DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 72     <-- 72 -->        PDF

KNJIŽEVNOST


DR. VASILE SABAU, DIPLOM. FORSTINGENIEUR »DIE GRUNDLAGEN DER RUMÄNISCHEN
FORSTWIRTSCHAFT UND IHRE BEDEUTUNG FÜR DEN INTERNATIONALEN
HOLZVERKEHR«. BUCURESTI, 1934.


Ako uzmemo Bugarsku, čije su prirodne i gospodarske prilike i uslovi života gotovo
istovjetni s našima, nema u Evropi zemlje, koja bi nam po svojoj socijalno-ekonomskoj
strukturi i odnosu prirode i čovjeka bila bliža i sličnija nego Kumunjska.
Šuma je elemenat prirode, šumsko gospodarstvo je jedan od elemenata opće privredne
aktivnosti nacije. Mogle bi se i na Rumunjsku primieniti riječi g. prof. Balena o potrebi
stručne saradnje stručnjaka, koji rade u gotovo podjednakim prilikama i čiji su nam
»rezultati rada .. . daleko bliži i korisniji nego velik dio rezultata u šumarstvu zapadnoevropskih
država.« Na žalost nije nam uvijek moguće pratiti te rezultate: malo tko zna
kod nas rumunjski. Stoga sam s velikim interesom pročitao prvu opsežniju knjigu o
šumarstvu Rumunjske pisanu na njemačkom jeziku, a pošto je samo djelo originalno
po zamisli i obradi, odlučio sam da ga malo detaljnije prikazem.


Interesantna je sama zadaća knjige odnosno cilj, koji je pisca potstaknuo, a o
tome on opširno govori u uvodu. Cilj mu je da upozna javnost sa pravi m stanjem
rumunjskih šuma i rum. šumske privrede, jer velika industrija, pod čijim, kako to veli
pisac »despotizmom« stenju rumunjske šume, trudi se da pod svaku cijenu »zamagli«
pravu sliku krijući je od javnosti i na taj način postigne nesmetanu i što veću eksploataciju.
Glavni je1 adut tih pretstavnika velikog (u glavnom stranog) kapitala namjerno
lansiranje vijesti´ o basnoslovnim šumskim bogatstvima (»sagenhaften Waldreichtümern
«) Rumunjske. Suzbiti tu tvrdnju i osvijetliti pravo stanje stvari glavni je zadatak
knjige. Autor kaže, da to nije samo njegovo pravo već i dužnost, jer se tu »ne radi
samo o momentanim interesima pojedinaca ili staleža nego o trajnoj ulozi šuma u budućnosti
i o trajnom blagostanju domaćeg stanovništva«. Potreba te »kontra-propagande
« je u najužoj vezi »sa zajedničkim interesima cijele1 nacije i sa njezinom ekonomskom
egzistencijom.«


Nisu šume zato, da pojedinac (ni država sama!) izvlače iz njih najveću »rentu«
(u banalnom smislu te riječi, kako je shvaća današnji kapitalista eksploatator). Suma je
narodno dobro i kao takvo mora opstati. U tome je cilj i zadatak racionalne šumarske
privrede. Ako je autor zauzeo stvarno (možda i suviše) borbeni stav i malo preoštri
ton prama velikoj industriji, na čiju su milost i nemilost prepuštene rumunjske šume,
učinio je to (kako sam kaže) »kao šumar i zastupnik interesa cijelog ujedinjenog naroda,
koji tuguje nad sudbinom svojih šuma... i samo taj oštri ton daje mogućnost
prikazati pravo stanje.«


Pisac je knjigu podijelio u tri dijela: 1) »prirodni temelji rumunjskog šumarstva«,
2) »kulturni temelji r. šumarstva« i 3) »međunarodni položaj i značenje ......... proizvodnje.
« Prikazaćemo sva tri dijela posebno.


