DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 40     <-- 40 -->        PDF

obračuna. Prilikom zaključenja posla izvoznici su računali sa kurzom lire od Din. 3.75
do Din. 3.60, a najmanje Din. 3.40. U toku ljeta je međutim izvoz iz Italije u našu
zemlju vrlo pao, pa je naglo porastao naš klirinški saldo prema Italiji. Uređivanje
klirinških potraživanja išlo je vrlo sporo. Kad su došle sankcije, u Italiji je zamrzio
potraživanje naših izvoznika u vrijednosti od trista miliiona dinara. Veliki su dio imali
izvoznici drveta iz Dravske banovine. Narodna banka isplaćuje potraživanja po kronološkom
redu računajući 3,15 Din. za liru. Izvoznici gube više, nego bi iznosio dobitak,
koji su mogli očekivati pri zaključku izvoza drveta.


Kako Italija sama podiže postrojenja za preradivanje drveta, odrazuje se to
prije svega u šumskom .gospodarstvu Dravske banovine. Tako u posljednje vrijeme
Talijani sami prerađuju bukovu oblovinu u testone i tavolete za palkovanje južnoga
voća. A to je od velikoga utjecaja baš na izvoz bukovoga drveta iz Dravske banovine.


Kriza na drvnom tržištu osjetljivo pogađa vlasnike šuma. Cijena je na panju,
ukoliko se uopće drvo može prodati, osjetljivo pala. Kako su u Dravskoj banovini u
najvećoj mjeri mali posjednici, zahvata kriza baš najšire narodne slojeve. Razumljivo
je, da je kriza naročito teško pogodila šumoposjednike u planinskim krajevima, koji
su glavni prihod crpli baš iz šuma, jer drugih izvora dobara i nemaju. Obična je pojava,
da su planinska naselja zbog toga zagazila duboko u dug.


U vezi krize na drvnom tržištu, a onda u vezi velikih poteškoća, u koje je zapao
mali slovenački šumoposjednik, izvještaj se s pravom osvrće na Uredbu o zaštiti
zemljoradnika i na Uredbu o olakšavanju zemljarine za poreznu godinu 1935, koje ne
vode računa o malim šumskim posjednicima.


Obavještenja, koja nam daje ovaj izvještaj o proizvodnim troškovima, o prodajnim
cijenama, o eksportu drveta, daju nam dokumentovane razloge za mnoga nastojanja,
koja su preduzimali zainteresovani krugovi iz Dravske banovine, da se omogući
što bolje unovčenje drveta.


Kako je Italija blizu, ona je u doba konjunkture glavni potrošač, pa se je izvozilo
u Italiju oko 80% drveta proizvedenog u Dravskoj Banovini. Međutim već i prije
sankcija bilo je poteškoća sa izvozom u Italiju. Dajući carinske i tarifne olakšice
Austriji, potisnulo je austrijsko drvo, naročito u sjevernoj i srednjoj Italiji, izvoz iz
Jugoslavije. Kako je u te krajeve Italije dolazilo baš drvo iz Dravske banovine, potiskivanje
sa talijanskoga tržišta pogodilo je šumoposjednike iz te Banovine.


Slučaj sa sankcijama protiv Italije još je više pogoršao stanje. Dok je drvarska
industrija iz drugih naših krajeva nalazila mogućnosti da unovči svoju proizvodnju na
drugim stranama (primjerice u prekomorskim državama, pa u Engleskoj), iz Dravske
banovine nije bilo mogućnosti za to, jer je izvoz kretao preko Sušaka i Splita, pa je
transport i suviše skup.


Da bi se moglo osigurati svjetsko tržište, ističe se potreba za ustanovljenje
Centralne organizacije, koja bi vodila kontrolu o izvozu.


U izvještaju nalazimo navode i o i s k o r i š ć a v a n j u n u z g r e d n i h proizvoda
iz šume. Iskorišćavala se je smrčeva kora za domaće potrebe po cijeni
od 16—40 Din. po 1U0 kg; iskorišćavalo se i nešto smole. Najviše se šumskog sjemenja
nabralo na Qorenskom. Gotovo svuda seljaci iskorišćavaju šumsku prostirku
za nastor i za đu´brenje. Šumska paša je važan činilac ´u narodnom gospodarstvu izuzevši
srezove ljubljanski, logaški, mariborski i sloveugradski. Narod izbije nešto koristi
pobirajući gljive, maline, jagode, borovnice, brusnice i razno ljekovito bilje.


Šumsk e štet e su raščlanjene prema njihovom uzročniku. Prvo su štete
od klimatskih činilaca, drugo od bilja i gljivica, treće od životinjskog svijeta (od
domaćih životinja, od divljači i od insekata), a četvrto od čovjeka.


Navodeći detaljne podatke o štetama, izvještaj navodi i mjere, koje se mogu
preduzeti, da se štete svedu na minimum.


202