DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 38     <-- 38 -->        PDF

SAOPĆENJA


EKSKURZIJA U BUGARSKU I RUMUNIJU.


Nema valjda zvanja u kojem bi ekskurzije imale tako velik značaj kao u šumarstvu.
To je u vezi sa prirodom šumskog gospodarstva, uslovljenog raznolikim prirodnim
i ekonomskim uslovima te dugim vremenskim periodima, usled čega se primena raznih
metoda može proučavati samo posmatranjem mnogobrojnih slučajeva, nastalih pod
različitim uslovima i posmatranih u raznim fazarra razvitka. Za to su potrebni veliki
teritoriji, na kojima iste fitosocioloske prilike i jednaki uslovi gospodarenja omogućuju
komparaciju. Kako se koincidencija svih tih pojava ne nalazi uvek u jednoj oblasti rada
potrebno je da se nužni uzori i primeri potraže često i u udaljenim oblastima, pa i preko
linija povučenih granicama pojedinih država.


Veliki prijatelj našeg šumarstva i poznati čehoslovački naučenjak prof Opletal
rekao je jednom, da akademski obrazovan šumar treba poznavati šume ćele Evrope,
da bi bio u stanju da u šumu i šumsko gospodarstvo vlastite zemlje unese iskustva
stečena kod kuće i u inostranstvu i da za svaki pojedinačni slučaj ta iskustva kritički
formuliše i primeni. Za univerzitetskog profesora, po njegovom mišljenju, nije ni to
dovoljno; on treba, da se potrudi da upozna šume celog sveta.


Ako ova tvrdnja i ne mora vrediti doslovno za svakog pojedinog šum. stručnjaka,
ona bez sumnje treba da vredi za izvesni broj onih medju njima, koji su pozvani da po
svojim položajima upravljaju sudbinom šuma vlastite domovine. Zbog toga i vidimo, da
pojedine države, naročito Japan, nordijske zemlje, Nemačka, Francuska i dr. polažu
veliku važnost na ovo pitanje i njihove šumarske stručnjake možemo susresti na naučnim
ekskurzijama po šumama svih kontinenata.


Nastaje pitanje: u kojem obimu treba da se kreću ekskurzije studenata na šumarskim
fakultetima? Nije potrebno dokazivati od kakvog su značaja za njih ekskurzije.
Moderna nastava polaže sve veću važnost na praktičnu obuku; u mnogim zemljama
provode studenti šum, vis. škola ćele mesece na terenskim radovima i naučnim
ekskurzijama, počatn od manjih, specijalnih za pojedine predmete pa sve do velikih
univerzalnih. Trebalo bi da studenti već za vreme svojeg školovanja, što preko školskih
ferija a što putem ekskurzija, upoznaju veći deo šuma vlastite domovine, ali svakako
barem najvažnije objekte šumarskih radova u svim tipičnim vrstama domaćih šuma,
počam od onih u poplavnim područjima pa sve do onih na visokim planinama. Kao
završetak svega mogla bi doći ponekad i ekskurzija u inostranstvo kako radi proširenja
vidokruga i upoznavanja izvesnih uzoraka, kakvih nema kod kuće, tako i radi opšte
izobrazbe i svih ostalih koristi koje donosi putovanje po stranim zemljama.


Kod nas je retko koja generacija imala sreću da svoje teoretske studije upotpuni
naučnim ekskurzijama u spomenutom redosledu; više je takvih koje su iz mnogih
razloga, prvenstveno iz oskudice materijalnih mogućnosti, imale vrlo malo prilike za
ovaj, toliko važni praktični deo svog studija.


Zato me neobično raduje, kadgod vidim da je koju generaciju, da tako kažem,
poslužila sreća i dala se prilika za koju veću ekskurziju. Pogotovo, kad se srestva za
ekskurziju pribavljaju vlastitom snagom, kao što je slučaj sa osnutkom ekskurzionog
fonda, u koji studenti pribiru novac ulozima, raznim priredbama itd. To pokazuje svake
hvale vrednu ambiciju, puno shvaćanje važnosti i simpatično pouzdanje u vlastitu snagu.
Zahvaljujući sretstvima toga fonda, subvenciji Ministra šuma i rudnika kao i prilozima
pojedinaca uspelo je ovogod. apsolventima šumarstva na zemunskom fakultetu
da obave jednu ekskurziju u inostranstvo. Za put su odabrane zemlje: Bugarska i Kumunija.
Na put je pošlo 15 studenata sa dva profesora, a put je trajao dve nedelje.


Eksukurzija je bila vrlo poučna kako sa čisto stručnog tako i sa šireg ekonomsko


političkog, feocijalnog, etnografskog, turističkog itd. gledišta, pa bi i za širi stručni fo


544
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 39     <-- 39 -->        PDF

rum bilo od interesa da se malo detaljnije opiše ova ekskurzija te iznesu stečena iskustva
s potrebnom stručnom dokumentacijom. Ostavljajući taj zadatak drugome ja sam
želeo da u vezi ove ekskurzije naglasim neke važnije šumarsko-poltičke momente, donesem
neke zaključke općenite prirode i dadem izvesne sugestije u korist budućeg zajedničkog
rada. Zbog toga ću sam put opisati samo u najkraćim potezima i kloneći
se tehničkih detalja, izneti samo najvažnije objekte koji su dodirnuti i radove koji su
posmatrani.


