DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 62     <-- 62 -->        PDF

.--


Ima nadalje pitanja, koja bi mogla zainteresovati šumarstvo zemalja udruženih u


Maloj Antanti, gde bi se pod pitanja, koja pretresa ekonomski komitet ovih zemalja,


mogla supsumirati i izvesna šumsko-privredna pitanja.


Sa slovenskim šumarima imademo isto tako mnogo dodirnih tačaka. 1 pored toga
što sličnost prirodnih i ekonomskih uslova ne će biti tako velika kao među susedima,
veže nas sličnost jezika i osećaja, a to nas upućuje na izvesne´ zajedničke radove.
Kao prvi korak trebao bi da bude izdavanje slovenske komparativne šumarske terminologije,
koja bi omogućila lakšu izmenu knjiga, časopisa itd. Veće edicije kao šumarski
i lovački leksikoni, enciklopedije i si. mogli bi se posle toga izdavati s naznakom svih
slovenskih izraza, što bi sve omogućilo veću nakladu za proširen broj potrošača, a kroz
to jeftinija izdanja. O tim pitanjima izmenili smo misli sa mnogim slovenskim šumarskim
stručnjacima i svi su oduševljeno primili ovaj predlog. To bi ujedno bio jedan od najvažnijih
radova Slovenske šumarske zajednice, koja na žalost sniva san pravednika
već nekoliko godina u doba, kada slovenske zajednice pravnika, geografa, lekara, inžinjera
itd. doživljuju već jubilarne sastanke.


To su eto iskustva, misli i sugestije u vezi s ovom ekskurzijom koja je bila jedna
iskrena manifestacija želja za zajedničkim radom na polju šumarstva, koje ujedinjuje
naše misli i srca.


Neka je iskrena hvala svima koji su svojim radom i trudom doprineli uspehu
ove ekskurzije.


i Prof. M. M a r i n o v i ć


IZ UDRUŽENJA


ZAPISNIK
sjednice Upravnog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja, koja je održana


2. septembra 1936. godine u Zagrebu.
Prisutni: predsjednik Dr. Josip Balen; potpredsjednik Dr. D. Petr(ović;
tajnik: Dr. N. Neidhardt; blagajnik M. Drnić; odbornici Dr. Pet račić,
Mihaliček, Miklau, Smiilaj, Begilć, Stjepan ović i Premužić.


Ispričali su se: Pahernik i P r p i ć.
Prije prelaza na dnevni red pretsjednik Dr. Balen javlja odbornicima tužnu cijest,
da je dne 1. septembra nakon kratke i teške bolesti u Pragu preminuo odbornik Ing.
J os i p B ö r o š i ć. i
Toplim riječima pretsjednik komemorira život umrlog odbornika. Prisutni ustaju
i kliču: !»S 1 a v a mu !« \


I. Ovjerovljuje se zapisnik prošle sjednice, koja je održana dne 12. jula u Splitu.
II. Blagajni k čita blagajnički izvještaj, koji se uzima na znanje.
Na predlog gosp. ing. Babica prepušta se novom odboru odluka o utužbi onih
članova, koji uprkos brojnih opomena inisu platiti dužnu članarinu.


III. Tajni k čita odgovor Ministarstva šuma u predmetu ranga apsolvenata
šumarske škole u Sarajevu, gozdarske škole u Mariboru, škole u Aleksincu itd. (Odgovor
je štampan u godišnjem izvještaju). Uzima se s odobravanjem na znanje.
Tajnik čita odgovor g. Ministra šuma na predstavku u predmetu §§ 75. i 76.
finans. zakona za god. 1935./36. (Odgovor je otštampan u godišnjem izvještaju.) Uzima
se na znanje.


IVj. Tajni k čita molbu kipara Milana Bohutinskog, da mu se za 10% povisi
honorar za izradu poprsja Kesterčaneka i Kozarca, jer je imao nepredviđenih troškova.


568
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 63     <-- 63 -->        PDF

V. Tajni k izvještava, da je Ljubljanska podružnica održala 16. Viti. Glavnu
skupštinu. Centralu je zastupao potpredsjednik g. ing. Lenarčić.
Sarajevskapo podružnica održala je III. redovnu glavnu skupštinu 5. VII. Centralu
je zastupao odbornik g. Direkto r Babić.i
Banjalučka podružnica održala je1 23. VII. svoju skpuštinu. Centralu je zastupao
gosp. odbornik J. B e g i ć.


