DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Prof. Ing. A. KAUDERS (ZAGREB):


NEKI PROBLEMI ŠUMARSTVA SAVSKE
BANOVINE


(QUELQUES DE NOS PROBLEMES FORESTIERS)


Medu vrlo važne probleme šumarstva Savske banovine spada svakako
i riješenje pitanja savremene reorganizacije naših vrlo brojnih zemljišnih
zajednica.


Kako je poznato, naše urbarske zem. zajednice sačinjavaju posebna
posjedovna tijela, koja pripadaju zajedno većem skupu ovlaštenika, u
cilju isključivog podmirenja potrebe na drvariji i paši. One su nastale
putem segregacije t. j . otkupa prava na pašu i crpljenje šumskih užitaka
bivših podanika iz vlastelinskih šuma i pašnjaka, a djelomično i segregacijom
od državnog dobra.


Kratak statistički prikaz predočit će nam važnost ovog pitanja1.
Na području ove banovine postoje danas 1173 zem. zajednice, koje
su uzete u državnu upravu. Ove zem. zajednice posjeduju 258.067 ha šuma
i drvljem obraslih pašnjaka, a čistih pašnjaka oko 230.000 ha. Jednom
riječi, ukupni posjed zem. zajednica zaprema gotovo sedmi dio od ukupne
površine Savske banovine.
Šume ovih zem. zajednica odbacuju godišnji sječivi prihod od 360.000


m3 u poprečnoj vrednosti od 16,000.000.— Dinara, a da o nuzgrednim
užitcima, koji su od velike nacionalne ekonomske važnosti, i ne govorimo.
Ove naše nacionalne institucije, koje vuku svoj korijen iz minulog
stoljeća nastavši kako je već napred spomenuto prigodom definitivnog
rješavanja feudalnih odnošaja, podvrgnute su sticajem prilika u poratnim
godinama teškim iskušenjima i to s obzirom na svoje financijalno i go


spodarsko stanje.


Prvi udarac šumama zem. zajednica nanesen je neposredno iza sloma


Austro-ugarske monarhije t. j . u jesen g. 1918., kada su te šume uslijed


krivo shvaćene slobode nemilice haračene. Svaki je htio, ne misleći na


posljedice, da se što bolje okoristi ovim zajedničkim dobrom, pa je baš


ova okolnost povrh materijalnih šteta zadala zem. zajednicama i naročit


moralan udarac jer je potkopala u velikom dijelu ovlaštenika povjerenje


u sigurnost i opravdanost daljnjeg opstanka z. z. Ovaj moralni udarac


bio je to teži, što kod većine zem. zajednica medu ovlaštenicima nije bila


dovoljno razvijena svijest o uzdržavanju i čuvanju zajedničkog dobra.


1 danas se opažaju posljedice toga, jer ovlaštenici daleko više cijene i


paze individualni posjed nego zajednički.


Nakon što se već prvih godina iza ujedinjenja stanje u zemlji počelo


normalizovati i autoritet vlasti rasti, počele su se i prilike naših zemljišnih


zajednica prilično sređivati, čemu je znatno pogodovala povoljna ko


njunktura na drvnom tržištu. Zemljišne su zajednice velikim dijelom lahko


snosile troškove skopčane sa upravom, čuvanjem, javnim dažbinama, a


neke su bile u mogućnosti, da povećaju svoj zemljišni posjed prikuplji


vanjem šuma i pašnjaka prigodom likvidacije vlastelinskih veleposjeda.


*) Referat održan na ovogodišnjoj glavnoj skupštini J. Š. U. u Zagrebu.


652
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 67     <-- 67 -->        PDF

U doba ove konjunkture, kada su kod licitacija postizavani vrlo dobri
uspjesi, nije vodeno općenito dovoljno računa o mogućnosti stagnacije
odnosno pogoršanja situacije na drvnom tržištu, pa se dešavalo, da su
se unišli visci trošili skroz neracionalno, u mnogo slučajeva i bez svakoga
opravdanja. Međutim što je najžalosnije, utvrđeno je, da se je u ovo
doba pojačanog iskorišćavanja šuma zem. zajednica općenito posvećivala
slaba briga pomlađivanju isječenih površina, tako da sadanje branjevine
u mnogo slučajeva pružaju tužnu sliku zakorovljenja. Prema tome ovo
razdoblje konjunkture nije u uzgojnom pogledu zem. zajednicama donijelo
gotovo nikakove koristi, već naprotiv uslijed ogoljenja velikih
površina mnogo štete.


