DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 3     <-- 3 -->        PDF

............


.... 61. ..... 1937.


Dr. NIKOLA NEIDHARDT (ZAGREB):


SREDNJA TRANSVERZALNA ODSTUPANJA
U ISPRUŽENIM BUSOLNIM VLACIMA POD
UPLIVOM NEIZBJEŽIVIH POGREŠAKA


(QUELQUES MOYENS ÉCARTS DUS A L´INFLUENCE DES
ERREURS FORTUITES, QUAND ON TRACE AVEC LA
BOUSSOLE LES POLYGONES OUVERTS ET TRES ÉTENDUS)


Busolu je u Evropu donio Mark o Pol o iz Kine god. 1295. Upotrebljavala
se do 16. vijeka gotovo isključivo u pomorstvu, a tek od tada
i u zemljomjerstvu. Kod raznih geomctarskih premjeravanja bila je napose
mnogo u upotrebi u prošlom i pretprošlom stoljeću. U našem ju je
vijeku teodolit kod katastarskih premjeravanja znatno istisnuo. Ali nesmanjenjena
je ostala upotreba busole kod snimanja većih šumskih
kompleksa, kod vojno-topografskih premjeravanja i u rudarstvu. Busola
je napose u šumarstvu mnogo upotrebljavan instrumenat. Ova studija
neka bude skroman prilog njenom upoznavanju.


U prvom ću poglavlju prikazati uobičajene formule za transverzalne
srednje pogreške u ispruženim busolnim vlacima. U drugom ću
djelomično konstruisati neke nove formule, da u trećem pokušam da
analizujem jedan od najdužih busolnih vlakova svijeta t. j. vlak statističke
procjene švedskih šuma.


I.
Izvedimo najprije zakon za gomilanje pogrešaka u slobodnim ispruženim
busolnim poligonima. Uzmimo u obzir samo slučajn e pogreške
u mjerenju k u t e v a odnosno magnetskih azimuta (smjerova). Pogreške
u mjerenju dužina pustimo iz vida, jer one kod ispruženih vlakova ne
uplivišu na transverzalna odstupanja. Pogreške u izmjeri kuteva djeluju
naime kod ispruženog poligona tako, da skreću njegove pojedine točke
u lijevo ili u desno od ispravnog smjera. Pogreške u kutevim a se
očituju u transverzalnim odstupanjima (skretanjima) vlaka,
dok bi se pogreške u dužinama očitovale longitudinalno (u
smjeru poligona). Kad je poligon ispružen, bolje mu pristaje riječ vla k
nego poligon.


165
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Dužine pojedinih stranica neka su: sl5 s2,. . s„. Prava pogreška izmjerenog
azimuta prve stranice neka je h> druge «», treće «s, zadnje en
l.
Transverzalna odstupanja krajnjih točaka pojedinih stranica, i to uplivom
sam o pogrešaka u azimutima dotični h stranica, bit će onda h e, ;


s


s2 v ,sfs.s«c«i a sumarno odstupanje u stranu krajnje točke vlaka:


Prijeđimo od pravi h na srednj e pogreške. Srednju pogrešku
pojedinog azimuta označimo sa m. Onda je srednje linearno transverzalno
odstupanje (q) završne točke vlaka:


—i—. s2 —;—. ´ ´ ´ ´ sn ~~zr


*Y si


= ±™~}jsl + sl+....sl 1)


gdje Q označuje poznatu konstantu za pretvaranje kutne mjere (stupnjevi,
minute i sekunde) u analitičku mjeru t. j. u sekundama Q" =
206.265".


Uvedimo nov pojam srednje dužine (različno od prosječne
dužine). Srednja dužina na kvadrat neka bude jednaka aritmetskoj src


[s2]


dini iz kvadrata sviju dužina, dakle .. = , gdje uglata zagrada daje


li


poznatu Gaussovu oznaku za sumu.
Uvrstimo li o u jednadžbu 1), dobivamo:


m


q .. + a — ]jn 2) Q


Taj zakon vrijedi općenito za slobodne ispružene poligone, dakle i
u slučajevima, kad stranice nisu međusobno jednako
dugačke.*


1 Neke od tih pravih pogrešaka imaju predznak + , a neke —. Gore je uzeto, kao da
su predznaci već sadržani u samom znaku s, dakle e — M-e).


* Formula 2 vrijedi zapravo i posve općenito t. j. ne samo za ispružene već
i za zakrivljene vlakove. Ali onda ona ne daje transverzalno već općenito 1 in
e a r n o odstupanje na svršetku vlaka. Evo dokaza. Zbog jednostavnosti uzmimo, da se smjer
+ X — osi poklapa sa smjerom magn. sjevera. Azimuti su onda jednaki smjernim kutevima
(nagibima). Ispravne azimute označimo sa:
«,, a2 . . . a» .


Onda su općenito ispravne koordinate završno točke vlaka :


.. = ./. + [s sin a] ; .. = .. -\- [s . cos a]
a pogrešne:
.´. = XA + [s sin (a + e)]; x´B = XA + [s cos (a + e)]


Zbog malih veličina E možemo pisati:


s . sin (e + .) = s < sin a cos e + cos a sin e \ = s sin a -\- s . e . cos a
s cos (a -+-e) — s i cos a cos e — sin a sin e \ = s cos a — s s sin a
Uvrstimo li to u izraze za .´. i .´. i označimo li


.´. — .. = fy i .´. — .. = fx ,
dobivamo:


=" [s e cos— [s e


fv a]\ 1* — ´ **. a]


166
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Ako su stranice međusobno jednako dugačke ( = s), pretvara se
izraz 2) u izraz:


i m .1


±STVW 3)


Pošto je n . S = L t. j . jednako dužini vlaka, možemo izraz 3) pisati
i na slijedeći način:


-±fY Ls


ili


. m X/


- Q Yn ;
Krenimo korak dalje. Izračunajmo i kutno skretanje a, koje odgovara
linearnom odstupanju q t. j.:


. q m „.


