DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1937 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Sve ove rakije uzimlju se osobito rado kod indispozicije crijevnih
organa ili želuca i kao izvanredno sredstvo protiv gripe i zaraznih
oboljenja.


Na osnovu navedenog možemo ustvrditi, da su naše borovice
veoma korisne. Pošto su one tako rasprostranjene i tako obične, bilo
bi poželjno da se njihovom iskorišćavanju posveti što veća pažnja. Kako
smo vidjeli, one mogu dati i seljaku i radniku mnoge koristi. Osobito
naš mali čovjek, onaj nezaposleni, može da sakupljavanjem plodova borovica
nađe neku zaradu.


LITERATURA:


Dr. A. Pet račić: »Uzgajanje šuma.«


Beissmer -Fit sehen: »Nadelholzkunde.«


Q. H e g i : »Illustrierte Flora von Mitteleuropa«.
Šumarski List. 1935.
E. Jacobson : »Handbuch für die Getränke-Industrie, Getränke-Fabriken und
den Getränke-Grossbetrieb«.
.1. König : »Chemie der Nahrungs- und Genussmittel.«


A. Nydrle : »Lihovarnictvi zemëdëlské«.
V. Vilikovsky: Zbožiznalectvi 1923.
A.
Gazzari : »Aromatično bilje samoniklo u Dalmaciji«. Glasnik Min. Poljoprivrede
1929. br. 28.
Résumé. L´auteur décrit ici en premiere ligne la fabrication de diverses sortes
de nos gins.


RTRUČNA SARADNJA ŠUMARA U RADU
ZA UNAPREĐENJE ŠUMARA*


(COLLABORATION DU FORESTIER DANS LA PROPAGATION
DU TOURISME)


Mi smo imali dosta sreće, kad smo poslije svjetskog rata pokušali
praktički iskoristiti osjećaj i spoznaju, da kod nas uvelike postoje prirodni
preduvjeti, da jedan dio svjetske turističke publike u njezinoj cirkulaciji
po svijetu navrnemo u naše krajeve. Nema sumnje, mnogo nam
je kod toga pripomoglo, što smo agrarna zemlja, pa je prehrana razmjerno
jeftina, te što nam je valuta kotirala niže od valuta onih nacija,
kojima je po geografskom smještaju najbliže i najzgodnije k nama, kad
poradi odmora, razonode, reparacije zdravlja, primanja novih utisaka,
odabiranja novih objekata znanstvenog proučavanja itd. ne ostaju doma
u svojoj zemlji.


Čini se ipak, da je pored svega toga razvoju svjetskog turizma kod
nas doprinijela najviše velika i mnogostrana ljepota prirode naših kra


* Referat čitan na 60. glav. god. skupštini J. Š. U. u Zagrebu, dne 3. IX. 1936.
87
ŠUMARSKI LIST 2/1937 str. 42     <-- 42 -->        PDF

jeva, u vezi sa simpatičnim osebujnostima i varijacijama naše narodne
kulture i narodnog karaktera, sa svim onim, što se u vidljivom svijetu
u historijskom razvoju kod nas kao posljedica toga stvorilo i sačuvalo
ili se i danas stvara i traje.


Dosta je zaviriti u godišnje bilance našega državnog i narodnog gospodarstva,
pa sjetiti se, da je u Italiji znatan dio, a u malenoj Švicarskoj
i najveći dio narodnih primitaka prije svjetskog rata potjecao od razvijenog
turizma. Odmah smo tada na čistu, da je razvijeni turizam naša
Tiova i vrlo važna grana narodne privrede, a jer poglavito svjetska i
domaća naša turistička publika posjećuje upravo poljoprivredno najzaostalije
i ekonomski najsiromašnije naše krajeve, to je razvijeni turizam
jedna od jakih i zgodnih poluga u rješavanju općeg problema naših pasivnih
krajeva.