Povoljna konjunktura na drvnom tržištu nije dugo potrajala, pa je
već početkom god. 1930. nastupila reakcija. Cijene drvnim proizvodima
počele su katastrofalno padati, dok su, da bude udarac teži, istodobno
tereti naročito u pogledu javnih dažbina znatno porasli. Zem. zajednice
su osim rijetkih iznimaka zapale u poteškoće, te su doprinosi ovlaštenika
razrezivanjem nameta u svrhu uravnoteženja godišnjih proračuna znatno
porasli, a to je s obzirom na sadanje teške prilike našeg sela nepovoljno
na ovlaštenike djelovalo. Stanje zem. zajednica u ovom pogledu biva
posljednjih godina sve gore, što nam jasno ilustriraju prikupljeni podaci
iz godine 1934. Svekoliki troškovi za stručnu i administrativnu upravu
šuma, javne dažbine i tehničke ogojne radove iznose za područne zem.
zajednice godišnje Din 11,049.000.—, što predstavlja poprečno opterećenje
od 42.— Din po jednom ha šumom obrasle površine. S obzirom na karakter
ovih šuma i drvom obraslih pašnjaka predstavlja navedeni iznos
znatno opterećenje, te dovodi u pitanje i sam opstanak zem. zajednica,
naročito onih sa manje vrijednim sastojinama.


Izloženo stanje pogoduje osobito onim ovlaštenicima, kojima je u
interesu da prodru sa svojim zahtjevom za individualnom diobom zajedničkog
posjeda. Zahtjeva zem. zajednica za diobu bilo je i pred svjetski
rat, no ovi zahtjevi odnosili su se u glavnom samo na pašnjačke površine.
Iza rata započeli su zahtjevi za individualnu diobu zem. zajednica sa malim
šumskim posjedom na relativnom šumskom tlu, okruženim poljoprivrednim
zemljištem privatnika. Međutim, tečajem posljednjih 10 godina počeli
su ovi zahtjevi stizavati u sve većem broju i od zem. zajed. sa većini
šumskim površinama, pače i od onih, čije se šume nalaze na apsolutnom
šumskom tlu. Zahtjevi za individualnu diobu stižu danas i od zem. zajednica
sa kraškog područja. Prema prikupljenim podacima podijeljena
je u razdoblju 1930. do 1934. god. na području savske banovine svega
151 zem. zajednica sa ukupnom površinom od 30.182 ha. Ispitujući ovo
pitanje pobliže došlo se do konstatacije, da kod zahtjeva za individualnu
diobu šuma područnih zem. zajednica gotovo redovito kao inicijatori
izbijaju na površinu imućniji pojedinci, koji u pravilu posjeduju jaka
ovlaštenička prava, uz to svoje privatne šume, te podjedno vrše funkciju
glavara odnosno odbornika zem. zajednice. Ovi pojedinci imaju u provedbi
individualne diobe naročitog računa. Diobom u prvom redu kao
jaki ovlaštenici povećavaju svoj privatni šumski posjed, a u drugom
redu ispravno računaju, da će im kao dobro stojećima uspjeti bilo putem
postojeće dugovine ili davanjem novog zajma u kratkom vremenu dočepati
se i onih dijelova šume, što ih siromašniji ovlaštenici diobom
steknu koristeći se kod toga u znatnoj mjeri postojećom oskudicom
novca i vladajućom privrednom depresijom.


653 5
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Malim ovlaštenicima, koji čine u većini slučajeva znatnu većinu,


bivaju putem raznih pomagača redovito predočene momentane koristi,


koje će individualnom diobom polučiti, kod čega dakako inicijatorima


u velikoj mjeri pomažu teške prilike, u kojima živi mali naš čovjek na


selu.


U koliko jačim ovlaštenicima ipak ne uspije predobiti za individualnu


diobu cijelog zajedničkog šumskog posjeda potrebitu većinu, onda se


oni prethodno udružuju i traže razgodbu zem. zaj. sa svrhom, da ovim


putem nakon dobivene razgodbe provedu individualne diobe kod malih


ovlaštenika, koji u većini posjeduju brojnu porodicu, a mali privatni


posjed.


Sa sigurnošću se može predvidjeti, a nekoji utvrđeni slučajevi to


potvrđuju, da će ovi siramašniji ovlaštenici individualnom diobom do


bivene šumske čestice u velikom dijelu odmah iza pravomoćnosti diobe


prodati imućnijim mještanima, a u koliko za to ne bi postojala moguć


nost, izvršit će u cilju, da dođu do najnužnije gotovine, sječu svekolike


iole za unovčenje sposobne drvne mase, a da kod toga ne će nikako


voditi računa o pomlađivanju isječene površine.


Ovako isječene šumske čestice, i ako nisu trajno sposobne za drugu
vrst kulture, bivaju s vremenom u pomanjkanju ogreva potpuno isječene,
opustošene i iskrčene, a na istima narod, koliko se do sada moglo opaziti,
sadi zatornu direktno rodeću vinovu lozu, koja nažalost na svakom
tlu poput korova dobro uspijeva.


