DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 45     <-- 45 -->        PDF

IZ UDRUŽENJA


ZAPISNIK


2.
redovne sjednice upravnog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja održane
dne 13. decembra 1936. u prostorijama udruženja u Šumarskom Domu u Zagrebu.
Prisutni su od članova upravnog odbora ova gg. inžinjeri: Predsjednik: Dr.
Dragoljub Petrović, I. podpredsjednik Dr. Petračić, II. podpredsjednik M. Lenarčić,
tajnik A. Premužić, blagajnik O. Dremil, te odbornici: Dr. Josip Balen, S. Gjikić, -J.
Juvančić, I. Lončar, J. Marčić, 0. Miklau, S. Mikša, N. Miljuš, B. Nikolić, V. Radošević,
F. Ravnik i I. Smilaj. Sjednici je prisustvovao i urednik Šumarskog Lista Dr.


A. Lev&ković. — Spriječeni su bili i ispričali su se gg. Ing. A. Šejbal, ing. Ž. Vančetović
i ing. B. Babić.
Dnevni red:


1. — Pozdrav predsjednika.
2. — Ovjerovljenje zapisnika prošle sjednice.
3. — Izvještaj tajnika o tekućim poslovima Udruženja.
4. — Izvještaj blagajnika.
5. — Prihvat najpovoljnije ponude za tiskanje Šumarskog Lista u 1937. g.
6. — Rasprava i tumačenje § 33. Pravilnika za posmrtnu pomoć J. Š. U. o točnoj
visini pomoći.
7. — Odabiranje lica, koje će u smsilu § 35. stav. 4. Pravilnika za Posmrtnu
pomoć J. Š. U. sa blagajnikom i tajnikom udruženja otvarati deponovani
testamenat pokojnikov.
8. — Podjela potpora iz pripomoćne zaklade utemeljene na spomen nadšumara
Vladoje Köröskenjija.
9. — Rasprava o stipendijama udruženja.
10. — Predstavka Udruženja zvaničnika Kraljevine Jugoslavije o određivanju
ranga apsolvenata višeg kurza šumarske škole u Aleksincu iz 1922/23 god.
i Sarajevu iz god. 1928/29.
11.
— Rasprava o poduzimanju koraka, da se omogući inžinjerima ovlašćenje
za geometarske radove za katastar i gruntovnicu za posjede na kojima su
namješteni.
12.
— Rasprava o predstavci broj 964 Udruženja šum. zvaničnika Kralj. Jugoslavije
upućenoj g. Ministru šuma i rudnika o mjerama za olakšanje efikasnog
čuvanja šuma i zaštiti interesa čuvarskog osoblja.
13. — Rasprava o oporavilištu za šum. službenike na otoku Mljetu itd.
14. — Predlog Kr. banske uprave Primorske banovine za izdavanje pohvalnica sa
strane J. Š. U. licima zaslužnim za pošumljavanje.
15.
— Podjela pripomoći dvojici oskudnih đaka šumara na našim gospodarskošumarskim
fakultetima iz poklona porodice pok. Frana Kesterčaneka povodom
otkrivanja njegovog poprsja na zgradi.
16. — Rasprava o društvenoj brošuri »Čuvajmo naše šume!«
17. — Predstavka g. Jelinek Žarka, šum. referenta Cazin o regulisanju ranga
apsolvenata šumarske škole u Sarajevu.
18. — Primanje novih članova J. Š. U.
19. — Pitanje statistike za šumarsko gazdovanje.
20. — Pitanje propagande šumarstva.
207
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 46     <-- 46 -->        PDF

21. — Pitanje alpinističkih pašnjaka (suvata).
22. — Eventualija.
O pojedinim tačkama dnevnoga reda raspravljalo se, odnosno stvoreni su zaključci,
kako slijedi:


1. Predsjednik Dr. ing. Dragoljub P e t r o v i ć otvara u 8 i % sjednicu upravnog
odbora kratkim pozdravnim govorom. Konstatuje, da je ovo zapravo prva radna sjednica
novoizabranog odbora. Prva sjednica, odmah po svršetku 60. glavne godišnje
skupštine, bila je i po trajanju kratka, a nije se mogla baviti rješavanjem predmeta
preostalih od prijašnje uprave i stavljenih u dužnost novom odboru po skupštini, jer
je neposredno predstojala taj dan odmah poslije podne ekskurzija skupštinara u Zagrebačku
goru u šume grada Zagreba, a slijedeći dan u Ljubljanu na pregled izložbe »Naše
drvo« na ljubljanskom velesajmu. Poziva odbornike na predan i složan rad. Na slogu
se i može računati, jer je već prošlo vrijeme trzavica i upravni odbori J. S. U. rade
već godinama bez smetnje. Takav će rad dati bez sumnje i dobre plodove.
2. — Tajnik ing. A. Premuži ć čita zapisnik prve redovne sjednice upravnog
odbora održane dne 4. septembra 1936. u Zagrebu. Zapisnik se u cijelosti jednoglasno
uzima na znanje, a ovjerovljuju ga po odredbi g. predsjednika g. g. Dr. Andrija
Petračić i ing. Ivan S mil a j. (Zapisnik je tiskan u 1. broju »Šumarskog Lista«
za god. 1937.)
3. — Tajnik ing. Ant e Premuži ć izvještava o tekućim poslovima udruženja
i umoljava, da se o pojedinim sitnijim predmetima odmah, kako o njima izvjesti i dade
kratko obrazloženje s prijedlogom, donese i odluka, odnosno dadu potrebne direktive,
kako se sve to ne bi ponovice moralo spominjati i pretresati naknadno u eventualijama.
(Prima se, u koliko ne bi bila potrebna opsežnija rasprava o pojedinom nekojem predmetu).
Slijedećih dana iza održane 60. glavne godišnje skupštine i prve odborske sjednice
preuzeo je Ing. Premuži ć tajničke agende od bivšeg tajnika Dr a. Nikol e
Neidhardt a zajedno sa predmetima, koji k tome spadaju, društvenom arhivom i
knjižnicom. Po tome se društveno poslovanje odvijalo u glavnom ovako:


