DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 38     <-- 38 -->        PDF

nije lako pomiriti jedne i druge interese i održavati potrebnu ravnotežu, da se zadovolji
i principu o konzervativnosti šumskoga gospodarstva, a da se suviše ne ograničava
raspolaganje sa privatnom svojinom. Nije Jako upravo u današnje doba, pored
ostaloga, provoditi odredbe o brzom pošumljavanju, o ulaganju kapitala, koje ima
donijeti direktne koristi i za više decenija; nije lako u svakom slučaju održavati
proizvod n u, a mnogo puta i p r i h o d n u p o t r a j n o s t.


U provedbi brojnih obzira, koji su potrebni za održavanje i unapređivanje šumskoga
gospodarstva, opće upravne vlasti imaju vrlo teške i naporne zadatke.


Površina Dravske banovine iznosi 1,574.636 ha, od čega otpada na produktivno
zemljište 1,500.004 ha, a na neproduktivno 77.632 ha. Šumska je površina prema katastru
´bila 679.268 ha ili 45.28% od ukupne površine. Prema nalazu šumarskih referenata
bilo je šume 705.631 ha ili 47.17% od ukupne produktivne površine.


Kako je inače poznato, u Dravskoj banovini ima najviše malih šumoposjednika,
koji imaju ispod 5 ha šume. Onda dolaze posjednici, ikoji imaju do 10 pa do 50 ha
šume. Podaci o broju i veličini šumskih posjeda u ovoj banovini vrlo su interesantni,
pa ćemo ih ovdje navesti.


:ličina šum. posjeda Broj šumskih posjeda Ukupna površina
u ha u ha


0»— 100 138.690. 501.243
100— 200 167 23.691


200h- 300 55 13.283
300— 400 23. 7.749
400— 500 6 2.634
500— 600 7 3.878
6C0— 700 5 3.285
700.- 80O 7 5.355
800— 900 5 4.243
900— 1000 , 5 4.835
1000— 1500 13 16.441
1500— 2000 4 6.797
2000— 250O . 2 4.286
2500— 3000 1 2.670
....— 4000 5 17.233
4000— 5000 — —
90UO— 6000 — —
6000— 7000 1 6.583
7000— 8000 1 7.514
8000— 9000 1 8.482
9000—10000 — —
10000—15000 — —
više od 15000 2 39.066
Ukupno: 139.C0O, 679.268


U izvještaju se ističe, da je šumarsko osoblje u cilju što lakšega vršenja i službe
u kancelariji i službe na terenu u zimsko doba izradilo brojne priručne karte o šumskom
posjedu sa naznačenjem stalno i privremeno zaštitnih šuma. Tako je krajem
godine 1935. bilo izrađeno karata za 1292 kat. općine, a ostalo jöä da se izradi za 874
kat. općine. Detaljno se izlaže pitanje zaštitnih šuma s naročitim obzirom
na propise pravilnika o gospodarenju u njima. Prema tabelarnom iskazu bilo je u
Dravskoj banovini krajem 1935. godine izlučenih stalnih zaštitnih šuma u površini od
190.900,86 ha, a privremeno zaštitnih 2.675.76 ha.


200