A~-b-*ryr 5>


Ovo kutno skretanje je to manje, što je n veće. Kad bi n konvergiralo
prema °°, konvergiralo bi A prema nuli. Kod iste dužine L raste
veličina n sa smanjivanjem dužine pojedinih stranica s vlaka. Ali je važno
spomenuti, da se A smanjuje i sa povećavanjem dužine vlaka L, jer i time
raste n.


Ako vlak nije slobodan, deć vezan na početku i na kraju na fiksne
(bespogrešne) točke, pa je osim toga izravna n po poznatoj metodi
izravnavanja, t. j . tako da je završno odstupanje podijeljeno na pojedine
koordinatne razlike proporcionalno dužinama stranica u vlaku, to se onda
odstupanje na svršetku uklanja, pa je q za svršetak kao i za početak
vlaka jednako nuli. Ali s time naravno ne postaju sve ostale točke vlaka


Završno linearno odstupanje je:


=V K + fl — V ts e cos aY + ise sin af


f


Po teoriji gomilanja slučajnih pogrešaka možemo pisati:


[s e cos a]2 = [s! e2 cos2 a] i

Dakle za f dobivamo:


f = y [s» E2 cos2 a] + [s2 e2 sm2 o] = Y [e> .. (COSÎ a + s,-„j „)] =


= Y [s2 e2]


Ako prijedjemo na srednje pogreške i uvrstimo:


dobivamo:
t = ± — a Y n 2).


2 Vidi Jordan-Eggert : Handbuch der Vermessungskunde, 9. izdanje, Stuttgart
1933, Band II, Halbband 2, str. 327. Kod mene gore izvod je nešto drugačiji nego
kod Jordana, jer je: a) uzeto n stranica, a ne n točaka i b) uveden je pojam srednje
stranice, koji čini prvi dio izvoda i formulu 2) nešto općenitijima.


167
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 6     <-- 6 -->        PDF

bespogrešnima. Odstupanja rastu s krajeva vlaka prema sredini. Točka
na sredini vlaka ima nakon izravnanja najveće vjerojatno odstupanje. Kod
ovako na oba kraja vezanog i izravnanog (izjednačenog) vlaka iznosi po
Jordan u srednje transverzalno odstupanje za središnju točku vlaka
upravo polovicu od 3) odnosno 4) t. j. :


Jorda n dolazi slijedećim izlaganjem iz izraza 4) do izraza 6).
Vezivati vlak na početku i na kraju i izravnati ga po spomenutoj metodi
znači isto, što i poligon mjeriti jedamput od jednog kraja do sredine, a
drugi put od drugog kraja do sredine, pa za položaj srednje točke uzeti
aritmetsku sredinu iz dobivenih položaja.3


Općenitiji način pisanja formule 6), t. j . za vlak sa nejednaki m
stranicama, bi bio:


2/=±*1^-V» 7)*


Hoćemo li i za 6) izračunati odgovarajuće kutn o skretanje Ä,
moramo uzeti u obzir, da je q linearno transverzalno odstupanje u sredini
vlaka. Dakle .´ je u tome slučaju:


\´~ i. — m


Vi L V»


To je isti izraz kao gore izraz 5) t. j . za slobodan vlak. Taj .´ ima
za jednu polovicu vlaka jedan, a za drugu polovicu drugi predznak. Tako
je onda sumarno skretanje . za čitavu dužinu vlaka nakon izravnanja
jednako nuli, što se je postiglo izravnavanjem.


II.
Obično nemamo posla sa slobodnim busolnim vladina, jer se vlaci
vežu kako na početku tako i na kraju. Neki autori uspoređuju busolne
sa nivelacionim vlacima, pa zbog te analogije da mora zakon za gomilanje
pogrešaka kod busolnih biti isti kao i kod nivelacionili vlakova. Da
li je to baš uvijek tako?


Za izmjeru i računanje busolnih vlakova uobičajen je i propisan
kod katastarskog premjeravanja (vidi Pravilnik o katastarskom premjeravanju
II dio, str. II, čl. 22—24 i str. 83, čl. 54) postupak, predočen u
slici 1.


Vlak neka je A — / — 2 . . . — B (si. 1). Za sve stranice izmjere
se magnetski azimuti. Ali za vezu se u točkama A i B mjere još i v e z n i
a z i m u t i prema daljnjim fiksnim točkama, na pr. u točki A prema P,
a u točki B prema Q. Dakle veza je tu nešto drugačija nego kod nlvela


3 Vidi Jordan, ibidem.


4 Dokaz vidi u narednom poglavlju.


168
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 7     <-- 7 -->        PDF

cionih vlakova. Račun visina može se kod nivelacije naprosto da veže
samo na točku A i da se završi na točku B bez ikakove daljnje orijentacije.
Kod katastra se za busolne vlakove računaju koordinate analogno


kao i za vlakove, koji se mjere teodolitom.