VI. Uzima se na znanje godišnji izvještaj Sarajevske podružnice o radu. Na zapisnik
skupštine se zaključuje pozvati podružnicu, da se u buduće pridržava Pravilnika
o radu podružnica, koji je štampan u Šumarskom Listu 1932 str. 632.
VII. Primaju se sa izvjesnim izmjenama neki stigli prijedlozi za skupštinu (Vidi
zapisnik skupštine).
VIII.
Tajnik izvještava o pretstavci, koju je uputilo Udruženje šum. zvaničnika
o tangu apsolvenata višeg kurza šum. škole u Aleksincu jjz 1922./23. i Sarajevu iz
1928./29. i
Zaključuje se akt uputiti g. profesoru Drag utinu Veseliju sa molbom za
mišljenje.


IX. Tajni k čita pretstavku, koju je Ljubljanska podružnica uputila Ministarstvu
šuma u predmetu prikupljanja prinosa u fond za pošumljavanje.
Zaključuje se Podružnicu upozoriti na Pravilnik o radu podružnica štampan u
Šumarskom Listu 1932 str. 632 (napose čl. 3), po kome je saobraćaj sa centralnim
vlastima pridržan centrali Udruženja.


X. Tajni k čita pretstavku, koju je Ljubljanska podružnica uputila banu Dravske
banovine po pitanju unapređenja šumarstva u toj banovini.
Uzima se s odobravanjem na znanje.


XI.
Primaju se n, ovl i članovi.
Za redovite:
1) Ing. Rajevski Vasilije, šum. uprava Trebinje;
2) Gjaić Matija, Zagreb;
3) lng\ Isajev Ivan, Zagreb.


Istupili iz članstva:


Ruff
SteVan, inž. šumarstva, Bezdan.


Umrli :
1) Sodnik Ing. Anton, Ljubljana;
2) Borošić ing. Josip, Beograd.


XII.
Čita se slijedeći dopis g. Ministra šuma:
»Potrošnja benzina u nekim državama dostiže ogromne cifre izdataka, koji postaju
veliki teret za valutu država, koje nemaju svojih izvora nafte, a da ne govorimo


o bezizlaznoj situaciji u slučaju rata pri sadašnjim motorizovanim vojnim jedinicama.
Jedini izlaz iz takve situacije jeste zamena benzina sa drugim surogatima domaće
produkcije, što je već još pred nekoliko godina dalo povoda mnogim državama, da pristupe1
ispitivanju praktičnosti i ekonomičnosti tih surogata. Za sada su postignuti najbolji
rezultati sa primenom t. zv. gasožena (šumskog gasa) koji se dobija iz drveta i
drvenog uglja.


Pitanje zamene benzina sa drvetom ili drvenim ugljeni kao sredstvom za pogon
automobila, prema tome nije novo, ali je sada drvo postalo vrlo aktuelno iz više razloga,
a naročito što su sada gasogeneratori već toliko tehnički i praktički napredovali,
da je moguće korisno ih upotrebljavati, a drugo što je to iz ekonomskih i političkih
razloga postalo potrebno, pa čak i neophodno.


Prema novim podacima gas, koji daje drvo ili drveni ugalj, u stanju je da tera
motor, a 12 kg drveta ili 6 kg drvenog uglja mogu zameniti 5 lit. benzina i to na vrućini
kao i na hladnoći — u planinskom terenu kao i u ravnici.


569
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 64     <-- 64 -->        PDF

U Francuskoj su izračunati troškovi za pogonsko sredstvo po kilometarskoj toni
i to za benzin, naftu i gas od drveta za kamione´ (ternetne automobile) od 4,5 tone,
koji prevaljuju godišnje 60.000 km i oni iznose: kod benzina 40 santima (1,20 din),
kod nafte 33 santima (0,99 din) i kod šumskog gasa 28 santima (0,84 djn). Prema
tome primena šumskog gasa prištedi godišnje kod jednog takovog kamiona sumu od