Svaka grana narodnog života, pa dakako i svaka grana narodne
privrede, ima svoje faze razvoja, sadanje svoje stanje kao i izvjesne
prognoze za budućnost. Ako se sve to dobro iskoristi i sve što treba
izvrši, pred razvojem je našega turizma još široko i plodno polje. Pravilan
rad u tu svrhu mnogostran je i opsežan, a ja ću ovdje učiniti
samo nekoliko napomena o jednom dijelu toga u budućnosti potrebnog
rada, koji bi nas šumare i mogao i trebao u glavnom da interesuje. Za
naše šumarske stručnjake bio bi to nov jedan rad, kao što je i turizam
nova grana naše narodne privrede.


Kako iz vlastitoga iskustva znam, da je vrlo teško razgovarati, a
pogotovu sporazumjeti se o posve novim predmetima, to ću odmah
spomenuti, da ovaj predmet u šumarskoj znanosti nije baš nov i posve
tud. Imam pri ruci Wagnerovo izdanje Loreveve knjige »Handbuch
der Forstwissenschaft« od godine 1913. Tu je u IV. svesku na str.


288. do 310. predmet enciklopedijski obradio Heinrich von S a 1 i s c h´
pod naslovom »Forstästhetik«, a napisao je, kako veli, god. 1885. pod
istim naslovom i samostalnu knjigu. U šumarskim se dakle krugovima
razgovaralo o tom još u minulom vijeku. Predmet je zašao i u okvir
(šumarske znanosti, kad mu se daje mjesta pod posebnim naslovom u
ozbiljnim šumarskim priručnicima, a prema tome je za šumarske stručnjake
postao predmet intelektualnog zanimanja i praktičkog izvršivanja,
kad to potrebe zatraže.
Ja ću doduše opseg šumarskog stručnog rada u tom smislu u daljim
izvodima nešto proširiti, inače bi bilo dosta, da samo upozorim na
spomenute već Salischeve spise, na druga neka djela i na sve češće
članke u šumarskim časopisima o nacionalnim parkovima, počevši od
onih iz anala prvoga šumarskog internacionalnog kongresa u Rimu od
godine 1926. To je proširenje potrebno načelno uopće (sa stanovišta
logike), a traže ga kod nas i posebne naše prilike. Nisam stoga ni dao
ovom referatu u naslov riječi »šumska estetika« ili šta slično, već sam
upotrijebio riječ turizam. Ne ograničujem se dakle samo na to, da šumar
nastoji, da šuma pored što veće ekonomske koristi bude i u estetskom
smislu što savršenija i vrednija, nego da šumar kao obrazovan i tehnički
spremljen čovjek nađe za sebe najbolje odgovarajuće mjesto u opsežnijem
jednom sklopu radova oko unapređenja turizma uopće.


Turizam se dakako ne smije shvatiti u onom najužem značenju, da
izvjesni broj stranih ljudi dolazi u koje naše mjesto ili kraj na odmor ili
da vidi prirodne ljepote i interesantnosti. Svrhe svakogodišnje cirkula