Orijentacioni kut a je razlika između smjernog kuta (nagiba)
v zadane (fiksne) stranice i izmjerenog magnetskog azimuta . te
stranice. Dakle na pr. prema slici 1):


., = 1>.. — ... ;


^2 = VBQ — .-BQ .


Kad bi još bilo veze prema daljnjim fiksnim točkama, izračunale bi se
analogno još i daljnje vrijednosti za <* Kao definitivna vrijednost uzima
se aritmetička sredina t. j. :


ôi+ Ô2 + ..ôt ,


Ako izmjerene azimute pojedinih stranica u vlaku označimo sa /*n
ft- Pm onda se smjerni kutevi za te stranice u zadanom koordinatnom
sustavu izračunaju tako, da se orijentacioni kut a doda izmjerenim magn.
azimutima /* pojedinih stranica, dakle:


*i´ — fh + <5


^2 = Ma + â


S tim smjernim kutevima (nagibima) računaju se koordinatne razlike
između uzastopnih točaka i onda koordinate.


Pretpostavimo, da su dužine bespogrešno izmjerene. Vlak neka je
ispružen, a stranice jednako dugačke. Srednja pogreška mjerenih azimuta
neka je m. Vezni azimuti također nisu bespogrešno izmjereni. Zbog jednostavnosti
ćemo uzeti, da su i oni opterećeni istom srednjom pogreškom m
kao i svi ostali izmjereni azimuti u vlaku.


Ako na temelju izračunatih smjernih kuteva (nagiba) pojedinih stranica
izračunamo koordinate svih točaka vlaka, dobit ćemo iz vlaka za
točku B neke koordinate .. i %& koje će se razlikovati od zadanih .. i ..


169
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 8     <-- 8 -->        PDF

za neke iznose fv i /* Uz pretpostavku, da su stranice u vlaku bespogrešne,
bit će linearna rezultanta.


f=ffi+fl


jednaka transverzalnoj linearnoj pogreški svršetka vlaka. Ako stranice


nisu bespogrešne, onda se transverzaln o odstupanje na svršetku


može da izračuna po poznatoj formuli:


gdje [..] i [..\ označuju zbroj koordinatnih razlika izračunatih u vlaku.
Da li bi takova transverzalna odstupanja svršetka vlaka zadovoljila
zakon 2) odnosno 3) i 4)? Da li bismo dobili ispravne vrijednosti, kad bismo
na temelju formula 1) do 4) i završnih transverzalnih odstupanja izračunavali
vrijednosti za m? To sve samo uz pretpostavku, da su vezni azimuti
bespogrešni. Pošto se to ne može da pretpostavi, jer vezne azimute mjerimo
kao i sve druge azimute u vlaku, nastaje potreba novih formula, koje
bi za takav slučaj nadomjestile formule 2) do 4).
Nazovimo sa ^ pogrešku orijentacionog kuta. Ako je izmjereno svega
t veznih magnetskih azimuta, a ti su azimuti opterećeni srednjom pogreškom
m, onda srednja pogreška aritmetičke sredine iz tih orijentacionih
kuteva t. j . srednja,pogreška definitivnog orijentacionog kuta iznosi:


, m


A = —= .


V


Ako je L dužina čitavog vlaka, onda pogreška ^ prouzrokuje transv. odstupanje
završne točke vlaka: IL — X[a\.


Transverzalno srednje odstupanje završne točke vlaka pod uplivom
kako srednje pogreške m pojedinih azimuta unuta r vlaka tako i srednje .
pogreške A orijentacionog kuta bit će onda :


ir=i .(..-+´(#«* =´± V(f)W(f)V


Uvrstimo li : ^2 = —j~ ´ dobivamo :


2„=±^..!+. , 7a)


Ako su stranice u vlaku jednako dugačke (= s), dobiva se:


= + -LlJT^l ..... 8).


— Q \ t .
Često se za priključak uzimaju dva vezna azimuta; jedan se izmjeri
na početku vlaka (u točki A), a drugi na kraju (u B). Dakle t = 2.
Uvrstimo li to u gornji izraz, dobivamo:


170
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 9     <-- 9 -->        PDF

r-±i..VT+?-±f*yM 9)


To su bitno drugačiji izrazi nego što su izrazi 3) i 4). Ako je na pr.
s = 100 m, L = 1000 m, davale bi formule 3) i 4) u opisanom slučaju
za punih 59% manje nego formula 9). U procentima (p) izražena razlika
između formule 9) s jedne i formula 3) i 4) s druge strane iznosi:


. 1 . 1 m ,—


m


. 2 n ç


± . *, ´ » ,g , , 100


P =


m


— sn V 2 ^ .
Q


1— — \ioo 10)


V l + ~
^ 2


Taj p ovisi samo o faktoru n. Što je veći ., to je lošija primjena izraza
3) i 4) u konkretnom slučaju. Izraz 10) daje za razne n slijedeće
vrijednosti :


n => 2 4 10 20 50


p == 29 42 59 70 80


Kod većeg n možemo formulu 9) i aproksimirati, tako da iznos —


pod korjenom zanemarimo, pa dobivamo:


Izraz 11) daje u poređenju sa formulom 9) premalene rezultate i to,
ako je n = 4, n = 10 i n = 20 redom za 29%, 18% i 9% premalo.
Ako je uzeto više veznih azimuta (t > 2), onda se formula 8) može
kod većeg n aproksimirati ovako:


= ± _.._ L 12)


Sama ta formula pokazuje, kako se ." smanjuje sa povećanjem broja
veznih azimuta (t).