32.400 franaka (93.000 din). Kod nas bi ovaj efekat bio još i veći s obzirom da je kod
nas
benzin još skuplji, a drvo mnogo jeftinije nego u Francuskoj.
Njemački članovi međunarodne konferencije za drvo u Londonu početkom aprila


o. g. koristili su se jednim putničkim automobilom sa gasogeneratorom za putovanje
Berlin—London i natrag. Ovaj put od 2500 km prevaljen je za vreme od 22 časa, sa
prosečnom brzinom od 65 do 75 km, a maksimalnom od 95 km. Potrošnja drveta iznosila
je 2,2 kg mesto jedne litre benzina, odnosno 0,35 kg po jednom kilometru. Ukupna
potrošnja iznela je 880 kg drveta odnosno 1,7 pr. kub. metara bukovih drva.
Ako računamo da jedan kilogram prvoklasnih isečenih bukovih drva franko stan
kupca staje 0,30 din (1 met od 500 kg 130 d), onda gorivo za ceo put od 2500 Jtm
iznosi svega 220 d. Pošto su kola bila za 3 osobe, to trošak za jednu osobu iznosi 73
d odnosno 3 d na 100 km, dok bi taj trošak kod upotrebe benzina iznosio: 400 lit benzina
po 6,80 d — 2.720 d, a za jednu osobu 907 d. odnosno 36 d na 100 km.


Za gorivo se upotrebljavalo bukovo, hrastovo i brezovo drvo, koje se nalazilo u
mestima na putu u dimenzijama od 5—15 cm. često puta su upotrebljavani i otpaci
od parketa i´ drugih drvenih izrađevina zajednom sa korom, koji su sadržavali u sebi
20% i više vode.


U 1935. godini na dugačkom putu Hamburg—Varšava jedan autobus je po redu
vožnje dovezao 30 osoba i to na delimično rđavlm poljskim putevima.
Od 8. do 10. septembra o. g. priređuje se druga međunarodna vožnja preko Alpi
u cilju ispitivanja korisnosti surogatnog goriva kod motornih teretnih vozila.


Ovu vožnju priređuje Švajcarsko društvo za ispitivanje motornih pogonskih sredstava
u zajednici sa austrijskim kuratorijumom za ekonomičnost i italijanskim turingklubom
uz sudelovanje švajcarskog autokluba, udruženja švajcarskih vlasnika teretnih
motornih vozila, austrijskog i italijanskog auto-kluba uz potporu merodavnih vlasti,
centrala, udruženja i organizacija Švajcarske, Italije i Austrije.


Ova se organizacija priređuje u smislu odluke međunarodnih športskih propisa
međunarodnog udruženja priznatih auto-klubova sa dozvolom i uz kontrolu automobilskih
švajcarskih klubova.


I pored sadanje krize prlmena eksplozivnih motora se vrši naročito kod automo


bila,
a još više kod autobusa, koji već konkurišu putničkom željezničkom saobraćaju,


a u
Americi čak i teretnim vozovima.


Sada više ne stoji ništa na putu opštem iskorišćivanju domaćeg jeftinog pogonskog
sredstva drveta. Kao pogonsko sredstvo za motore može da služe ove vrste drveta
i drvenih otpadaka kao i drveni ugalj. Ove otpatke nalazimo u raznom obliku,
gde trunu neiskorišćeni u šumi (grane, kora, žile itd.), a na strugarama, pilanama, strugotine
i druge otpatke.


U ćelom svetu sada se energično radi na unapređenju šumskog gasa, a naročito
u Nemačkoj,, Italiji i Francuskoj. U nekim državama daju se razne poreske i druge
olakšice sopstvenieima motora na gasožen, a kupci gasoženih kola dobijaju čak i premiju.
To dokazuje od kolike je važnosti ovo pitanje.


U ITALIJI automobilska linija San-Gabilo-Similon uvodi četiri nova autobusa ove
vrste. Linija Melankapo-Menađija pustila je u saobraćaj autobus za 27 osoba. Uprava
grada Rima kupila je u Milanu 9 velikih gasoženih autobusa za vezu Rima sa Ostijom.
Druga veća poručbina je za liniju Rim-Urbe. Generatori ovih autobusa su .marke »Duh«,


570
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 65     <-- 65 -->        PDF

koji daju u Italiji Vrlo dobre rezultate. Ne samo da su privatni i opštinski autobusi
snabdeveni generatorima, nego se oni primenjuju isto tako i u vojsci i kolonijama.
Po dekretu vlade u 1937. god. svi javni automobili moraju preći na gasožen pogon.
Sada se već računa da ima oko 10.000 automobila koji rade sa gasoženom.


Favorizira se u svakom pogledu unapređenje gasožena na svima izložbama i drugim
putem, priređuju se pokusna i propagandna putovanja (na putu od 6000 km potrošnja
drveta iznosila je 330 din).


