DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1936 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Član 7 nabraja pripadnike polj. komora. To su: >^l. Vlasnici polj. (šumskih) posjeda
(imanja), koji ga sami sa svojom porodicom iii u svojoj režiji ubradiiju a poljoprivreda
im je glavno zanimanje.,..«. , ^


^>2. Zakupac, napoličar i uživalac polj. posjeda ako im je poljoprmeaa) giavno
zanimanje^^. . . , - .. ~
>3- Poljoprivredni radnik pod uslovom da najmanje 3 godme zivi u jednoj opcini
i da mu glavni prihod čini zarada od rada u poljoprivredi i da ne potpada pod Zakon
0 osiguranju radnika^. , ,


Pripadnici komore imaju aktivno i pasivno izborno pravo za komorsko vjjece,
da se koriste svim komorskim ustanovama, da traže i primaju podatke potrebne njihovom
privrednom radu, da podnose predloge, da traže intei-venoiju radi zaštite privrede.
. ^ >, , .


Dužnosti pripadnika komore: da komon daju sva obavještenja i sve podatke koje
komora od njih traži za potrebe njezinog zakonskog ili statutarnog rada, da plaćaju
za komoru prirez itd.


Organi polj. komora jesu: vijeće´, izvršni odbor, nadzorni odbor, diis(^iplinski
odbor, stalni ili specijalni stručni odbori, predsjedništvo i komorski uredi.
Komorsko vijeće je vrhovni upravni organ komore. Sastoji iz biranih, delegiranih
i kooptiranih članova.


Svaki srez bira po jednog biranog vijećnika na 6 godina. Delegirane članove


određuju revizijski zadružni savezi i centrale polj. društava. Osim toga Udruženje jug.


agronoma, J u goslo vensko šumarsko udruiženje´ j Jug. veterinarsko


udruženje delegira u svaku banovinsku komoru po jednog Člana (t zamjenika) iz redova


članova svoje sekcije u dotičnoj banovini.


Komore treba da podmiruju svoje troškove iz vlastitih sredstava (vlastite ustanove,
komorske takse), ali mogu da razrezuju i prire z na zemljarinu svojih pripadnika.
Taj prirez će ubirati poreski uredi s ostalipi porezom. Prirez do 5% određuje
kom. vijeće, a preko 5% odobrava Ministar poljoprivrede.


Važno je naglasiti da će u svakom komorskom vijeću
biti uglavnom samo po jedan i to delegirani predstavnik
šumarstva. Birani članovi komore biće većinom predstavnici
poljoprivrede u užem smislu.


Nastaje pitanje, da li je teret, što će ga šumski posjedi snositi podavanjem
kom. prireza biti u skladu sa zastupanjem i zaštitom, koju će
šumskoj privredi pružati komore?


Da na to pitanje odgovorimo, treba da uočimo stanje šum. posjeda
u raznim krajevima države.


Gdje prevladava sitni šum. posjed (Slovenija), tam´O je šumoposjednik
ujedno i poljoprivrednik. Interesi šumoposjednika i poljoprivrednika usko
su vezani. U tim krajevima ima spomenuti sistem svoju opravdanost, jer
će se u komorskom vijeću nailaziti uz delegiranog šumarskog vijećnika
još i vijećnici, koji su šumoposjednici, pa će time šumska privreda biti
bolje zastupana, odnosno biće zastupana donekle u skladu s prirezom,
koji će da snosi.


Naprotiv u krajevima, gdje prevladava veći privatni šumski posjeći
biće pri^´atna šumska privreda razmjerno znatno opterećena spomenutim
prirezom, kako izgleda — više, nego li će biti zastupana


U krajevima, gdje prevladava državni i komunalni šumski posjed,
postoji opasnost, da će poljoprivrednici riješavati zajedničke pro´hleme u
interesu poljoprivrede, a nai štetu šume.


Poljoprivreda i šumarstvo dvije su privredne grane, koje u pojedinim
pitanjima dolaze ponekad i u neizbježiv sukob, prije svega tamo, gdje
nije još sta´bilizovano šumsko zemljište.


Pitanja šumske paše u vezi sa branjevinaima, steljarenja, krčenje
apsolutnih šumskih zemljišta i tomu slično na dnevnom \su redu.
U Njemačkoj je šumarstvo također kumulirano u poljoprivrednošumarskim
komorama. Kako je dolazilo u nekim komorama do živih