Iz izloženog se dade predvidjeti, da će konačni efekat izazvan individualnom
diobom šuma z. z. predstavljati mjestimične oaze privatnih
šuma, iz kojih će podmirivati svoje potrebe samo pojedinci, dok naprotiv
siromašno žiteljstvo, naročito u krajevima gdje u blizini nema državnih
i imovno-općinskih šuma, neće moći s vremenom podmirivati ni najnužnije
potrebe na ispaši i ogrevu, a da o građevnom drvu i ne govorimo.


Na osnovu izloženog proizlazi, da su individualne diobe šuma z. z.
općenito, a naročito onih na apsolutnom šumskom tlu, i ako na oko u
prvom početku privlačive, po budući razvoj prilika u našem selu svakako
štetne.


Sa nacionalno-ekonomskog gledišta, imajući u vidu naše prilike,
forsirati odnosno pomagati individualne diobe šuma naših zem. zajed.
bilo bi istovjetno sa pomaganjem bogatih pojedinaca medu našim seljačkim
svijetom, a na štetu najsiromašnijih, što nije nikako sa socijalnog
stanovišta poželjno, a još manje opravdano.


S obzirom na predviđenu štetnost diobe šuma z. z., ali i uviđajući
teško stanje, u kojem se većina z. z. mimo vlastite krivnje nalazi, mišljenja
sam, da bi boljom i savremenijom organizacijom postojećih z. z. uspjelo
ove još jedine preostatke zlatnog zadružnog doba spasiti od propadanja
i povesti novim putem, te im omogućiti ne samo produženje života, već
ih i staviti na trajniju i solidniju bazu.


Da se ovo provede, smatram potrebnim što hitnije donošenje novog
zakona o zem. zajednicama, koji bi imao voditi naročitog računa o sadanjim
potrebama u pogledu stručne uprave, državnog nadzora i čuvanja
šuma, te konačno o imovinskim odnosima i pravima ovlaštenika.


Što se tiče stručne uprave, treba nastojati, da ova bude što bolja
i jeftinija. Sreskim šumarskim referentima, koji kao organi države vrše
stručnu upravu u šumama zem. zajednica, trebalo b: omogućiti, da tu


654
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 69     <-- 69 -->        PDF

svoju dužnost u punom opsegu i što samostalnije izvršuju. Trošak stručne
uprave snosila bi u vidu paušala država, dok bi zem. zajednice dijelomično
taj trošak refundirale u obliku pravedno propisane tangente u
državnu blagajnu. Zem. zajednice sa vrlo lošim sastojinama zaštitnog
karaktera valjalo bi riješiti naplate svake tangente. Osim tangente ne
bi se z. z., što se tiče stručne uprave, smjele opterećivati nikakovim
drugim troškovima.


Čuvanje šuma zem. zajednica i lugarske plaće imali bi se u zakonu
posebno tretirati i urediti na sasma novoj bazi, jer današnje stanje nikako
ne zadovoljava.


Imovinske odnose i prava ovlaštenika trebalo bi riješiti sa socijalnoekonomskog
stanovišta. Prava i dužnosti ovlaštenika valjalo bi po mogućnosti
što više izjednačiti, što se u ostalom predviđa i kod novokreiranih
zajedničkih seljačkih šumskih posjeda nastalih prigodom provedbe
eksproprijacije velikih šumskih posjeda.


Razmjer ovlašteničkog prava, uz napred pobrojane poteškoće, također
je jednim od glavnih uzroka nesavremenosti z. z., pa će se i po
ovom pitanju u svrhu zadovoljenja ogromne većine ovlaštenika prije ili
kasnije, i ako se tim donekle zadire u privatno-pravnu svojinu, u interesu
staloženja ekonomskih prilika u našem selu morati naći riješenje.


Što se tiče poteškoća nastalih povećanjem javnih dažbina uz istovremeno
smanjenje prihoda, u tom pogledu trebalo bi svim pasivnim
zem. zajednicama (jednako kao i imovnim općinama) utvrđenu dugovinu
na državnom porezu i samoupravnim dažbinama otpisati, što je lako
učiniti, jer postoji vrlo mala vjerojatnost, da bi te z. z. ovu dugovinu
uopće mogle podmiriti. Javne dažbine bi valjalo u buduće smanjiti, normalizirati
i uskladiti sa financijalnim i privrednim prilikama zem. zajednca,
te ih svesti na podnošljiviju mjeru.