U NJEMAČKOJ postoji također sistem premija. Na velikoj utakmici od 16.000
km sa učešćem 46 automobila postignuti su odlučni rezultati i pokazalo se puno preimućtvo
šumskog gasa nad mineralnim uljem.


Sada već 22 preduzeća (fabrike) rade automobile na gasožen. Sa gasoženim pogonom
nalazi se u saobraćaju 2000 kamiona neračunajući traktore, dok se istovremeno
vrlo ozbiljno radi na teorijskom i praktičnom proučavanju i poboljšanju ove primene.
Više instituta za naučna ispitivanja dobilo je od vlade tačna uputstva za proučavanje
pogona sa šumskim gasom. U tehničkim komisijama rade zajedno: šumari, konstruktori,
naučenjaci i praktičari na konačnom rešenju ovog pitanja. Rad ovih instituta i
komisija pomaže materijalno i zainteresovana privatna inicijativa.


Direkcija državnih šuma u Saksonskoj da bi pomogla vladi kod zamene benzina
šumskim gasom izdala je dekret za sva lica, preduzeća i opštine, koje bi uvele primenu
šumskog gasa u toku 1936. g., bilo nabavkom novih gasogeneratora, bilo popravkom
starih motora, dobijaju subvenciju: u prvom slučaju 9.300 d, a u drugom 4.650 d.


Državni komesar je naredio berlinskoj opštini da počne uvoditi kod varoških
prevoznih sredstava upotrebu šumskog gasa, te je u tu svrhu već prerađen jedan autobus
i mnogo kamiona za čišćenje ulica.


Radi lakše primene šumskog gasa organizovani su depoi za gorivo, po ugledu
na benzinske pumpe´, u predelima, gde je saobraćaj naročito živ. Oko 20 varoši u Bavarskoj
i Tiringiji napravile su depoe drveta i drvenog uglja.


Nemci računaju da će kroz nekoliko godina 30% njihovih kamiona, raditi sa gasoženom.


U FRANCUSKOJ Ministarstvo voda i šuma organizovalo je bilo jedno veliko propagandno
putovanje automobilima, kojom je prilikom bila dokazana mogućnost upotrebe
i četjnjastog drveta za pogon automobila, te se u tom smislu vodi i dalje najenergičnija
propaganda (organizuju se zborovi, izložbe itd.), tako da sada već radi nekoliko
stotina kamiona sa gasoženom. Naročitog uspeha je imala pokretna izložba raznih
automobila sa pogonom od drveta i drvenog uglja, što je dalo korisne rezultate,
jer je već prodato nekoliko stotina gasogeneratora. Između drugih modernih sistema
preporučuje se gasogenerator marke »Gobin-Poulenc« kod koga 1,2 do 1,5 kg očišćenog
drvenog uglja zamenuje 1 lit. benzina. Postignuta ekonomičnost kod primene drvenog
uglja prema običnom lakom benzinu je 80%, a prema teškom 60%.


U ŠVEDSOj se prave pokusi sa kolonama vojnih teretnih automobila raznih sistema
Isa gasogeneratoritna, koji su dali pozitivne rezultate.
U AUSTRIJI o primeni gasožena kod vojnih automobila raspravljalo se čak i u
parlamentu, a sada se vrše i ispitivanja primene gasožena kod malih šumskih željeznica.


U ŠVAJCARSKOJ: Ministarstvo pošta pustilo je u saobraćaj poštanske automobile
sa šumskim gasom. Sem toga radi se na primeni šumskog gasa za automatsko
stalno, a naročito, centralno grejanje. Proučava se mogućnost primene lignina kao
sporednog produkta pri izradi šećera od drveta.


Društvo za proučavanje surogatnog goriva donelo je rezoluciju, da se traii od
nadležnih vlasti da u buduće prevozna sredstva sa upotrebom nacionalnih goriva (naročito
drveta) budu potpuno ili delimično oslobođena od direktnih poreza, s obzirom
na naročitu korist za nacionalnu ekonomiju od ovog novog načina saobraćaja.


571
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 66     <-- 66 -->        PDF

U FINSKOJ: u parlamentu i kod stručnjaka vrše se detaljna proučavanja pitanja
-primene šumskog gasa.


U KINI: nacionalna industrija proizvodi gasogeneratore za drveni ugalj. Već sada
mnogi autobusi rade sa šumskim gasom, i uskoro će biti pušteno još 100 ovakvih autobusa
u promet.


