DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 76     <-- 76 -->        PDF

SAOPĆENJA


KANALI NA SLAP I KINETE


Na plavinama uobičajeno je da se1 izrađuju kmete iz kamena. Kako ove kinete
izgledaju, svakom je bujičaru poznato. U opisivanje njihovo nećemo se ovde upuštati.


U. Francuskoj, na mesto kineta, a u istom cilju, upotrebljavaju se kanali na slap
(canaux d´écoulement a murs de chute) sa radijima za klizanje, brzotocima u donjem
delu. Kako ovaj sistem, po našem skromnom mišljenju, ima svojih dobrih strana, pa
čak i prednost nad kinetama u tehničkom i ekonomskom smislu, to nam je želja da ga
opišemo.
Bujični tok na plavini izdeli se na više poteza prema srednjem padu korita. U
odnosnim potezima, nä jednakom odstojanju za svak potez ponaosob, podižu se pragovi
istog tipa.


........ ... .


Pragovi se postavljaju tako da osnova jednoga leži na istoj visini kao kruna prvog
praga nizvodno (od ovoga se može odstupiti prema lokalnm prilikama). Ispred praga
me´će se potslap dva metra dužine i za osiguranje ovoga postavljaju se zubi. Gornja,
vidna površina potslapa i krune zuba nisu u istoj ravni; krune zuba su uzdignute tako
da poslap predstavlja sud, u kome se voda zadržava; obrazuje se izvestan sloj vode,
vodeni jastučić (coussinet d´eau). Ovaj vodeni jastučić primajući vodu sa praga
ubije joj svaku brzinu, tako da od njega voda polazi na niže bez ikakve brzine. Pri
prenosu materijala čvrste mase napune ovaj sud, pokriju potslap i tako ga čuvaju
od prevelikog trošenja usled pada kamenja sa krune praga.


Između pragova, odnosno zuba jednog i krune drugog praga ne vrši se popločavanje.
Obale se osiguravaju zidom isto kao kod kineta, s tom razlikom što se
temelji postranih zidova spuštaju dovoljno ispod ravni korita, da ne bi bilo podrivanja
obala.


Početni se deo kanala uređuje prema mesnim prilikama i to tako da sva bujičina
voda uđe u kanal. Ušće kanala uređuje se tako da nipošto ne dođe do zaustavljanja odnosno
taloženja materijala.


662
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Predostrožnosti radi kao i radi veće stabilnosti praga potrebno je, pošto na nanosima
voda ponire, zemljište nabiti pre nego što se temelj postavi, a u ovaj staviti
jedan sloj betona. Zemljište se na taj način osigura protiv štetnog dejstva vode ponornice,
a beton, prenoseći jednaćitije pritisak, pojačava kompresivnu moć temelja.


Što se tiče visine pragova, ona varira između 0,50—1,20 m. Ostali detalji vide
se iz priložene slike.


Pre nego što pređemo na obrazloženje prednosti kanala na slap, biće potrebno
radi boljeg razumevanja da kažemo prethodno nekoliko reci o Bazenovoj formuli za


A ., rvwi 81OEL


brzinu vode o= C \ Kl =
1 + -Y=


\!R
Kao što se to vidi iz formule, tri su faktora od kojih zavisi brzina vode: R, l i y


Računskim premerima ispitaćemo rastenje i opadanje brzine pri promenama veličine
pojedinih faktora pod pretpostavkom da se druga dva faktora ne menjaju.
Odmah iz prvog pogleda bačenog na formulu vidi se da brzina raste, ako faktor
/ (pad) raste.


I. Varijacija brzine1, kada se / menja.
87 .—
a) v = .+.7 5 1/0,02 = 32 X 0,1414 = 4,.52m/s
87
b) v = Y+vm .0^3 = 32 X 0,1732 = 5,54m/s


a) b)
y = 1,75 Y = 1,75
R = 1,00 .?= 1,00
1 = 2% 1 = 3% povećano za 50%


Kada se pad povećao za 50%, brzina se povećala za 22,5%.


II. Varijacija
brzine, kada se R (radijus) menja.
a)
b)


Y = 1,75 y = 1J5
R = 0,60 R = 0,90
1=2% 1 = 2%


R povećano za 50#


a) v = p^ fR ]// = — _ |/0,60 X 0,1414 = 2,92 m/s
1 + 7/= 1T + ´


]/ R yo,60


87 __


b) v = —— 1/0,90 X 0,1414 = 4,i2 »/


]/0,90


U ovom slučaju imamo povećanje brzine za 41,1%.