1. dio (»Die natürlichen Grundlagen« str. 21—59). Tačnom anal:zom č tavog dosadašnjeg
statističkog materijala (autor se neprestano tuži na njegovu nepotpunost i
netačnost) g. Dr. Sabau dolazi do interesantnih zaključaka u pogledu općeg postotka
šumovitosti, razdiobe šuma po vrsti drveća i po dobnim razredima; zat m posvećuje
čitavo poglavlje prirastu, a posebno (zadnje u tom dijelu) »drvnoj zalihi, koja prcostaje
« (»die Holzvorratsüberschüsse«).
Rezumirajući sva poglavlja pomenutog dijela mislim da ću pogoditi suštinu autorovih
misli, ako ih sredim u obliku sledećih kraćih izvadaka: 1) Rumunjska ima 22%
šume ili po glavi stanovnika 0.36 ha; prof. Endres ima dva ključa, prema kojima utvrđuje,
da li je koja zemlja bogata ili oskudna sa šumama. Prof. Endres utvrđuje i granice.
To su: 25% od ukupne površine i 0.35 ha šume po glavi. Kao što vidimo, prvom


578
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 73     <-- 73 -->        PDF

uslovu Rumunjska uopće ne odgovara, a šta se tiče drugog, ne´ smije se ispustiti iz vida
činjenica, da je Rumunjska tipično agrarna zemlja, za koju treba da važi sasvim drugi
kriterij nego za Njemačku. Za Rumunjsku je 0.36 ha premalo. 2) Pisac razlikuje 19
važnijih šumskih vrsti. Četiri tabele predočuju nam raspodjelu prema tim vrstima i prema
većim šumskim arealima kao i prema političkim provincijama. Podaci su svakako
od interesa; pitanje je samo, je li na mjestu to pretjerano ulaženje u detalj, pogotovu
kad znamo (i kad nam to sam autor na svakom koraku ponavlja) da rumunjska statistika
nije ni izdaleka na visini. Dopuštam da je približno pogođen postotak (24), sa kojim
je zastupljen hrast u rumunjskim šumama, ali da li se možemo pouzdati u dalje
brojke: da od toga ima 40% lužnjaka, 38% kitnjaka, 13% cera i 9% sladuna. A ima
brojki, koje direktno izazivaju sumnju, jer se ne slažu međusobno tvrde listače u tabeli
br. 8 i u tekstu na str. 47). 3) Vrlo su interesantni grafikoni i tabele poglavlja »učešće
pojedinih dobnih razreda.« Opet to autor svrstava po vrstama drveća i po pojedinim
pokrajinama. Upadljiva je razlika između četinjastih i bukovih šuma na jednoj strani
i hrastovih na drugoj. Kod prvih su prifol´žno podjednako zastupljeni najmlađi i najstariji
dobni razred (24% i 18% kod četinjača, a 29% i 18% kod bukve), dok je u


hrastovim šumama sasvim druga slika:


Dobni razredi 1—20 g. 21—40 41—60 61—80 81—100 preko 100 g.
Postotak 54 27 9 5 3 2


4) U poglavlju o prirastu pisac spominje opićenitu zabludu laika (u te laike ubraja on


i vodeće krugove rumunjskih političara), da je šuma »ein freies Geschenk der Natur«,


koji treba samo uzeti i do mile volje užiti ne pitajući za konačnu bilansu toga. Samo


mi šumari znamo, da nam je više nego ikome potrebno valjano knjigovodstvo, koje bi


uravnotežilo prihode i rashode. Tu ravnotežu postići ćemo samo onda, ako imamo do


bro stručno savjesno izrađene privredne planove. A u Rumunjskoj ih ili nema nikako


ili su to primitivni empirički elaborati prenatrpani kojekakvim surogat-brojkama (»Sur


rogat-Ziffern«). Stoga se ne može ni govoriti, kakav je zapravo prirast rumunjskih


šuma; može se samo tvrditi, da taj ni izdaleka nije onakav, kakav bi trebao biti. Ta


bela 13 pokušava nam ipiak predočiti približno stanje.


