DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 37     <-- 37 -->        PDF

dakle u izvjesnoj mjeri iznad potreba i zahtjeva pojedinaca. Šuma je dobro, koje ne
treba ljudska zajednica samo danas, nego koje će čovječanstvo sigurno trebati i u buduće.
Može napredak tehnike potisnuti šumu odnosno umanjiti shvatanje o šumi kao
izvoru materijala za ogrjev i tehničkog materijala, ali je sigurno, da tehnika neće i
ne može potisnuti trajnu potrebu, da nam šuma daje nebrojena druga dobra, bez kojih
ne bi bilo moguće ni zamisliti normalan život čovječanstva.


Iz izvještaja banskih uprava treba da osjetimo b´ilo šume i šumskoga gospodar


stva na teritoriji banovine. Jasnu sliku, koja nam je potrebna, da možemo na osnovu


nje govoriti bilo o bogatstvu bilo o siromaštvu u pogledu šume, da možemo kousta


tovati napredak ili nazadak u šumskom gospodarstvu, teško možemo zamisliti bez


autentičnih podataka sa strane banskih uprava. U banskoj se upravi sastaju svi mo


menti, o kojima treba da vodi računa opća upravna vlast, a koji treba da u pravoj


slici pokažu sve, od čega zavisi život naroda, prije svega socijalni i gospodarski.


Izvještaj o prilikama u šumskom gospodarstvu sastavni je dio te slike.


U vezi ovih napomena obraćamo pažnju pomenutom izvještaju šumarskoga


otsjeka Dravske banovine.


Materija je ,u izvještaju razvrstana u 22 poglavlja:


1. Površina Dravske banovine, produktivna površina, šumska površina po katastru,
stvarna šumska površina, šume po kategoriji svojine; 11. šumski posjedi po
veličini; III. katastar šuma; IV. zaštitne šume; V. servituti u šumama; VI. krčenje
šuma; VII. iskorišćavanje šuma; VIII. štete u šumama; IX. prijedlozi šumarskoga
osoblja; X. šumski rasadnici; XI. pošumljavanjc; XII. zaštita prirode; XIII. stanje
šumarskoga osoblja; XIV. poslovanje šumarskoga osoblja uopće; XV. privremena
državna uprava ekspropriranih šuma veleposjeda; XVI. državna niža šumarska škola u
Mariboru; XVII. izvadak iz lovnoga katastra; XVIII. lovačko osoblje; XIX. lovne
karte; XX. ulovljena divljač; XXI. banovinski lovački fond; XXII. lovne prilike.
´Prije nego se makar i samo ukratko usvrnem na izvjesna poglavlja ovoga


izvještaja, napominjem, da je u uvodu istaknuto jasno i određeno shvatanje šumarskoga


odsjeka o zadacima odnosno o poslovanju, koje šumarski odsjek kao sastavni organ


opće uprave ima provoditi na svojoj teritoriji. Uzimajući za podlogu prije svega od


redbe zakona o šumama, zakona o lovu i zakona o banskoj upravi iz uvoda se jasno


vidi ovo:


Glavni je cilj poslovanja šumarskih organa opće uprave, da se osigura posto


janje šuma i da se po mogućnosti spriječi sve, što bi ugrozilo šumu i šumsko gospo


darstvo, da se podigne uzgajanje i njegovanje šuma i osigura na vrijeme pošumlja


vanje, da se unapređuje šumsko gospodarstvo i da se djeluje svim podesnim sred


stvima, kako bi se što više probudila i utvrdila u narodu odnosno u šumskih posjednika


ona pažnja i briga za šume i njihov opstanak, koja je potrebna u interesu općem,


državnom, u interesu općekulturnom, a onda i u privatnom interesu pojedinoga šumo


posjedniika.


Predstavnici državnoga nadzora — opće upravne vlasti — budno paze, da šumo


posjednici ne prekorače mogućnosti, koje im dopušta zakon u pogledu crpljenja koristi


iz šume; oni budno paze, da šumoposjednici izvršavaju sve što je normirano pozi


tivnim zakonskim odredbama u interesu šume, kako bi se na šumskom zemljištu osigu


rala što intenzivnija, kvantitativno i kvalitativno što bolja proizvodnja. Zadaci su


opće uprave u pogledu šumarstva zaista veoma delikatni. Sa radom na raznim po


dručjima socijalnoga i privrednoga života treba dovesti u sklad i rad

. gospodarstvu nastojeći pored toga, da
šumsko gospodarstvo što više donese i s obzirom
na potrebe i interese šumoposjednika i s obzirom na potrebe zemlje. Kako je
proizvodnja u šumskom gospodarstvu vezana na jednoj strani uz velik niz vegetacionih
perioda, sadržavajući u sebi sve osobine konzervativnosti, a kako je na drugoj strani
posjednik veoma često upućen da namakne novčana sredstva za razne životne potrebe,


199