DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Gustoća pošumljavanja (obrast) iznosi u početku 160—300 stabala po jednom
hektaru; to zavisi od mesta i sopstvenosti, jer šuma Landa nije samo u državnim
rukama, već i u privatnim.


Uređenje u državnim šumama sprovodi se na bazi postupičnosti. Uopšte ophodnja
je 72 godine, izuzev u serijama, koje su u blizini mora, gde je ona smanjena na
56—64 godine; šuma je podeljena na 72/4=18, 64/4=16 ili 56/4=14 velikih parcela
koje1 se zovu odeljenja (divisions). Vrši se postupična seča. Za vreme prve periode od
četiri godine, u prvom odeljku se smolari, »na mrtvo«; seča na »blanc étoc« sprovodi
se na kraju četvrte godine i neposredno se pojavljuje prirodni podmladak. Odelenja
2, 3, 4 podvrgnuta su smolarenju na način »crpljenje« i to progresivno t. j . intenzivnije
se smolari u drugom odeljku nego u trećem; dalje u odeljku trećem intenzivnije nego
u četvrtom. U drugim, u ostalim odeljenjima vrši se smolarenje »na živo« i to bilo
na pričuvcima bilo na stablima, koja su ostavljena posle proreda (»pins de place«) ;
smolarenje »na mrtvo« vrši se na borovima, koji su podignuti amelioracionom sečom.
Najmlađa odeljenja su podvrgnuta amelioracionoj seči i u njima se ne smolari. Prvi
radovi počinju u principu već u četvrtoj godini starosti. Tada se provode seče, održavaju
sastojine, otstranjuje se korov, iznose se mrtva stabla i dr.


Kada borovi dostignu nekoliko metara u visinu, vrši se prosvetljavanje t. j . pušta
se više svetlosti u sastojinu, jer je primorski bor tipični pretstavnik vrste svetlosti:
potkresuju se niske grane, a po potrebi sastojina se i progaljuje. Ovo se radi zimi.
Na ovim borovima, koji su podignuti ovim načinom t. j . prosvetljavanjem, vrši se smolarenje
»na mrtvo«, čim borovi dobiju dovoljnu deblj:nu, da bi mogli da prime ranu
(care), iz koje bi izlazila smola; ta debljina treba da bude otprilike 0,50 m u obimu
u čovečjoj visini.


Nismo mogli da dobijemo precizan i odlučan odgovor na pitanje, da li biva šuma
na Landu napadana od neke bolesti. U mesto direktnog odgovora, rečeno nam je, da
šuma katastrofalno od požara strada i konzervator šume, veoma obazriv čovek, pokaza
nam prstom na jedno ulegnuće od 2—3 ha, pored kojeg smo »tramvajem« prolazili
u tom momentu. Tu je izvesnog vremena izbio požar i sam se, srećom, lokalizovao,
jer je konfiguracija i položaj zemljišta bio takav da nije mogao da zahvati i
okolna stabla, koja nisu bila u kontinuelnoj vezi; pored toga vreme je bilo mirno, vetar
nije duvaošto je vrlo važno. A pire 4—5 dana, priča konzervator, bio je požar na
jednom kraju Landa, koji je uništio stotine hektara šume. Obično uzrok požaru je
čovek. Zato kad se prolazi kroz šumu, zabranjeno je i pušiti. Požar se veoma lako
širi, jer su stabla puna smole, sunčana žega jaka, vetar često neprekidno duva, apsolutna
je nestašica vode. Jedina borba protiv požara je lokalizovanje požara. Gašenje
zatrpavanjem zemlje teško je moguće, jer za to pesak nije pogodan.


Od insekata i biljnih bolesti šuma ne strada. Mi nismo mogli da vidimo ni
jednog insekta, niti neki trag od napada biljnih bolesti, izuzev na močvarnom regionu.
Moguće je da se nađe neki insekt, koji živi na četinama, na lišajevima, makijama ili
šiblju, ali to nije od praktične važnosti. Verujemo da Land, s obzirom na njegove
specifične klimatske i edafske prilike, nije pogodna sredina za život šumskih štetočina.


Na kraju da rezimiramo: Land se deli na tri dela: dune, močvare i pustare. Najveću
površinu zauzimaju dune´, i zato kad se spomene Land, misli se na apsolutno
peskovit teren. Glavna vrsta koja uspeva je bor (Pinus pinaster), uspeva i šiblje i
makija, na močvarnom i stepskom terenu. Šuma na Landu se tretira kao regularna
šuma i deli se na državnu, na većem prostoru, i na privatnu, manji prostor. Glavna
je korist: drvo za gorivo i smola.Podmlađivanje se vrši prirodnim putem, koje se forsira
proredama. Seča je postupična, na malim površinama, i to na onim koje su semenom
već dovoljno naplođene i gde se podmlađivanje već pojavilo. Na Landu, iako je


674