DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Nakon rasprave usvaja se prijedlog blagajnika, da se poradi premalenih sredstava
same zaklade izvrši dopuna iz stavke 12 Razne pripomoći i nagrade s iznospm
od Din 538.— na iznos od Din 900.—, pa da se poradi naročitih prilika podijeli gdi


A. Lasman potpora od Din 300.—, a ostalim moliteljicama po Din 100.—.
9. — Jedan stipendista udruženja udovoljio je posve uvjetima, pa mu se i
dalje daje stipendija udruženja, a drugi je javio, da poradi smetnja zbog neredovnih
prilika na univerzitetu nije mogao u pogledu ispita zadovoljiti posve, pa moli, da mu
se ostavi stipendija »in suspenso« do mjeseca februara 1937. (Usvaja se jednoglasno!)
10. — Uzima se u pretres predstavka Udruženja zvaničnika Kraljevine Jugoslavije
od 15. XI. 1936. broj 700, u kojoj mole, da Jugoslovensko šumarsko udruženje
podkrijepi svojim zauzimanjem na nadležnim mjestima, da se bivšim apsolventima
višeg lugarskog kurza pri praktičnoj šumarskoj školi u Aleksincu u škol. god. 1923/24.
i višeg lugarskog kurza pri šumarskoj školi u Sarajevu u škol. god. 1927/28. prizna
nepotpuna srednjoškolska sprema, jer unatoč traženja Ministra šuma i rudnika broj
13102/34. nije Glavni Prosvjetni Savet pri Ministarstvu Prosvete Obr. 429 i 430 od
2. IV. 1936. dao svoje mišljenje u tom smislu. (Nakon rasprave zaključuje se, da se
ne podupre traženje Udruženja zvaničnika u pogledu priznanja nepotpune srednješkolske
spreme (4 razr. gimnazije), ali s obzirom na to, što ti kursevi pretpostavljaju
kao pretspremu niži lugarski kurs ili lugarski ispit, koji sami o sebi daju kvalifikaciju
za zvaničnike (ravno spremi od dva razreda srednje škole), pa apsolventi spomenutih
viših kurseva imaju još veću spremu i moći će biti u službi uporabiviji, da se zamoli
Ministarstvo šuma i rudnika, da apsolvente spomenutih viših kurseva unapređuje u
grupi zvaničnika pred ostalima.)
11. — Nakon postupka i pretresa u smislu zaključka 60. godišnje glavne skupštine
(Š. L. broj 11—12/1936. str. 691) zaključuje se, da se uputi obrazložena predstavka
Ministarstvu šuma i rudnika, Ministarstvu prosvjete te našim poljoprivrednim
šumarskim fakultetima.
12. — Nakon rasprave zaključuje se, da se uputi sa strane udruženja pismo
gosp. Ministru šuma i rudnika sa zamolbom, da se uvaže kolikogod je najviše moguće,
one točke predstavke udruženja šumarskih zvaničnika broj 964-1936., koje će
pouzdano imati upliv na efikasno čuvanje i zaštitu šuma te opravdane životne interese
čuvarskog osoblja.
13. — Nakon izvještaja tajnika i rasprave u kojoj sudjeluju gg. Dr. Baien ,
Lenarčić, Miklau i Marci ć, zaključuje se, da se priberu podaci o zgradi
bivšeg benediktinskog samostana u državnoj šumi na otoku Mljetu od Direkcije šuma
u Sarajevu i od šum. stručnjaka, koji u blizini Mljeta služe, pa da se na osnovu tih
podataka izradi predstavka na g. Ministra šuma i rudnika u svrhu odstupanja zgrade
.1. Š. U. uz povoljne uvjete, kako bi se u prekrasnoj morskoj i mediteranskoj šumskoj
okolici uredilo oporavilište i ljetovalište za šumarske činovnike i njihove obitelji,
a udruženje svojim radom oko uređenja zgrade i okolice doprineslo materijalno,
moralno i stručno razvoju turizma na otoku, koji prirodne uvjete ima, ali bez
dovoljne inicijative i razumijevanja ostaje u turističkom smislu posve po strani.
14. — Nakon pretresa predloga Kr. banske uprave Primorske banovine Š. broj
2758-1936. i detaljnog prikaza odbornika g. M a r č i ć a zaključuje se izdati pohvalno
priznanje za uspješni propagandni odnosno efektivni rad oko pošumljavanja krša i
goleti slijedećima: Ing. Nebodaru Ju kotliću iz Sutivana, Dr. Josipu Škar
i ć u iz Splita, Don Anti Biskupoviću iz Praznica, Pavlu Poklepoviću
iz Milne, Petru Šimunoviću iz Dračevice, Sokolskom društvu u Donjem
Humcu, Ivanu Šešniću iz Gornjeg Humca, općini Milna, Bol i Selce
(u srezu Brač); Velić Marku pk. Jure iz Tugara, Borić Marku pk. Mise iz
Tugara, Barić Ljubom iru pk. Ivana iz Tugara, Perković Mati pk. Bože
214