88
ŠUMARSKI LIST 2/1937 str. 43     <-- 43 -->        PDF

čije ljudi iz jednoga kraja u drugi mnogo su raznovrsnije. Osim poslovnih
i trgovačkih putovanja, pa iz razloga čistog duševnog i tjelesnog odmora
te pribiranja i reparacije zdravlja, najvažnija su prosvjetna putovanja.
Prosvijetiti se i znači ići otvorenim očima po svijetu. Pribirati na ovaj
način znanje, da ga se upotrijebi na korist svoje uže državne i društvene
zajednice, pa i opće ljudske, i trebalo bi da bude jedna od glavnih svrha
svjetskog turizma. S tom svrhom i danas već mnogi stranci k nama
dolaze, a napredne države stvaraju prave organizovane institucije, a
pomažu i pod manje napadnim imenima turističkih društava putovanja
po stranim zemljama, da što veći broj njihovih pripadnika stekne onaj
i potpuno važni pregled i prav i zdrav svjetovni nazor. Stiče se stvarno
i potpuno poznavanje svakoga naroda, a padaju dakako i ocjene o njegovoj
specifičkoj vrijednosti i o vrijednosti za opću ljudsku zajednicu.
Najmanje bi nam bez sumnje kod takvog stanja stvari koristila izvjesna
laka vrsta jednostavne trgovačke servilnosti, a inače obične trgovačke
gramzljivosti. Jednako bi krivo bilo, kad bismo tako činili i pokazivali,
kao da smo se upeli, da ljepote i mogućnosti svoje zemlje želimo poglavito
turističko-trgovački iskoristiti. Valja na svima poljima narodnog
života i privrede svojski i smišljeno raditi, a turizam shvatiti doduše i
kao dio privrede, ali i kao dobro sredstvo, da bez našega direktnog materijalnog
gubitka damo prilike i pobude stranome svijetu, da nas upozna
u našem stremljenju naprijed, pa da nas kao takove ocijeni i uvaži kao
dostojnu ljudsku zajednicu i braću - - braći. Sa tih gledišta trebaju da
polaze svi naši radovi oko unapređenja turizma, pa i naša šumarska


stručna saradnja u tom poslu. Narodna korist od toga posla nije dakako
samo čisti zvečeći novac. Postoje tu. kako smo već naglasili, i druge
koristi sa općeg našeg narodnog gledišta.


Šumarski stručnjak može u tom radu da saraduje u najrazličitijim
smjerovima, već prema prilikama, prema individualnim sposobnostima
i prema sklonostima. No ima u tom radu odjeljaka, gdje je po svojoj
stručnoj spremi, po mjestu i načinu vršenja svojeg zvanja šumarski
stručnjak u prvom redu pozvan ili je barem najzgodniji, da ih bilo lično
izvodi ili inicijativno organizuje i rukovodi.


U prvom je redu to izvjestan broj tehničkih stručnih radova, koji
se u svrhu što boljeg razvoja našeg turizma .moraju svršiti. To su
stručni tehnički radovi u užem šumarskom smislu, pa onda opći tehnički
radovi, koje šumar može vršiti najbolje s obzirom na mjesto vršenja
svoje šumarske prakse.


Govorimo odmah konkretno! .. . Najviše nam se dosele razvio turizam
u primorskim našim stranama. 0 prirodnim ljepotama naših obala
i otoka ne treba da trošimo riječi. Međutim se u čitavom Primorju najprije
razvio i najjače se ispoljio ljuti, goli, kameni krš. Mnogo je mjesto
pored inače sjajnih drugih mogućnosti za razvoj turizma prvo bez trunka
zelenila, a drugo bez ijednog pedlja kakve kulturne i racionalne komunikacije
u okolici. Kakav-takav i kolik-tolik park redovno je prva stepenica
u turističkom razvoju toga mjesta. Tko da zasnuje, uredi i prvu
brigu vodi o tom parku?...


Park je uopće najobičnije nasad drveća i drugog bilja, a u Primorju,
na golom kamenitom kršu, on je i poradi svojstava terena i poradi
velike ljetne žege i suše najsavršeniji, kad ima oblik lijepe, guste šumice.
Pa ipak riječ park zavodi mnoge šumarske stručnjake na dva kriva puta.


89
ŠUMARSKI LIST 2/1937 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Postoje, vele, zvanja park-arhitekata i drugih kojekakvih parkovnih
specijalista, pa neka je to njihov posao i zadatak. I to je prvo. Drugo je
po mojem mišljenju još gore i nezgodnije: »Ako ja, vele, već kao šumar i
službenik moram osnivati park, ja ću posaditi drveće, gdje mi to odrede,
a za sve drugo specifički parkovsko, za ono umjetničko, estetsko, nije
me briga- Ja sam šumar, da pošumljujem i stoljetno stabalje gojim.« ...