To bi bile u kratkim potezima nabačene poteškoće, sa kojima se
bore naše zem. zajednice, i najhitnije mjere, koje bi se u svrhu sanacije
i održanja ovih specifično naših ustanova imale preuzeti, pa se nadam
da će ovaj kratak prikaz poslužiti kao letimični tumač onim drugovima,
kojima nije dana prilika, da dolaze po službenoj dužnosti u kontakt sa
ovom kategorijom šumskog vlasništva.


Općenito je poznato teško stanje, u kojem se naopćine, pa pitanje njihove sanacije predstavlja u šumarstvu Savske banovine
naročito važan problem.


Naše imovne općine nastale su prigodom razvojačenja vojne Krajine,
kojom su prigodom krajišnicima na ime otkupa stečenog servitutnog
prava na drvo i pašu od strane erara dodjeljene izvjesne šumske površine.
Sam otkup proveden je na osnovu zakona1 od 8. juna 1871., dok je
kreiranje imovnih općina provedeno zakonom od 15. juna 1873. Korištenje,
gospodarenje i uprava uređena je zakonom od 11. jula 1881.


Sve do godine 1922. nije u tom pogledu kod imovnih općina nastupila
nikakova promjena, pa je tek naredbom Ministarstva šuma i rudnika
od 4. maja iste godine broj 13054 podržavljena uprava, ali tako, da trošak
ove podržavljene uprave pada u cijelosti i nadalje na teret imovnih
općina.


Zakonom od 7. novembra 1929. o banskoj upravi dan je nadzor nad
upravom i gospodarenjem svih imovnih općina (osim petrovaradinske)
Kr. banskoj upravi Savske banovine, pa smo u mogućnosti da s obzirom
na važnost ovog pitanja ukratko prikažemo njihovo stanje kao i mjere,


655
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 70     <-- 70 -->        PDF

koje bi se imale preduzeti, da se postojeće teškoće bar djelomično
uklone.


Poratne prilike ili bolje neprilike nisu, poput ostalih privrednih tijela,
poštedile ni naše imovne općine. One postepeno općenito dolaze u
sve teži položaj.


Uzroci su u glavnom svakom poznati, no neće biti na odmet, ako ih
ukratko ovdje napomenemo.


Podržavljenjem od godine 1922. uprava je znatno poskupila. Broj
stručnog, a dijelom i čuvarskog personala porastao je, pa su se prema
tome svi izdaci znatno povećali. Povišenjem poreske stope povišene su u
znatnoj mjeri i samoupravne dažbine. U mnogo slučajeva prikupile su
imovne općine vlastelinske pasivne posjede sa isključivo mladim sastojinama,
čime su se povrh utroška potrebne kupovine povećali upravni i
ini troškovi. Potrebe pravoužitnika i objekata, koje su imovne općine
dužne uzdržavati, znatno su takodjer porasle.


Dok su se, imajući u vidu navedene okolnosti u poredjenju sa god.
1921, rashodi gotovo podvostručili, dotle se je glavni prihod od prodaje
drva uslijed nastupivše opće ekonomske krize znatno smanjio.


Jasno je, da su ove okolnosti dovele imovne općine općenito u vrlo
težak položaj, a naročito su pogođene tako zvane pasivne imovne općine,
čiji je položaj postao gotovo neodrživ.


Najbolje ću ovo stanje prikazati, ako napomenem, da je ukupni godišnji
prihod svih područnih imovnih općina u g. 1935 iznosio 35,360.985
Din, a ukupni rashod 53,787.300 Din.


Uporedjenjem naznačenih iznosa proizlazi, da godišnji manjak iznosi
ogromnu cifru od 18,426.315.— Din.


U šumama područnih imovnih općina siječe se godišnje oko 845.000
kubnih metara drveta, od čega otpada na gradjevno drvo oko 186.000
kub. m., a na gorivo oko 659.000 kub. metara u sveukupnoj vrijednosti
od circa 23,922.000 dinara. Od iskazane drvne mase prodaje se u svrhu
podmirenja troškova za uzdržavanje imovnih općina, i to poglavito gradjevnog
drva, okruglo 30%, dok se ostatak od 70% izdaje dijelom besplatno
i dijelom uz naplatu pravoužitnicima.


Ako uzmemo u obzir vrijednost drvne mase upotrijebljene za pokriće
troškova uzdržavanja imovnih općina i one, koja se daje pravoužitnicima,
to na prvu otpada 77%, a na drugu 23%.


Prikazujuć stanje naših imovnih općina svakako je važno napomenuti
i zaduženje, koje je po pojedinim imovnim općinama povodom istaknutih
okolnosti dosada učinjeno.


