DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Crataegus monogina, Cistus Salviaefolius i često Arbutus unedo. Pokrivač od trave je
karakterisan vrstama: Arrterenatherum Thorei, Rubia peregrina, Arenaria montana, Suzula
Foresteri, Hedera Helix, Tencrium scorodonia.


Ovoliko u opštim potezima samo o dunama i o vrstama kojima su pokrivene.
Kao što se vidi, a to će se i daljnjim razlaganjima potvrditi, Land nije prosta i jednostavna
gomila peska ogromnih dimenzija stvorena nanosima vetra sa mora, već je to
zaista peščani teren, ali ipak teren, na kojem razlikujemo nekoliko regiona, bilo po vremenu
kada je koji stvoren i kakvog je karaktera (pokretne ili bele dune, umirene ili
sive dune, pošumljene skoro ili odavno pošumljene dune) bilo po vrstama koje ulaze u
vegetaciju, kojom je pokriven dotični teren.


Sada pak, takodje u kratkim linijama prelazimo na drugi tip vegetacionog pejsaža
koji susrećemo od mora ka unutrašnjosti Landa. To su:


SI. 2. Land: Pruga kroz šumu (Foto: M. Popović)


2. Bare i močvare. Bare i močvare formiraju jednu neprekidnu liniju iza duna,
kada posmatramo sa obale mora. Obale bara (koje nisu duboke) i močvara daju jednu
specijalnu vegetaciju, gc´e drvenasto bilje igra značajnu ulogu. Mesavine Myrica Galle-a
su naročito značajne; tu se susreću podjednako Salix atrocinerea i mestimično Alnus
glutinosa i Betula pubescens, dalje vrste koje zahtevaju vlagu. Razume se, ove su vrste
podredjene i ne zauzmaju veliku površinu, jer i same bare i močvare nisu prostrane.
Na ćelom Landu dominira Pinus Pinaster.
3. Pustare i stepe. Ovo je treći tip i on je pokriven jednom gustom formacijom
šiblja čiji su bitni elementi Erica, Calluna i Ulex praćeni vrstama Pteris Aquilina, Mollinia
caerulea i nekoliko karakterističnim vrstama, ali u manjoj meri, Phalangium, Arenaria
montana itd. Mestimično ima pojedinačnih variacija, koje dolaze od razlike u
vlažnosti i pogodnosti tla. Na vlažnim stepama nalazimo kao glavne karakteristike:
Erica Scoparia, E. tetralix, Ulex nanas, Molinia coerulea, dok na suvim stepama: E.
cinerea, calluna vulgaris, Ulex europaeus, Arrtenatherum thorei. U senci primorskih
borova zasađenih na stepi, relativno razviće vrsta se modifikuje i šumski sastav trpi
669 6