No pogledajmo malo iz bliza ovakova mišljenja. Park-arhitekata mi
redovno nemamo iz financijskih razloga i zbog toga, što smo istom u
početnoj fazi svoga razvoja ove vrste. Da ih gdje i imamo, ne bi oni vani
na terenu čučali, dok se posade sadnice drveća i grmlja i pozatiču lukovice
i sjemenke cvijeća. Park-arhitekti bi izrađivali nacrte, a provedbu
bi vršio u najboljem slučaju kakav vrtljar, kao specijalizirani tehničar.
Čak bih se kladio, da bi negdje provedbu sua sponte i iz ljubavi prema
svojem mjestu, a i iz onog prirodnog poriva prosvijećena i kulturnog
čovjeka, preuzeo možda mjesni župnik ili učitelj. Nije naime ni vrtljara
lako držati, a ni najmiti ga za neko vrijeme, jer ima naših pasivnih
umrtvljenih mjesta, gdje ljudi od čame i trajne slabe ishrane ne znaju
napraviti brza koraka.


Vrtljar je najvećim dijelom postigao svoju specijalizaciju vršeći
uzgoj cvijeća i zeljanog bilja, a u našim parkovima u mnogim slučajevima
o sađenju cvijeća i zeljanog bilja zbog mnogo razloga ne može biti
(barem u početku) ni govora. Izrade nacrta prihvatiti će se dakako i
svaki zgradarski arhitekt ili građevni inžinjer, no i njima redovno nedostaje
poznavanje uzgoja i naravi drveća, pa onda nasadivanje, samo
dakako po tuđoj osnovi mora na kraju krajeva ipak da preuzme šumar.
Ovakva osnova međutim nije samo rješavanje prostornih formi (u čemu
može da bude i izvrsna), već je i odgonetanje bioloških rebusa. Izrađena
jednostrano s obzirom na samu formu ostaje osnova često samo na papiru,
jer je praktički neprovediva i za dane okolnosti protuprirodna.


Vrtljari osim toga plaćaju primjerice na Primorju skupu školu, jer
se ne uče na licu mjesta, već dolaze sa sjevera. Naučni na sjeverne šablone,
prave dakako greške, koje se najprije po nikome ne primjećuju,
a kasnije se svatko na njih spotiče, ali ih je teško naknadno ispraviti.
Sve se ovo događa i opetuje često na mnogo mjesta, gdje službuje akademski
obrazovani šumar sa naših fakulteta, na kojima je pored uzgoja
drveća primio toliko raznovrsnog tehničkog znanja u užem smislu, te
mu za vrlo dobro riješenje čitavog zadatka nedostaje eventualno samo
nešto znanja o svladavanju forma. Uza to je on i boravkom vezan na
to mjesto, a drugi tehničari dolaze redovno samo ad hoc i zato skupo i
suviše rijetko. Što je prirodnije, za šumara uglednije, a za općenitost
korisnije, no da šumar (kao visoko obrazovan stručnjak) popuni na kojigod
način, a najlakše dakako pomoću odnosne literature, promatranja i
praktičke vježbe ono malo, što mu uistinu za to još manjka?


Ima lijepih primjera, gdje se tako i događalo, pa su pojedinci podigli
i opći naš stručni i lični svoj ugled. Donijelo je to dvostruku korist
i čistom stručnom šumarskom radu. Proširilo se znanje o bilju i njegovoj
njezi, a stečeni ugled koristio je i olakšao uspjehe kod provođenja čisto
šumarskih zadataka.


Treba da naglasimo još i ovo: Živa potreba učinila je s /oje. U nas
su se iskonski neki neparkovni arhitekti pretvorili u parkovne arhitekte
specijalnim studijem ad hoc, pa su sada stručnjaci za parkove. Bili su


90
ŠUMARSKI LIST 2/1937 str. 45     <-- 45 -->        PDF

to u dva tri slučaja agronomi. Nemaju li po svojoj naobrazbi na našim
fakultetima baš šumari najviše preduvjeta, da sa najmanje dopune postanu
vrlo sposobni takvi specijaliste?


