DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Premješteni su:
I v a n ov i ć inž. Ivan , savjetnik Direkcije šuma 5 grupe od Direkcije šuma Skopije
k šum. upravi u Peći;
Marković inž. Radovan, šum. savjetnik 6 grupe od šum. uprave Vareš k Direkciji
šuma Sarajevo;
Kapić inž. Mustafa, šum. savjetnik 6 grupe od sres. načelstva Ivanec k šum.
upravi u Tuzli;
K a n j a r inž. |S t a n i s 1 a v, šum. viši pristav 7 grupe od šum. uprave Sanski-Most
k Direkciji šuma u Banjaluku;
Nikifor inž. Aleksandar, šum. viši pristav 7 grupe od Direkcije šuma Banja--
Luka k šum. upravi u Sanski Most;
Bu^bac h Altred , podšumar I. klase 7 grupe od sreskog načelstva k Direkciji
šuma u Ljubljanu;
Stramba,ch Karlo, podšumar 2 klase 8 grupe od šum. uprave Nemila k šum.
upravi u Han-Pijesku;
Jank o Ljudevit , podšumar 9 grupe1 od šum. uprave Han-Pijesak k šum. upravi
u Nemilu;
Medenic a Vuka , pom. tehnički manipulant 9 grupe od šum. uprave Višegrad k
šum. upravi u Prnjavoru;
Mulabećirović Hasan, podšumar 2 klase 8 grupe od šum. uprave Višegrad
k šum. upravi u Tuzlu;
Buzu k Nikola , podšumar 3 klase 9 grupe od šum. uprave Bugojno k šum. upravi
u Višegrad;
R i z v i ć H a s i b, podšumar 2 klase 8 grupe od šum. uprave Prijedor k Direkciji šuma
Banjaluka;
Ivelji ć Juraj , podšumar 9 grupe od šum. uprave Kotor-Varoš k Direkciji u Banja-
Luku;
Ne tko vi ć inž. Nikola, šum. pristar 8 grupe od šum. uprave Boljevac k šum.
upravi u Novi Pazar;
Janka č Franjo , knjigovođa 8 grupe od rač. Dir. šuma Sarajevo k Direkciji šuma
na Sušak;
Vucković inž. B i a ž im ir, šum. pristav 7 grupe od šum. uprave Novi Pazar
k šum. upravi Boljevac;
Marković inž. Trifun, šum. pristav 8 grupe od Dir. šuma Banjaluka k Dir. šuma
u Vinkovce;


GRADSKO POGLAVARSTVO SUBOTICA


III.
br. 821/1936
24 juna 1936.
OGLAS.
Grad Subotica namerava za svoj šumski posed izraditi nov privredni plan. Sadanji


privredni plan je odobren 1929 godine. Kako se na teritoriji grada Subotice vrši kata


starski premer, to će se radovima moći pristupiti nakon prijema podataka o površini.
Po postojećem privrednom planu, površina šume iznosi 7984.26 kj.
Posed grada leži na živom pesku to se u novom. privrednom planu imaju istaći


svi momenti predviđeni Zakonom o šumama za zaštite šuma.
Sastavljač privrednog plana pre nego što započne sa radovima ima da izradi ure


đajni zapisnik u kome se imaju istaći sve´ smernice budućeg gospodarenja, koje bj se u


novom privrednom planu imale predvideti.


Pismene ponude sa detaljnim uslovima imaju se predati ovom Poglavarstvu najdalje
d o 31 maja 1937 godine. j
Ponude mogu podneti lica, koja ispunjavaju uslove §-a 58 Zak.


587
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Industrija oružja


Borovnik i Vrbanić


Zagreb, Jurišićeva 9 Kođ Glavne pošte


Telefon 59-99


Preporuča svoj cij. gg. lovcima svoje prvorazredne puške, pištolje i sav lovački pribor
PREUZIMAMO sve u puškarski zanat zasijecajuće popravke oružja te izvršujemo
iste najsavjesnije. — Izrađujemo lovačke puške po specijalnim
narudžbama. — Prodajemo najsolidniju lovačku municiju. — Dajemo savjete
i informacije u pogledu lovačkog oružja.


"Preuzimamo prepariranje raznio životinja


Šumska industrija


FILIPA DEUTSCHA SIHOVI


Vrhovieva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47


Parna pilana u Turopolju


Export najfinije hrastovine. Na skladištu ima velike količine potpuno suhe
hrastove građje svih dimenzija.
Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godne 1860,


Uprava gospodarstva i šumarstva


1


KRNDIJA H A S ICE, SLAVONIJA


GOSPODARSKA I ŠUMARSKA Proizvodi i eksportira svekolike


INDUSTRIJA D. D. U ZAGREBU gospodarske i šumske proizvode


i


588