Sveukupno dugovanje područnih 9 imovnih općina sa stanjem od 1.
jula 1935. iznosi 64,339.618 Din.
Od ove ukupne dugovine otpada na pojedine vjerovnike kako
slijedi:


1). aktivnim namještenicima imovnih općina . . Din 9,333.233.—
2). umirovljenim namještenicima imovnih općina . . ,, 4,418.805.—
3). Državi na porezu „ 15,511.182.—
4.) Banovini na prirezu „ 864.291.—
5.) Općinama za namet „ 11,706794.—
6´.)) Vodnim zadrugama, „ 277.049.—
7.) Bankama i privatnicima .,.., „ 22,22S.2S4.—


9§ft
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Prikazana struktura proračuna sa znatnim deficitom i netom iskazana
dugovanja jasno nam predučuju, u kako teškom stanju nalaze se
naše imovne općine.


Uzme li se u obzir, da su pored izloženih poteškoća u najnovije vrijeme
imovne općine pogodjene i čl. 76. Financijskog zakona za g. 193637.,
kojim su ustanove §-a 24 stav 9. Zakona o likvidaciji agrarne reforme
na velikim posjedima protegnute i na šumske posjede prikupljene po
imovnim općinama, to je jasno, da se ovom zakonskom odredbom stanje
imovnih općina svakako pogoršalo.


Imajući pred cima izloženo nameće nam se pitanje, na koji način
da se pomogne ovim narodnim institucijama, važnost čije funkcije općenito
je poznata. Pomoći treba imovnim općinama ne radi samih institucija
kao takovih nego radi pravoužitnika, koji nose najmanju krivnju,
što su imovne općine zapale u ovako težak položaj. Banska se uprava u
više navrata po ovom predmetu obraćala na Ministarstvo šuma i rudnika
izlažući teško stanje imovnih općina i stavljajući podjedno prijedloge u
pogledu i općenitih i specijalnih mjera, koje bi se imale hitno preduzeti
sa svrhom, da se stanje imovnih općina bar donekle poboljša, dok su u


drugu ruku izdane odredbe pojedinim imovno-općinskim Direkcijama šuma
u cilju zavedenja što veće štednje.


Kraljevska vlada upoznata preko g. Ministra Šuma i Rudnika sa stanjem
imovnih općina uvidjela je potrebu hitne intervencije, pa je na prijedlog
g. Ministra Šuma i Rudnika donesen čl. 55. financijskog zakona
za god. 1934/35 i 1935/36, kojim se g. Ministar ovlašćuje, da u sporazumu
sa Ministarskim Savjetom donese Uredbu, kojom će se propisati mjere
upravne, financijske i privredne prirode potrebne za reorganizaciju i
olakšanje stanja imovnih općina.


Nakon potankog preispitanja stanja imovnih općina imajući u vidu
naprijed istaknute okolnosti utvrdjeno je, da glavna krivnja za loše stanje
imovnih općina leži u tome, što su imovne općine prigodom segregacije
dobile premalo šumskih površina i drvnih masa. U koliko je možda
takovih u šumama imovnih općina i bilo, to nisu bili nikako zastupani
svi dobni razredi, kako se to tražilo u jednom urednom šumskom gospodarstvu.
Prema tome su, sasvim naravno, i etati bili premaleni, tako da
se je već prvih godina iza segregacije moralo sjeći više nego što je iznosio
prirast šuma imovnih općina.


Kod imovne općine gradiške već se je prve godine iza segregacije
pokazao manjak od preko 30.000 m3, a još je gora bila slika kod imovnih
općina: otočke, I. i II. banske, slunjske i gjurgjevačke.


Sječe u šumama imovnih općina nisu provedene prema faktičnom
prirastu tih šuma, već prema momentanoj potrebi, a ta potreba bila je
svaki dan sve veća, jer pravoužitničkih domova bilo je svake godine sve
više.


S obzirom na ove prilike pokazuju nam skoro sve šume imovnih
općina, ako i ne sliku devastiranih šuma, ali ipak sliku iscrpljenih šuma,
koje bi kroz 30—40 godina trebalo pustiti na miru, pa obavljati samo
prorede iz uzgojnih motiva.


Više je nego sigurno, da će s obzirom na pomanjkanje drvnih masa
u šumama imovnih općina i s obzirom na veliku potrebu drva za pravoužitnike
stradati sve šume, koje graniče sa šumama, imovnih općina, a
to su u glavnom državne šume. Potrebno je dakle već sada misliti na to,


657
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 72     <-- 72 -->        PDF

da se povećanjem površina šuma imovnih općina, a koje bi povećanje
imalo uslijediti odstupom državnih šuma, namire potrebe pravouzitnika,
jer će u protivnom slučaju šume državne i ostalih vlasnika štetovati uslijed
nelegalne sječe.