Samo se sobom razumije, da bi i običnom šumaru koristilo, da štogod
ponese sobom iz škole i o tom poslu, jer gdje on u našim prilikama
ne bi trebao da bude pokretač i voda uljepšavanja i udešavanja mjesta,
ma i ne služio u prononsiranim turističkim mjestima?... A gdje ne bi
njemu i struci donesao ugleda takav uspješni rad?


Najveći broj ostalih turistički vrijednih objekata i vanrednih prirodnih
ljepota, s kojih naša zemlja pored Primorja slovi, nalazi se u
našim brdima. Brda su ujedno i prirodna domena šuma, a šume su opet
i same po sebi ures prirode. U krasnom spletu brda, zaokružena prekrasnim
šumama pretaču se i rone biserje i naša divna Plitvička jezera,
taj naš turistički objekat prvoga i najvišeg ranga. Naša kamenita kraška
brda kriiu u sebi mnoga još nikome nepoznata i od nikoga neviđena čitava
podzemna začarana carstva ljepota, u kojima će danas sutra uživati
i domaći i strani svijet. Seljačka smo zemlja sa bistrim i marljivim
seljakom, ali može li u seljačkoj zemlji biti pravog i brzog napretka,
ako narodna inteligencija ne pristupi živom i neumornom izučavanju
prirode svoje zemlje. Ne može seljačka država napredovati, ako i osim
čisto stručnih ljudi ne bude i medu svećenicima, učiteljima, pravnicima
itd. amatera botaničara, geologa, klimatologa, a preko svega, ako čitava
inteligencija ne bude poznavala života, rada i nedostataka onih milijona
seljaka-radnika, koji daleko od grada u tim našim brdim i prašumama
žive prepušteni sami sebi ili gorima od sebe.


Ako šumar intelektualac uzme ovo pred oči, pa se pored toga sjeti,
da je on jedan od onih, koji nijesu suđeni da rade poglavito za zelenim
stolom i među četiri zida, onda će mu se odmah javiti pred sviješću i
savješću zadaci, gdje on treba da preuzme vodstvo i organizaciju u duševnom
i tehničkom smislu. Nije naime ni to svejedno, hoće li šumar u
svijesti turističke javnosti biti najpouzdanija informacija, gdje je u okolici
najbolje vino ili gdje se u terenu nalazi rijetka koja biljka, geološka formacija
ili neobičan instruktivan pojav, prirodna koja mogućnost, da se
iskorišćcnjem mrtvoga blaga koristi narodu, a napokon gdje će turista u
narodu naići na pojavu novoga buđenja svijesti i naprednoga rada, koje
će i gradskom čovjeku napuniti dušu radošću i oduševljenjem, da prione
pun .nade svojemu poslu, jer neće propasti nezapažen i neupotrebljen.


Mogućnost izvjesnog duševnog vodstva biti će možda dana samo
nekima, no za rješavanje čistih tehničkih zadataka biti će sposobni
mnogi. Lijepa je i sveta zadaća, da se probijaju prve staze, koje mogu
biti presudne za to, hoće li naš domaći unutarnji turizam dobiti ispravan
prosvjetni pečat, postati prolaženje otvorenim očima i otvorena srca
među svijetom u svrhu naše nove djelotvorne prosvjete.


Danas u brda, šume i planine idu prvi pioniri planinari, prirodnjaci,
a bodri se na taj put i mladost- Nema sumnje, da će mnogo toga biti, što
će zemlji našoj glas davati i među strancima, pa će i taj planinarski
turizam u vezi sa kupališnim i morskim donositi i novčanih koristi. Za
razvoj toga turizma treba još mnogo i osnovnoga početnog, a kasnije
dugog i ustrajnog rada.