a. — Dne 7, IX. 1936. bila je zadušnica za pokojnog našeg druga Jos i p a
Borošić a u crkvi sv. Blaža u Zagrebu. U ime udruženja izrazio je ponovice tajnik
usmeno saučešće pokojnikovoj gospodi i majci, a ujedno se po tom na komemoraciji
na pokojnikovom grobu na Mirogoju od njega u ime udruženja oprostio prigodnim
govorom. Na pismeno izraženo saučešće pokojnikovoj svojti zahvalila se udruženju
dopisom pokojnikova udova gospođa Božena.
Slava našem drugu Josipu B orosi ću! (Prisutni se podižu i kliču:
Slava mu!)


b. — Bratsko društvo šumara republike Poljske i bratsko društvo bugarskih
šumara (lesovoda) pozvali su naše udruženje, da izašalje svoje delegate na njihove
godišnje skupštine u Lavovu i Sofiji skopčane sa ekskurzijama u njihova šumska
područja. Zaželio se uspješan rad skupština pismeno, a ujedno im se saopćilo, da se
o odašiljanju delegata nije pravovremeno mogao stvoriti zaključak, jer se u to vrijeme
dosta članova, a i predsjednik udruženja nalazio na II. internacionalnom šumarskom
kongresu u Budimpešti.
Bilo bi potrebno, da se već sada principijelno riješi, hoće li se delegati od nas
slati na godišnje skupštine šumarskih udruženja bratskih nam slavenskih naroda Ceha,
Bugara i Poljaka, a delegati da se unaprijed i pravovremeno odrede, jer se inače u
vrijeme održavanja samih skupština, kad smo i mi zaokupljeni našom skupštinom, a.
mnogi su članovi odbora činovnici u to doba ili na godišnjem odmoru ili na sezonskom
terenskom radu, ne može lako ni odrediti delegate, ni sporazumjeti se s njima u tu
svrhu. (Zaključuje se kratkim putem, da tajnik na kojoj od ljetnih sjednica upravnog


208
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 47     <-- 47 -->        PDF

odbora ponovno pokrene to pitanje, pa će se donesti odluka prema finansijskorn stanju
udruženja i drugim prilikama!).


c. — Društvo bugarskih šumara (lesovoda) ispričalo se dopisom, što nije poslalo
prema našem pozivu svoga delegata na našu 60. glavnu godišnju skupštinu i obećaje,
da će to svakako učiniti do godine.
d. — Jugoslovensko udruženje veterinara pozvalo je naše udruženje, da izašalje
svoga delegata na njihov 15. godišnji zbor u Zagrebu. Isto je udruženje bilo posvom
delegatu zastupano na 60. godišnjoj glavnoj skupštini našega udruženja. Tajnik
je bio u to vrijeme po svom službenom poslu odsutan iz Zagreba, a podpredsjednik
Dr. Petrači ć u posljednji čas spriječen. Stoga su udruženju izražene želje za
uspješno zborovanje pismeno.
e. — Uprava ljubljanskog velesajma zahvalila se dopisom od 11. IX. 1936.
udruženju za učestvovanje sa izložbenim predmetima na njihovoj jesenskoj priredbi.
f. — U ime porodice Kesterčanek zahvalio se Dr. Vladimir Kesterčanek
za uvažavanje i čašćenje njihova oca pokojnog profesora Frana Ž. Kesterčaneka postavljanjem
brončanog poprsja na Šumarskom Domu u Zagrebu ovim pismom:
»Zagreb, 3. rujna 1936.


Jugoslovenskom šumarskom udruženju, Zagreb.


Mi, djeca pok. profesora bivše Šumarske akademije u Zagrebu Frana Kester čaneka
, sretni smo, što srno doživjeli neslućenu čast, da na zgradi Jugoslovenskog
šumarskog udruženja danas odkrivate u bronci njegov lik.


Raduje nas, da se našem dragom ocu postavlja poprsje u bijelom gradu Zagrebu,
gdje se on rodio, gdje je dugi niz godina djelovao kao profesor i gdje je umro, a
naročito nas raduje, da se to poprsje postavlja na onu zgradu, koju je podiglo Vaše
Udruženje, za koje je i naš pokojni otac dugi niz godina s mnogo ljubavi i samoprijegora
radio.