U INDIJI: teretni automobili već rade sa gasom od drvenog uglja u najtežim terenskim
prilikama.
Sem ovih država na razvitku primene šumskog gasa za automobile najenergičnije
se radi u Rusiji, Portugalu, Čehoslovačkoj i Belgiji.


Sem upotrebe šumskog gasa kao saobraćajnog pogonskog sredstva, isti je u poslednje
vreme počeo se primenjivati i u druge svrhe: u poljoprivredi za traktore i motore
kod raznih radova (seckanje slame, stočne repe itd.) ; kod eksploatacije šuma sem
kod traktora i kamiona upotrebljava se i za rad kompresora za obaranje stabala, trup-
Ijenje balvana, sađenje biljaka i dr.; u kućnoj upotrebi: etažno grejanje, u kuhinji (kuvanje
na gasu) itd. Za električni pogon (kod malih električnih centrala) računa se da
1 kg otpadaka od drveta može dati oko 1 Kw na sat ^. pogon motornih vagona na
željeznicama — jedan vagon za 100 putnika sa motorom od 210 HP, sa brzinom preko
100 km na sat troši 75 kg drvenog uglja na 100 km u vrednosti 60 dinara.


Državama, koje nemaju svojih petrolejskih izvora, kao što je´ naša država, primena
gasožena smanjila bi uvoz benzina, što je vrlo važno po trgovinaski bilans i jačanje
nacionalne valute.


Ovo pitanje ima još mnogo veću važnost za našu zemlju, ne samo radi toga, što
nemamo svojih petrolejskih izvora, nego i radi toga što naša država po procentu šumovitosti
(oko 33%) stoji među najšumovitijim državama, gde je drvo relativno jeftino.
Razne političke i ekonomske prilike u svetu sve više otežavaju mogućnost iskorišćivanja
drveta kao međunarodnog tržišnog artikla, što je dovelo do smanjenja izvoza
našeg drveta u inostranstvo za 60%. Stoga bi smanjenjem uvoza benzina dobili
donekle kompenzaciju za smanjenje izvoza drveta u inostranstvo, dok bi s druge strane
stvorili jedno široko polje primene i potrošnje našeg drveta u zemlji.


"" Naša država uvozi benzina i nafte godišnje prosečno 92 miliona litara. Ako uzmemo
da se samo 50% (46 mil. litara) od te količine upotrebljava u svrhe, gde bi upotrebu
benzina mogao zameniti šumski gas, doći ćemo do zaključka, da bi za proizvodnju
umskog gasa, kao zamene ove količine benzina, trebalo oko 200.000 prostornih
metara drva. Vrednost ovog drveta pripravljenog za proizvodnju šumskog gasa iznosi
30,360.000 dinara, dok vrednost gornje količine benzina iznosi oko 308,800.000 dinara,
što znači, da bi se godišnje uštedilo u korist nacionalne privrede najmanje 200 miliona
dinara.


Iz ovih cifara se može dalje izračunati koliko bi iznosilo godišnje olakšanje trgovinskog
bilansa. Svakako bi dobili cifru o kojoj se u današnjim prilikama mora voditi
računa.


Možemo zamisliti koliko bi godišnja potrošnja benzina i nafte iznosila za vreme
rata za transport pešadije, komore, pogon tenkova, kod artilerije, avijacije, mornarice
i t. d.


Iz ovog ne bi bilo teško izračunati koliko bi rezerve benzina i nafte morali za
vreme rata imati.
Međutim rezerve drveta su bezgranične i njih neprijatelj ne može uništiti ili izgoreti.


Sem toga ova zamena pogonskog materijala sa šumskim gasom pružila bi mogućnost
zarade domaćim vlasnicima šuma, utoliko pre, što je u pitanju materijal, koji
u većini slučajeva ostaje i trune po šumi, jer se prema sadanjim priHkama ne isplati
izvoditi iz šume i iskorišćavati.


572
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Naposletku poznato je, da je naš radni svet u šumovitim krajevima najsiromašniji,
te bi ovim putem ukazala se mogućnost zaposlenja nezaposlenog radništva, što
je vrlo važno u vreme današnje krize. Pojeftinjavanjem pogonskog materijala pojeîtinjava
se saobraćaj i transport, što sve povoljno utiče na jače strujanje privrede i razvijanje
poslova.


