DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1937 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Kutleša inž. Stjepan, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Vršac k šum.
upravi Vitez;
Kasiik inž. O t o n, šum. pristav 8 grimpe, od šum. uprave Vitez k šum. upravi
Vareš.
Miodragović inž. B o g o 1 j u b, za direktora šuma 4 grupe 2 stepena iz
Aleksinca u Niš;
K e 1 e z inž. Mar i n, viši savjetnik Dir. šuma 4 grupe 2 stepena iz Aleksinca
u Niš;
Kolar ević inž. S te van, viši savjetnik Dir šuma 4 grupe 2 stepena iz
Aleksinca u Niš;
Lozi n sk i inž. Viktor , viši šum. pristav Direkcije šuma 7 grupe iz Aleksinca
u Niš;
Civš a inž. Dušan , šum.- viši pristav Direkcije šuma 7 grupe iz Aleksinca
u Niš;
N c d o k inž. Ce d o m il, viši šum. pristav Direkcije šuma 7 grupe iz Aleksinca
u Niš;
Savi ć J. Bogdan , računarski kontrolor Direkcije šuma 7 grupe iz Aleksinca
u Niš;
Živanović A. Branko, šumarski poverenik Direkcije šuma 7 grupe iz
Aleksinca u Niš;
S c k u i i ć inž. Košta , šum. viši pristav 7 grupe šef šum. uprave Drežnik-Orad
k Direkciji šuma Petrovaradinske im. opć. Sremska Mitrovica;
Demokidov inž. Gabriel, viši pristav 7 grupe i šef šum. uprave Morović
za šefa šum. uprave ogulinske im. opć. Drežnik-Orad.


Budi n J. Ivan , pom. tehnič. manipulant 9 grupe od Dir. šuma Tuzla k Dir.
šuma Banjaluka;


S o 1 j ani k inž. Ivan , šum. pristav 8 grupe od sres. naćclstva Podgorica
k sreskom načelstvu u Čačak.


........ .. ........ ........ ........ ...... ...........
........... ........ ...... CA ............ .......


........ ........ .... . ....... ....... .. 2 ....... 1937 .... ... 99,
a .. ...... ... 14 ...... . ........... . ... 8 .......... . ........ ........
........ ...... ........... ........... ........ ...... .. ............
....... ....... je .. ....... ....... ........ .. 1937 .... ... ... :


.......... ....... ........:


.. ....... ...., ........ ....... .. ....... ........ ......


....... ...........:
.. ... ....... ....., ........ ....... .. ...... ........ ....


....... ..........:


1) .. ......... ....., ......... ............ .... . .......


2).. ....... ......., ......... ............ .... . .......


3) .. ....... ........, ........ ............ .... . .......


4) .. ..... ........ .. ........ ............ .... . .......


104