Ova današnja proslava vidljiv je dokaz, da i danas, dvadeset godina iza njegove
smrti, njegove zasluge za podizanje i razvitak šumarstva u našoj državi postoje i da
je naš pok. otac svojim dugogodišnjim radom « svojoj struci stekao priznanje, koje se
samo rijetkima može dati.


Ovim znakom pieteta, što ga Jugoslavensko šumarsko udruženje, a preko njega
i svi šumari iz čitave naše države iskazuju svjetloj sjeni našega pok. oca, rni smo
duboko dirnuti, jer spoznajemo, da smo imali ne samo dobroga oca, koji nas je uz
velike lične žrtve valjano i čestito odgojio, nego koji je u svome javnom radu i kao
profesor i šumar stekao neprolazne zasluge za razvitak zelene struke u svojoj domovini.


Pod dojmom ovih impresija mi Vam se u ime svoje kako i u ime svoje rodbine
iskreno zahvaljujemo na Vašem trudu i ljubavi, što ste ga uložili, kako bi ova današnja
proslava bila što dostojnija našeg pok. oca.


Za porodicu pok. Frana Kesterčaneka


Dr. Vladimir Kesterčanek.«


Uobičajeno je bilo, da se obitelji slavljenika besplatn o pošalje nekoliko
brojeva »Šumarskog Lista«, u kojem je proslava opisana, pa se predlaže, da se prema
broju pripadnika pošalje obitelji Kesterčanek 10 komada, a obitelji Kozarac 5 komada
»Š. L.« broj 1—1937. (Prima se!).


g. — Ima već nekoliko godina, što se u blagajni udruženja nalazi jedna kutijica
iz kartona sa tri zrna jamskog bisera. Upravni odbor udruženja zaključio je svojedobno,
da se taj jamski biser pohrani odnosno izloži u prostorijama Jugoslovenskog
šumarskog muzeja u Zagrebu (Šumarski Dom), koji je vlasništvo udruženja, jer na
omotnom papiru kutijice stoji napisano: »Oddati Muzeju. Muzej dobi poseben dopis!«
209
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Nije međutim poznato, tko je i odakle je taj jamski biser poslao udruženju, a nezna
se ni kolika je cijena tome predmetu, pa nije moguće g. upravniku muzeja prof. Dru.
Aleksandru Ugrenoviću dati obavijest, sa kojom vrijednošću da unese taj predmet u
inventar muzeja. Potrebno je, da sadanii upravni odbor udruženja stvori odluku,
kako će se dalje postupati sa tom svojedobnom pošiljkom udruženju, za koje se do
danas nije moglo ustanoviti, tko ju je i odakle poslao. (Zaključuje se kratkim putem,
da se o cijeni i vrijednosti tih jamskih bisera pokuša dobiti informacije upitom kod
rudarskih stručnjaka u Zagrebu, a putem štampanog upita u »Šumarskom Listu« da
se pokuša eruirati pošiljaoca odnosno darovatelja, a po tom da se postupi u smislu
ranijeg zaključka tadanjeg odbora udruženja!).


h. — Upravnik Jugoslovenskog šumarskog muzeja g. Dr. Aleksauder Ugrenovič
umoljava, da udruženje votira iznos za montiranje jelenjih rogova, koje je poklonio
udruženju za muzej g. ing. Bogosla v K o s o v i ć, pomoćnik ministra u penziji,
zatim za napinjanje na papir triju propagandističkih plakata i uokvirenje svjedodžbe
o položenom državnom ispitu pokojnog šumarskog direktora Emila Dur s ta, kako
bi se spomenuti predmeti mogli uredno izložiti u muzeju. (Odobrava se time, da se
pokuša dobrotom kojega člana udruženja ili kojeg šumarskog preduzeća dobiti ukusne
hrastove podloge za rogovlje!).
i. — Počasni predsjednik udruženja g. Mila n T u r k o v i ć napisao je u posljednje
vrijeme knjigu: »Krajiške imovne općine« u tri dijela. Za knjižnicu Udruženja
poklonio je po jedan primjerak. Zahvalilo mu se na plemenitom daru pismeno iz
uprave udruženja. (Prima se na znanje time, da se g. Milanu Turkoviću, počasnom
doživotnom predsjedniku J. Š. U. posebice pismom zahvali, što svoje vrijeme u starije
već dane posvećuje hvalevrijednom radu za spas i dobrobit socijalno važnih naših
ustanova Imovnih općina!).
j . — Bugarski agronomi učinili su posjetu udruženju jugoslovenskih agronoma.
U ime Jugoslovenskog šumarskog udruženja bio je pozvan tajnik, da prisustvuje dočeku
i ugošćenju posjetilaca. Tajnik je bio otsutan iz Zagreba, pa je o tom naknadno
izvjestio Udruženje jugoslov. agronoma.
k. — Gg. Šivic-Žnidaršič izdali su »Zbirku lovskih predpisov z razlago«
i poklonili jedan uvezani primjerak knjige za knjižnicu udruženja. Iz uprave udruženja
se darovateljima na plemenitom daru pismeno zahvalilo, a knjiga je zavedena u katalog
knjižnice udruženja pod brojem 1610. Ujedno je knjiga uvrštena u oglase na omotnoj
strani »Šumarskog Lista« za besplatno oglašivanje u smislu zaključka ranijih
upravnih odbora udruženja. (Prima se na znanje!).
1. — Gosp. prof. Dr. Aleksandar Ugrenović poklonio je za knjižnicu
udruženja kao referate otiskane svoje tri rasprave čitane na IX. kongresu međunarodnog
saveza instituta za šumarska istraživanja, i to: 1.) Unification des méthodes
de recherches sur le gemmage, 2.) Zur Frage der Bestandesqualität, 3.) The Méthodes
of Investigation Concerning the Quality of Wood. — Gosp. profesoru zahvalilo se iz
uprave udruženja pismeno, a rasprave su zavedene u katalog knjižnice udruženja pod
brojevima: 1611, 1612 i 1613. (Prima se na znanje!).
m. — Stigao je odgovor Ministarstva šuma i rudnika na predstavku udruženja
broj 700/36. o kreiranju Inspektorata za pošumljavanja krševa i goleti sa sjedištem
u Mostaru. Odgovor glasi: »Pošumljavanje krša u bivšoj Hercegovini je sa socijalnog
privrednog stanovišta mnogo složenije nego u Savskoj banovini, jer postoje i druga
pitanja, koja treba riješiti, a koja su od uticaja na pošumljavanje, kao što su: pitanje
mere i baltalika, kolonizacije i podele krša u svrhu pošumljavanja. Stoga je potrebno,
da se ovo pitanje pre donošenja konačne odluke detaljno ispita, u kom smislu su već
data upustva i naređenja nadležnim organima.«
210
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 49     <-- 49 -->        PDF