III.
Varijacija brzine, kada se Y tnenja.
87
a) v °´1414 = 8,4t m/s


= .+..
x


87


b) V = X °´t4U = 728 m/s


1 + 0,69´


663
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 78     <-- 78 -->        PDF

a) b)


Y = 0,46 y = 0,69 Y povećano za 50^
R = 1,00 R = 1,00
/ = 2% 1=2%


Smanjenje brzine bilo bi za 13,4%.


Iz prednjih primera vidimo, da brzina vode kao funkcija triju promenljivih raste
ili opada, kada rastu ili opadaju R i / (radijus i pad), dok naprotiv raste kada Y opada
i obrnuto, opada kada Y raste. Isto tako iz prednjih primera vidimo da su varijacije
brzine najosetnije od promené R. Obično se u bujičarstvu vel.ka pažnja poklanja padu,
a manja ili skoro nikakva radijusu okvašenog profila, što je velika greška. R se´ pojavljuje
dvaput u formuli za brzinu i stoga je od tolikog uticaja. Na veličinu rad´jusa
treba naročitu pažnju obraćati baš kod kanala i klneta.


Ovom prilikom moramo skrenuti pažnju na t. zv. koeficijent bujičavosti (coefficient
de torrentialité). Poznato je da se brzina vode umanjuje, ako joj dodajemo raznu
materije. Da bi voda mogla nositi dodate materije, mora od svoje energije utrošiti
izveSan deo za taj rad prenošenja. Trošenjem energije voda gubi od svoje brzine, koja
se smanjuje. Bujice nose, pre nego što se urede, veće ili manje količine trošine (detritičnog
materijala) i od tog odnosa zavisi t. zv. »b u j i č a v o s t«. Za onu bujicu,
koja nosi mnogo rastvorene zemlje i trošine raznih stena, kazaćemo da je bujičavija
od druge, koja nosi manje sličnih materija. To stanje bujice izražava se naročit´m
koeficijentom K. Stoga Bazenova formula za brzinu vode jedne bujxe pre njenog uređenja
glasi: r — KC\/RI; A je manje od jedinice. Obično se uzima 0,5 < K < 1,0.


Posle Izvršenog pošumljavanja u basenu i na padinama bujice, kao i pod dejstvom
građevinskih objekata izvedenih u gornjem i srednjem delu korita, bujica ne pronosi
vodu tako zasićenu raznim materijalom kao ranije, pa to ima za posledicu da raniji
pad izjednačenja u koritu na plavini bude smanjen. Usled toga i u koliko bujica više
teži postići ravnotežno stanje, nastaje produbljivanje korita i ovo postaje novi majdan
za izdavanje nanosnog materijala. Da bi se ovo produbljivanje otklonilo, potrebno je
prema promenjenom režimu bujice korito na plavini, a i samu plavinu osiguravati od
razornih pcsledica. To nas primorava da svoje radove prote´gnemo i na donji deo
bujičnog toka, na plavinu.


Kod nas je udomaćen način toga osiguranja pomoću kineta sa kaskadama, dok je
u Francuskoj u upotrebi sistem kanala na slap. Reklo bi se da između kmeta sa kaskadama
i kanala na slap nema razl ke, jer obadva sistema kaskadama idu na smanjivanje
pada; ali razlika postoji. Razlika je ogromna baš u mogućnosti kanala na slap
da sam i tako reći automatski i elastično ide za postizavanjem i jednog i drugog
pada i pada izjednačenja i pada ravnotežja; dok prvi unapred, prema većoj ili manjoj
inženioznosti projektanta, utvrđuje jedan pad nepromenljiv za svo veme trajanja podignutog
objekta. Svima je poznato, kako je praktično teško odrediti padove izjednačenja
i ravnotežja za jednu bujicu. Pa i kada bi to bilo moguće, mi dolazimo u jedan
nezgodan položaj pri davanju pada kineti sa popločanim dnom. 1er ako odredimo kineti
p!ad i utvrdimo ga kao pad izjednačenja (pente de compensation), rizikujemo da našu
kaldrmu (pločnik) u kineti docnije izložimo ogromnom cepanju i trošenju, na čakodnošenju od strane vode, kada ova postane´ čista i sa povećanom brzinom, t. j . u
momentu postignutog pošumljavanja i osetnog efekta podignutih objekata. Brzina vode
opterećene materijalom manja je od brzine čiste vode (v = K C V RI z a mutnu vodu,