Kad bolje pogledamo formule 11) i 12), vidimo, da se aproksimacije
sastoje zapravo u tome, što je ispušten upliv pogrešaka u azimutima
unutar vlaka, a ostao je samo upliv pogrešaka orijentacije.


Sve to važi za još neizravnani vlak. Ako ga izravnamo t. j.
završno odstupanje podijelimo na pojedine koordinatne razlike proporcionalno
dužinama stranica, onda će poslije izravnanja biti — kako je već
rečeno — najveća pogreška vjerojatno u sredini vlaka.


Pitanje, koje onda nastaje, jeste: da li se izravnavanjem potpuno
poništava upliv orijentacione pogreške ^ ili ne. Ako se poništava, važe za
srednju transverzalnu pogrešku q srednje točke vlaka poslije izravnanja
izrazi .), a ako se ne poništava, onda moramo opet da izvedemo odgovarajuće
druge formule.


171
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Prav a pogreška u izmjerenom azimutu prve stranice neka je L,, druge
L2, zadnje e„ ; a X neka je prava pogreška orijentacionog kuta. Uzmimo
općenitiji slučaj, t. j . kao da stranice u vlaku nisu međusobno jednake. Pravo
odstupanje na svršetku još neizravnanog vlaka, a pod uplivom samo pogrešaka
u azimutima unutar vlaka, je onda :


V = si Li + «2 e2 + Sn L. = [se]


Pravo odstupanje pod uplivom samo pogreške u orijentaciji je :


.. = AL = Z[s]


Pravo sumarno odstupanje u stranu na kraju vlaka pod uplivom obaju
izvora pogrešaka onda je :


q = n + . = [sEl + * M
Prava pogreška prije izravnanja one točke, koja leži na kraju
prve, druge itd. stranice, jeste :


. = S, L, + S2 L2 -j- * (Si + Ss)


F* = ej .. + S«, L^ -j-X (S, -j- ««_)


2 2 2


T« = Sx h + sn en -f-2 (s, -f + »n ) = [s e] + A [«] = . + ^
Ako izravnanje provedemo na običajan način, t. j . tako da odstupanje
na svršetku vlaka


5 = J,f(|l=:[sL]-fl[s]
podijelimo proporcionalno dužinama, onda će točka na kraju prve stranice
dobiti popravak :


na kraju druge stranice popravak :


!>!+**)=f1^+4 (*i+*2)


itd. Dakle prave će pogreške pojedinih točaka nakon izravnanja biti:


M


S1 — S± L, - —;-;— Si


M


92 = », EX 4-s2 L2 + . («i + C|) — j-Sii- -f .. (Sj + S2) =


s2 L2


Si Li + ..~ (si + %)


L* = Si 6j + S2 L2 + 4 8« L« .~ fSl + S2 ++ S_»


2 2 2 LSJ \ g


[SL]
&n-l = Sj Li 4" s2 L2 + -Sn-lL„-l .^.- (Si 4" S2 4"- -S„-l)


172
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 11     <-- 11 -->        PDF

»n *= [s e) + X [.] -.~ + .\ [«] = [s .] + X [s] -[s e] - /l [s] = 0


Najveće odstupanje nakon izravnanja vjerojatno nastupa — kako
je već rečeno — u sredini izravnanog vlaka. To odstupanje možemo
pisati i ovako:


\s e]


&n — «i h + s, s, -f- + $n E« .. / si + s´

[s L


= st ct -f- s„ e


2~ 2


jer za točku na sredini vlaka je:


«,-(- Sn


[s] ´ 2
Gornji izraz za &n možemo dalje pisati i ovako:


2


Vfl tj /..^ Cj —j— Sg Cg "~p" ´ ´ 9... öw .. 5,i c,


Prijeđimo od pravih na srednj e pogreške. Srednje odstupanje
na sredini vlaka nakon izravnavanja označimo opet sa q´, a srednju
pogrešku pojedinog azimuta sa m, pa dobivamo:


K1> ~ 4 o*
odnosno:


, m .,—


To je zapravo u cjelosti formula 7), koja kod jednako dugačkih stranica
prelazi u formulu 6). Dakle se pogreška orijentacije izravnanjem u*
cjelosti eliminira, pa za vlak, koji je na obje strane priključen i izravnan,
vrijede formule 7) onosno 6). Takav je vlak onda analogan nivelacionom
vlaku.


Iz toga razmatranja slijedi opet dalje, da su orijentacioni
kutevi zapravo samo jedno pomagalo, ko´je ne ulazi
u konačan rezultat. Pogrešnost tog pomagala potpuno
se eliminira izravnanjem koordinatnih razlika.


U šumarstvu se za uklapanje busolnih vlakova često upotrebljava
slijedeći postupak: Vlak se najprije potpuno slobodno nanese na proziran
papir. Taj se papir zatim pomiče po nacrtu tako dugo, dok se ne postigne
što bolje poklapanje početne i završne točke poligona sa odgovarajućim
točkama na nacrtu. Pretpostavimo li ispružen vlak, bespogresne
dužine i točan originalni nacrt kao i točno nanošenje busolnog vlaka na
proziran papir, lako je uvidjeti, da će se onda moći postići gotovo potpuno
poklapanje odgovarajućih točaka, premda su pojedini azimuti vlaka opterećeni
neizbježivim (slučajnim) pogreškama. Postupak ovakovog grafič


173
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 12     <-- 12 -->        PDF

kog uklapanja odgovara (bez obzira na pogreške samog nanašanja) gore
spomenutoj numeričkoj metodi izravnanja.