(Povodom toga odgovora povela se kratka diskusija o radovima na kršu pa g.
proi. Dr. Pe t rači ć spominje, kako je mnogo puta opazio, da se iz šumskih rasadnika
iskopane šumske biljke transportuju nedovoljno opremljene, a ostavljaju se na
zraku i suncu predugo gole i neutrapljene. Prirodno je poradi toga, da se prima tek
nedovoljan procenat, pa i inače mučna pošumljavanja poskupljuju još više poradi neznanja
ili nemara podređenih organa, koji samo pošumljavanje provode. Osim toga to
škodi i našoj nauci i našoj praksi, jer se dobivaju krivi statistički podaci o uspjesima


o pošumljavanju krša uopće i o pojedinim metodima pošumljavanja te o pojedinim
kraškim stojbinama napose. Potrebno je stoga, da šumarski inžinjeri što više pošumljavanja
vode osobno, a podčinjeno osoblje da stalno upućuju, vježbaju i strogo nadziru,
a o izvedenim pošumljavanjima da se stručno u glasilu udruženja piše, kako bi nepiestani
pošumljavački radovi na kršu bili ujedno i naše neprestano praktičko usavršavanje
i solidno izgrađivanje nauke o tom predmetu, lng. Ant e P r e m u ž i ć naglašava
potrebu, da se pogledi na pitanje krševa i goleti uopće prošire. Seljačko
gospodarenje u kršu dosadanjim svojim metodama prouzrokovalo je najveći dio sada
golih i pustih krševa. Treba izraditi nov sistem takovog seljačkog gospodarenja na
kršu, koji će omogućiti seljaku na kršu bolji ljudski život, no što ga sada živi, a
ujedno će u sebi involvirati poboljšanje sviju dosadanjih prilika tla i podneblja. Po
svršetku toga posla treba sve sile upeti, da seljačke porodice dobiju potrebne i prikladne
površine za takav nov način seljačkog gospodarenja, ali u onakvom opsegu,
rasporedaju i obliku, kako to nov način gospodarenja logički traži. Dobit će se tada
nove osnovice i ispravne smjernice za mnoge radove, koji se sada odjelito vrše, a
bez potrebne nove misli vodilje (kolonizacija, izdvajanje površina za pošumljavanje
po zakonu o šumama, podjela krševa i goleti, šumarske gospodarstvene
osnove, uređenje planinskih ispasišta (suvata), uređivanje bujica, stvaranje i revidiranje
katastra, ograničavanje šuma i t. d.). Novi način seljačkog gospodarenja i
adekvatno uređenje seljačkog posjeda na kršu to je osnovni problem krša i golih
ostalih predjela prvenstveno u brdima. Upozorava na svoju raspravu »Riješavanje
kraškog pitanja na seljačkoj osnovici«, što ju je predao za tisak uredništvu glasila
udruženja (Tiskana naknadno u »Šum. Listu« broj 1. god. 1937.).
Poslije ove diskusije zaključuje se, da se pitanje .osnivanja Inspektorata za pošumljavanje
krševa i golijeti sa sjedištem u Mostaru drži i dalje u evidenciji!


