DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1936 str. 13     <-- 13 -->        PDF

stupak mora uroditi nt-gativnim rc^ziiltatima. Nije ćticlo, da su iz takovih, do tada
ispravnih državnih šuinarskih služhe´nika, izvjesni broj njih postali i desperateri.
Nije čudo, da su oni tražili zaštite na sve moguće strane, zaobilazeći svoje direktne I
indirektne´ starešine, jer narod kaže: Glad očiju nerna!


Osim toga uz svu i^voju najbolju volju i najjači svoj samoprijegor, čuvari šuma
osjetili su i te kako poratne rezultate učestalih amnestija šumskih krivica. Seljak je time^
seba otvorio novu profesiju, — ilegalnu profesiju trgovca drvetom i to naravski siste-niatskom
krađom iz državnih šuma. Seljak se uvijek nada i on čvrsto znade, da će opet
amnestija doći, pa zato i ruši šumu. čuvar f^uma je postao tu nemoćan. Pa ne samo
čuvar šuma i lugar, ve´ć i sam šef šumske uprave, pa s njima i mnogi drugi, koji su i
na višim pioložajima. Demagogija je duboke brazde udarila ta moral našeg inače do sada
poštenog i čestitog naroda, što treba svakako čim prije dobrom i energičnom upravom
suzbiti. Šumarska nauka znade za preborne sječe, a današnjica je registrovala nažalost
i >^i2borne sječe«.


Naravska je pojava, da u svakom žitu ima kukolja. Kukolj će međutim selekcijom
morati da se potpuno eliminiše. Ali mi, šumari, koji smo u uskom kontaktu sa našim
čuvarima šuma, moramo po svojoj savjesti kao i koristi očuvanja državne šumske miovine,
da mogućnost naj minimalni je egzistencije tih naših najnižih upravnih jedinica
uzmemo u zaštitu i da im, ne samo omogućimo goli život, već da im damo moralnog
podstreka, da ostanu na bedemu očuvanja našeg najvećeg blaga, naših šuma, čvrsti
i jaki, ti paoci našeg.velikog administrativnog i privrednog točka šumarske ekonomije
i šumarske politike. Zgrada se mora graditi sa temelja, a ne sa krova. Ovdje se mora
napomenuti još jedan veoma važan momenat: u organizaciji naše šumarske službe u
Kraljevini Jugoslaviji nema tako zvani njemački nadšumarski sistem. Kod nas je sistem
šumskih uprava. Prema tome je´ u glavnom kontakt šume sa šefom šumske uprave
skoncetrisan na lugaru ili na čuvaru šuma. Lugar je ono lice, koje kod nas vrši doznaku
stabala za sječu, tu najglavniju stručnu dužnost očuvanja i regeneracije šuma, lugar je
ono povjerljivo lice, koje vrši premjeru i pirimopredaju drveta trgovcu i industrijalcu
u ime države, lugar je ono lice, koje vrši pošumljenje, kako redovnih sječina, tako jgoleti ili krša. Nadalje lugar ima da vrši nadzor iskorištenja lova i ribolova. Zatim kod
teritorijalno najvećih direkcija šuma (Sarajevo i Banjaluka) lugar Ivrši -i sve tehničke


radove servitutnih odnosa u svim nedržavnim šumama. To znači da on mora uz sve svoje
ostale prekomjerne dužnosti da svake godiine ustanovi i popiše potrebu servltutnog
materijala, ^da ta stabla doznači u šumi pa zatim da ih premjeri i preda servitutnim
ovlaštenicima, što svakako nije mala dužnost, kada se zna da servitutni ovlaštenici
u Bosni i Hercegovini primaju godišnje preko 2,000.000 m^ drveta.


Iz svih tih razloga potrebno je čim prije stvoriti kadar čvrstog karaktera državnih
šumarskih službenika, koji danas, i ako su kvantitativno na nekom broju, lutaju tražeći
zaštitu svojih najminimalnijih i najvitalnijih potreba. Na ove momente upućuju nas
sve pojave današnjice. Lugar i Čuvar šuma obraća se svuda — uglednijim seoskim
gazdama, koji su u vezama sa političkim ljudima, utiče se on nadalje banskim vijećnicima,
narodnim pioslanicima, senatorima itd. Ne obraća se svome direktnom starješini, nadležnom
šefu šumske uprave, jet je svijestan, da mu on ne može bas ništa pomoći.


Ovdje je čvor koji se treba i mora presjeci. A da se to uspješno mogne presjeci,
potrebno je, da se stvore sve predispozicije za to. Potrebno je da čuvar šuma osjeti
i da znade da je on državni službenik sa dužnostima i pravima i da će za svoj pravilan
i ispravan rad vazda naći zaštitu u osobi nadležnog šefa uprave, -jsto tako kao
što će vazda morati da osjeti svu strogost zakona za svoje prestupe.


Sa gornjim obrazloženjem Udruženje je uputilo Ministarstvu šuma
predstavku, u kojoj je tražilo:


1) Prije svega treba izvršiti čim prije smotru cjelokupnog drž. šumsko
čuvarskog personala i izvršiti selekciju po stručnim i moralnim kvalifikacijama.
Sve što ne odgovara gornjim uslovima beskompromisno eliminisati.


2) Povratiti službenicima sa najmanje deset godina šumarske službe
njihova do 31 marta 1927 god. stečena zakonska prava, nakon pregleda
i izvršene smotre njihovih kvalifikacija pod 1),


3) Obligatorno uniformisati cjelokupno šumsko osoblje inkluzivno
hve šumarske državne službenike na terenu, a za to im dati mogućnost


13