Tu je još u prvom redu šumar pozvan, da bude prvi tehnički pionir.
Brda i planine sa šumama poprište su njegova svakidanjeg rada. Od


91
ŠUMARSKI LIST 2/1937 str. 46     <-- 46 -->        PDF

visoko obrazovanih ljudi nitko više i češće od njega ne zalazi i u najzabitnije
krajeve. Zajedno sa svojom porodicom stanuje najbliže medu
narodom često i u mjestu, gdje nema ni općine, ni svećenika, ni učitelja.
i3avi se biljnom produkcijom kao i seljak i u najbližim je odnosima s
njime, jer je i seljačko i šumsko gospodarstvo tu u najtjesnijoj vezi. Kao
obrazovan čovjek može ocijeniti i pronalaziti prirodne ljepote, osjetiti
ih, upoznati, pa i perom publikovati. Tko je sada bolje u stanju, da
primjerice prometala u planinama zasnuje i izgradi, a da kod toga
ispravno dođe do izražaja šumski, seljački i turistički interes? Tko, ako
ne šumar, koji ima i opću i stručnu i tehničku izobrazbu za to, a moguće
mu je, da svaku zamisao opetovano prokontroliše i sa sviju gledišta
ocijeni. Potrudi li se, da iz sebe izgradi potpuna čovjeka inteligentna,
svršit će taj posao ipak jednim mahom kao šumar gospodar, kojemu
nijedna gospodarska i napredna mogućnost njegova područja ne ostaje
neopažena i u djelima neuvažena.


Radeći tako postat će šumar tehnički kvasac i pionir ondje, gdje je
tehnici najteže da učini prve korake svoga inače gigantskog hoda!


Neka to budu i sitnija djela -- neka bude i staza od 50,- 75, 100 ili
150cm širine, ali stručno, gospodarski i estetski trasirana i solidno izvedena,
da se s pravom može kazati: »Prošlo je 1300 godina, otkako smo
ovamo došli, pa se prolazilo kozjom ili i nikakvom stazom i staza se
mijenjala, kako se kome bolje svidjelo, jer je svaki smjer bio jednako
dobar ili nije baš ništa valjao, a od sad može da prođe i 10.000 godina,
ali promjena smjera i nagiba neće biti potrebna, jer se narav čovječjih
nogu i pluća ne mijenja.«


Izgradnjom puteva i staza, hvatanjem i uređenjem vrela, uređivanjem
parkova i drugih nasada, otkrivanjem i eventualnim uređivanjem
špilja i drugih prirodnih ljepota može dakle šumarski stručnjak redovno
najviše i najbolje pomoći razvoju turizma, jer za to ima potrebno stručno
znanje, a uz to i mogućnost, da to izvede najispravnije s obzirom na sve
ono, što treba da se uvaži.


Možda će tko ipak nabaciti, da toliki i toliki šumari nemaju u svojoj
službenoj dužnosti i praksi prilike, da upotrebljavaju postepeno svoje
školsko stečeno znanje, pa ne smiju i nemogu da se lako odluče na rješavanje
zamašnijih zadataka. No zar nema zadataka svake vrste da se
rješavaju na našem ladanju: i onih najjednostavnijih i onih srednjih, pa
i najzamršenijih. Kao kulturni ljudi djelujemo u raznim privatnim udruženjima
i društvenim institucijama kao odbornici, tajnici. Mnogo puta i
kao pokretači. Tko nam priječi da svoje slobodno vrijeme društvu na
korist ne damo svojim tehničkim znanjem i djelovanjem? Kamo je u
našim vinogorjima dobar put? U koliko predjela se natapaju vrtovi i
livade, makar je voda tu i za najveće suše? Qdje sa blizih vrela vode
makar i drveni vodovodi u sirotinjske seljačke kuće? Koliko bi se toga
za čas dalo još nabrojiti?!... Ako je naš visokoškolski odgoj ispunio
našu dušu pravom inteligencijom i osjećajem dužnosti, tko će nas priječiti,
da u te svrhe potrebno elementarno znanje ne upotrebimo društvu,
u kojem smo, na korist, a sebi, u prvi čas makar, i kao vježbu jednako
onako besplatno i sa prebrođavanjem poteškoća, kako smo to inače
spremni u običnom društvenome konvencionalnom životu, ma i ne vidjeli
od toga ni za koga prave koristi. Dajmo držimo svoju notu, neka


92
ŠUMARSKI LIST 2/1937 str. 47     <-- 47 -->        PDF

se čuje pravi baš naš glas. T on je u društvu potrebau, jer nas je društvo
od potrebe stvorilo i u sebe uvelo!


