DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1936 str. 18     <-- 18 -->        PDF

nas, prvenstveno na njegovo intenzivisanje, koji smo uvijek od nje očekivali.


PRAKSA ČINOVNIČKIH PRIPRAVNIKA.


Po tome pitanju podnesla je referat Beogradska podružnica. Glavna
uprava ga je u cijelosti usvojila i dostavila g. Ministru šuma zajedno sa
predstavkom, u kojoj se traži, da se praksi činovničkih pripravnika po^
sveti najveća pažnja. O pripravnicima treba voditi brigu tako, da steknu
svu potrebnu praksu. U Ministarstvu treba da se o toj praksi vodi zasebna
evidencija. Dobro je, da se osnuju i zasebne šumske uprave, gdje bi se
uglavnom radili svi poslovi šumarstva. Na te uprave bi se pripravnjci
upućivali, da steknu što svestraniju praksu.


PROPAGANDA ŠUMARSTVA.


Zaključili smo, da se štampaju propagandni plakati, koji bi se po.
dijelili prvenstveno školama;
Obratili smo se na sve banske uprave s molbom, da podupru našu
. akciju oko propagainde šumarstva.


Primorska banovina naručila je plakata za 4.000.— dinara. Savska


banovina je odgovorila, da će Udruženju dati pomoć kao i ranijih godina.


Ostale banovine su pozdravile našu akciju, ali javile, da, nažalost, nemaju


budžetsikih mogućnosti.


Udruženje je iz svojih sredstava, Iz budžetne stavke za propagandu,
votiralo 5.000.— dinara i izradilo plakate , zasada u nakladi samo od
nekoliko hiljada primjeraka (svaki plakat u 2.500 primjeraka, veličina
48/63 cm) za ukupnu svotu od 8.000.— dinara. Plakate donosimo i u slikama.


Zamislili smo, da se izradi serija dijapozitiva za predavanja o šumi i
šumarstvu u gradovima za škole. Ti dijapozitivi bili bi izrađeni u toliko
serijai, koliko ima banskih uprava tako, da svaka banovina dobije po
jednu seriju za propagandna predavanja na svome području,


ZamoliU smo direkcije šuma, Ministarstvo, banske uprave i podružnice
za instruktivne snimke iz šuma, sa Krša, o pošumljavanju, o bujicama,
poplavama itd., iz kojih bi se izabrane slike reproducirale u dijapozitive.
Nekoliko albuma fotografija smo već sakupili. Iz financijskih
razloga nije se zasada išlo dalje. Držimo, da zamisao treba što skorije
provesti do kraja u djelo.


Pozvali smo Podružnice da nam jave i ona lica na svojim teritorijama,
kojima bi trebalo dati pohvalnice (diplome) za rad oko uzornog
čuvanja, gajenja i podizanja šume. Bile bi to pohvalnice poput onih, koje
su na prošlogodišnjoj skupštini podijeljene društvu Marjan i društvu
Mosor u Splitu. Udruženje prikuplja podatke, pa se nada, da će doskora
i taj posao izvršiti. Štampah smo 100 komada pohvalnica. Na predlog
Kr. banske uprave Primorske banovine podijeljene su pohvalnice u augustu
ove godine zasada slijedećim hcima: P a n do l Juraj , opć, lugar
iz Brusja za podizanje školskog gaja u Brusju; J e r k o v i ć Jura j,
posjednik iz Selaca za čuvanje i racionalno iskorišćivanje svojih šuma;
G 1 i b o t a Josip , posjednik iz Slivna za pošumljivanje^ krša; ^K o \ u n~
d ž i ć Jure, posjednik iz Poljica, za pošumljivanje; B 1 a ž e v i ć J o z o,


18