Drugom ću se prilikom osvrnuti na razna pitanja, koja su još u vezi
sa busolnim vlacima, a napose na pitanja srednje pogreške m pojedinog
azimuta, na pitanje gomilanja pogrešaka u zakrivljenim busolnim poligonima,
na pitanje eliminiranja sistematskih pogrešaka, na ´pitanje poredjenja
busolnih vlakova sa vlacima, koji se mjere teodolitom itd.


III.
Da zorno istaknem, kakovo je u glavnom gomilanje pogrešaka u
ispruženim dugački m busolnim vlacima, pokušat ću analizovati vlakove,
koji su povlačeni prilikom statističke procjene švedskih šuma. Te
vlakove možemo složiti u jednu cjelost i shvatiti ih kao jedinstven vlak
goleme dužine — preko 47 milijuna metara.


Statistička procjena šuma čitave Švedske (Riksskogstaxeringen)
obavljena je u godinama 1923 do 1929. O tome velikom radu referisao
sam u Šumarskom Listu za godinu 1932. u članku »O šumarstvu Švedske«.
U istom je Listu oštampan i moj prevod članka g. Erika Tho r e 11a:
»Metoda i važniji rezultati statističke procjene šuma u Švedskoj«.


Konačni rezultati statističke procjene švedskih šuma publikovani su
u knjizi: »Uppskatning av Sveriges skogstillgângar. verkställd âren
1923—1929«, Stockholm 1932. U toj su knjizi izneseni ne samo tabelarni
rezultati, već i naputak, po kojem je bio proveden rad na terenu.


Evo u čemu se sastojao taj golem posao. Kroz čitavu su Švedsku
povučene najprije na kartama, a zatim na terenu, dugačke prave linije —
primjerne pruge — široke na terenu 10 m, a na stotine kilometara dugačke.
Na tim je prugama izvršena taksacija šuma. Pruge su tekle u
smjeru jugoistok-sjeverozapad u sjevernoj, a istok-zapad u južnoj Švedskoj
i to u glavnom kroz čitavu zemlju od jednog pa na drugi njen kraj.
Trasirane su pomoću vrlo jednostavnih busolnih sprava. Kod iskolčenja
je prvi išao t. zv. »kompasförare« (nosač ili vodič kompasa). Na drvenom
štapu stoji kompas. Kutija busole je oko 7 cm u promjeru, podjeljenje
samo u cijelim stupnjevima. Čitanja se vrše samo na sjevernom kraju
igle u glavnom u pola ili u cijelim stupnjevima. Kompas je smješten na
drvenoj pločici, koja se postavlja na štap. Štap gore svršava s drvenom
polukuglom. Podložna ploča kompasa smješta se sa jednim polukružnim
udubljenjem na tu kugljastu glavu štapa. Busola je horizontirana, kad igla
oscilira u ravnini podjeljenja. Na podložnoj ploči busole zabodene su u
smjeru 0°—180° podjeljenja dvije igle za viziranje.


Uzmimo da želimo na terenu započeti rad na jednoj pruzi. Nadjemo
početnu točku, od koje pruga treba da podje. Karte su upotrebljavane u
raznom mjerilu (1 : 20.000, 1 : 50.000, 1 : 100.0000 i 1 : 200.000). Početna
točka linije odmjeri se od točaka, koje su na karti i terenu identifikovane.
Karta se sa busolom orijentira prema sjeveru. Kod toga se uzima u obzir
deklinacija prema jednom pregledu izogona za teritorij Švedske. Izogone
su linije, koje spajaju mjesta jednake deklinacije. Te izogone idu za Švedsku
prilično pravilno u smjeru sjever-jug. Na spomenutom pregledu su
povučene za svaki stupanj deklinacije. Naglašavam, da se tu radi o srednjoj
godišnjoj deklinaciji. U članku E. T h o r e 11 a : »Riksskogstaxerin


174
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 13     <-- 13 -->        PDF

gen«, oštampanom u časopisu Skogen 1926, prikazana je i karta tih izogona.


Dakle nosač kompasa orijentira kartu u početnoj točki primjerne
pruge. Busolnu pločicu smješta uz rub karte (ili točnije uz najbliži meridijan).
Orijentira kartu uzevši u obzir deklinaciju. Zatim smješta rub
busole uz liniju, koja je kao primjerna pruga narisana na karti. Očita
stanje igle (A). Po tome smjeru onda iskolčuje liniju (prugu) na terenu


t. j . njezinu sredinu. Štap zabada u zemlju. Na njega stavlja kompas.
175
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Horizontira ga i okreće tako dugo, dok na sjevernom polu igle ne čita
očitanje A. Vizira preko igala za viziranje i okom uhvati smjer na terenu.
Kreće se u tome smjeru. Nakon izvjesnog kretanja zabada opet
štap u zemlju, horizontira i orijentira kompas, preko igala za viziranje
hvata daljnji tok linije, kreće dalje itd. Nosač kompasa ima oko struka
vezano i preko ramena prebačeno uže, koje vuče za sobom. Uže je 100 m
dugačko. Iza nosača kompasa ide taksaciona partija. Uže joj označuje
sredinu pruge. Ta partija vrši sva ostala potrebna mjerenja (mjerenje
dužina, klupovanje stabala, detaljnije premjeravanje primjernih stabala
ild.). Kad linija (primjerna pruga) prodje pokraj točaka, koje se na karti
i na terenu mogu identifikovati, morao se njen položaj na terenu kontrolisati
prema položaju na karti. Na pr. nakon 7 km pruga je prošla pokraj
jedne kuće, a trebala je proći 300 m dalje. Ovakova — kako transverzalna
tako i longitudinalna — otstupanja bilježila su se. Kad je transverzalno
odstupanje konstatovano, morala ga je partija popraviti t. j . nastaviti
prugu tamo i tako, kako karti odgovara, dakle okomito skrenuti za
toliko, koliko odgovara karti.