= C y Riza čistu vodu). A pročišćavanje vode neminovno nastupa, bilo ako imamo


pregrade u srednjem i gornjem delu toka, bilo da smo vezali teren u čelenci i na padi


nama bujice. Odredimo li pak pad kineti za stanje ravnotežja (piente d´équilibre) bujice,


izlažemo se opasnosti da nam njeno korito bude često zatrpavano do vremena po


664
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 79     <-- 79 -->        PDF

stignuća ravnotežnog stanja. Primetili smo da se ovo često puta događa i razlog je
većinom u tome, što je kineti dat premalen pad. A kako ve´Ć rekosmo, pad je kod
kineta stalan. U ostalom bilo bi neprovodivo, da pad u kineti menjamo tokom vremena
za trajanja jednog pločnika. Kod sistema kanala na slap ova nezgoda ne postoji. U
vremenu podizanja pragova u kanalu uzima se uvek pad izjednačenja prema stanju
bujice, a pad se ravnotežja sam prirodno uspostavlja između dva uzastopna praga
tokom vremena. U slučaju ogromnih razlika između jednog i drugog pada nema velike
smetnje niti ma kakvih poremećaja u izvedenim objektima postaviti koji sekundarni
prag, što je neprovedivo kod kineta.


Ako sa usvojenim profilom povećavamo visinu vode u kineti i povećavamo radijus/?,
koji je važan faktor u formuli za brzinu vode r=C VRI, što se skoro uvek čini
kod kineta da bi se što manje zauzelo okolnog, većinom skupocenog zemljišta, onda se
obrazuju, naročito kod maksimalnih voda, debeli slojevi vode, koji pri brzini većoj od
3 met. u sekundi deru na dnu pločnik sa kamenjem i šljunkom, koga bujica nosi.
Pločnik se brzo kvari, a naročito su velike mestinvčne oštete usled nejednakosti čvrstoće
kamenja. Stoga se kod kineta mora velika opreznost obratiti, da se tokom vremena
oštećeni pločnik blagovremeno popravlja. Naročito su katastrofalne posledice
neodržavanja pločnika, jer i najmanji otvor na pločniku kod vel.ke vode daće joj maha
da digne ceo pločnik i time nanese ogromnu štetu kineti, ne govoreći o posledicama,
koje bi moglo izazvati zapušavanje kinete. Samim profilom uvećana brzina povećava
se još vrlo mnogo popločavanjem dna korita. Najopasniji faktor kod regulacije vodotoka,
a sa kojim se bujičari bore, jeste prevelika brzina vode. Ona se pored smanjenja
radijusa smanjuje još, ako se smanji pad /.


Ali u formuli za brzinu vode vrlo je važan elemenat ., koeficijent trenja. Pri svima


87


ostalim istim´ okolnostima smanjuje se C = u koliko je Y veće, pa se sa ovim


faktorom i brzina umanjuje. Postavljanjem pločnika u koritu trenje se smanjuje, a
brzina se uvećava. Dakle, potpuno se parališe, ako trenje smanjimo popločavanjem
dna korita. To se najbolje vidi iz ovog primera, gde je Y za ozidanu kinetu 0,46, a za
kanal sa ozidanim obalama bez popločanog dna 0,85. U jednom vodotoku imamo
brzinu od 8 met. u sekundi. Da bismo je umanjili, moramo namesto postojećeg pada
od 3% uzeti pad od 2%, u kom slučaju dobijamo brzinu od 6,6 met. u sekundi za
kanal bez popločanog dna. Ako popločamo dno, dobićemo ipak brzinu od 8,0 met.
u sekundi pri padu od 2%. Smanjenjem snaga od 3% na 2% nismo ništa dobili na
umanjenju brzine, kada smo uveli popločano dno.


Moramo napomenuti još da kod plavina sa nagibom većim od 7% sistem kineta
nije primenjiv, ako nećemo da stvaramo ogromne izdatke za njihovu gradnju.


Dakle, sa tehničkog gledišta poređena ova dva sistema (sistem kineta sa kaskadama
i sistem kanala na slap) vidimo da ovaj poslednji, po svojoj elastičnosti i ako
hoćete po svojoj prirodnosti, mnogo nadmašuje sistem kineta, a da je mnogo sigurniji
za zaštitu okoline.