A instrumenti, aparati?... Šestar, trokuti i olovka inženjerski su
grb, Bezard-buzola stoji Din 200.—, razalnica (Wasserwage) Din 28.—
(Štošta možemo sebi posve dobro i sami napraviti, tek što smo naučeni,
da budemo bez skupo plaćenih stvari bespomoćni). Bez karata 1 : 25.000
ili 1 : 100.000 i onako je svaki šumar - inženjer slijep za tehničko kombinovanje
u šumi. S ovima pak najjednostavnijim pomagalima dadu se
zasnovati i izvesti nacrti za prvoklasne moderne automobilske ceste i
u teškom brdskom terenu. Kad su pak gotove i dobre, onda na njima ne
piše, kojim su pomagalima mjerene i zasnivane.


Résumé. L´auteur traite les possibilités et les chances que peut avoir comme suite
une collaboration méthodique du forestier yougoslave avec le propagateur du tourisme
national.


SAOPĆENJA


IZ PREDISTORIJE OGULINSKE IMOVNE OPĆINE


Nedavno dopala ini je slučajem do rubu knjiga (iz knjižnice župnoga ureda u
Ogulinu) »K u r z g e f a s s t e Q e s c h i c h t e des O g u 1 i n e r drittem National-
G r e ,n z -1 n f a n t e r i e - R e g i m e n t s« von Paul K u s s a n, Verwaltungs-Hauptmann,
štampana u Beču 1852. (možebit jedini primjerak u nas). Na prvoj stranici piše: »Kamen
do kamena: palača, Zeruo do zerna: pogača; hervatska poslovica. Ispod toga: Cultivez
et embellissez — Balth. Gracian, auteur de l´homme de coeur.« U predgovoru kaže
Kušan, da su mu kod sastava te knjige uz gradu, koju je sam pokupio po vojničkim
arhivima, poslužile bilješke od Obersta Franz von Holevac (rođenoga Ogulinca) i majora
Niko Rukavina von Liebstadt (Ljubuško). U prvom dijelu govori o postanku hrvatske
vojne granice i njezinom razvitku. Kaže, da postanak te granice stoji u tami i da nije
poznato točno njezino područje, te dalje opisuje njezin razvitak opisujući granice Provincijalne
Hrvatske i vojne granice. Spominje ´bojeve pod junačkim banovima Erdödy-
em, Draškovićem i Zonjskim. Tek u godini 1848., kad su se hrvatsko-slavonski
graničari u masama podigli pod svojim viteškim banom Josipom Jelačićem za ugušen je
madžarske revolucije, nastale su za graničare snošljivije prilike. Nakon toga uslijedilo
je god. 1746. uređenje Karlovačke graničarske pukovnije i time također Ogulinske
pukovnije.


U 11. odsjeku navodi imena komandanata Karlovačkoga generalata od god. 1496.
dalje. Tako je god. 1643. bio zapovjednik Wolfgang Christof von Frangepan, Graf von
Tersat (Vuk Krsto Frankopan, grof trsački), General-Oberst der kroatischen Grenzen.
God. 1809. u decembru pripalo je sve duž desne obale Save Caru Francuza Napoleonu,
i tako je Karlovačka i Banska granica preuzeta od francuske vladavine kao Ilirska
vojna provincija od 1. XII. 1809.


Francuski komandanti u Karlovcu bili su 1809—1813; Carra de St. Cyr, Graf.
General-Lieutenant; Baron Delzons, Divisions-General; Baron de Pourailly; Baron de
l´Empire de .leauin, Divisions-General. Dne 21. augusta 1813. bile su hrvatske granice,
po austrijskim trupama pod komandom Feldmaršallajtnanta pl. Radivojevića opet za


93