Prema spomenutom djelu »Uppskattning av Sveriges skogstillgangar
« daje tabela I. pregled transverzalnih odstupanja (skretanja). Statistička
procjena obavljena je u glavnom po upravnim područjima t. zv.
lenama, koje po veličini odgovaraju našim banovinama. Imena tih lena
ispuštena su u tabeli I. Namjesto njih stavljeni su rimski brojevi.


Radna partija, kad je iskolčivala pruge, kretala se ili od istoka na
zapad odnosno jugoistoka na sjeverozapad ili obratno od zapada na istok
odnosno sjeverozapada na jugoistok. Jedna pruga ili jedan njen dio is-
kojčavan je u jednom pravcu, a druga pruga ili dio pruge u drugom, kako
radne partije ne bi izgubile odviše vremena za putovanja od jednog kraja
zemlje (lene) na drugi.


Nastavimo sve pruge jednu na drugu i smatrajmo ih jednim 47 milijuna
dugačkim jedinstvenim busolnim vlakom! Onda sumarno odstupanje
q svršetka toga vlaka prema stanju u karti možemo da zamislimo
kao algebarski zbroj sviju skretanja u stranu. Ta otstupanja nažalost
nisu nikakve prave pogreške, jer neznamo, sa
kolikim su pogreškama opterećene karte. Ali ipak nam
ta odstupanja daju interesantan pogled u točnost busolnih dugačkih vlakova.
Označimo li svako skretanje prema sjeveru sa + , a prema jugu sa
—, dobivamo iz tabele I kao transverzalno odstupanje svršetka tako zamišljenog
vlaka:


q = + 66984 + 70204 — 48699 — 55947 = + 32542 m.


Dužina čitavog vlaka je 47,066.413 metara, dakle 17,5% više od
dužine cijelog ekvatora. A opet skretanje od 32 km — premda izgleda
maleno — ne odgovara jednostavnom zakonu 3) odnosno 4).


Kutno skretanje čitavog vlaka iznosilo bi:


A — JL . rt — + 32.541 _


. Q Mrfl 16


-L * - 47,066.413 --
Kad bi vrijedio zakon 4), onda bi prema formuli 5) moralo da bude
..


176
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Rekli smo tamo, da taj . mora da konvergira prema nuli, kad n konvergira
prema beskonačnom.


Uzmimo, da je nosač kompasa na terenu produživao pravac prosječno
na svakih s metara i da taj s iznosi 50 m, 100 m, 200 m. Ako m
iznosi 10´, 20´, 30´ 1", 2°, 5", 10°, dobivaju se kod poligona od 47 milijuna
metara za . iznosi, koji su navedeni u tablici II.


Tablica II.


m


S 10´ 20´ 30´ 1» 2° 5° 10°
l u sekundama
50 0,62 1,24 1,86 3,71 7,42 18,56 37,11
100 0,87 1,75 2,62 5,25 10,50 26,24 52,48
200 1,24 2,47 3,71 7,42 14,84 37,11 74,23


Zbog brzine posla nosač je kompasa nastojao, da bude što manje
stajališta kompasa. Ali kako su pruge išle u glavnom kroz šume, dakle
kroz obrašten teren, nisu odviše dugačke vizure uopće bile moguće..
Glede prosječne dužine vizura obratio sam se na g. E. Thorella , koji
je 7 godina najaktivnije radio kod statističke procjene švedskih šuma.
Odgovorio mi je, da se u velikom prosjeku može uzeti, da su vizure bile
izmedju 50 i 100 m.


Ako u jednadžbu A = rp - uvrstimo A — 143 , a za s stavimo 100 m


y n
(dakle n = 470.660), dobivamo m — ± 143" V 470660 = ± 143" 686 =
= 98098" = = ± 2745´. Uvrstim li s = 50 m, dobivamo m — ± 38"39´.
Kod s = 200 m dobivamo m = ± 19"20´. Dakle u srednjem bi trebalo da
se izmjera smjera vrši na pojedinom stajalištu za čitavih ± 27"15´ odnosno
± 38°30´ ili ± 19´20´ pogrešno, pa da se sumarno, uz navedene pretpostavke,
na 47 milijuna metara pogriješi za 2´23"! I uz najprimitivniji kompas,
ako je igla iole valjana, nije moguće u srednjem griješiti za tolike
iznose.


Na otok« Lovo nedaleko Stockholma osnovan je godine 1928 magnetski opservatorij.
Opažanja toga opservatorija štampana su u publikacijama: »Ergebnisse der
Beobachtungen des magnetischen Opservatoriums zu Lovö (Stockholm)«. Dosada su
izašli svesci za god. 1928, 1929, 1930 i 1931. Iz tih publikacija se napr. može izračunati,
da je u maju 1928 bila deklinacija prosječno, kako je iskazano u tablici III.


Tablica III.