n. — Stigao je odgovor od Ministarstva šuma i rudnika na predstavku udruženja
broj 701/36 o deputatnim zemljištima šumara, da se ne dodjeljuju prigodom riješavanja
pitanja o kolonizaciji. Ministarstvo je predstavku udruženja uvažilo saopćujući
ujedno, da je sva potrebna naređenja u tom pogledu izdalo područnim šumarskim
vlastima.
o. — Na tajnika su se usmeno obratili nekoji gg. kolege šumari iz Zagreba sa
saopćenjem, da postoji namjera, odnosno da je već u toku postupak, da se veliki dio
šumarske činovničke stambene zgrade u Radišinoj ulici u Zagrebu upotrebi za nastambu
ureda Poreske uprave i Državnog pravobranioštva. Tom zgodom su ujedno
umolili, da se sa strane udruženja na nadležnim mjestima poduzmu u obrani interesa
šumarskih činovnika koraci, kako bi zgrada i dalje u cijelosti ostala zadržana svojoj
prvobitnoj namjeni, jer ni svi šumarski činovnici, koji su po službi u Zagrebu nemaju
mjesta u toj zgradi. Tome se iz uprave udruženja udovoljilo. (Prima se na znanje!)
p. — Usmeno se u kancelariji obratio putem tajnika na udruženje u službi
Imovne općine brodske unesrećeni (oslijepljeni) naš drug ing. Iva n Saće r sa zamolbom,
da udruženje poduzme sa svoje strane na nadležnom mjestu korake, da se
donese novela činovničkom zakonu § 118. Postradali naime i za privredu onesposobljeni
državni činovnici građanskoga reda, pa dakako i svi šumari, nisu zakonom
ni tako osigurani kao ratni invalidi, željezničari, pa ni kao radnici. Tajnik ujedno
211
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 50     <-- 50 -->        PDF

pieđlaže, da mu se dade u dužnost, da ispita zakonsko stanje kod onih struka, koje
je zakon bolje osigurao, pa da u tom smislu izradi predstavku Ministarstvu šuma i
rudnika, a tu da preda predsjednik udruženja uz posebnu usmenu preporuku i obrazloženje
g. Ministru šuma i rudnika. (Prima se!)


r. — Gospodin Franjo Neferović, viši šumarski savjetnik u penziji, nudi
udruženju na otkup kompletna uvezana godišta »Šumarskog Lista« 1899. do 1921.
t. j . potpuna 23 godišta za Din 33.— po komadu. (Ne prima se, jer udruženje imade ta
godišta, već se stavlja ponuđaču na volju, da uz sniženu cijenu oglasi tu svoju prodaju
u »Šumarskom Listu«!)
s. — Uprava mjesečnika »Jugoslovenska šuma« dostavljala je udruženju svoj
list od početka svoga izlaženja do danas. Iz uprave udruženja upitana je uprava
»jugoslov. Šume«, da li bi u zamjenu bila voljna primati naše glasilo »Šumarski List«.
Potrebno je da se stvori zaključak, da li upravni odbor takovu zamjenu odobrava,
ako »Jugosl. Šuma« na zamjenu pristane. (Odobrava se!)
š. — Posebnim pismom ispričao se bivši predsjednik J. Š. U. ing. Josi p Lena
r č i ć, što poradi bolesti i starosti nije mogao doći na današnju sjednicu, da medu
drugovima, sa kojima je na unapređivanju naših šuma i šumarstva radio, te među
diugovima, koji će taj rad kao mladi nastaviti, primi iz ruku sadanjega predsjednika
previšnje odlikovanje.


t. — Knjige »Josip K o z a r a c« iz pera sveuč. profesora g. Dra Josipa
B a 1 e n a, što ju je izdalo Jugoslovensko šumarsko udruženje povodom 30. obljetnice
smrti znamenitoga šumara i realističkog pisca Josipa Kozarca, a koju udruženje dobrohotnošću
g. pisca prodaje u korist podmirenja troškova za brončano poprsje Kozarčevo
na Šumarskom Domu u Zagrebu, rasipačano je do ove sjednice 193 komada
(po Din 15.— komad). Brošire »Slava Kesterčaneku«, što ju je god. 1915. izdalo bivše
Hrvatsko slavonsko šumarsko društvo povodom Kesterčanekove smrti iste godine,
raspačalo se prigodom 60. godišnjice skupštine i u međuvremenu do ove sjednice
135 komada. — Na raspis uprave udruženja svima šumarskim nadleštvima u državi,
počelo je življe naručivanje jedne te i druge društvene edicije. (Prima se na znanje
time, da se i dalje nastoji, oko "što življeg i bržeg raspačavanja edicija, da udruženje
debije potrebna sredstva za druge svoje zadatke.)
Odbornik ing. Mikla u stavlja upit, što je učinjeno u smislu zaključka 60.
glavne godišnje skupštine povodom njegova referata na toj skupštini o »Zastupanju
šumarske privrede u komorama«. — Tajnik mu odgovara, da je njegov referat predan
u tisak za »Šumarski List« dvobroj 11—12/1936., a naručen je i potreban broj separatnih
otisaka njegova referata, pa kad ih tiskara svrši, poslat će se sa popratnim
aktom svim nadležnim faktorima u smislu skupštinskog zaključka.