I. Put kroz Bugarsku.
Posle prvih izmena posete između starijih drugova šumara s jedne i druge strane,
koje su obavljene s toliko manifestacija bratskih osećaja bili smo uvereni, da će i ovaj
prvi dodir naših najmlađih biti protkan s istim iskrenim čuvstvima koja su najele´mentarniji
uslov svakog dalnjeg zajedničkog rada. I doista; već prvi naši susreti pokazali
su da smo jedno ne samo po jeziku već i po harmoniji naših osećaja. Neusiljeno, prostodušno,
spontano a u isti mah neobično srdačno susretanje učinilo je, da smo se već
od prvog trenutka osećali kao kod kuće, a to je raspoloženje koje i u privatnom životu
najviše godi kako gostu tako i domaćinu. Ovaj osećaj još je potencirala okolnost, što
su kako prirodni tako i ekonomski momenti tam. šumskog gazdinstva, nastalog pod
istom evolucijom istorijskih dogaćaja, pružali sliku koja je bila jednaka s jedne i druge
strane drž granica.


SI. 1. Naši pratioci pred spomenikom V. V. Popova u parku kneza Borisa


9. VII. oko podne stigli smo na sofijsku stanicu, oduševljeno dočekani od pretstavnika
Ministarstva poljoprivrede, univerziteta odn. polj.-šum. fakulteta, šumarskih
udruženja, opitnih stanica, studenata itd. Objed je dao g. Ministar Kad i V a s i 1 j e v,
koji je svojim demokratskim ophođenjem učinio vrlo prijatan utisak a svojim govorom
potvrdio, da one težnje koje danas ispunjuju šire narodne slojeve u Bugarskoj i Jugoslavija,
nalaze duboko razumevanje i iskrenu podršku kod nadležnih faktora. Posle objeda
imali smo prilike osvedočiti se o blagotvornom uplivu šumskog pojasa na higijenu
velikog grada. Kulture kneza Borisa, zapravo jedno prekrasno opitno polje i dendrološki
vrt, divan su spomenik bugarskom šumarstvu, za koje je ono žrtvovalo i živote,
kako svedoči spomenik V. V. Popova u tim nasadima (si. 1). Pregledavši još i veliki
rasadnik, sišli smo u Sofiju, da razgledamo grad i važnije institucije. Vreme od nekoliko
sati prekratko je da se dobije ma i približna slika, pogotovo kad nas interesuju
mnoge specijalne institucije. Zato se ograničujemo na pregled crkve Aleksandra Nevskog,
diveći se velikim umetničkim delima koja su skoncentrisana u tom velebnom
545
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 40     <-- 40 -->        PDF

hramu; novog univerziteta koji svojim ozbiljnim st´lom daje utisak istinskog hrama
nauke; Polj.-šum. fakulteta koji imponuje kako po veličini i specijalnom načinu gradnje
u starom bug. stilu srednjevekovnih zamaka tako i po uređenju nekih instituta koji
bi mogli služiti na čast i većim narodima (na pr. botanički institut) Interesantno je
napomenuti da je taj fakultet doskočio hiperprodukciji studenata limitiranjem broja na
dvadesetak kandidata, koji se biraju na osnovu konkursa između najboljih prijavljenih,
a tih bude i do 200. Sam grad po svojem lepom položaju pod Vitošom, solidnom izgradnjom
širokih bulevara i stilskih javnih i privatnih zgrada daje utisak brzog progresa,
zauzimajući odlično mesto u redu naprednih evropskih gradova.


Sutradan rano krećemo autobusom za Rilu. Zbog jednog nepredviđenog slučaja
(artilerijsko gađanje) gubimo dosta vremeno zaobilaznim putevima (si. 2), ali stižemo
još zarana u manastir. Već iz daleka naziremo impozantne masive Rilo-rodopskog sistema.
Iz magle viri najviši balkanski vrh Musala (2.924 m) ispod kojeg izviru Marica,
Mesta i Iskar. Dok se na planinama vidi sneg, i tu vlada oštra visijska klima sa karakterističnim´
vrstama srednjeevropske flore, u dolinama susrećemo lozu, pirinač i dr.
pretstavnike submediteranske flore, zahvaljujući toplim vetrovima koji prodiru dolinom
Strume. Tu vidimo i velika polja duvana, koji je ovde odlične kvalitete. Prof. Dimi-