Osim toga leži krivnja za loše stanje imovnih općina i u slijedećem:
1). Povišenje broja kućanstva dot. pravoužitničkih zadruga množenjem
pučanstva i povišenje njihovih potreba uslijed standarda života.
2.) Rasparčanost posjeda imovnih općina i s tim u vezi poskuplje


nje čuvanja i uprave šuma.
3.) Udaljenost šuma od prometnih naprava.
4.) Neplaćanje šumskih taksa za pravoužitničke potrebe ili što nisu


uvedene ili radi siromaštva samih pravouzitnika.
5.) Ratni zajmovi iz nepotrošive glavnice, koji su propali.
6.) Podržavanje uprave, povećanje personala, njihove plaće i penzije.
7). Amnestije i abolicije šumskih šteta.
8.) Porezi, nameti, banski prirezi, koji su do danas od 5% porasli na


35—37% od sveukupne potrebe u proračunima imovnih općina.
9). Neubiranje šumskih odšteta.
10.) Katastrofalno sušenje nizinskih hrastovih i brestovih šuma, te


ličkih jelovih i smrekovih.
11) Uzurpacije šumskog tla i smetnje kod pošumljivanja.
12.) Rezervacije za pilanare u državnim šumama.
13). Pad cijena drvnim proizvodima.


14. Kup novih šumskih posjeda, koji su nerentabilni.
15). Ulozi u bankama, koji su ili propali ili zaledjeni.
16). Okolnost, da su šume matičnog posjeda (povučene kao nizinske
u vodoplavno područje) potpale pod vodne zadruge i uvrštene u isti vrijednostni
razred kao i poljoprivredna zemljišta.
17.) Ekspropriacija dijela prikupljenog posjeda, koja je nepravedna
i po imovne općine štetna.
Na osnovu ovih konstatacija držimo, da bi bilo od hitne potrebe
poduzeti slijedeće važnije mjere i to:


I. Upravne mjere.
1). Spajanje nekih susjednih imovnih općina sa srodnim ekonomskim
i inim stanjem.


2). Izmjena dosadanjih odredaba u pogledu sastava i poslovanja zastupstava
i odbora imovnih općina u cilju prilagodjenja sadanjim prilikama
i potrebama uz točnu naznaku njihove kompetencije.


3). Utvrđenje zadatka i kompetencije stručne uprave sa ciljem, da
ova bude što savremenija, ekspeditivnija i jeftinija.
4). Integralna provedba čl. 5. naredbe Ministra Šuma i Rudnika od


4. maja 1922. god. broj 13054 o upravi, službovanju i gospodarenju sa
šumama krajiških imovnih općina, t. j . da se u državni budžet unosi
rashod za državnu upravu imovnih općina kao i njihov doprinos za poKriće
toga rashoda bilo u cijelom iznosu bilo u jednom dijelu, već prema
financijalnom stanju pojedine imovne općine. Kako je osoblje na službi
kod imovnih općina tom uredbom podržavljeno, to za njega trebaju da
vrijede sve ustanove zakona o činovnicima od godine 1931., kako u pogledu
plaća tako i u pogledu penzija i disciplinske odgovornosti,
658
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 73     <-- 73 -->        PDF

II. Privredne mjere.
1). Preduzeti treba sve, što je od potrebe, da se zavede što racionalnije
i intenzivnije gospodarenje sa šumama kao i sa ostalim posjedima.


2). Pravoužitnike treba gledom na kompetenciju izjednačiti i to na
bazi godišnjeg prihoda šuma matičnih pose da. Za svoja primanja imali
bi pravoužitnici, ako bi to bilo potrebno, doprinositi izvjestan novčani
doprinos.


3). Učitelji i općinski namještenici ne bi imali da dobivaju ogrijev,
dok bi sami službenici imovnih općina u slučaju potrebe trebali da plaćaju
primjerene takse na dosada uobičajene šumske užitke.


4). U pogledu drveta izradjenog u vlastitoj režiji imali bi pravoužitnici
da plaćaju doprinos za izradu i eventualno izvoz.


5). U koliko koja imovna općina nije u stanju povremeno u cjelosti
podmirivati pravoužitnike ogrijevom, to bi trebalo manjak doznačiti u
državnim šumama.


6). Za pošumljavanje nepošumljenih starih sječina trebalo bi imovnim
općinama davati pripomoć iz fonda za pošumljavanje, kojim rukuje Ministarstvo
šuma i rudnika.


7). Od ekspropriacije šuma imovnih općina ima se odustati. Ako bi
se one radi jasno utvrdjenog općeg interesa ipak provodile, tada treba
dati odnosnim imovnim općinama punu otštetu u novcu ili provesti
zamjenu sa državnim šumama.