4. — Blagajnik Oska r Dremi l izvještava o stanju blagajne udruženja.
Povodom izvještaja blagajnika o stanju dugovine za članarinu i pretplatu društvenog
glasila razvila se oduga debata, u kojoj sudjeluje veliki broj prisutnih odbornika.
Konstatuje se, da je među dužnicima vrlo mnogo članova, koji su dobrogvrlo dobrog materijalnog stanja, a tek nekolicina da su penzioneri sa većim brojem
djece za školovanje ili su namještenici ustanova, koje se i same bore sa poznatim
velikim finansijskim poteškoćama. Zaključuje se, da se u 1. broju »Šum. Lista« za
godinu 1937. prikaže sumarno stanje dugovanja sa apelom na članove dužnike. Ne
odazovu li se dužnici tome apelu u roku od tri mjeseca, iznest će se njihova imena
s dužnim svotama u glasilu udruženja, a poseban odbor ad hoc, u koji ulazi tajnik,
blagajnik i gosp. Mikla u preispitat će po tom listu starijih dužnika i prema ocjeni
prilika predati utjerivanje zaostataka odvjetniku. Blagajniku su dane direktive, kako
će postupati, kad koji dužnik ponudi odnosno zatraži obročnu otplatu dugovine.


212
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Predaja ordena odlikovanim članovima Jugo slovenskog
šumarskog udruženja.


U 11 sati prekida predsjednik Dr. Dragolju b Petrovi ć raspravljanje po
dnevnom redu i u kratkom govoru naglašava, da je Jugoslovensko šumarsko udruženje
na najnadležnijem mjestu steklo priznanje za svoj rad oko unapređenja našeg
šumarstva time, što je veći broj članova našeg udruženja, koji su godinama predano
i ustrajno u udruženju radili i time najviše doprinesli, da je udruženje svojim zadacima
valjano udovoljilo, na predlog gosp. Ministra šuma i rudnika za taj svoj rad
odlikovan. Time je gosp. Ministar šuma i rudnika dao dokaza, da prati sav rad i sva
nastojanja oko unapređenja cjelokupnoga našeg šumarstva, a svi oni, koji su posebice
kao članovi Jugoslovenskog šumarskog udruženja i kao sadanji ili bivši članovi
uprave ^udruženja dali kakavgod prilog uspjehu svojim radom, mogu i treba da ova
odlikovanja smatraju priznanjem za taj rad, jer su svi uspjesi udruženja postignuti
radom sviju saradnika. Ujedno to neka bude.i poticaj za dalji rad svima.


Odlikovanim predaje po tom gosp. predsjednik ordene i diplome i to: Dru
Andrij i P e t r a č i ć u, profesoru poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu,
Dru Josipu Bal en u, profesoru poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Beogradu i
Diu Antun u Levakoviću , profesoru poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu,
ordene Jugoslovenske krune 3 reda; Ing. Borislavu Nikoliću, višem
savjetniku Min. šuma i ruda orden Belog Orla 5 reda; Vilimu Dojkoviću,
inspektoru u. p. u Zagrebu, Ing. Babic u Bogdanu , višem savjetniku Dir. šuma
u Sarajevu i Ing Otmar u Miklau , upravitelju šuma u Brezicama, ordene Jugoslovenske
krune 4 reda; Ing. Franj i Ravniku , savjetniku Dir. šuma u Sarajevu
i Ing. Josip u Marčiću , višem šumarskom savjetniku kr. banske uprave u Splitu,
ordene Sv. Save 4 reda. (Za otsutnoga g. J. Le nar čiča preuzeo je orden i diplomu
na uručenje g. Ing. Milan Lenarčić, za g. Babica, g. Ravnik, za g.


V. D o j k o v i ć a tajnik.)
Odlikovanima su svi članovi upravnog odbora srdačno čestitali na odlikovanju,
a po tom se prešlo dalje na pretres dnevnoga reda sjednice.


5. — Tajnik izvještaja, da je na traženje od 5. novembra 1936. broj 905 devet
tiskara (iz Beograda 2, iz Ljubljane 1, iz Zagreba 6) poslalo ponudu za tiskanje glasila
udruženja »Šumarski List« u god. 1937. Izradio je preglednu tabelu sviju ponuda,
iz koje se vidi, da je najpovoljnija ponuda Nadbiskupske tiskare iz Zagreba, pa preporuča,
da se ona i prihvati. S obzirom na to, što je ponuda najpovoljnija, a i poradi
toga, što je ranijih godina ista tiskara uvijek na vrijeme svršavala uredno primljeni
posao, preporuča taj prihvat i urednik »Šumarskog Lista« Dr. Levaković.
(Nakon pregleda ponuda i tabelnog pregleda prihvaća se jednoglasno ponuda
Nadbiskupske tiskare!)