SI. 2. Autobus ide zaobilaznim putevima preko potoka


trov, koji nas prati sa svojom ljubaznom gospođom, kao i gg. inspektor Stefanov i asistent
Dr. Biolčev, tumače granice nekadašnjih vodenih bazena, glacijalne nanose, upozoruju
na erozijonu moć bujičnih potoka itd. te ćeli put prolazi u vrlo zanimivim opažanjima.
Usput vidimo uspešan rad trudovaka na jednoj cesti, ali naše su misli s velikim
uzbuđenjem upravljene prema visinama, iza kojih se skriva istorijsko svetište, cilj
današnjeg puta. Mora se priznati, da je vanredan utisak koji se dobiva, kad se iza
krivudavog puta kroz šumu ugledaju zidine starog manastira, iza kojih strše nebu pod
oblake oštri grebeni strmih vrletnih gorostasa, s belom snežnom kapom (si. 3) S najvećim
interesom razgledamo crkvu, muzej, biblioteku i dr. starine, impresionirani naročitom
arhitekturom i milijeom, svojstvenim istorijskim svetištima, ovenčanim aureolom
vekovnih tradicija. Zatim razgledamo eksploataciono područje koje nam pruža jedan
dokaz više o štetnom dejstvu dugoročnih ugovora, koji su i bugarsko šumarstvo doveli
do jedinog mogućeg izlaza: vlastite režije. Iz detaljnog referata i usmenih obaveštenja
upoznajemo se sa istorijatom rada u tam. šumama, a dobivamo potanka obaveštenja
i o lovnim prilikama (divokoza, medved, srna, tetreb i dr.), o velikom turizmu


546
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 41     <-- 41 -->        PDF

koji se ovdje razvija, naročito skijaški sport itd. Doznajemo da se poklanja velika pažnja
i gajenju pastrva (a usput susrećemo više ovakovih gajilišta).


Posle izvrsno prospavane noći pod ozbiljnim i tihim manastirskim krovom u ovoj
visini od 1100 m vanredno smo se dobro osetili, pogotovo kad je obilna kiša ublažila
žegu i pokupila prašinu. Krenuvši rano iz Rile zaustavljamo se u Barakovu, gde pregledasmo
postrojenja Gorske industrije a. d. Tu se nalazi i jedna tvornica kartonaže,
koja se prerađivala iz tanjeg drveća i ovršaka. Interesantno je da se ovdje baš sada,
kad se dovršuje velika eksploatacija a s time l´kvidira i pilana koja je´ imala 14 gâtera,


SI. 3. Pred kapijom manastira Rilo


upravo izgrađuje tvornica za proizvodnju novinskog papira, koji se, kako je poznato,
pravi iz mehanički dobivene drvnine (si. 4). Ovo pokazuje potpuno razumevanje duha
vremena, koji pretskazuje veliku budućnost hemijskoj industriji, a specijalno ind. papira.
Odabran je jedini način da se zemlje bogate´ sirovinama oslobode velikog uvoza
papira, naročito novinskog. Momenat, koji ;bi trebalo da potakne i našu industriju na
ozbiljno razmišljanje.


U podne smo gosti Lovačkog udruženja u Dupnici, koje je izgradilo svoj dom
usred šume na mestu, koje dominira ćelom dolinom i ima prekrasan pogled na Rilu


SI. 4. Gradnja tvornice novin. papira u Bakalovu


547
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 42     <-- 42 -->        PDF

(si. 5) Istog dana stižemo u Čam-Koriju , gde pregledamo Lugarsku školu i okolišne
šume. O prilikama drže iscrpno predavanje gg. direktor škole Sotira v i šef
šum. uprave ing. Hristov . Interesantna je ta uprava s najnižom tačkom ´1.100 m
i prosečnom visinom 1800 m, u čijem se triangulacionom sklopu nalazi i najviši vrh
Musala. Upoznajemo se s uređenjem šuma, organizacijom, iskorišćavanjem, transportom.
Usput vidimo divan podmladak (si. 6), uspeh prirodnog podmlađenja, koji čini
upadljiv kontrast prema onom u Rili. S visina divan je pogled na valovito more četinara
(si. 7). Svuda je režija, koja se vanredno isplati, jer su cene drvetu veštački podignute
usled zabrane uvoza drveta. Interesantan slučaj o uplivu trgovinske politike
na šumsku privredu.


Sama lugarska škola leži usred šume koja pripada gradu Samokovu. U istoj
šumi smešteno je i prekrasno klimatsko lečilište, kojega elegantne1 vile vire . gustih
četinara. To su vile bogatih sofijskih građana, koji ovde provode samo po nekoliko
nedelja letnog odmora, jer je zrak vrlo vlažan. Parcele su dane u dugoročni najam,
od kojeg opština ima velik prihod, a šuma ne strada, jer je isečena samo koliko zahteVaju
potrebe okućnice. ,


SI. 5. Pred Domom Lovačkog udruženja u Uupnici


Sličan slučaj naseljavanja građana u šumu vidio sam u području fakultetske šume
praškog fakulteta Cern y kost e 1, samo s tom razlikom, što su tamo oko vila podignuti
ćeli parkovi, koji sa veselim šarenilom svojega cveća čine velik kontrast ozbiljnom
zelenilu šume, dok je ovde ostala šumska divljina sa svom romanticnošcu istinske
prirode Jedno i drugo ima svojih draži.


