DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 59     <-- 59 -->        PDF

I. Oipće odredbe. 1) "Polarne koordinate. 2) Na čemu se osniva optičko mjerenje
dužina i visinskih razlika. 3) Određivanje ´ odstojanja, kad je vizura ´horizontalna.
4) Određivanje visinske razlike pri horizontalnoj vizuri. 5) Određivanje male i velike
konstante fe i K, 6) Optičko određivanje dužina i visina pri nagnutoj vizuri.
II. Instrumenti za snimanje detalja polarnom metodom — tahimetri. 1) Obični
tahimetri. 2) Autoredukcioni tahimetri: a) stari tip Hammer-Fennela, b) ispitivanje i
rektiiikacija tog instrumenta, c) Hammer-Fennelov univerzalni tahimetar, d) Hammer-
Breithauptov univerzalni tahimetar. 3) Instrumenti za preciznu tahimetriju.
III. Snimanje detalja tahimetrijom. 1) Osnova za tahimetrijsko snimanje detalja.
2) Izrada detaljne skice za tahimetrijsko snimanje detalja. 3) Sastav grupe — sekcije
za tahimetrijsko snimanje detalja. 4) Rad na jednoj stanici. 5) Mjerenje frontova i
upisivanje ličnih i drugih podataka. 6) Tahimetrisanje, kada na terenu nije prethodno
izmjerena poligona mreža. 7) Snimanje autoredukcionim tahimetrom: a) letva za autoredukcioni
tahimetar, b) razni slučajevi određivanja odstojanja i visinske razlike, kad
se dio letve sa indeksom ne može da pomakne na visinu instrumenta; c) visina instrumenta
različita od 1,40 m, a nulta krivina na indeksu letve; d) nulta krivina ne pogađa
početni indeks na letvi; e) slučaj, kad je nulta krivina ispod indeksa na letvi.
IV. Računanje nadmorskih visina u tahimetriji. 1) Računanje visina za stajališne
točke (trigonometrijske, poligone i male točke). 2) Izravmanje tahimetrijskih
visinskih razlika — zapisnik K´
V. Računanje odstojanja i visinskih razlika tahimetrijskim logaritmarom. 1) Tahimetrijski
logaritmar (Rechenschieber — logaritamsko računalo). 2) Upotreba logaritmara.
3) Određivanje mjesta velike konstante. 4) Određivanje mjesta decimalne točke.
Dr. Nikola Neidhardt.


GEODETSKI LIST. Doskora će početi izlaziti časopis pod gornjim naslovom.
Izdavač je Udruženje civilnih inženjera - geodeta Kraljevine Jugoslavije. List će izlaziti
tromjesečno na 3 štampana arka. Pretplatu (60.— din.) treba slati na upravu Geodet.
Lista, Zagreb, Radićeva ulica 5.


PROMJENE U SLUŽBI


Unapredenl su:


Hanclovski Vene es lav, za podšumara 1 klase 7 grupe kod šum. uprave
na Bledu.
At i j a s Jakob , za šumarskog povjerenika 7 grupe kod šum. uprave u
Travniku.
Erzo g Lazar , za podšumara 1 klase 7 »rupe kod šum. uprave u Bos.
Petrovcu.
Klim e š Josip , za potšumara 1 klase 7 grupe kod šum. uprave Prača—
Sjetlina.


221
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Stranih ach Karlo, za podšumara 1 klase 7 grupe kod šum. uprave u
Zavidoviću.


Mul ah e ć ir o vi ć Hasan, za podšumara 1 klase 7 grupe kod šum. uprave
u Tuzli.


Nikolajevski ing. Stefan, za šum. višeg pristava 7 grupe kod šum.
uprave Gornji Milanovac.


Tanasijević inž. Milenko, za šum. višeg pristava 7 grupe kod šum.
uprave Vranja.


J u v a n inž. Ivan, za šum. višeg pristava 7 grupe kod Direkcije šuma u
Ljubljani.


Krpan inž. Rudolf, za šum. višeg pristava 7 grupe kod šum. uprave u
Drvaru.


S i k i ć inž. B r a n i s 1 a v, za šum. višeg pristava 7 grupe kod Direkcije šuma
u Skoplju.


Obradović inž. Ljubo mir, za šum. višeg pristava 7 grupe kod šum.
uprave Prača—Sjetline.


2 u 1 j i ć inž. M i j o, za šum. višeg pristava 7 grupe kod šum. uprave Olovo.


Tonković inž. Đuro, za šum. višeg pristava 7 grupe kod šum. uprave u
Karlohagu.
Netković inž. Nikola, za šum. višeg pristava 7 grupe kod šum. uprave
u Boljevcu.


Premješteni su:


Stepančić inž. Franjo, viši šum. pristav 7 grupe od sreskog načelstva
Korčula kr. banskoj upravi šum. odsek u Split.
M a ruži inž. Ivan, inspektor ministarstva šuma 3 grupe 2 stepena iz Beograda
za direktora šuma na Sušak.
Medenic a Vuk, pom. tehnič. manipulant 9 grupe od šum. uprave Prnjavor
k šum. upravi u Uzice.
Demokiidov inž. E manuel, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Sv. Ivan
2abno, k šumskoj upravi u Ivanjsku.
B e g o v i ć inž. B r a n i s 1 a v, šum. viši pristav 7 grupe od šum. uprave Vozuća
k šum. upravi u Busovaču.
Badovinac inž. Zvonimir, šum. pristav 8 grupe od sreskog načelstva
Zagreb k sres. načelstvu Jastrebarsko.
Kolomicjev inž. Leonid, šum. savjetnik . grupe od šum. uprave k Direkciji
šuma II. banske im. opć. u ´Petrinju.
Sirio 1 j a no v i ć inž. Bogdan, šum. viši pristav 7 grupe II. ban. I. Opć.
od Direkcije šuma za šefa šum. uprave u Petrinju.
Miljković Stanojlo, viši šum. savjetnik 6 grupe od sres. načelstva Aleksinac
k sreskom načelstvu u Niš.
Gojković inž. Zivojin, šum. viši pristav 7 grupe od Kr. banske uprave
u Nišu k sreskom načelstvu u Prokuplje.
Lukić inž. Čedo mir, šum. pristav 8 grupe od Dir. šuma Sarajevo k šum.
upravi Vozuća.


222