DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 50     <-- 50 -->        PDF

pieđlaže, da mu se dade u dužnost, da ispita zakonsko stanje kod onih struka, koje
je zakon bolje osigurao, pa da u tom smislu izradi predstavku Ministarstvu šuma i
rudnika, a tu da preda predsjednik udruženja uz posebnu usmenu preporuku i obrazloženje
g. Ministru šuma i rudnika. (Prima se!)


r. — Gospodin Franjo Neferović, viši šumarski savjetnik u penziji, nudi
udruženju na otkup kompletna uvezana godišta »Šumarskog Lista« 1899. do 1921.
t. j . potpuna 23 godišta za Din 33.— po komadu. (Ne prima se, jer udruženje imade ta
godišta, već se stavlja ponuđaču na volju, da uz sniženu cijenu oglasi tu svoju prodaju
u »Šumarskom Listu«!)
s. — Uprava mjesečnika »Jugoslovenska šuma« dostavljala je udruženju svoj
list od početka svoga izlaženja do danas. Iz uprave udruženja upitana je uprava
»jugoslov. Šume«, da li bi u zamjenu bila voljna primati naše glasilo »Šumarski List«.
Potrebno je da se stvori zaključak, da li upravni odbor takovu zamjenu odobrava,
ako »Jugosl. Šuma« na zamjenu pristane. (Odobrava se!)
š. — Posebnim pismom ispričao se bivši predsjednik J. Š. U. ing. Josi p Lena
r č i ć, što poradi bolesti i starosti nije mogao doći na današnju sjednicu, da medu
drugovima, sa kojima je na unapređivanju naših šuma i šumarstva radio, te među
diugovima, koji će taj rad kao mladi nastaviti, primi iz ruku sadanjega predsjednika
previšnje odlikovanje.


t. — Knjige »Josip K o z a r a c« iz pera sveuč. profesora g. Dra Josipa
B a 1 e n a, što ju je izdalo Jugoslovensko šumarsko udruženje povodom 30. obljetnice
smrti znamenitoga šumara i realističkog pisca Josipa Kozarca, a koju udruženje dobrohotnošću
g. pisca prodaje u korist podmirenja troškova za brončano poprsje Kozarčevo
na Šumarskom Domu u Zagrebu, rasipačano je do ove sjednice 193 komada
(po Din 15.— komad). Brošire »Slava Kesterčaneku«, što ju je god. 1915. izdalo bivše
Hrvatsko slavonsko šumarsko društvo povodom Kesterčanekove smrti iste godine,
raspačalo se prigodom 60. godišnjice skupštine i u međuvremenu do ove sjednice
135 komada. — Na raspis uprave udruženja svima šumarskim nadleštvima u državi,
počelo je življe naručivanje jedne te i druge društvene edicije. (Prima se na znanje
time, da se i dalje nastoji, oko "što življeg i bržeg raspačavanja edicija, da udruženje
debije potrebna sredstva za druge svoje zadatke.)
Odbornik ing. Mikla u stavlja upit, što je učinjeno u smislu zaključka 60.
glavne godišnje skupštine povodom njegova referata na toj skupštini o »Zastupanju
šumarske privrede u komorama«. — Tajnik mu odgovara, da je njegov referat predan
u tisak za »Šumarski List« dvobroj 11—12/1936., a naručen je i potreban broj separatnih
otisaka njegova referata, pa kad ih tiskara svrši, poslat će se sa popratnim
aktom svim nadležnim faktorima u smislu skupštinskog zaključka.


4. — Blagajnik Oska r Dremi l izvještava o stanju blagajne udruženja.
Povodom izvještaja blagajnika o stanju dugovine za članarinu i pretplatu društvenog
glasila razvila se oduga debata, u kojoj sudjeluje veliki broj prisutnih odbornika.
Konstatuje se, da je među dužnicima vrlo mnogo članova, koji su dobrogvrlo dobrog materijalnog stanja, a tek nekolicina da su penzioneri sa većim brojem
djece za školovanje ili su namještenici ustanova, koje se i same bore sa poznatim
velikim finansijskim poteškoćama. Zaključuje se, da se u 1. broju »Šum. Lista« za
godinu 1937. prikaže sumarno stanje dugovanja sa apelom na članove dužnike. Ne
odazovu li se dužnici tome apelu u roku od tri mjeseca, iznest će se njihova imena
s dužnim svotama u glasilu udruženja, a poseban odbor ad hoc, u koji ulazi tajnik,
blagajnik i gosp. Mikla u preispitat će po tom listu starijih dužnika i prema ocjeni
prilika predati utjerivanje zaostataka odvjetniku. Blagajniku su dane direktive, kako
će postupati, kad koji dužnik ponudi odnosno zatraži obročnu otplatu dugovine.


212