DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Stranih ach Karlo, za podšumara 1 klase 7 grupe kod šum. uprave u
Zavidoviću.


Mul ah e ć ir o vi ć Hasan, za podšumara 1 klase 7 grupe kod šum. uprave
u Tuzli.


Nikolajevski ing. Stefan, za šum. višeg pristava 7 grupe kod šum.
uprave Gornji Milanovac.


Tanasijević inž. Milenko, za šum. višeg pristava 7 grupe kod šum.
uprave Vranja.


J u v a n inž. Ivan, za šum. višeg pristava 7 grupe kod Direkcije šuma u
Ljubljani.


Krpan inž. Rudolf, za šum. višeg pristava 7 grupe kod šum. uprave u
Drvaru.


S i k i ć inž. B r a n i s 1 a v, za šum. višeg pristava 7 grupe kod Direkcije šuma
u Skoplju.


Obradović inž. Ljubo mir, za šum. višeg pristava 7 grupe kod šum.
uprave Prača—Sjetline.


2 u 1 j i ć inž. M i j o, za šum. višeg pristava 7 grupe kod šum. uprave Olovo.


Tonković inž. Đuro, za šum. višeg pristava 7 grupe kod šum. uprave u
Karlohagu.
Netković inž. Nikola, za šum. višeg pristava 7 grupe kod šum. uprave
u Boljevcu.


Premješteni su:


Stepančić inž. Franjo, viši šum. pristav 7 grupe od sreskog načelstva
Korčula kr. banskoj upravi šum. odsek u Split.
M a ruži inž. Ivan, inspektor ministarstva šuma 3 grupe 2 stepena iz Beograda
za direktora šuma na Sušak.
Medenic a Vuk, pom. tehnič. manipulant 9 grupe od šum. uprave Prnjavor
k šum. upravi u Uzice.
Demokiidov inž. E manuel, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Sv. Ivan
2abno, k šumskoj upravi u Ivanjsku.
B e g o v i ć inž. B r a n i s 1 a v, šum. viši pristav 7 grupe od šum. uprave Vozuća
k šum. upravi u Busovaču.
Badovinac inž. Zvonimir, šum. pristav 8 grupe od sreskog načelstva
Zagreb k sres. načelstvu Jastrebarsko.
Kolomicjev inž. Leonid, šum. savjetnik . grupe od šum. uprave k Direkciji
šuma II. banske im. opć. u ´Petrinju.
Sirio 1 j a no v i ć inž. Bogdan, šum. viši pristav 7 grupe II. ban. I. Opć.
od Direkcije šuma za šefa šum. uprave u Petrinju.
Miljković Stanojlo, viši šum. savjetnik 6 grupe od sres. načelstva Aleksinac
k sreskom načelstvu u Niš.
Gojković inž. Zivojin, šum. viši pristav 7 grupe od Kr. banske uprave
u Nišu k sreskom načelstvu u Prokuplje.
Lukić inž. Čedo mir, šum. pristav 8 grupe od Dir. šuma Sarajevo k šum.
upravi Vozuća.


222