Na povratku s izleta doznajemo da je Ministar g. Vasiljev, koji se bavio u blizini
po službenom poslu, došao da se lično osvedoči kako smo smešteni i zadovoljni. To je
ponovšo i ujutro rano. Ovaj akt pažnje nas je sve vanredno prijatno dirnuo.


Drugi dan polazimo autobusom do Kostenec-banje , da dalje nastavimo put
železnicom. Tu se rastajemo s prof. Dimitrovom, koji se zbog dekanskih dužnosti mora
vratiti u Sofiju, predajući nas dalje u sigurne ruke gg. Stefanova i Biolčeva.


Vozimo se dolinom Marice preko Stare Zagore i Tulova te posle podne stižemo u
K a z a n 1 i k. Gradić leži u širokom polju, nazvanom »dolina ruža«, koje je zaštićeno
od severnih vetrova masivima Stare Planine (Balkan), a s jugozapada Srednjom Gorom
(Antibalkan), te se prostire na nanosima plodnog lesa. Blaga klima (upliv Belog


548
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 43     <-- 43 -->        PDF

mora dolinom Tundže) prija razvitku raznih južnih kultura. Tu se proizvodi čuveno
ružino ulje. Sutradan imali smo priliku pregledati destileriju za proizvodnju ovog ulja
na opitnom polju Ministarstva poljoprivrede, koje stoji pod vodstvom upravn´ka g.
Konst. Georgijeva. Zatim polazimo u Sipku, gde nam g. načelnik sekcije za
uređenje bujica i pošumljivanje g. Taslako v pokazuje sve detalje impozantnog napora
ove sekcije, na koju su bugarski šumari s pravom ponosni. Nekad šumoviti


SI. 6. Podmladak u Čam-Koriji


obronci Stare Planine i Srednje Gore obešumljeni su usled neracionalne seče drveta
i paše i doskora se pokazalo u punoj meri razorno dejstvo bujica. Plodna polja brzo
su zatrpana nanosom i računa se da je godišnji gubitak oslabljene poljoprivredne proizvodnje
iznosio oko 6 mil leva. God. 1905 počelo se sistematskim radom na vezanju
vododerina i pošumljavanju i cio danas je pošumljeno preko 3.000 ha. Ćeli nizovi pregrada
zaustavili su silno kameno more koje je pretilo da uništi cela sela i sav njihov
trud pretvori u pustoš. Divno je posmatrati smirene kamene mase, na kojima se javljaju
procesi sukcesije počam od mahovine i sitnih travčica sve do džbunja i konačno


SI. 7. Pogled na more četinara u Čam-Koriji
549
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 44     <-- 44 -->        PDF

do klimaksa-šume, kroz koju sada mirno žubore potočići s bistrom vodom (si. 8). Gore
na vrh istorijskog klanca Šipka dižu se ponosni spomenici palim junacima za slobodu
Bugarske, dole u dolini vide se tornjevi veličanstvenog hrama podignutog ruskim borcima,
a svud okolo diže se živi spomenik sastavljen od stotinu hiljada stabala, koja su
podigli bugarski šumari svome narodu, upozorujući ga na veliku važnost i ulogu šume
i na uzvišenost šumarskog poziva (si. 9). Teška je to bila borba ne samo s prirodom
već i s ljudima, koji su svim mogućim srestvima ometali ovaj rad; danas su već svi
svesni šta znači šuma, i s najvećim priznanjem i odanošću pomažu rad svojih šumara.
Upravo školski primer usneha strpljivog i ustrajnog rada. Per aspera ad astra!


SI. 8. Smirena bujica u Šipci. Iza pregrade bujica šuma.


SI. 9. Pogled iz kultura na mesto Šipku. Levo dole crkva palim ruskim borcima.


550
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Iste večeri idemo vozom za TrnoVp , kamo dolazimo na žalost za mraka te
samo naziremo konture starog istorijskog grada, važnog za istoriju kako bugarskog
tako i srpskog naroda. Iza par sati bratske manifestacije nastavljamo vozom za D ole
n ćiflik , kamo stižemo 14. VII. u jutro. Na stanici nas dočekuje srdačno načelnik
šum. priv. biroa g. St. M a n a f o v sa svojim personalom. Doznajemo da ćemo od
područnih šuma upoznati pre podne čuvenu Longo1 zu, a posle podne Geniš-
A d u. Iza malog odmora krećemo u Longozu, gde se najpre upoznajemo sa svim potrebnim
detaljima iz referata g Manafova. Doznajemo kako se vrši seča, s kakvim uspehom
ide pošumljavanje u ovom poplavnom području s preko 85% bresta i jasena, s
pavitinama i puzavicama koje po svojem obliku potsećaju na naše ritske šume. Usput
vidimo opite1 koji se vrše radi uvođenja novih vrsta, naročito hrasta, kako se vrši merenje
plavnog nanosa koji je tako velik,, da je staro drvo preko 1 m u mulju, koji se popeo
iznad nekadašnjeg nivoa. Ovaj nanos donosi Kamčija s padina Ist. Baikana. Tom
prilikom vidimo na poslu jednu četu trudovaka i upoznajemo se detaljno s uređenjem
ove ustanove (si. 10)., , Naišavši na tragove divljači doznajemo da se ovde zadržaje
nekoliko jelena, ali da u području biroa postoji zverinjak, osnovan u cilju da se očuva
autohtona rasa balkanskih jelena, kojih se namnožilo u zverinjaku već oko 80 komada,
Isto tako nalazi se jedan zverinjak i za lopatare.


