DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1936 str. 12     <-- 12 -->        PDF

PITANJE ČUVARA DRŽAVNIH ŠUMA.


Da se očuvaju šume, koje su upravo kod nas jedan od najvažnijih
izvora narodnoga blagostanja, potreban je dobar kadar lugar?:kog osoblja.
Po tome pitanju uputili smo Ministarstvu šuma predstavku, Uju je
sastavio član Glavne uprave g. Ing. B. Babić , v. d. direktora sur-ia u
Sarajevu.


Prema organizaciji šumarske službe u Kraljevini Jugoslaviji čuvar suma je u
stvari najniža upravna jedinica u administrativnom i privrednom točku šumarstva i
šumske privrede. Ako izdaju paoci toga točka, sleduje neminovno pomjeranje ravnomjerne
kretnje, što opet reperkutorno djeluje na cjelokupan aparat u pravcu na niže.


Da bi se točak normalno kretao, mora biti svaki paoc na svome mjestu ispravan,
pregledan i cijenjen na svoju sposobnost, a ušarafljen dobrim materijalom, te dobro
konzervisan na svome mjestu kamo spada.


Naše šume, taj izvor našeg najvećeg narodnog bogatstva, čuvaju lugari. Njima
su povjerene multlmilijonske vrijednosti a skoro redovito bez ikakvog inventara i reversa.
Da bi se uopće omogućilo intenzivno i celishodno čuvanje i očuvanje naših šuma
potrebna su u glavnom dva faktora i to: spiosoban, ispravan materijal i Idolično uzdržavanje
toga materijala.


Niko od stručnjaka neće osporavati, da je lugarska služba teška i da obiluje nesravnjivim
poteškoćama i naporima kao i odgovornosti moralnoj i materijalnoj u odnosu
prema svim drugim granama državne eksekutivne službe. Dok slični državni službenici,
kao organi javne bezbjednosti, na pr. žandarmi, finansi itd., imaju pored manje naporne´
terenske službe da snose odgovornost samo za izvršenje striktno im datih konkretnih
naređenja, dotle je državnim šumarskim organima domena državna šuma, dakle
čuvanje šume i davanje računa o povjerenim im šumama, pri čemu su, ne samo izloženi
bijesu svih elemenata prirode, već snose i veliku moralnu i materijalnu odgovornost
za očuvanje povjerenog im državnog dobra. Stoga su lugari i čuvari šuma i
omraženi u narodu, jer moraju od bijesa narodne sjekire da čuvaju i brane državnu


imovinu.


Da bi mogli izvršavati te svoje teške dužnosti, treba poslodavac, u konkretnom
slučaju država, da im za to dade punu mogućnost i materijalnu i moralnu. Međutim
šta smo vidjeli do sada?


Godine 1927 koja je godina bila fatalna za očuvanje državne´ šumske imovine,
izbacilo se je iz toga državnog šumarskog administrativnog točka oko 700 službenika.
Nadalje, dok se ostalim sličnim državnim službenicima, kao na pr. žandarmima, finansima
pa i poreznim eksekutorima daje na teret državne kase uniforma i državno oružje
za celishodno vršenje službe, dotle naš lugar i čuvar državnih šuma, ako hoće da nosi
uniformu, mora da je kupi po svoje rođene skupe pare a oružje mu je ispod svake
kritike, jer mu država ne samo ni to nije davala, ve´ć mu je moderno oružje i oduzimala
i plijenila samo ako se zvalo »Karabin« pa makar da ga je čuvar šuma pošteno
za svoj novac kupio i platio.


Dok žandarm u vršenju svoje dužnosti ima pravo, pa u izvjesnim sluča,jeViima
i dužnost, da prebaci pušku »na gotovs«, pa čak i upotrebom vatrenog oružja da pribavi
rešpekt postojećim pozitivnim državnim zakonima, dok finans ima pravo, pa i
dužnost, da puca na švercere duhansko-monopolskih proizvoda, dotle lugar, čuvar
državnih šuma, čak i u onom slučaju, kada upotrebi oružje u skrajnjem momentu
obrane golog života, čuvajući i braneći državnu imovinu, ide u — haps. Dokazivati
na sudu nužnost obrane golog života, ,veoma je teška stvar! Zato imamo nažalost,
mnogo primjera. Dok jadnik dokaže, da je faktički pred zakonom prav i nevin, dotle
on mjesecima čami i vene u hapsu, žena i djeca mu pate mučenički život pa ima —
nažalost — primjera, da su ekzistencije ovako nevinih ljudi i njihov;h familija dolazile
u pitanje biti ili ne biti.


Na riješavanju ovoga pitanja, mnogo se je do sada griješilo. Razni eVsperimenti
donosili su skoro sistematski porazne rezultate. Na čuvare drž. šuma i lugare stavljene
su i stavljaju se još i danas neostvarive dužnosti. Staviti jednom čuvaru šuma u dužnost,
da odgovara moralno i materijalno za čuvanje šumsi<:e površine od 5, (10, 20 pa
i više´ hiljada hektara, mora svaki stručnjak unaprijed znati, da je takova služba samo
formalna, šahlonska a u apsolutnom smislu neostvariva i neizvršiva.


Nadalje, oduzimati jednom državnom službeniku njegova zakonom stečena prava


i prebacivati ga zbog relativno vrio male budžetske uštede na niže, kao što se je to


.jjesilo 1927 godine 31 marta, svaki je stručnjak unaprijed morao znati, da takav po


li:^