DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 61     <-- 61 -->        PDF

\


Odlikovani su:


G r u b i ć inž. K a j o, šum. inspektor u Splitu, ordenom j´Ugoslovenske krune


IV. reda.
Postavljeni su:


Čabr i jara B. Klementa , za pom. knjigovođu 9 grupe kod Direkcije šuma
na Sušaku.
B1 a h a J. Zvonimir, za podšumara 3 klase 10 grupe kod šum. uprave Han
Pijesak.
Selaković inž. R ado si a v, za šum. pristava 8 grupe čin. kod šum. uprave
bosutske Petrov, im. općine u Moroviću.
N a v r a č i ć inž. Ivan, za šum. pristava 8 grupe i v. d. šefa šum. uprave
Cetingrad.
Lapai ne inž. Dušan, za šum. pristava 8 grupe i v. d. šefa šum. uprave
Trnjani, Brodske imovine općine.
J an ko vi ć inž. Mirko, za šum. pristava 8 grupe v. d. šefa šum. uprave u
Novoj Raci.


Umirovljeni su:


S a ć e r inž. Ivan , šum. pristav 8 grupe i šef šum. uprave brodske imovne
općine Trnjani.
ISPRAVAK POGREŠAKA


U članku g. Milana Kneževića, štampanom u prošlom broju Šum. Lista
potkrale su se ove štamparske pogreške:


1) Na strani 124., pri kraju 3. retka odozgo, pogrešna riječ »niske« treba da se
izmijeni riječju »visoke«.


2) Na strani 126. cijeli 8. redak odozgo treba da se izbaci i mjesto njega treba
da se stavi:


»imati svoje jasne poglede i sposobnosti da upravljaju s dobrima, koja su«.


Izbačeni redak identičan je sa 3. retkom odozgo, koji je štampan u 2 primjerka.
Drugi primjerak dospio je (kao što se vidi) u 8. red, kamo ne spada.


UREDN.


OGLASI


Traži se jedan u svakom pogledu pouzdan, marljiv i energičan


ŠUMARSKI PRISTAV.


Zaposlenje u uredu i na terenu. Nastup službe od 1. V. 1937.
Ponude sa priloženim currioulum vitae, fotografijom i prepisima svjedodžbi
slati na -»ŠUMSKI URED VLASTELINSTVA VUKOVAR«.


223