DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1936 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Slike 2, 3, 4 i 5 daju niulcrijii šuiiiarskf)^ Lista, razvi´slaiiu pn
sliiedećim grupama: 1. Llz^oj šuma-, 11. Obrana suma; HI. Uredi\´anje;
IV". Računanie vrijednosti; V. Iskoiisćavanje; VI. Dendrometrija; Vll. Šum.
politika; VIII. Geodezija; IX. Građevni predmeti; X. Općenito iz šumarstva;
XI. Lovstvo; Xlf. Povijest šumarstva i nastava.


Podaci su uzeti iz radnje F r a n j k o v i ć : »Šumarski List u svijetlu
statistike«, koja je nagrađena po našem Udruženju svetosavskom nagradom
predproSle godine.


Urednici Šumarskog Lista kroz tih 60 godina bili su:


Kereškeni-Vrbanić: 1876—1878;


Sandtner: 1878—1880;


Kesterčanek: 1881—1887;


Vrbanić: 1887—1892;


Rački : 1892—1894;


Dojković: 1894—1895;


Rački : 1895—1896;


Kozarac: 1896—1899;


Partaš : 1899—1905;


Kesterčanek: 1905—1908;


Kern : 1908—1912;


Kosović: 1912—1917;


Pet račić: 1917—1920;


. Petračić-Levaković: 1920—1922;


Marino vić: 1922—1925;


Ugrenović: 1925—1928;


Levaković: od 1928 dalje.


INTERNI RAD.


Glavni prhod Udruženja Čini kir i j a za društvenu zgradu, Zakupni
ugovor sa Ministarstvom prosvjete obnavlja se svake godine.


_. Ministarstvo financija je ove godine insistiralo na tome, da se zakup


nina snizi. Dokazali smo, da kiri ja nipošto nije visoka, već je prema mjes


nim prilikama upravo preniska. Pri tome smo istakli, da Udruženje vrši


funkciju tako reći besplatnog savjetodavnog organa po struci šumarstva


kao i propagandu šumarstva. Sve to u interesu općenitosti. Naglasili smo,


da bi takav rad trebalo što više pomagati od strane države a ne oduzi


mati i ispod realne vrijednosti smanjivati društvene prihode. Moramo na


glasiti da smo u svome izlaganju uspjeli tako, te je i za budžetsku godinu


1936/37 sačinjen najamni ugovor na bazi prošlogodišnje najamnine.


Ovom izvještaju prileži bilanca za godinu 1935 i predlog budžeta za


1937 godinu. Bilancu je ispitao Nadzorni odbor. Budžet je sastavljen na


bazi realnih primitaka i predvidivih izdataka.


Udruženje je imalo i u minuloj godini izvjesne nepredvidive izdatke,


koji su bili u interesu ciljeva Udruženja. Molimo Glavnu skupštinu, da te


izdatke izvoli odobriti. To su prvenstveno izdaci oko ekskurzije braće


Bugara u našu zemlju.


Sa zahvalnošću smo primili od Ministarstva šuma naknadnu pomoć


za izdatke oko bugarske ekskurzije u iznosu od 10,000.— dinara. Osim


toga smo primili od istog Ministarstva na ime pomoći svotu od 4.000.—


dinara. Gospodi nu> Ministru šuma izražavamo i ovim


p u t e m n a š u t o p 1 ti z a h V a 1 n 0 s t


29