SI. 10. »Trudovaci« na šumskom radu u Longozi


Posle podne idemo šumskom železnicom u šume Geniš Ade (11.599 ha), koje
leže na brežuljkastim ograncima st. Balkana te sastoje 93% od hrasta. Ovde se upoznajemo
s naročit´m načinom prirodnog pošumljavanja po metodi Kornakovskog (si.
11). Već iz daleka opažamo kulisne seče ovog načina. Doznajemo da eksploataciju
vrši »Tiča«, preduzeće u rukama trudovaka, a jedan deo iskorišćuju zadruge, kojih
ovde ima velik broj. Upoznajemo se s organizacijom šumskih zadruga koje sastavljaju
zapravo šumski radnici (kao i u Rumuniji i Rusiji), te se prema tome ove zadruge
razlikuju od šumskih zadruga Zap. i Sred. Evrope, gde se pod tim imenom razumeva
realna zadruga posednika šuma. Na povratku pregledali smo rad u pilani »Tiča«. Ovo
preduzeće ima oko 10C0 radnika-trudovaka, od kojih su neki angažovani u šumi i na
izvozu drveta, dok na pilani radi 165 ljudi


Šumska industrija u Bugarskoj tek je u razvitku. Za mehaničku preradu drveta
(po stanju 1933 g.) imade 837 primit, pilana i 113 s modernim uređajem sa 133 gâtera,
147 cirkulara, 12 postrojenja za rendisanje, 7 za drv. vunu, 7 za parkete i 7 za
furnire., Ukupna pokretna snaga 6.311 HP, invest. kapital 113 mil. leva, broj zaposl,


551
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 46     <-- 46 -->        PDF

radnika 3.498. Podizanje industrije pomaže se i trgovinskom politikom, kako je već
napred spomenuto i na drugom mestu naznačeno.1) U novije vreme poklanja se velika
pažnja hemijskoj preradi drveta, kako pokazuje i spomenuti slučaj u Barakovu.


Pred večer krećemo za Varnu. Već iz daleka vidimo svetlost i s radosnim uzbuđenjem
čekamo čas da se nađemo na obalama Crnog Mora. Jedno iz ljubopitljivosti
kako izgleda ovo čuveno mondensko kupatilo, koje se takmiči za prvenstvo s crnomorskim
kupatilima u okolini Konsiance, a drugo da se rashladimo malo posle nesno-


Sl. 11. Hrastov podmladak u Oeniš-Adi


: .


I


SI. 12. Kralj, dvorac »Evksinograd«


sne vrućine kopna. Prvi utisak Varne je odličan već i u večer, a pogotovo sutradan
kad smo vldili bučan život, moderno uređenje i ogromne dimenzije ovog lepog kutka
Crnog Mora. Evksinograd, letnikovac bugarskog Suverena sa prekrasnim položajem,
divnim parkom i ukusno građenim dvorcem ostaje svima u vrlo ugodnoj uspomeni,
(si. 12.)


I ) Marinović, Šumsko-privr. geografija p. 199.


552
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Posle ručka odlazimo autobusom u Oborište, graničnu bugarsku stanicu, gde se
rastajemo od svojih dragih suputnika i pratioca gg. Stefanova i Biolčeva, koji su s toliko
bratske ljubavi i kolegijalne susretljivosti vršili svoju delikatnu ulogu (si. 13). Za
ovih par dana toliko smo se sprijateljili da nam svima teško pada rastanak i upravo
nam je krivo što ne možemo i njih povesti dalje na put u Rumuniju. Konačno se rastajemo
ali s tvrdom reci: do skorog viđenja u Jugoslaviji!