Između sati : 7—8 8—9 9—10 10—11 11—12 12—13 13—14 14—15 15—16 16—17 17—18 18—19
deklinacija: — 3° 15,7´ 17,7´ 21,0´ 24,3 27,0´ 27,7 26,7 25,4 24,3 23,2 21,2 20,5
razlika prema srednjoj
godišnjoj deklinaciji :


-2,9´ — 0,9´ + 2,4´ + 5,7´ + 8,4´ + 9,1´ + 8,1´ + 6,8´ + 5,7´ + 4,6´ + 2,6´ + 1,9´


Srednja godišnja deklinacija iznosila je u 1928: —3° 18,6´. U tablici III izračunao
sam i odstupanja od tog srednjeg godišnjeg iznosa. Povećanje zapadne de´klina


177
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 16     <-- 16 -->        PDF

čije označeno je sa + , smanjenje sa —. Već na prvi pogled vidimo, da su diferencije
tokom maja 1928 pretežno + . Sumiramo li analogne razlike kroz ljetne mjesece i
razdijelimo li ih sa njihovim brojem, dobivamo iznose, koji su navedeni u tablici IV.
Tablica IV.


Godina : 1928 1929


Mjeseci: V do IX IV do IX IVdoX V do IX IV do IX IV do X


Prosječno sistematsko odstupanje deklinacije


Sati


od godišnjeg prosjeka


7h_i9h bez 12h—13h + 1´28" + 1´53" + 1´19" + 1´40" + 2´2" + 1´25"


7h—19h sa 12h—13h + 1´55" + 2´22" + 1´46" + 1´56" + 2´18" + 1´43"


8h_!9h bez 12h-13h + 2´9" + 2´27" + 1´52" + 2´15" + 2´38" + 1 58"


Godina : 1930 1931


Mjeseci: VdoIX IV do IX IVdoX VdoIX IV do IX IV do X


Prosječno sistematsko odstupanje deklinacije


Sati


od godišnjeg prosjeka


7h_19h bez 12h—13h + 1´31" + 1´50" + 1´14" + 1´39" + 1´59" + .20"


7h_19h sa i2h_ 13h + 1´42"


+ 1´55" + 2´13" + 1´36" + 2´2" + 2´22"
8h_i9h bez 12h—13h + 1´59" + 2´18" + 1´39" + 2´10" + 2´30" + 1´48"


Ako iz isviju vrijednosti u toj tablici IV za god. 1928 uzmemo aritmetsku sredinu,
dobivamo 1,55". Analogno za 1929: 1´59"; 1930: 148", a za 1931: 1´57". Te se vrijednosti
u glavnom osjetljivo ne mijenjaju iz godine u godinu. Možemo dakle uzeti, da
su odstupanja od srednjih godišnjih deklinacija bila prilično ista i u godinama 1923 do
1928, u kojima je provadana statistička procjena švedskih šuma. Osim toga otok Lovo
leži prilično u sredini Švedske, pa se opažanja tamošnjeg opservatorija mogu uzeti
kao neke srednje vrijednosti i za čitavu Švedsku.


Pošto se je rad ina statističkoj procjeni odvijao po danu i preko ljeta,
može se na temelju gornjih podataka aproksimativn o zaključiti, da je za
vrijeme samog rada deklinacija sistematski odstupala od srednje godišnje za oca 100"
do 120" = 2´ prema zapadu.


Isprva sam bio uvjeren, da je to sistematsko skretanje prouzročilo skretanje
čitavog vlaka prema sjeveru za preko 2´. Stvarno, ako se vlak mjeri od zapada prema
istoku, onda povećavanje deklinacije prema zapadu uzrokuje skretanje vlaka prema
sjeveru. Ali kod kretanja od istoka na zapad prouzrokuju takove promjene deklinacije
skretanja samog vlaka prema jugu. Uz pretpostavku dakle, da su približno jednake
dužine trasirane od istoka na zapad s jedne i zapada na istok s druge strane, u glavnom
bi se ta skretanja izjednačila. Mora dakle drugi koji razlog da postoji za skretanje
čitavog vlaka za preko 2´.


Promotrimo opet vlak kao jednu cjelinu, ali ne tako da sva odstupanja
prema sjeveru smatramo kao + , a prema jugu kao —, već da sva
odstupanja na desno od smjera vlaka shvatimo kao + , a na lijevo kao —.


178
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Onda je za smjer kretanja istok-zapad odstupanje na sjever + , a na jug
—, dok kod kretanja zapad-istok obratno.


Ako ovako spojimo čitav vlak u jednu cjelinu, dobivamo iz tablice I,
da sumarno skretanje na desno iznosi: +66.984+55.947=+122.931, a
na lijevo : —70.204 i— 48.699 =* — 118.903 m. Dakle skretanje završne točke
na desno iznosilo bi: + 112.931 — 118.903 = + 4.028 m. Time su možda
eliminirane neke sistematske pogreške. Sumarno kutno skretanje tako


+ 4.028 I
= 17´7 na "esn´°


vog vlaka iznosilo bi onda: -^ooelXJO" ^.
m
Uvrstimo li taj iznos u formulu u = -zF=, dobivamo kod s=100 m
]n
iznos m = 3"22´. Taj je iznos već vjerojatniji, ali još uvijek ne odgovara^
još je uvijek previsok.
Modificirat ćemo formulu 4) analogno, kako je to učinjeno u II poglavlju.
Ako nakon svakih s metara produžujemo na terenu pravac sa srednjom
pogreškom + m, a nakon svakih / metara ponovno uzimamo orijentaciju
iz karte sa srednjom pogreškom + A, onda će odstupanje u
stranu završne točke vlaka biti jednako, ako je vlak dugačak L:


q = ± . m* L s -f X* L l 14)


Pošto je l mnogo puta veće od s, vidimo, da je bilo i mnogo važnije
točno čitati (uzimati) smjerove sa karte, nego li ih točno iskolčivati na
terenu.


