DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Banovinska dažbina za općinska lovišta iznosila je u 1935. godini oko 500.000
Din. Izdano je lovnih karata 5.122 i za njih je ušlo u državnu kasu 134.992.50 Din.,
dok je banovinska taksa iznosila 233.734. Din.


Podaci o broju ulovljene divljači, i ako (razumije se) ne mogu (biti potpuno tačni,
daju sliku o rezultatima lova. Dosta je napomenuti samo nekoliko podataka: 96 jelena
(sa košutama), 3606 srnjaka i srna, 401 divojaraca i divokoza, 32.212 zečeva, 225 velikih
tetrebova, 48 malih tetrebova, 10.170 fazana, 1.689 lještarki, oko 15.000 poljskih
jarebica, preko 2.1O0 lisica i t. d.


Lovna banovinska zaklada vrši svoje zadatke i iz nje se plaćaju nagrade za
ulovljene divlje svinje i vukove, potpore onima, čije su usjeve uništile divlje svinje,
potpora kinološkom savezu i tome slično.


Stanje lovišta je izneseno po srezovima. Dani su razlozi, zbog kojih su nekoja
lovišta slaba i istaknuto, što . trebalo provesti, da se prilike u lovištu poprave.


Razlozi, koji su utjecali na lovne prilike, nisu svuda isti. U jednom slučaju
utječu na lovne prilike prirodni činioci, specijalno klimatske prilike, a u drugom poglavito
organizacija lovuo-čuvarske službe. Interesantna je činjenica, da se u jednim
krajevima javlja divljač, koje ranije nije tamo bilo (kamenjarke), a da se iz drugih
srezova divljač povlači. Za budućnost je ovo svakako od važnosti ne «amo za lovca
i za unovčenje lovišta, nego i za svakoga, koji ima jačega interesa za prirodu i pojave
u njoj.


Sa gledišta šumarsko-političkoga naročito je interesantno poglavlje o osoblju.
Prema tome je na području Dravske banovine bilo u 1935. godini ovo šumarsko i
pomoćno osoblje:


1. Kod opće nprave 15 šum. inžinjera i 17 potšumara;
2. kod uprave državnih šuma 15 šum. inžinjera, 12 potšumara i 19 čuvara šuma.
3. kod komesara za agrarne operacije 1 šumarski inžinjer;
4. kod odsjeka za uređivanje bujica 6 šum. inžinjera;
5. kod uprave šuma imovne općine križevačke (Donja Lendava) 1 šum. inžinjer
i 7 čuvara šuma;
6. na privatnim šumarskim posjedima bilo je od 62 upravna činovnika 29 kvalifikovanih,
22 nekvalifikovana, a 11 ih je imalo kvalifikaciju za pomoćnu službu;
pomoćnih organa bilo je 47, a čuvara šuma 497. Prema tome je na privatnim šumskim
posjedima bilo šumarskoga osoblja u svemu 606.
Govoreći o raznolikoj službi, koju vrše šumarski organi opće uprave, treba istaći
i naročite osobine Dravske banovine u šumarskom pogledu. Od njih zavisi i raznolikost
posla. To je prije svega obilje samostalnih individualnih malih šumskih posjeda,
a onda blizina državne granice na tri strane, alpinski značaj najvećega dijela šume,
te vrlo razvijena drvna industrija.


Stručnu upravu u privatnim šumama nisu vršili sreski šumarski referenti, jer to
nije u skladu sa njihovim službenim dužnostima, šumarski referenti, međutim, izradili
su za male nadarbinske šumske posjede vrlo velik broj gospodarskih programa.


Zasebno je opterećenje za šumarski odsjek učešće u privremenoj državnoj upravi
ekspropriiranih šuma. Te poslove vrše organi šumarskoga odsjeka besplatno.


U radu sreskih šumarskih referenata naročito se ističe njihov kontakt i sa šumoposjednicima
i sa širokim narodnim slojevima. Taj kontakt dao je mogućnosti za
uspješan rad oko unapređivanja šumskoga gospodarstva uopće. Naročito se ističe
održavanje dječjega dana za p o š u m 1 j a v an j e, a onda održavanje
tečajeva i predavanja.


U pogledu uredovanja šumarskoga odsjeka ističe se, da je većina
akata bila takve prirode, te nije bilo priziva na Ministarstvo šuma i rudnika. Banska
uprava je u najviše slučajeva donosila konačno riješenje odnosno stranka je imala
pravo tužbe na Upravni sud.


I u literarnom pogledu nije bio šumarski odsjek pasivan. Šef šumarskog
odsjeka ing. Šivic u saradnji sa pravnim referentom Žnidaršićem pripremio je zbirku


205