II. Put kroz Rumuniju.
Po prvobitnom programu trebali smo iz Varne otići lađom za Konstancu, no kako
nije bilo dobre veze, izmenjen je program i odlučeno da se ide ravno u Bukurešt.
Usled pogrešnog tumačenja jednog telegrama otišli smo preko Oborišta mesto za
Giurgiu. Na graničnoj stanici Boteni čeka nas desetak lugara s jednim brigadirom,
koji s burnim: hura! dokazuju da smo prešli granicu savezničke zemlje. Ispočetka


SI. 13. Naši verni pratioci (gg. Ing. Stefanov i dr. Biolčev)


SI. 14. 11-god. bagremova sastojina


553
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 48     <-- 48 -->        PDF

prolazimo kroz šumovite predele Dobrudže, ali doskoro nastaje mrak koji nam onemogućuje
razgledanje okoline. U Međidiji, mestu glasovitom sa bojeva jugoslov. dobrovoljaca,
prelazimo u voz za Bukurešt, u kojem nas odmah svladava umor i ne budimo
se sve do glavnog grada Rumunije. Šta više, propuštamo da vidimo i sam glasoviti
most na Dunavu, što nam upisuje u težak propust prof. Dr. M. D r a c e a, koji
nas s izaslanicima nadleštava srdačno pozdravlja na stanici. Tu se brzo razjasnio nesporazum,
od kojega nije bilo nikakvih naročitih posledica; jedino smo propustili svečan
doček (s gradskom muzikom) na prvom ulazu u Rumuniju, koji nam je spremljen


SI. 15. Prof. Dracea usred svog hrastovog podmlatka


u graničnom mestu Giurgiu. Inače program nije narušen i, zahvaljujući umešnosti naših
aranžera, sledećim vozom vratili smo se za K o m a n u, 30 km južno od Bukurešta.
S obzirom na kratkoću vremena koje je namenjeno bilo bavljenju u Rumuniji, program
puta nije mogao obuhvatiti udaljene severne krajeve ma koliko oni bili interesantni sa
šumsko-privrednog gledišta. Ograničen je na Vlašku Nizinu i Transilvan.-ke Karpate,
koji deo već sam po sebi ima toliko interesantnih i poučnih objekata, da bi bio dovoljan
i za jednu mnogo dulju ekskurziju od naše. Pored toga na ovom srazmerno malenom
delu nalaze se u preseku sve šumske zone i tipovi šuma. Od nizinskih šuma na aluvijalnim
dunavskim nanosima i stepskih na diluvijalnim naslagama plodnog lesa vide
se razni prelazi asocijacija šumskog drveća već ...... tome, kako se teritorij amfiteatralno
uzdiže prema Karpatima, da se´ završi alpinskom zonom u visinama koje sižu
preko 2.500 m. Organizator ove ekskurzije simpatični g. prof. Dracea, bivši generalni
direktor šuma i šef Instituta za šum. istraživanja, umeo je vanrednom plastičnošću


554
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 49     <-- 49 -->        PDF

predočiti važnost ovog biljno-geografskog momenta, koji se retko gde može tako lepo
opažati kao u ovom kraju Rumunije.


Šume K o m a n e´ ubrajaju se u onaj niz stepskih šuma koje čine vezu između šumovitih
površina Transsilvanije i Dobrudže. Agrarna reforma, koja je prvih godina
posle oslobođenja mnoge šume pretvorila u pašnjake, pokazala je i ovde dosta znatnu
aktivnost. Šumari se brane ulažući svu snagu da povećanom rentabilnošću dokažu
opravdanost šum. gazdinstva. To zahteva velike napore, jer je ovo suhi stepski kraj,
preko kojeg ide veza između Ruske Stepe i Panonske Nizije. Tu vidimo razne forma


cije bagremovih šuma (si. 14) i dr. liščara, zatim 2 ha veliki rasadnik i posle obeda
u lepoj šumskoj restoraciji Fantana cu Nuc odlazimo za Bukurešt.


Po mnogim odlikama Bukureš t s pravom zaslužuje nadimak »Istočni Pariz«.
Inače veseo i bučan život ne pokazuje sada svoj stalni i puni ritam zbog osustva građanstva
pto banjama, ali su zato široki bulevari puni stranaca. Upravo se održaje izložba,
koja je priređena da privuče strane turiste. Između ostalih atrakcija tu je izložba
za turizam, i klimat, lečilišta Male Antante´. Između tri paviljona naš zauzima dolično
mesto s uspelim plastičnim prikazima naših prirodnih lepota. Pažnju privlači i rumunj-


Sl. 16. Karakteristična kapija pred svakom šum. upravom pretvorena u slavoluk u
Tigane´sti


sko selo, živi etnografski muzej, sastavljen od velikog broja originalnih seoskih kuća
iz svih krajeva države. Kuće su otkupljene i prenete ovamo sa svim inventarom. Pored
brvnara planinskih krajeva Karpata i Bihora tu su i zidane kuće moldavske, vlaške i
besarabijske nizije, sve pune šarenih ćilimova i divnog ručnog rada. Tu je i starodrevna
drvena crkva marmaroških Karpata sa svojim tipičnim tornjem, pa mnogobrojni statistički
podaci o higijeni, socijalnim i ekonomskim odnosima. Zbilja dobra ideja i za
pouku i za reklamu.