5) Kao zaključak nameće se pitanje »kakve su onda rezerve drveta u zemlji?«
kolike su? gdje su?« Pisac jednostavno odgovara: »nema ih.« Crnogorica je uništena
nestručnim i nesavjesnim prebiranjem,, hrastove šume ništi i trgovac i seljak i »više
nisu naše rezerve već naša briga i naša muka.« Bezvrijedna bukva još relativno dobro
prolazi (šta više % participiranja bukve u državnim i privatnim šumama upadljivo
raste). Bajke o nekim neiscrpnim drvnim zalihama, o bogatstvu rumunjskih šuma nisu
ništa drugo nego »mistifikacije, čiju suštinu zna i rumunjski seljak.«


Drugi dio — die kulturellen Grundlagen (str. 60—221) — podijeljen je u više
odsjeka. Organizacija šumske proizvodnje obrađena je nadasve temeljito i zanimivo.
Pisac govori o šarenim (vielfarbige Struktur) posjedovnim odnosima kao posljedici različitih
vladavina i općeg istorijskog razv´tka razjedinjene rumunjske nacije. Slika u
mnogom podsjeća na naše prilike. Govori o državnim, samoupravnim i javnim, privatnim
i zadružnim šumama: Pojam šumskih zadruga shvaćen je malo drugačije i svakako
znatno šire, nego što je to uobičajeno kod nas. Pisac ubraja ovamo i pravna lica analogna
našim zemljišnim zajednicama (composesorate urbariale) kao i Grenzwachtengenossenschaften
— fondari granicarešti.


Dalje je provedeno razvrstanje šuma po tipovma uređajnih elaborata, po kojima


se eksploatišu. Koliko znam, nijedna naša statistika nema takvih podataka. A svakako


su nam potrebni i od interesa.


Dalje slijedi razdioba šuma po načinu gospodarenja i, uzgojnim oblicima. Osim


općenitih tabelarnih podataka ima i specijalnih, kojima je svrha da dokažu da preborne


579
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 75     <-- 75 -->        PDF

ma, koje je trebalo privesti drugoj vrsti kulture. Konačno dolazi ovamo tendencija rumunjske
vlade, da se zemlja po mogućnosti što skorije industrijalizira. Mislilo se naime,
da će privučeni strani kapitali obogatiti državu i podići je na nivo ostalih evropskih
zemalja. U stvari je ispalo drugačije. Strani kapital prouzrokovao je samo neobično
nagli tempo sječe šuma. S te strane dakle odigrao je negativnu ulogu, a nije
bio pozitivan ni sa općeg narodno-gospodarskog gledišta, jer mjesto da ostane u zemlji
da potpomogne dalji ekonomski razvitak njezin, vraćao se u inostranstvo ostavljajući
iza sebe devastirane šume i vojsku nezaposlenih. Ukratko: osiromašenje, a ne
obogaćenje.


Pored svih gornjih uzroka mogao bi da se spomene i još jedan, iako ga autor izričito
na ovom mjestu ne spominje, ali zato govori o tome dosta na drugom mestu.


»Šumari ne sudjeluju kod mnogih važnih faza šumske privrede, jer nitko ne razumije,
da je šuma laboratorij šumara, u kojoj šumski trgovac može imati samo sporednu
i podređenu ulogu. Kraj tolikog broja stručnjaka najmanje je vođeno računa o
elementarnim principima znanstvenog šumarstva. Zemljišna renta, povoljno ukamaćenje,
šumsko-statistički računi, kao da su sve to nepoznati pojmovi u Rumunjskoj. Sve
je svedeno na primitivnu trgovačku računicu: što su manji početni izdaci u gotovom,
to je veći prihod i ukamaćenje kapitala dotično to je »povoljnije« gospodarenje! Kakav
je de fakto efekat toga gospodarenja, to mi tačno ne znamo, jer je u interesu finansijskog
koncerna, koji je skoro monopolisao eksploataciju šuma, da se drže u tajni
troškovi proizvodnje. Čak i onda, kada ga pozitivni propisi sile´ da iznese na vidjelo
svoje godišnje bilanse, nalazimo u tim računima brojke .. . koje su mnogo manje od
istinitih. Prema tim brojkama izlazi, da je postotak prosječnog ukamaćenja svih u šumu
i drvnu industriju uloženih kapitala bio:


