DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Domaća stručna djela iz područja šumarstva


Cijena


´S"


.


1.
2.
3.
1.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Pisac


Baien J. đr.


»
»
»..


.
Balen-Sagadin
Baranac S.


n


»


Borosić J.
Borošić-Sarnavka
Dimitrov T.
Fink P.


M


»


«


»


Hufnagl-Ves.-Mil.
Jekić M. Jov,
Josifovié M. đr.
Jovanović L). đr.
Koprivnik V.


n


Lovaković Â. đr.


Mađarević 8.


Maletić Lj.


n


»
Marinović M. đr.


n


n


Marko vić Lj.


Mihalđiić V.


Miklavžić J.


Miletić Ž. đr.


Nedeljković S.


Nenađić Đ. đr.


Novak V.


Naslov knjige


0 proređama
Nag goli krš
Eril. pozu, naših međit. šuma
Fogl. na šumarstvo Bugarske
Josip Kozarac
Zakon o šumama
Karta šuma Imovnih općina
Naše šumar, i lovstvo (Za nar.)
Pokr. poljopr. izložba i škola


(Šumarstvo)
Kratke pouke iz šumarstva
Šematizam i status Šum. osoblja
Zbornik šum. zakona i propisa
Molika (Prijevod š bug.)
Kubični sadržaj klada
Površina neobrub. dasaka
Prerač. engl, stopa i palaca
Površina srednjača (Centreplanks.)
Kubature popruga (frizera)
Praktično uređivanje šuma
Prilozi za istorijn S. u Srbiji
Biljna patologija za šum.
Mehan. prerada drveta
Pojam šume Poj. poseđnika


Prinudni put
Jugosl. Lovčevi zapiski


Denđrometrija


Naše šume


Uređenje bujica


Premer š. metođ. slobodnih štab.


Određivanje starosti šuma


Privredni značaj lova


Šum. privredna geografija


Značaj šuma u privr. i kult.


životu naroda
Šume našega juga
Tab. za njem. bačv. robu
Kmetsko gozđarstvo
Šumarstvo Morav. banovine
Geodetska vežbanja I


.... vrijednosti Šuma


Pratika za gozd. posestnike


Nabavlja se kod


pisca. Zemun. Karađorđeva 9


rt


´ n


rt


J. Š. U. (Za Kozarčevo poprsje)
Tiskara Narodnih Novina. Zgb.
pisca. Bgđ. Ministarstvo š.
rt


rt


n


Bgđ. Ministarstvo š.


» :


O. Krstio. Bgđ. Ministar, š.
„Drvotržac". Zgb. Praška 6.
-rt


u
n
n


J. Š. Ü. Zgb. Vukotinović. 2.
pis. Bgđ. Vojv. Dobrajca 52.
St. Serban. Bgđ. Garašanin. 18.
pis. Bgđ. Miloša Pacerca 25.
pis. Bgđ. Zadarska 10. I.


n


J. S. U. Zgb. Vukotinović. 2.
pis. Zgb. Palmotićeva 68.
Lotspajh. Zemun. Kr. Petra 11.


% rt -,


1)


pis. Bgđ., Južni bulevar 23.


pis. Bgđ. Južni bulevar 23.


Kr. Srpska Akademija Bgđ.
pis. Škoplje Bans. npr.
pisca Garešnica
Ban. upr. Šum. ođsj. Ljubljana
pis. Bgđ. Minist Šuma
pis. Zemun. Šum. fakultet


J. Š. U. Zgb. Vukotinovićeva 2.
Kmetijska družba Ljubljana


Din


50.—
115


50.50.
15.
50—
25—
20—
15.20—
50—
60.10—
45—
20—
5—
20—
25—
20—


60.´
70—
50—


30—


30.članovi


70 —
nečl,


JQQ_


120.70—
30—
16—
60—
300—


lo


sa


50—
8—
15—


50.članovi
70.


nečlan.


100;—
6—


za stuđ.
Din


- —






20—


15.—










ć*


16—


4.16—





60.—



25.—


; članovi


50.nečlan.
70.—




..—


40 —






~


40.—
-
članovi
50.—
nečlan.


70.—


**** ,