Večeramo uz veštačko jezero, koje sa svojom iluminacijom dočarava sliku nekog
luksuznog, mondenskog izletišta. Radi se zapravo o nekadašnjim baruštinama, koje su
ameliorirane i na teren puštena voda iz Dambovite sa dva razloga: da kao veliko veštačko
jezero bude atrakcija za razonodu da velikom površinom vode deluje na suvu
stepsku klimu glavnog grada.


Sledeći dan posvećen je razgledanju grada i odmoru. Tu priliku iskorišćujemo da
pomoću autokara što detaljnije upoznamo znamenitosti Bukurešta. Široki bulevari,
divni spomenici, krasni vodoskoci, monumentalne palače, raskošni magazini, raskošna
kupatila usred grada (Lido!) — sve su to atributi koji daju utisak velikog modernog


555
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 50     <-- 50 -->        PDF

grada s velikim pretenzijama i u punom naponu razvitka. Vozimo se preko čuvene
Calea Victoria, bulevara Elizabete, Bratianu i dr., gledamo divne građevine: ministarstva
inostranih dela, Atheneum, Kraljev Dvor, Narodno pozorište, palatu Kantakuzino, posećujemo
divni park čizmiđiju i Karola; klanjamo se uspomeni blaženopoč. Kralja Aleksandra
I. Ujedinitelja pred spomenikom, koji Mu je podignut ispred kasarne 9 Lovačkog
puka, kojemu je bio komandant. Zadržavamo se u Šumarskom muzeju koji je
upravo u izgradnji, zatim u Lovačkom muzeju koji pored odlično izrađenih panorama,
uresa leipciške izložbe, ima i jelenske rogove koji su odneli svetski rekord. Dugo posmatramo
industrijski muzej koji nas po sistematskoj sređenosti objekata potseća na
veliki muzej u Munchenu; iako se po veličini ne može sravn ti s minhenskim, ipak sadrži
bogate zbirke i čovek ne bi verovao, da u dve srazmerno male zgrade prolazi put
preko jednog kilometra Toliko je iskoriščen prostor. Posećujemo šum. fakultet, Sum.
dom i u njemu smeštenu centralnu upravu drž. šuma (Casa autonoma padurllor statului
— CAPS). Detaljno se upoznajemo s ovom institucijom, koja je poput sličnih institucija
u Čehoslovačkoj, Poljskoj i Austriji dala sasvim novi pravac rada u drž. šumarstvu,
uvodeći ne samo režijsko poslovanje već i industrijalizaciju. Svakako ogroman
skok prema predratnom sistemu dugoročnih ugovora!


SI. 17. Izvori nafte u Moreni.


Sledećeg dana, 18. V . polazimo za šume direkcije šuma u Bukureštu, na kojem
nas putu prati direktor g. ing. Nedelcovici . Auto juri brzinom 70—100 km divnom
šosejom, koja pretstavlja nedavno dovršeni internacionalni put preko Rumunije.
Posećujemo šume Šum. uprave G r u i u i Ti g a n e s t i, gde nas dočekuju šefovi uprava
ing. Ceacare´anu i ing. Pet rese u. Nekad vlasništvo manastira ove su šume
putem sekularizacije oduzete u korist države. Leže u stepi odnosno predstepi, a neke
od njih nalaze se na donjem delu takvozvane šumske zone (U Rumuniji ima 4 šumske
zone i to: inundaciona, stepska, šumska i alpinska).2) Opširni referati na nemačkom
jeziku s kartama kao i detaljna obrazloženja na terenu daju vrlo poučnu ilustraciju svih
odlika ovih šuma. Zbog retkog uroda semena, slabe vrste sad. drveća (ratne devastacije!)
pomaže se veslačkim unošenjem hrasta i to prethodnim poušumljavanjem u krpama
i postepenim sečama, način koji je započeo prof. Dracea pre 16 godina, kao
tadanji šef uprave (si. 15).


2) V. opširnije Marinović, cit. delo str. 441,


556
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Zaustavljamo se u čuvenom S n a g ö v u i vozimo se po divnom jezeru, okruženom
luksusnim vilama i hotelima. To je izletište bogatog Bukurešta. Gledamo lepe
hrastove sastojine, koje se, zbog parkovnog karaktera, samo s najvećim oprezom iskorišćuju.
Nakon kratkog boravka u Tiganesti (SI. 16) sa velikim rasadnikom domaćeg
i inostranog drveća nastavljamo put prema tercijernim brežuljcima, čuvenim sa svojeg
rudnog blaga i petrolejskih izvora. Prolazimo kroz Ploesti, grad čuven s mnogobrojnih
rafinerija petroleja, da se zaustavimo u M o r e n i, gde nam cela šuma tornjeva označuje
izvore nafte. Posle obeda pregledamo praćeni šefom šumske uprave i pretstavnicima
preduzeća ćeli proces rada počam od bušenja na velikim dubinama po 700 do
1000 m pa i više, pa sve do otvorenih izvora, u kojima danju i noću kulja nafta iz
zemljine utrobe (SI. 17). Tu su i rafinerije, sve vrlo zanimivo, ali naš put je još dalek.
Do Sinaje je još oko 60 km, a visinska razlika nekih 600 m. Preko Campine, koja pretstavlja
nekadanji centar naftinih izvora, koji su već skoro iscrpljenî, uspinjemo se
romantičnom dolinom Prahove i brzo prolazimo kroz dve šumske podzone: hrasta i
bukve da uđemo u podzonu četinara. Široko korito reke, puno kamenja, postaje sve uže