Ako ova dva sistema uporedimo sa novčanog gledišta, videćemo da je sistem
kanala i jevtiniji. Pad izjednačenja za prirodno korito sa rapavom površinom mnogo
je veći — koeficijent trenja veći, pa ćemo sa padom koji ćemo dati uzdužnom profilu
uređenog kanala, moći ići približno ranijem padu, pragove moći postavljati na
većem odstojanju nego što bismo postavljali kaskade za kinetu. Kod kineta, čiji je
pad uvek manji, prvo s obzirom na manji koeficijent trenja i drugo, što se uzima
srednji pad između pada izjednačenja i pada ravnotežja, moramo povećati broj kaskada,
da bismo išli što bliže liniji terena. Povećani broj kaskada stoji isto toliko


665
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 80     <-- 80 -->        PDF

koliko i broj potrebnih pragova sa mnogo većim dimenzijama za uređenje kanala.
Prema tome1 imamo uštedu za skoro celokupnu cenu pločnika, po odbitku troškova ea
potslap i zub.


Troškovi su održavanja kod kanala na slap mnogo neznatniji od onih kojima
podleže kineta i to u znatno velikoj meri. Pretpostavimo da su troškovi popravki
odgovarajućih delova isti (troškovi popravki pragova i postranih zidova kod jednog,
odnosno kaskada i postranih zidova kod drugog), pojavljuje se razlika u troškovima
za održavanje i popravku pločnika, koji nisu mali, kada se uzme da za 20—30 god.
imamo nekoliko mestimičnih plopravki i jednu potpunu izmenu. Troškovi izgradnje
pločnika prema ukupnim građevinskim troškovima kinete iznose oko 20%.


Sa estetskog gledišta sistem kineta nije ništa nadmoćniji od sistema kanala.
Vidni delovi, postrani zidovi i kaskade odnosno pragovi slični su kod oba sistema.


Kao što se vidi, popločavanje dna korita kod kineta sa kaskadama nije opravdano
iz tehničkih razloga. Pločnik uvećava brzinu, što je u suprotnosti sa smanjivanjem
pada putem kaskada. Gde nemamo potrebe da brzinu vode povećavamo, sistem
kineta sa kaskadama apsolutno je nepodesan i ne služi ničem do da se povećaju
troškovi gradnje, a najviše troškovi održavanja. Gdegod na plavinama imamo velik
pad, što je u većini mesta slučaj, treba podizati kanale na slap u gornjem delu, a
u donjem brzotoke iz kamena (radiers de glissement), u koliko bi se brzina umanjila
usled prenaglog pada.


Na kraju za izgradnju kanala na slap mora se prema prof. B e r n a r d-u obratiti
pažnja i njihovom gradnjom zadovoljiti ovi uslovi:


»1. Novo korito mora biti što pravije. Krivine prouzrokuju uvek usporavanje
brzine i prema tome mogu prouzrokovati taloženje i zapušiti više ili manje kanal.
Opasnost će naročito biti ozbiljna, ako bujica može još izuzetno pronositi lavu.


Ako se krivine ne mogu izbeći, valja izdignuti obalu, na koju bi centrifugalna sila
težila da izbaci vodu ili lavu.


2. Usvojeni profil proprečnog preseka mora, u koliko je više moguće, biti svuda
isti, tako da se oticanje lavične mase vrši bez zastoja. Ako bi bilo naglih proširivanja
profila, pojavilo bi se smanjivanje brzine, odakle bi rezultiralo taloženje.
3. Pad uzdužnog profila mora biti svuda isti, jer umanjivanje ovoga izaziva
taloženje poglavito ti slučaju pojave lave.
4. Pad isti održati i provesti do ušća regulisanog korita u reku sakupljačicu
ili ga ne1 umanjivati u blizini ove reke.
5. Veštački kanal ne sme se prekinuti pre nego što dostigne do reke, u koju
pada. Njegovo ušće mora biti na nivou niske vode reke, u koju se uliva bujica« (Litografisani
tabaci str. 638—9).
Ova
pravila važe i za gradnju kineta.
Sret. Rosić
; ´ * savetnik Min. šuma i rudnika


KROZ ŠUMU LANDA.


(Na putu u Francuskoj).


Iz Bordo-a autobus je krenuo na jugozapadnu stranu, prema obali beskrajnog
Atlanskog oke´ana. Bilo je sveže julsko jutro, točkovi su jurili po pravom i ravnom putu;
s levé i desne strane lepi vinogradi kao da se pokreću i ostaju iza nas; nailazimo na
gomile primorskih borova kao kite cveća. Oni su sve češći, što se više udaljujemo od
varoši. Jutarnji oštar vazduh osvežava nas, nadimaju nam se grudi . . . osećamo neko
naročito zadovoljstvo. Posle dva sata prijatne vožnje po ovom lepom, glatkom putu,
kroz polja marljivo obradjena, stižemo u jedno malo naselje. Silazimo iz autobusa i stu


666