Naposletku moramo imati u vidu, da je ovo pitanje jo od mnogo veće važnosti,
ako se uzme u obzir odbrana zemlje u slučaju rata.


Ako se zamisli da u slučaju rata država ne bi mogla nabavljati benzin iz inostranstva,
a domaća industrija ne bi moglo za nekoliko dana ili nedelja osposobiti se
za izradu gasogeneratora, izradu i otpremu drveta i obuku personala, onda je jasno da
bi ovo molgo prouzrokovati naročite teške posljedice u savremenom tehničkom ratu.


Jednom reci: povećanje´m unutrašnje potrošnje drva na ovaj način povećali bi se
prihodi vlasnika šuma, pomogla domaća šumska industrija, uposlilo nezaposleno radništvo,
olakašala uvozna trgovina, a korist od ovoga kako u miru tako još više u slučaju
rata sama po sebi je očigledna. Zato ovu zamenu pogonskog materijala treba što pre
učiniti, jer za vreme rata biće dockan.


Stoga bi po mom mišljenju bilo vrlo korisno ako bi se obrazovao jedan odbor od
pretstavnika: Ministarstva šuma i rudnika, Ministarstva vojske i mornarice, Ministarstva
trgovine i industrije, Ministarstva pošta i telegrafa, Ministarstva saobraćaja, Ministarstva
građevina, tehničkih fakulteta univerziteta u Beogradu i Zagrebu, pretstavnika domaće
(industrije, i praktičara slobodne profesije sa zadatkom da se staraju o propagandi
upotrebe šumskog gasa kao pogonskog materijala i čine predloge nadležnim ustanovama
u pogledu mera, koje treba u tu svrhu preduzeti.


Ako ste saglasni sa ovim mojim predlogom, molim Vas, da odredite delegata sa
Vaše strane, kako bi se ovi mogli sastati u jednu predkonferenciju i podneti konkretan
predlog po ovom pitanju.


Za delegata od strane područnog mi Ministarstva odredio sam gosp. Baranca ing.
Slobodana, višeg sekretara.
Očekujući Vaš što skoriji izveštaj po ovom pitanju, primite uverenje moga osobitog
poštovanja.


17. VIII. 1936. Ministar šuma i rudnika
Ing. Gj. Janković, v. r.
Beograd.


Prima se s odobravanjem. U odbor se kao delegat J. Š. U. izabire g. Dragoljub
Petrović.
... Čita se slijedeći odgovor Sarajevske podružnice u predmetu uređenja odmarališta
na Mljetu:
»Na tamošnji akt broj 282 ad 1936. od 22 VII o. g. a prema zaključku Upravnog
odbora ove podružnice od 17. VIII. o. g. izvješćuje se kako slijedi:


Bolest i iscrpljenost neminovne su posljedice teške i naporne šumarske službe.
Baš radi toga postoji neophodna potreba, da se čim prije uredi jedno oporavilište za
šumare, a za takovo bi oporavilište bilo najpodesnije ostrvo Mljet, i to bivši samostan
Benediktinaca, koji je sada vlasništvo državnog erara.


Za te svrhe potrebno je adaptiranje zgrade, pa bi u početku za najhitnije radove
oko adaptacije i za uređenje soba bilo potrebno najmanje Din. 50.000.


Ova Podružnica predlaže, da taj kapital u označene svrhe uloži Jugoslovensko šumarsko
udruženje, ali da prethodno sa Ministarstvom šuma i rudnika sklopi dugoročni
ugovor za upotrebu toga samostana.


Prednji samostan ima jednu zdravu cisternu, ali se u udaljenosti od 3 kilometra
nalazi jedno vrelo, iz kojega bi mogao jedan vodovod opskrbiti oporavilište sa vodom.


573
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Sadašnje parobrodarske veze nisu najidealnije, ali se može računati s time, da bi
parobrodarska društva udovoljila željama glede potrebnih veza.
Liječnika na ostrvu Mljet nema.
Prihodi od iznajmljivanja soba ovisili bi od broja soba i od visine kirije. No kako


je broj uređenih soba ovisan o visini kapitala, a taj bi kapital prema prednjem predlc^u
trebao uložiti naslov, koji bi ujedno odredio i visinu kirije, to ova podružnica ne može
navesti nikakove podatke o eventulanim prihodima oporavilišta.