6. — Po obrazloženju tajnika jednoglasno se usvaja tumačenje § 33. Pravilnika
za posmrtnu pomoć J. Š. U. tako, da je visina svote, koja se uručuje oporučnom nasljedniku
umrloga jednaka umnošku broja preostalih živih članova odsjeka sa 5U
dinara, jer se prinos (razrez) u smislu pravilnika ubire od preostalih živih članova.
7. — Na predlog tajnika zaključuje se jednoglasno, da se zamole gg. Dr. An drija
Petračić, Dr. Antun Levaković i ing. Milan Anić iz Zagreba,
da u smislu 8 35. stav 4. Pravilnika za posmrtnu pomoć J. Š. U. otvaraju sa blagajnikom
i tajnikom udruženja deponovani testamenat pokojnikov.
8. — Prema izvještaju blagajnika nalazi se na raspolaganju u svrhu davanja
piipomoći iz Koreškenjijeve zaklade Din 362.—. Tajništvo je primilo molbenice od
ovih gospoda udova šumarskih činovnika: Brosig Dragica, Qürtler Milka, Kern Franjica,
Lasman Ana, Pere Milka, Prstec Zora, Vraničar Anka.
213
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Nakon rasprave usvaja se prijedlog blagajnika, da se poradi premalenih sredstava
same zaklade izvrši dopuna iz stavke 12 Razne pripomoći i nagrade s iznospm
od Din 538.— na iznos od Din 900.—, pa da se poradi naročitih prilika podijeli gdi


A. Lasman potpora od Din 300.—, a ostalim moliteljicama po Din 100.—.
9. — Jedan stipendista udruženja udovoljio je posve uvjetima, pa mu se i
dalje daje stipendija udruženja, a drugi je javio, da poradi smetnja zbog neredovnih
prilika na univerzitetu nije mogao u pogledu ispita zadovoljiti posve, pa moli, da mu
se ostavi stipendija »in suspenso« do mjeseca februara 1937. (Usvaja se jednoglasno!)
10. — Uzima se u pretres predstavka Udruženja zvaničnika Kraljevine Jugoslavije
od 15. XI. 1936. broj 700, u kojoj mole, da Jugoslovensko šumarsko udruženje
podkrijepi svojim zauzimanjem na nadležnim mjestima, da se bivšim apsolventima
višeg lugarskog kurza pri praktičnoj šumarskoj školi u Aleksincu u škol. god. 1923/24.
i višeg lugarskog kurza pri šumarskoj školi u Sarajevu u škol. god. 1927/28. prizna
nepotpuna srednjoškolska sprema, jer unatoč traženja Ministra šuma i rudnika broj
13102/34. nije Glavni Prosvjetni Savet pri Ministarstvu Prosvete Obr. 429 i 430 od
2. IV. 1936. dao svoje mišljenje u tom smislu. (Nakon rasprave zaključuje se, da se
ne podupre traženje Udruženja zvaničnika u pogledu priznanja nepotpune srednješkolske
spreme (4 razr. gimnazije), ali s obzirom na to, što ti kursevi pretpostavljaju
kao pretspremu niži lugarski kurs ili lugarski ispit, koji sami o sebi daju kvalifikaciju
za zvaničnike (ravno spremi od dva razreda srednje škole), pa apsolventi spomenutih
viših kurseva imaju još veću spremu i moći će biti u službi uporabiviji, da se zamoli
Ministarstvo šuma i rudnika, da apsolvente spomenutih viših kurseva unapređuje u
grupi zvaničnika pred ostalima.)
11. — Nakon postupka i pretresa u smislu zaključka 60. godišnje glavne skupštine
(Š. L. broj 11—12/1936. str. 691) zaključuje se, da se uputi obrazložena predstavka
Ministarstvu šuma i rudnika, Ministarstvu prosvjete te našim poljoprivrednim
šumarskim fakultetima.
12. — Nakon rasprave zaključuje se, da se uputi sa strane udruženja pismo
gosp. Ministru šuma i rudnika sa zamolbom, da se uvaže kolikogod je najviše moguće,
one točke predstavke udruženja šumarskih zvaničnika broj 964-1936., koje će
pouzdano imati upliv na efikasno čuvanje i zaštitu šuma te opravdane životne interese
čuvarskog osoblja.
13. — Nakon izvještaja tajnika i rasprave u kojoj sudjeluju gg. Dr. Baien ,
Lenarčić, Miklau i Marci ć, zaključuje se, da se priberu podaci o zgradi
bivšeg benediktinskog samostana u državnoj šumi na otoku Mljetu od Direkcije šuma
u Sarajevu i od šum. stručnjaka, koji u blizini Mljeta služe, pa da se na osnovu tih
podataka izradi predstavka na g. Ministra šuma i rudnika u svrhu odstupanja zgrade
.1. Š. U. uz povoljne uvjete, kako bi se u prekrasnoj morskoj i mediteranskoj šumskoj
okolici uredilo oporavilište i ljetovalište za šumarske činovnike i njihove obitelji,
a udruženje svojim radom oko uređenja zgrade i okolice doprineslo materijalno,
moralno i stručno razvoju turizma na otoku, koji prirodne uvjete ima, ali bez
dovoljne inicijative i razumijevanja ostaje u turističkom smislu posve po strani.
14. — Nakon pretresa predloga Kr. banske uprave Primorske banovine Š. broj
2758-1936. i detaljnog prikaza odbornika g. M a r č i ć a zaključuje se izdati pohvalno
priznanje za uspješni propagandni odnosno efektivni rad oko pošumljavanja krša i
goleti slijedećima: Ing. Nebodaru Ju kotliću iz Sutivana, Dr. Josipu Škar
i ć u iz Splita, Don Anti Biskupoviću iz Praznica, Pavlu Poklepoviću
iz Milne, Petru Šimunoviću iz Dračevice, Sokolskom društvu u Donjem
Humcu, Ivanu Šešniću iz Gornjeg Humca, općini Milna, Bol i Selce
(u srezu Brač); Velić Marku pk. Jure iz Tugara, Borić Marku pk. Mise iz
Tugara, Barić Ljubom iru pk. Ivana iz Tugara, Perković Mati pk. Bože
214
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 53     <-- 53 -->        PDF