God. 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
Postotak 15 10 20 23 15 14 11 10 12 11 7


Nećemo komentarisati te podatke. Autor ističe, da država, koja ima i posebnih
obaveza (prema školama, ratnim invalidima, udovama itd.) postizava u pojedinim režijama
35—55% dobiti.


Takovo je sadašnje stanje rumunjskih šuma i rumunjskog šumarstva. Ono bi bilo
još gore, da nije nastala sadanja ekonomska depresija, koju autor smatra »srećom
i spasom za rumunjske šume«. Da je još nekoliko godina potrajala konjunktura, danas
bi sve šume bile iskorišćene. Kriza je donijela ne samo spas, nego i nadu, da će
rumunjske šume nekad — u nedoglednoj budućnosti — imati stvarnu (a ne izmišljenu
kao sad!) veliku ulogu u svjetskoj šumskoj privredi, samo ako se iz temelja promijene
sadanje prilike, ako se postigne ravnoteža između prirodnih i privrednih sila, ako se
poradi na povećanju prirasta šuma, ako se. eliminiše Upliv šumskih trgovaca, jednom
riječi: ako se sudbina rlumunjskih šuma povjeri rumunjskim
šumarima.


Čudan dojam ostavlja knjiga g. Sabau-a. U doba kada privredni krugovi razb´jaju
glavu, kako će1 oživjeti obamrlu industriju i paralizovan promet, u doba prinudnih autarkija
s jedne strane, dobrovoljnog ekonomskog samoodricanja s druge strane, u doba
pojačanih carinskih zidova kod jednih, paradoksalnih dumpinga kod drugih, u doba
nezapamćenog poremećaja ravnoteže ponude i potražnje jedan osamljeni glas javno
blagosilja depresiju, koja je spriječila uništavanje narodnog imetka njegove zemlje.
Rumunjskom Ministarstvu poljoprivrede služi na čast činjenica, da je pomoglo izdanje
ove knjige i time se uzdiglo iznad trenutnih šabloniziranih nastojanja, da se pošto poto
vratimo — ili bar približimo — stanju, koje se sad smatra nedoseživim idealom
prosperiteta.


581
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 74     <-- 74 -->        PDF

i oplodne sječe u Rumunjskoj nisu rezultat opreza i praktične primjene naučnih šumarskih
metoda, već samo nastojanja da se iskoristi vrednija vrsta drveća i ostavi manje
vrijedna. Brojke su jako ubjedljive.


A kako stoje rumunjske šume u pogledu obnove i njege? Navešćemo samo dvije
piščeve konstatacije. Prva: da se taj posao nalazi u »stručnim« rukama... Specijalisten
der verschiedenen Art: Holzhändler, Volkswirt- und Finanzleute«. Druga: u Rumunjskoj
svud se favorizira vještačko pošumljivanje, iako nas ekologija rumunjskih
šuma upućuje na teži, ali stručniji rad — valjano prirodn o podizanje i obnovu šuma.
Pisac ustaje protiv nakalamljivanja zapadno-evropskih metoda: iako je »rumunjsko šumarstvo
postalo u sjeni francuskog«, ipak treba da se razvije svojim putem.


