DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Predaja ordena odlikovanim članovima Jugo slovenskog
šumarskog udruženja.


U 11 sati prekida predsjednik Dr. Dragolju b Petrovi ć raspravljanje po
dnevnom redu i u kratkom govoru naglašava, da je Jugoslovensko šumarsko udruženje
na najnadležnijem mjestu steklo priznanje za svoj rad oko unapređenja našeg
šumarstva time, što je veći broj članova našeg udruženja, koji su godinama predano
i ustrajno u udruženju radili i time najviše doprinesli, da je udruženje svojim zadacima
valjano udovoljilo, na predlog gosp. Ministra šuma i rudnika za taj svoj rad
odlikovan. Time je gosp. Ministar šuma i rudnika dao dokaza, da prati sav rad i sva
nastojanja oko unapređenja cjelokupnoga našeg šumarstva, a svi oni, koji su posebice
kao članovi Jugoslovenskog šumarskog udruženja i kao sadanji ili bivši članovi
uprave ^udruženja dali kakavgod prilog uspjehu svojim radom, mogu i treba da ova
odlikovanja smatraju priznanjem za taj rad, jer su svi uspjesi udruženja postignuti
radom sviju saradnika. Ujedno to neka bude.i poticaj za dalji rad svima.


Odlikovanim predaje po tom gosp. predsjednik ordene i diplome i to: Dru
Andrij i P e t r a č i ć u, profesoru poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu,
Dru Josipu Bal en u, profesoru poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Beogradu i
Diu Antun u Levakoviću , profesoru poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu,
ordene Jugoslovenske krune 3 reda; Ing. Borislavu Nikoliću, višem
savjetniku Min. šuma i ruda orden Belog Orla 5 reda; Vilimu Dojkoviću,
inspektoru u. p. u Zagrebu, Ing. Babic u Bogdanu , višem savjetniku Dir. šuma
u Sarajevu i Ing Otmar u Miklau , upravitelju šuma u Brezicama, ordene Jugoslovenske
krune 4 reda; Ing. Franj i Ravniku , savjetniku Dir. šuma u Sarajevu
i Ing. Josip u Marčiću , višem šumarskom savjetniku kr. banske uprave u Splitu,
ordene Sv. Save 4 reda. (Za otsutnoga g. J. Le nar čiča preuzeo je orden i diplomu
na uručenje g. Ing. Milan Lenarčić, za g. Babica, g. Ravnik, za g.


V. D o j k o v i ć a tajnik.)
Odlikovanima su svi članovi upravnog odbora srdačno čestitali na odlikovanju,
a po tom se prešlo dalje na pretres dnevnoga reda sjednice.


5. — Tajnik izvještaja, da je na traženje od 5. novembra 1936. broj 905 devet
tiskara (iz Beograda 2, iz Ljubljane 1, iz Zagreba 6) poslalo ponudu za tiskanje glasila
udruženja »Šumarski List« u god. 1937. Izradio je preglednu tabelu sviju ponuda,
iz koje se vidi, da je najpovoljnija ponuda Nadbiskupske tiskare iz Zagreba, pa preporuča,
da se ona i prihvati. S obzirom na to, što je ponuda najpovoljnija, a i poradi
toga, što je ranijih godina ista tiskara uvijek na vrijeme svršavala uredno primljeni
posao, preporuča taj prihvat i urednik »Šumarskog Lista« Dr. Levaković.
(Nakon pregleda ponuda i tabelnog pregleda prihvaća se jednoglasno ponuda
Nadbiskupske tiskare!)


6. — Po obrazloženju tajnika jednoglasno se usvaja tumačenje § 33. Pravilnika
za posmrtnu pomoć J. Š. U. tako, da je visina svote, koja se uručuje oporučnom nasljedniku
umrloga jednaka umnošku broja preostalih živih članova odsjeka sa 5U
dinara, jer se prinos (razrez) u smislu pravilnika ubire od preostalih živih članova.
7. — Na predlog tajnika zaključuje se jednoglasno, da se zamole gg. Dr. An drija
Petračić, Dr. Antun Levaković i ing. Milan Anić iz Zagreba,
da u smislu 8 35. stav 4. Pravilnika za posmrtnu pomoć J. Š. U. otvaraju sa blagajnikom
i tajnikom udruženja deponovani testamenat pokojnikov.
8. — Prema izvještaju blagajnika nalazi se na raspolaganju u svrhu davanja
piipomoći iz Koreškenjijeve zaklade Din 362.—. Tajništvo je primilo molbenice od
ovih gospoda udova šumarskih činovnika: Brosig Dragica, Qürtler Milka, Kern Franjica,
Lasman Ana, Pere Milka, Prstec Zora, Vraničar Anka.
213