Moli se naslov, da svim silama radi na tome, da se predmetno oporavilište čim
prije uredi, jer to nalažu interesi svih članova i nj.hovih porodica.«
Zaključuje se predmet prepustiti novom odboru.


XIV. Oosp. ing. B a b i ć interpelira, šta je sa brošurom o devastacijama.
Tajnik obrazlaže zaključak predprošle sjednice. Sa svoje strane je taj zaključak
izvršio, ali odbornici iz Beograda, koji su bili određeni u uži odbor, nisu se složili sa
stilizacijom
brošure.
Izabire se ponovo uži odbor za stilizaciju t. j. ing. Babić i J. Begić.


XV. Tajnik čita slijedeći odgovor gosp. Ministra šuma i rudnika, koji se uzima
na znanje.
»Na Vaše pismo od 20. jula 1936. god. povodom unapređenja šumarskog osoblja,
čast mi je odgovoriti, da su unapređenja drž. službenika usled novih zakonskih propisa
sada svedena na najmanju meru. Na ime, odredbama § 101. finansijskog zakona za
1936./37. god. izvršena je sistematizacija državnih službeničkih mjesta, pa je određeno
da za svako unapređenje treba najpre obezbediti slobodno mesto i slobodan kredit u
s a d a . j e m budžetu, dok je specijalna partija za unapređenje državnih službenika
brisana iz budžeta.


Prema tome unapređenja se mogu vršiti jedino u tome slučaju, ako se u višoj
grupi oslobodi neko mesto, bilo penzionisanjem, otpustom po kazni ili usled nekog
smrtnog slučaja.


U sadanjem budžetu Ministarstva šuma i rudnika bilo je svega 7 slobodnih mesta
za unapređenje državnih šumarskih činovnika, pa sam zato pre nekoliko dana i potpisao
Ukaz za unapređenje sedmorice šumarskih činovnika.


Kako je odredbama § 101. finansijskog zakona od god. 1936./37. unapređivanje
šumarskog osoblja skoro potpuno dovedeno u pitanje, to ću ja predložiti, da se u sporazumu
sa Gosp. Ministrom finansija u nacrt budžeta za god. 1937./38. unese povećan
broj mesta, kako bi se u toku iduće budžetske godine mogla izvršiti unapređenja u
većoj meri.


Ukoliko drugi resori vrše unapređenja u sadanjoj budžetskoj godini, to oni raspolažu
slobodnim mestima od ranije, koja mesta ranije nisu bila popunjena ili do novih
mesta radi unapređenja dolaze na taj način, što se u većoj meri vrši penzionisanje star´jih
službenika, koji su navršili 35 godina državne službe1. Resor šuma i rudnika po
broju svojih službenika je pirilično mali, a sem toga nema tu većeg broja službenika
sa 35 godina državne službe, koje bi trebalo penzionisati, da bi se stvorila mogućnost
za unapređenje mlađih činovnika, koji su ispunili uslove za unapređenje od pre dužeg
vremena.


Sem toga u izvršenju nove Uredbe o organizaciji Ministarstva šuma i rudnika
preduzeću mere, da se poveća broj službeničkih mesta i da se otvore naknadni krediti
za unapređenja, kako bi se izašlo u susret što većem broju šumarskih službenika.


O konačnom ređenju ovoga pitanja obavestiću Vas u svoje vreme posebnim
pismom.«


XVI. Zakljlučuje se platiti 350 Dinara za troškove oko predavanja koje će se o
pogonu sa šumskim plinom održati u Ljubljani prigodom boravka članova na ekskursiji.
574
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 69     <-- 69 -->        PDF

XVII. Zaključuje se da cijena knjige o Kozarcu bude 15 Dinara, a publikacija o
Kesterčaneku 5 Dinara. ,
XVIII. Gospodin prof. Dr. P e t r a e i ć izražava zahvalnost gosp. prof. B a 1 e n u,
što je besplatno ustupio rad o Kozarcu, da se štampa prilikom 60. godišnjice skupštine.


Prihod od knjige namijenjen je za troškove oko izrade Kozarčevog poprsja.


Pošto je ovo zadnja sjednica ovog odbora zahvaljuje u ime odbora predsjedniku
na požrtvovnom radu i dobrom vođenju društva.


Predsjednik zahvaljuje od srca odbornicima, što su svakom prilikom dali predsjedništvu
punu podršku u radu. Zahvaljuje gg. podpredsjednicima, g. tajniku i g. blagajniku
na čitavoj i požrtvovnoj saradnji. Svoj gospodi odbornicima se ima zahvaliti,
što je rad bio homogen.