Prešavši na eksploataciju autor veli, da »nigdje možda nema tako naglog prelaza
od šume kao res nullius ili bezvrijednog patrijarhalnog dobra k najintezivnijim metodama
iskorišćavanja. Javnost to ne opaža, ali mi šumari odavna dižemo svoj glas
protiv toga. Istina, moramo katkad i ušutiti (»... wurde rasch zum Schweigen gebracht
«). Uostalom vladalo je ovakvo stanje u većini država istočne Evrope, a ne
samo u Rumunjskoj. Sa većinom šuma gospodarilo se nestručno. Izuzeci su: nekoliko
velikih privatnih posjeda, šume Grko-katoličkog fonda i nekoliko državnih režija. Šumsko
gospodarstvo je svuda na doličnoj visini, gdje čitav posao (uključivo i iskorištavanje
u svim njegovim fazama) vode kvalifikovani šumarski stručnjaci.


Iz daljih poglavlja saznajemo, da popr. 10—25% rum. šuma služi za podmirenje
vlastitih potreba vlasnika; isto je tolik postotak šuma, koje producirajući za pijacu (u
glavnom domaću) ne traže pretjeranu dobit, jer su im na prvom mjestu načela šumskouzgojna
i šumsko-gosnodarstvena, a tek na drugom principi re´ntabiliteta u smislu eksploatacionom.
Ovamo spadaju neke državne režije, grko-katolički relig. fond i većina
zadružnih šuma (šumskih zadruga u užem smislu riječi: Forstkooperativen); ostalih
60% šuma su u rukama priv. preduzeća. Autor nam detaljno opisuje gospodarenje u
tim šumama i ilustrira to interesantnim podacima (tabelarnim i u tekstu). U Rumunjskoj
— kaže on — smatraju se šume bogodanim ambarom, iz kojeg se uvijek može
harčiti. Čim se taj antbar isprazni, prestaje´ svaka briga o njemu, jer nitko neće dragovoljno
investirati novac u nešto, što neće on sam užiti. Pošto s druge strane šumoposjednika
ipak vežu propisi zakona o šumama, dešava se često, da on prodaje šumu
bud zašto, pogotovu kad se tome pridruži i teško ekonomsko stanje posjednika. Usprkos
manjkavoj zvaničnoj statistici autor ipak raspolaže s drastičnim podacima o investiranom
kapitalu i o raspodjeli toga kapitala. Kapital od 65,7 mil. zlatnih leja bio je
dovoljan da se privedu eksploataciji šume u vrijednosti (po skromnoj procjeni) od 800
mil. zl- leja. Od tih 65,7 mil. otpada na židovsko-austrijski kapital 50 mil (ili 76%), 1,5
na belgijski, 4,0 mil. na francuski i samo 10,2 mil. na rumunjski.


Dalje pisac govori o »industrijalizaciji« kao o jednom od načina, kojima se´ zaob:laze
utvrđena načela šumarske politike. Zakonom od 1921. bilo je to »industrijaliziranje
« donekle ograničeno, a daljnje stvaranaje zabranjeno. Međutim to stanje još je
više utvrdilo javno mišljenje u njegovom uvjerenju, da se sa šumom ne gospodari ,
nego samo eksploatiše . Sada se tek opažaju neki simptomi ozdravljenja javnog
mišljenja skroz zatrovanog bezobzirnom propagandom. Nemilosrdno žigošući sve, koji
su krivi i odgovorni za sadašnje stanje rum. šuma, autor pri kraju odsjeka sumira rezultate
desetgodisnjeg rada zidovsko-austrijskog kapitala« u rumunjskim šumama. Ima
toga cijela strana (svega 11 tačaka).


I treći dio obiluje interesantnim opažanjima, a ponavlja također i zaključke prvog
i drugog dijela prema onoj klasičnoj »caeterum censeo . . .« Kako je došlo do tog nepodnošljivog
stanja? Autor analizira i uzroke. Prvi je uzrok ona groznica iskorišćavanja
šuma, koja je obuhvatila cio svijet, a zemlje istočne i srednje Evrope možda i
najviše. Zatim agrarna reforma, koja je stavila na raspoloženje mnoge komplekse šu


580