Kao prosječnu dužinu / mogao bi se uzeti iznos od . do 7 km, t. j .
koliko su partije prosječno dnevno prolazile. Ali katkada se je sa istim
smjerom radilo i po nekoliko dana, da se drugdje opet i nekoliko puta
dnevno uzme ponovno smjer sa karte.


Po teoriji prvog i drugog poglavlja trebalo bi formulu zapravo pisati
na slijedeći način:


q= ± ^.*.... -j-/l2T2w2 15)


t. j . morali bismo umjesto prosječnih vrijednosti za s i l uzeti srednje vrijednosti
izračunane iz sume kvadrata:
.2


Te srednje vrijednosti znatno su veće od prosječnih, jer su pojedine dužine
si, s2, s3 sni i lu l2 ln2 zbog prirode samog posla morale
međusobno znatno da variraju, a kvadrati većih dužina su znatno veći od
kvadrata manjih dužina.


Uvrstimo li u jednadžbu 15) : o = 100 m, s = —- = 70 m, m = 1°(%


ni


6 Na busoli se čitalo u glavnom do na pola stupnja. Moglo bi se dakle u prvi
čas uzeti za m oko ± 15´. P. Löbe l u članku: »Praktische Erfahrungen bei den
Feldvergleichungsarbeiten für die Bodenschätzung«, Zeitschrift für Vermessungswesen,


179
ŠUMARSKI LIST 4/1937 str. 18     <-- 18 -->        PDF

I I


A = 30´, l — 10 km, l =s= —-= 7 hm, dobivamo q = ± 7,3 fem. Ispu


stimo li îaktor m* o2 ., p0d korjenom, dobivamo q = 7,1 km. Uvrstimo
li uz ostale iste vrijednosti ^ = 60´ = ., dobivamo već: q === 15,3 km.


Ako dakle na opisane načine modificiramo formulu za završno transverzalno
odstupanje, dobivamo vrijednosti, koje mogu da protumače faktično
učinjena odstupanja od karte.


Izračunajmo za ilustraciju još i srednju transverzalnu pogrešku na
svršetku vlaka, koja bi se dobila, da se je taj 47 milijuna metara dugački
vlak trasirao teodolitom . Formula, po kojoj se kod teodolitom mjerenih
ispruženih poligona gomila transverzalna srednja pogreška, glasi,
uz pretpostavku da je vlak vezan samo na jednom kraju i da su dužine
stranica jednake:


Q ] oti
sdje m označuje srednju pogrešku mjerenih kuteva. Kad bismo uzeli
m = 20", s = WO m, dobili bismo za q skoro dvije hiljade kilometara,
dakle gotovo nekoliko stotina puta više nego sa spomenutim najjednostavnijim
kompasom. U normalnim — razmjerno kratkim — poligonima
daje naime teodolit točnije rezultate od busole, ali u vrlo velikim poligonima
busola je točnija. Zakon, po kome se pogreške gomilaju u busolnim
vlacima, u glavnom je povoljniji od zakona, po kome se gomilaju
u teodolitnim vlacima. Ali zato točnost pojedinog opažanja
kod bosule u glavnom znatno zaostaje za točnošću takovog opažanja kod
teodolita.
Na završetku smatram svojom dužnošću, da zahvalim upravitelju
šuma u Uppsali gosp. Erik u T h o r e 11 u, koji mi je spremno odgovorio
na moja pitanja, kao i redovnom profesoru više geodezije na tehničkom
fakultetu u Zagrebu g. N i k o 1 a j u A b a k u m o v u, koji je ljubazno
pregledao gornji rad prije štampanja.


Résumé


L´ auteur constate que, dans les cas des tracements des polygones ouverts et
tres étendus, les formules connues pour la détermination de . erreur moyenne
transversale ne suffisent pas toujours. 11 déduit pour ce but quelques nouvelles formules
et examine a . aide de celles-ci le résultat des mesurages topographiques qui précédaient
il y a quelque temps, la notoire taxation statistique des forets suédoises.


Stuttgart 1936, navodi kao srednju pogrešku t. zv. Schmalkalder-busole (Schm. Stock-
Bussole) +0,2°. Takova busola je na običnom štapu. Löbel je mjerio poligone teodolitom
i onda busolom; iz magnetskih azimuta je računao poligonske kuteve i uspore


đivao ih sa kutevima dobivenim teodolitom. Iznos od + 0,2° bio bi srednja pogreška
azimuta jedne stranice, kad je azimut mjeren na oba kraja dakle u pravcu i protupravcu.
Da je azimut mjeren samo u jednom pravcu, dobilo bi se za m oko
0,2° \j 2 — i 17´. Ali mora se uvažiti, da kod statističke procjene švedskih šuma nije
nosač kompasa vizirao na trasirke, već je prostim okom uzimao pravac odnosno od
oka se kretao po pravcu. Ako je na svakih 100 m kretanja odlazio na terenu u srednjem
u stranu samo za + 1 m, već to čini pogrešku u kutu + 34´, a kod 2 m već + 68´.
Prema tome iznose za m, koji su gore iza formule 15) navedeni, ne smijemo smatrati
kao pogreške, koje su uslovljene baš sam o busolom.


180