DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 99/1936 str. 11     <-- 11 -->        PDF

moćna za^ preduzimanje kakvih efikasnijih mjera i nastoje sami zaustaviti
tok dnevnih dog"a(iaja kako najbolje mogu i znaju. Naravno da ovakva
akcija seljaka izaziva otpor od strane protivnika, koji obično završava
krvavim obračunavanjem.


Samozvani pokret seljaka u tom pravcu nastupa izgleda zbog toga,
što vlast prema postojećim zakonima suviše sporo i p r e b 1 ai g o
kažnjava krivce.


Kakva kazna čeka onoga, koji je bespravno posjekao i iskrčio drž.
šumu i time nanio državi ogromnu štetu? Maksimalna kazna za njegovu
krivicu iznosi kOOO.— dinara globe, koja se obično pretvara u zatvor
(20 dana), taiksa za presudu i nekoliko hiljada dinara obračunate šumske
štete. Kako se amnestijama globa i taksa za presudu obično anuliraju,
a presuđeni izno´S za štetu ostaje na papiru, jer istu niko i ne pokušava
naplatiti — ne osjeća se intervencija vlasti da se zlo, koje uništava šumu,
spriječi i — sve ide po starom.


Sva se kazna svodi na par dana zatvora — ako i do toga uopće dođe.
Uzimajući u obzir mentalitet našega seljaka u izvjesnim krajevima, koji
zatvor ne smatra za kaznu već za prisilan odmor, može se mirne duše
kazati da se satiranje, haračenje šuma vrši bez ikakove kazne, nekaž njivo.


Ako se još tome dodaju nezdrave političke prilike, demagogije
raznih korteša, bezbroj riješenja i naređenja, po kojima se šumske štete
i uzurpacije drž. šuma prećutno toleriraju, nastup kazne odnosno rušenje
ograda na uzurpacijama pod raznim obrazloženjima odlaže (dok se ljetina
ne skine i sL), pa se tek može dobiti jasna shka, kakva pometnja je nastala
u pojmovima devastacije šuma.


Na osnovu svega toga u narodu se stvorilo uvjerenje
da za šumske štete i samovlas.no prisvajanje državne
imovine nema odgovornosti i da vlasti uopće
ne kažnjavaiju krivice za štete u šumama.


Treba znati da u većini slučajeva broj Šumokvaraca i uzurpanata
pretstavlja manji dio seoskog stanovništva, često nekolicinu
nabusitijih ljudi, koji od toga posla sebi prave zanimanje i laku
zaradu i koji se udruženi mogu oprijeti svakom lugaru. Prema tome
svaka, pa i najstroža mjera protiv takovih lica bila bi socijalno opravdana,
jer bi to značilo zaštititi većinu mirnog seoskog stanovništva protiv
teroru nekolicine.


Imajući sve to u vidu, a znajući da se šumske štete počinjaju iz potrebe
i iz k o r i s t o 1 j u b 1 j a i iz neznanja i da je šumai otvoreno dobro,
koje se teško da čuvati, Glavna je uprava spremila zasebnu brošuru o
tome pitanju, da njome upozori sve mjerodavne činioce u ovoj zemlji,
kako bi se to veliko zlo ako ne odmah sasvim otklonilo, a ono barem,
prema danim mogućnostima svelo na najmanju mjeru.


Glavna je uprava stala na gledište, da šumarsko činovništvo sa svojim
organima može samo onda dati povoljne rezultate u šumskom gospodarstvu,
ako zaista naiđe na razumijevanje i potporu svih,
koji, bilo u kojem pravcu, imaju utjecaja na odvijanje
našega javnoga života. U protivnom slučaju šumarsko
osoblje, nailazeći samo na smetnje u svome radu, ne može da- da ni najmajnje
dijelove onoga, što bi moglo dati svojoj zemiji i svome narodu.


II