III. Financijske mjere.
1). Dugovina na državnom porezu do konca godine 1935. imala bi
se otpisati, a samoupravnim tijelima dopušta se da samoupravne dažbine
u cijelosti ili djelomično otpišu.
2). Imovne općine imaju se osloboditi dopunskog poreza na prihod
od zemljišta, a obračun čistog katastarskog prihoda ima se podvrći reviziji
ili se za šumsko zemljište ima sniziti poreska stopa u svrhu odmjere
osnovnog poreza na prihod od zemljišta.


3). Na ostalu dugovinu imovnih općina imale bi se protegnuti povlastice
donesene Uredbom o zaštiti zemljoradnika.


4). Imovnim općinama treba dati ovlaštenje, da svoj dug isplate putem
6%-nih obveznica, koje se amortiziraju u roku od 20 godina uz garanciju
države.


5). Posebno bi trebalo predvidjeti, i to kao konačnu mjeru, preuzimanje
šuma pojedine imovne općine u svojinu države, ako to zastupstvo
zaključi, te podjedno propisati odnosni postupak.


6). U državnom proračunu treba osigurati svake godine 5,000.000.—
Din. za sanaciju pasivnih imovnih općina. Isto takav doprinos imao bi se
osigurati u banovinskom proračunu.


To bi bile u glavnim potezima nabačene mjere, koje bi imale svakako
poslužiti postepenom ozdravljenju naših imovnih općina. — Od strane
nadležnog Ministarstva kao i od strane Kr. banske uprave u Zagrebu
posvećuje se ovom pitanju naročita pažnja, te postoji puna nada, da će
se hitnom primjenom netom pobrojenih mjera staviti imovne općine na
novu, zdraviju, sadanjim prilikama primjerenu bazu, te da će im se time
omogućiti daljnji rad, pošto je njihov opstanak u uskoj vezi sa potrebama
našega naroda. Ali u koliko se ne pristupi u skorom roku sanaciji


659
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 74     <-- 74 -->        PDF

pasivnih imovnih općina i to navlastito onih, kojih šume leže na apsolutnom
šumskom tlu, više je nego sigurno, da su te šume predestinirane
za propast.


Jedna od najslabijih imovnih općina (otočka) predložila je zaključak
zastupstva, kojim se odriče svoje autonomije i moli, da ju država preuzme
u svoje ruke i pomogne. S obzirom na ovu molbu spomenute imovne
općine osvrnut ćemo se na neke činjenice, koje su se desile prigodom
segregacije, a koje su bitno utjecale na razvoj te imovne općine, te su
prauzrokom stanju, u kojem se ona danas nalazi.


Neupuštajući se u detaljno razlaganje pitanja same segregacije sa
pravne strane kao ni u razlaganje osnovnih principa, po kojima je ona
pred 60 godina provadjana, te puštajući po strani pitanje nepravičnosti
njene u samoj biti njezinoj, moramo konstatovati, da temeljna pogreška
segregacije leži u diobi po polovini vrijednosti, jer za razrješenje servitutnih
obaveza nije važna vrijednost objekta, na kojem se vrše servitutna
prava, već obujam servituta i način njegovog vršenja.


Osim toga kod odredjivanja vrijednosti nijesu uopće uzeti u obzir
mnogi po šumsko gospodarenje važni momenti, kao npr. arondacija
šumskog posjeda, suvislost kompleksa za segregirane šume itd.


Ipak je po tom postupku odlukom od 9. septembra 1878. godine
pripalo otočkoj imovnoj općini 137.658 kat. jutara šumske površine, a
kraljevskom eraru 97.221 kat. jutro, što je najeklatantniji dokaz za slabu
kvalitetu šuma dodijeljenih ovlaštenicima, kad je kraj iste novčane vrijednosti
imovnoj općini dana površina, koja je za cea 40.000 jutara veća
od površine državnih šuma i to kraj pomenutog načina procjene.


Uzme li se k tome u obzir, da je ta površina dana u preko 80 raštrkanih
kompleksa, jasno je, kako je nepravedno po krajišnike provedena
dioba, te da novo ustrojeni organizam nije mogao biti najsposobniji za
život. Radi raštrkanosti posjeda morala je imovna općina odmah u početku
postaviti velik broj stručnog i čuvarskog osoblja, što je za te šume
bio velik teret, kraj kojeg je naravski stručno gospodarenje mnogo
trpjelo.


Tome se odmah pridružila i teškoća snabdijevanja pravoužitnika drvom.
Pokazalo se, da osnove ukotarenja ne odgovaraju svrsi, pa se moralo
pravoužitnike prebacivati u daljnje predjele. Kako nije bilo dobrih
puteva, ostale su te odredbe na papiru, a seljak je sjekao, gdje mu je
bilo najbliže.