iz Klisa, Muše Anti pk. S.tipe iz Slinjiva, Ružić Peri pk. Mije iz Podstrane,
Zaneta Anti pk. Ivana iz Kaštel Novoga, Ivasović Ivanu pk. Gajtana iz
Kaštel Staroga.


Na predlog gosp. M i k 1 a u - a vodit će se u posebnoj bilježnici evidencija o
izdanim pohvalnicama, da se. može kasnije konstatovati, da li će definitivnim uspjehom
ovoga pošumljavačkoga rada ovaj način propgandnog rada Udruženja biti zaista
uspješan.


15. — Od porodice pok. profesora Frana 2. Kesterčanek a primilo je
Udruženje Din 1000.— sa dopisom ovog sadržaja: »Zagreb, 3. rujna 1936. — Jugoslovenskom
šumarskom udruženju, Zagreb. — Da počastimo uspomenu na našega pok.
oca Frana 2. Kesterčaneka, kome danas otkrivate poprsje na zgradi Vašega Doma
u Zagrebu, doznačili smo Vam ipreko poštanske štedionice svotu od Din 1000.—, koju
izvolite upotrebiti kao božičnu pripomoć za dvojicu oskudnih đaka, koji uče šumarstvo
na gospodarsko-šumarskim fakultetima u našoj državi. Za porodicu pok. Frana
2.
Kesterčaneka Dr. Vladimir Kesterčanek.«
Na proglas, što ga je uprava udruženja odaslala Dekanatima naših poljopriviedno-
šumarskih fakulteta u Zagrebu i Zemunu stiglo je 10 molbenica za podjelu
te pripomoći.
Nakon ocjene imovinskih i inih prilika jednoglasno se zaključuje, da se potpora
po Din 500.— dade Anti S prečki ću, sinu nastradalog rudarskog radnika iz Vareša
i studentu šumarstva na zagrebačkom fakultetu, te Slo b odan u Papiću ,
sinu državnog namještenika, koji je umro prije 15 godina ostavivši udovu sa troje
muške djece, studentu šumarstva na šumarskom fakultetu u Zemunu. O tom da se uz
ponovnu zahvalu obavijesti porodica Kesterčanek.


16. — Zaključuje se, da na osnovu priposlanih podataka sa strane podružnica
J. Š. U. Beograd, Sarajevo i Banjaluka tajnik udruženja napiše tekst
brošure: »čuvajmo naše šume« za izdanje po J. .. U.
17. — Konstatuje se, da je zauzimanjem Udruženja rang apsolvenata šumarske
škole u Sarajevu starno regulisan.
18. — Primljeni su ovi novi činovi u udruženje, i to za redovite: Ing. Tiho mil
Rogi na, v. d. šum. referent srcs. načelstva Vel, Gradište; Ing. Orohovac
Z r i n j k o, v. d. šum. referenta sres. načelstvo Bihać; Ing. Milosav Bošković,
viši savjetnik Min. šuma i rudnika Beograd; — za članove pomagače: Iva n I. Po pov
i ć, apsolvent šumarstva Seleuš; Vojislav Ž. Stojanović, stud. šumarstva
Beograd. — ; uvažena je ostavka na članstvu gg. Rukavini Josipu, šum. nadsavjetniku,
Zagreb, K a 1 m i ć I. Salorau, Beograd.
19. — Nakon konstatovanja i obrazloženja Dr. Petrovića , da nam je postojeća
šumska statistika toliko nepouzdana i manjkava, da se ni jedan problem
šumske politike ne da ni približno dokumentovano obraditi, i rasprave o potrebi
pouzdanije statistike i najbržega i najjeftinijeg načina, koji vodi cilju, zaključuje
se, da se uputi u tu svrhu obrazložen predlog Ministarstvu šuma i rudnika
za izradu statistike na podlozi novih karata Vojnogeografskog instituta 1:50.000 i
1:100.000 (gdje nema tačnijih šumskih karata od privrednih planova), te odgovarajućih
terenskih i kancelarijskih radova, sa zamolbom, da se tome radu što prije pristupi.
20. — Zaključuje se ,da se propagandni plakati udruženja na traženje nadleštva
šalju besplatno, a u prvom redu u krajeve, gdje se momentano najviše šume uništava
i na njih navaljuje, a za buduću sjednicu da se donesu i novi shodni predloži za
propagandu šumarstva.
21. — U raspravi o alpinskim pašnjacima sudjeluju gg. Dr. Baien , Dr. Pe tračić
i Premužić, pa se zaključuje, da se uputi predstavka Min. šuma i rud215