Odbornik B a b i ć zahvaljuje gosp. predsjedniku na požrtvovnosti, koju je uložio
za vrijeme svoga perioda za dobro struke i Udruženja.
Zaključeno i potpisano.
Tajnik: Predsjednik:


Dr>. M, Neidhardt v. r. Dr. Jos. Baien v. r.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU AUGUSTU GODINE 1936.
Redoviitih članova:


Asančaič Ivan, Drenje, Din 100.— za god. 1936; Biondić Josip, Jastrebarsko, Din
100.— za god. 1936; Budiselić Mijo, Sv. Ivan Žabno, Din 100.— za god. 1936; Brixi
Stjepan, Varaždin, Din 100.— za god. 1936; Cestar Stjepan, Bjelovar, Din 100.— za
god. 1936; Danda dr. Edo, SI. Brod, Din 100.— za god. 1936; Dražić Jure, Zagreb, Din
100.— za god. 1936; Dremil Oskar, Zagreb, Din 150.— za II. polg. 1935 ja 1936; Fraanješ
Eugen, Bjelovar, Din 50.— za I. polg. 1936; Foreyt Edo, Pitomaca, Din 50.— za


II. polg. 1933; Fantoni Rajmund, Zagreb, Din 100.— za god. 1936; Flögel Stanko, Zagreb,
Din 100.— za god. 1936; Frušić Andrija, Nova Gradiška, Din 100..— za god. 1936;
Hradil Dragutin, Zagreb, Din 100.— za god. 1936; Gjoković Aleksandar, Novi Pazar,
Din 100.— za god. 1936; Kolibaš Rudolf, Zagreb, Din 100.— za god. 1936; Kijametović
Svet., Kosovska Mitrovica, Din 18.— a conto 1934 g. (od honorara); Kohut Ladislav,
Senj, Din 100,— za god. 1936; Klumper Pavao, Slat. Drenovac, Din 100.— za god. 1936;
Lovrić Slavko, Fužine, Din 50.— za II. polg. 1936; Manojlović Petar, Zagreb, Din 100.—
za god. 1936; Mjlas Branko, Crikvenica, Din 100.— za god. 1936; Navračić Ivan, Cetinjgrad,
Din 100.— za god. 1936; Pajc Miso, Slav. Brod, Din 100,— za god. 1936; Peršić
Nikola, Daruvar, Din 50.— za I. polg. 1934; Podhorski Ivan, Glina, Din 100.— za god.
1936; Petračić dr. Andrija, Zagreb, Din 100.— za god, 1936; Rohr Pero, Našice, Din
100.— za god. 1936; Ružičić Ante, Delnice, Din 100.— za god. 1936; Strapajević Đuro,
Zagreb, Din 50.— za I. polg. 1936; Siter Georgije, Kalje, Din 50.— za II. polg. 1935;
Šavor Ivan, Đurđevac, Din 100.— za god. 1936; Šokčević Đuro, Vinkovci, Din 100/—
za god. 1935; Ugrenović Dr. Aleksandar, Zagreb Din 12.— a conto 1936 godine (od
honorara).
Redovitih članova sa područja podružnice Ljubljana:


Lenarčić Josip, Vrhnika, Din 100.— za god. 1936; Miklavić Franc, Ljubljana, Din
100.— za god. 1936; Pleško Franc, Ljubljana, Din 100.— za II. polg. 1935 ii I. polg.
1936; Radosavljević Jovan, Ljubljana, Din 25.— za zadnju četvrt 1936; Sotošek Stanko,
Maribor, Din 600.— od god. 1931 do 1936; Tavčar Karl, Ljubljana, Din 100.— za god.
1936; Vjatktn Igor, Novo Mesto, Din 50.,— za I. polg. 1936; Virnik Franjo, Krško, Din
100.—< za god. 1936; Kamniška meščanska korporacija, Kamnik, Din 100.— za god.
1936; Trboveljska premogokopna družba, Trbovlje, Din 100.— za god. 1936.


Redovitih članova sa područja podružnice Beograd:


Baranac Slobodan, Beograd, Din 100.— za god. 1936; Bobkov Leonid, Beograd,
Din 100.— za god. 1936; Črnagoj Boleslav, Beograd, Din 100,— za god. 1936; Divjak


575