K tome je pridošao velik natalitet tih krajeva sa stalnim diobama
starih zadruga, što je pospješilo umnožavanje broja domova. Stoga je
imovna općina stalno umanjivala kompetenciju, čemu je pomagala krutost
katastra i premalena površina faktične šume.


Premalo dodijeljena količina drveta (a mnogo puta u nepogodnim
kompleksima) kao i broj, potajno podijeljenih uzrokovali su, da se je
dug do danas popeo na vrijednost od 12,839.596 Din., a kod svih imovnih
općina na 50,000.000 Dinara.


Sa druge strane morala je imovna općina za pokriće troškova uprave
prodavati velike količine drveta, pri čem je također morala odustajati
od osnova, jer u tu svrhu predviđene i izlučene matične šume ležale su u
udaljenim predjelima bez izgrađenih puteva, pa se nijesu mogle unovčiti.
Prodavalo se ono, što je bilo bliže, te je moglo da se proda. Radi nesrazmjerne
udaljenosti od tržišta sastojine su prodavane jeftino, pa je tako


660
ŠUMARSKI LIST 11-12/1936 str. 75     <-- 75 -->        PDF

prodan velik kvantum drveta, kako bi se pokrila režija, koja je rasla
sve više.


Tako je imovna općina došla izmedju bata i nakovnja, a posljedica
je bila stručna smrt šumskog gospodarstva i prelaz na »Grabežno gospodarstvo
«.


Zle posljedice takovog gospodarenja nijesu se (radi razmjerno velikog
drvnog kapitala) osjetile odmah, ali po ratu, uslijed pojačanog
crpljenja, konac je došao daleko ranije, nego se očekivalo.


Osim navedenog ima i više drugih važnih razloga, koji govore za
pomoć u vidu podržavljenja uprave i saniranja ekonomskog stanja otočke
imovne općine. Tu je u prvom redu pitanje opskrbe drvetom u budućnosti.
Pogled na ekonomsku kartu naše države upućuje nas, da se šume
panonskih ravnica ne će moći trajno održati, jer leže na poljoprivrednom
tlu i jer je pretvorba tih šuma u poljoprivredna zemljišta tek pitanje
vremena. Tih će šuma nestati prije, nego što se općenito računa, jer ve-"
lik natalitet i s tim u vezi kolonizacija življa iz pasivnih krajeva sili na
povišenje poljoprivredne produkcije.


U našim prilikama povećanje produkcije nastat će povećanjem obradivih
površina i to na račun sadanjih relativnih šumskih zemljišta, jer je
to najjeftiniji i našoj kolonizacionoj politici najpogodniji način.


Ti razlozi upućuju nas na predviđanje, da će se buduće šumsko gospodarenje
razvijati na apsolutnim šumskim tlima, te da se šumama tih
terena ima posvetiti naročita pažnja, jer će o njima ovisiti održanje produkcije
drva za izvoz i domaći konzum.


Sve šume otočke i nekih drugih imovnih općina leže na apsolutnom
šumskom tlu. Sadanje gospodarsko stanje tih institucija ne daje garancije,
da će im se šume uščuvati, pa je ovo (s obzirom na prednje) jedan
od najjačih razloga za to, da se imovne općine, kojih šume leže na apsolutnom
šumskom tlu, preuzmu u državnu upravu i da država sanira te
imovne općine.


Preuzimanje njihovo u državnu upravu djelovat će autoritativno i
zapriječiti će u prvom redu daljnje devastiranje, koje već sada stvara bujice.
S vremenom bi ove svojim nanosima mogle uništiti i ono nešto plodnog
polja, koje se danas još obradjuje. Tako bi se preuzimanjem šuma
ove i drugih imovnih općina u državnu upravu prepriječilo i stvaranje
bujica, a to bi imalo za posljedak sredjivanje ekonomskih prilika u brdskim
našim krajevima, jer se sadanji omjer obradivog tla prema šumskom
(s obzirom na karakter krša) ne smije više mijenjati na štetu šume. Na
to nas u ostalom upućuju stalna iseljivanja tamošnjeg življa, što je najjači
dokaz, da se umanjenjem šumske površine u tim terenima ne može
dobiti više obradivog tla.


Konačno se i nehotice pitamo, ima li smisla mnogo govoriti o pošumljivanju
krša i trošiti na pošumljivanje krša, kada ne znamo da uščuvamo
šume, koje na kršu već postoje.


RÉSUMÉ. En regardant l´état dans lequel se trouvent les forets de nos communes
urbariales apres la guerre (les Communautés des b:ens comprises) l´auteur
propose quelques mesures a propos d´une réorganisation de ces institutions,
conforme a l´état actuel de notre peuple.


661