektivnog snimka — sudeći
po podacima, koje navodi g. P r o n j i n u svojim »Uputstvima« —
daje za sada zadovoljavajući rezultat. Pokusi su bili izvedeni snimanjem
i dešifrovanjem jednog šumskog kompleksa od 20.000 ha. Dešifrovanje
snimaka se vršilo po prethodnom upoznavanju karaktera šume na terenu,
ali samo na Va celokupne snimljene površine. Prilikom dešifrovanja
služili su se vrlo nepreciznim aparatima i priborom. Bili su upotrebljeni
prosti stereoskopi sa dvostrukim povećanjem i proste lupe sa dvo- do
četvorostrukim povećanjem.


Radi dobivanja podataka za kontrolu i ocenu stepena tačnosti dešifrovanja
bilo je na istom tom kompleksu istovremeno izvršeno i vazdušno
vertikalno snimanje i taksaciono snimanje sa zemlje.


Po sravnjenju rezultata ispostavilo se, da je p o d e 1 a c e 1 o g
kompleksa na zemljište pod šumom i zemljište n e pcšumljen
o bila na aerosnimcima izvršena sa tačnošću do 90%.
Greška od 10% odnosila se u glavnom na pomladak i mlađe sastojine (do
20 godina starosti) ili na niske šume lošijeg boniteta (V), koje su pri
dešifrovanju bile pogrešno smatrane za nepošumljene površine.


Tabela 1.


dešifrovanje


Glavna vrsta


drveća


Ukupan broj
dešifrovanja


sa neznatnom sa krupnom


pravilno


greškom greškom


koliko 0/ /0 koliko /0 koliko %


Bor 139 114 82,1 13 9,3 12 8,6
Cedar 25 13 52,0 5 20,0 7 28,0
Smrča i jela 55 31 56,4 7 12.7 17 30,9
lišćari 67 44 65,1 13 19,0 10 14,9
Svega 286 202 72,0 38 12,0 46 16,0


Izlučivanje čistih sastojina bilo je izvršeno skoro bez greške. Granice
pojedinih sastojina povučene na aerosnimcima odgovarale su pri
pregledu i kontroli na terenu potpuno stvarnom stanju. Mala netačnost u
izlučivanju sastojina pokazala se samo na mestima, gde su se dve susedne
sastojine razlikovale između sebe vrlo neznatno, na primer za
jedan bonitetni ili dobni razred, ili kada je u prirodi neka sastojina stav


300
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 31     <-- 31 -->        PDF

ljena u niži bonitet zbog oštećenja od insekata itd., a znaci ovog kalamiteta
na snimcima nisu mogli biti izraženi.


U mešanim sastojinama određivanje glavne
vrste i učešća drugih vrsta drveća dalo je različite rezultate
tačnosti. Za ocenjivanje stepena tačnosti dešifrovanja u ovom
slučaju uzeta je bila sledeća gradacija:


pravilno d e š if r o van j e, kada je glavna vrsta određena
pravilno; sa neznatnom greškom, kada je neka vrsta pri dešifrovanju
naznačena za glavnu u sastojini, a u stvari nije glavna, ali se
nalazi u smesi i to u količini, koja je manja od ukazane za 0,1—0,2; sa
krupnom greškom, kada vrsta naznačena kao glavna uopšte ne
postoji u smesi ili ako je njeno učešće manje od 0,2.


Radi preglednosti prilazem izvod iz dobivenih rezultata dešifrovanja
(vidi tabelu 1).


Određivanje starosti sastojine pri dešifrovanju vršilo
se ne po dobnim razredima, već po dobnim.grupama. : U I.
grupu unašala su se sva drveta stara do 60 godina, u II. grupu drveta
od 61 do 100 godina, a u III. grupu drveta iznad 100 godina starosti. Za
ocenjivanje tačnosti dešifrovanja bila je primljena gradacija:


pravilno d e š i f r o v a n j e, ako stvarna starost sastojine pripada
grupi, u koju je sastojina stavljena prilikom dešifrovanja; s a n e znatno
m greškom , ako stvarna starost sastojine prelazi granice
grupe, u koju je sastojina stavljena pri dešifrovanju, ali ako greška nije
veća od jednog dobnog razreda; sa krupnom greškom, kada je
razlika između određene grupe i stvarne starosti sastojine veća od
jednog dobnog razreda.


Rezultati dešifrovanja sadržani su u tabeli 2.


Tabela 2.


1) e š i f r o v a n j e


* Ođ toga broja
Vrsta drveća


Ukupan broj
dešifrovanja


pravilno


sa greškom, koja


nepravilno


nije veća od
jednog dobnog
razreda


koliko 7» koliko /o


Bor
Cedar
Srarča i jela
Lišćari
127
18
38
57
107
11
18
45
85
61
48
80
20
7
20
12
15
39
52
20
26
Svega 240 181 75,5 59 * 24,5


Određivanje boniteta, Bonitet se određivao isto tako po
grupama. U I. grupu unašan je II. i III. bonitet (I. boniteta nije bilo uopšte


301
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 32     <-- 32 -->        PDF

u tom kraju); u II. grupu IV. bonitet, a u III. grupu boniteti V. i Va. Pri
ocenjivanju tačnosti dešifrovanja bila je uzeta podela:


pravilno dešifrovanje, kada se stvarni bonitet nalazi u
granicama određene grupe; nepravilno dešifrovanje, kada
stvarni bonitet prelazi ovu granicu.


Rezultati se vide iz tabele 3.


Tabela 3.


Dešifrovanje


Glavna vrsta


drveća


Ukupan broj
dešifrovanja


pravilno nepravilno


koliko % koliko o/o


1. P o 1) o n i t e tnim grupama
Bor 127 121 95 6 5
Cedar 18 14 78 4 22
Smrča i jela 38 36 95 2 5
Lišćari 57 55 96,5 2 3,5


Svega 240 226 94,2 H 5,8


2. P o b onitetnim razredima
Bor 127 103 81 24 19


Cedar 18 13 75 5 25


Smrča i jela 38 21 55 17 45


Lišćari 57 32 56 25 44


Svega 240 169 70,5 71 29,5


Na osnovu ovih ispitivanja može se doneti objektivan zaključak o
rezultatima postignutim u oblasti aerofototaksacije.
Podela snimljenog područja na pošumljenu i nepošumljenu površinu
moguća je i to sa dovoljnom tačnošću.


Podela šume po vrstama drveća može biti izvedena za čiste sastojine
skoro bez greške, a za mešovite sa greškom, koja pri procenjivanju
razmere učešća u smesi pojedinih vrsta drveća ne prelazi 0,2—0,3.


Podela sastojina po grupama boniteta može biti izvršena dovoljno
tačno uz uslov, da grupa obuhvata ne manje od dva bonitetna razreda.
Pri određivanju bonitetnog razreda dešifrovanje daje znatne greške, što


302
ŠUMARSKI LIST 6/1937 str. 33     <-- 33 -->        PDF

isključuje racionalnost upotrebe takvog deljenja pri taksacionim radovima
iz vazduha.


Određivanje starosti izvodljivo je uz uslov deljenja sastojina po
starosti ne na dobne razrede, već na dobne grupe. Najbolje bi bilo da
se deljenje vrši u 3 grupe: mlage, srednjedobne i zrele sastojine.


Određivanje sklopa iz fotografija lakše je od određivanja svih ostalih
taksacionih elemenata. Ipak za sada, usled otsustva preciznih aparata
za merenje, bilo bi opravdano vršiti izlučivanje sastojina po sklopu bez
preterane sitničavosti i ne praviti podelu između sastojina, kod kojih
razlika u sklopu ne prelazi 0,2.


Drvna masa određuje se po taksacionim elementima kao i kod
taksacije sa zemlje i zavisi od stepena tačnosti, sa kojom su bili određeni
pojedini taksacioni elementi. Pokusi određivanja drvne mase iz snimaka
dali su zadovoljavajuće rezultate. Greška za pojedine vrste drveća iznosila
je:


za bor — 17%


za cedar + 10%


za jelu i smrču .. . — 33%


za lišćare + 7%


za celokupnu drvnu masu — 14%


Na kraju treba još jednom podvući, da rezultati dešifrovanja šumskih
aerofotosnimaka mnogo zavise od veštine i rutine osoblja, koje vrši
snimanje i dešifrovanje. Taksacija iz vazduha sasvim je nova nauka,
osnovana na novim, do sada nepoznatim metodama.Usled odsustva preciznih
aparata i pribora igra pri dešifrovanju veliku ulogu i subjektivna
procena. Da ova procena bude što tačnija i pravilnija, potrebna je velika
praksa i široko teorijsko znanje. Jednom dobrom operateru-fotografu i
taksatoru, sem čisto šumarskih nauka, moraju biti dobro poznati i principi
´ aerofotogrametrije i geodezije, oni moraju poznavati sve instrumente
za premeravanje, moraju proučiti optiku, pa i tehniku reprodukcije.
Svemu tome treba još dodati i meteorologiju, koja je u više mahova
gospodar situacije pri ovakvim radovima.


Između lica, koje vrši snimanje, i lica, za čije se potrebe to snimanje
vrši, treba da postoji najveća saradnja. Od njihovog međusobnog
razumevanja i slaganja u poslu zavisi sve. Taksator mora da sastavi plan
rada, da ga organizuje na racionalnoj osnovi i stvori sve preduslove za
rešenje postavljenih zadataka, a operater da izvrši onaj deo zadataka,
koji spada u njegov delokrug rada, i to najsavesnije i ulazeći detaljno u
osnovnu zamisao šumara.


Résumé. D´apres les expériences faites jusqu´ici en Russie, l´auteur décrit la
technique de l´aérophototaxation et le degré de sa précision. Spécialement il prend
en considération la détermination de la superficie d´une surface survolée, sa division
dans les parties sous bois et dans les parties sans bois, la description taxationnelle
des forets, c´est-a-dire la détermination de l´âge d´un peuplement et de sa densité, la
détermination des classes de productivité, du nombre des abres dans un peuplement
des hauteurs de ces arbres, de leurs épaisseurs et de la masse ligneuse d´un peuplement
etc.


303