SI. 18. Velika pregrada pred Sinajom


Čuje se šum gorskih potoka koji se slivaju s velkih strmina, noseći rastresiti materijal.
Pred Sinajom ogromna ustava, veliki bujičarski rad koji zaštićuje šumsku železnicu
i put (si. 18). Već je mrak. Hladan talas planinskog večernjeg zraka pokazuje da se
krećemo u velikoj visini. Konačno se vidi neko svetlucanje, najpre pojedinačno, visoko
gore između gustog drveća, iz udaljenih vila, a onda se prosipaju ćeli mlazovi svetla
iz elegantnih hotela i luksusnih vila: ulazimo u Sinaju. Studenti su smešteni u novoj
zgradi sagrađenoj za studente šumarstva koji ovamo dolaze na praktična vežbanja;
ovakih domova ima na više mesta po rumunjskim šumama.


Ujutro se ustaje rano, jer u ovim visinama čovek se brzo oporavlja od telesnog
umora. Vreme je lepo, ali sunčani zraci se kasno pojavljuju na rubovima visokih planinskih
vrhova koji okružuju usku dolinu Prahove, pritešnjenu strmim padinama, načičkanim
divnim vilama što vire iz gustih smrekovih šuma. Svež planinski zrak i lepote
romantične prirode stvaraju odlično raspoloženje. Autom pravimo malu šetnju po divno
uređenim šumama parkovnog karaktera, idemo do čuvenog dvorca Peleš (SI. 19),
letnikovca Kraljevske porodice, u koji ne možemo zbog prisutnosti visokih gosti, ali
i iz vana daje prekrasna arhitektura u veličanstvenoj prirodnoj okolini snažan utisak.
Tu se opraštamo od gg. ljubaznih domaćina direktora Nedelkovića i šefa Sum. uprave


557
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 52     <-- 52 -->        PDF

u Sinaji ing. de V a s i 1 c o, te nastavljamo do mesta Busteni, gde imamo prilike da
pregledamo veliku tvornicu papira, celuloze i drvnine.


Ovo preduzeće osnovano je od braće Schiel 1883 godine, dakle u vreme, kada je
ovde bila još netaknuta prašuma pa je trebalo vršiti pionirski posao u pravom smislu
reći. Blaženopoč. Kralj Karol I.imao je vanredan smisao ne samo za prirodne lepote
odabirući ovo mesto za izgradnju svojeg letnikovca, već i za unapređenje domaće
privrede i preduzeće nalazi punu potporu sa strane Uprave Kraljevih šuma, iz kojih
preduzeće dobiva potrebno drvo. Za dobre konjunkture tvornica zaposluje preko 1000
radnika, a kapacitet iznosi 15.000 t papira godišnje.


f


SI. 19. Kralj dvorac Peleš u Sinaji


Interesantna je i žična železn´ca preduzeća koja prenosi drvo iz doline Jalomice
u dolinu Prahove. Svladavajući na dva mesta terenske razlike od po 1000 m relativne
visine i boreći se s terenskim poteškoćama prelazi 2.020 m visoki greben Pietra Arsa
(SI. 20).


Nastavljajući put šumskom železnicom zalazimo u eksploataciono područje šuma
Nj. Vel.Kralja u dolini Azuge. Pada u oči čista seča na dosta strmim padinama (SI. 21)
i veštačkim pošumljavanjem, koje odlično uspeva. Dokle oko siže vide se ogromne
zelene površine mladih, mahom, čistih smrčevih sastojina — pojava, koja se može sresti
po svim šumskim kompleksima s obe strane Karpata. Štetne posledice gustih sastojina
ukazuju "se u pojavi snegoloma, koje zapažamo u pojedinim partijama, ali nas Uprava
uverava, da su te pojave tako malene da i ne dolaze u obzir. Mlade šume željno čekaju
proredu, za koju postoje svi uslovi: transportna sretstva i potrošačka industrija. U
novije vreme nastoje se sačuvati oaze bukovog podmlatka i dr. lišćara, pa će se postići
potrebna mešavina.


558
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Ostavljajući šumsku železnicu idemo peške preko kultura i starih sastojina za
Predeal. Usput nailazimo na ostatke svetskog rata: rovove sa zarđalim komadima oružja
i patrona. Tu su se bili vrlo krvavi bojevi, jer prelaz preko Predeala otvara put za
Bukurešt. Ugodan put završava se u Predealu, visokom klimatskom lečilištu na samoj
granici nekad. Mađarske i Rumunije. Posle ručka u udobnom restoranu Uprave Kralj,
domena opraštamo se od ljubaznih domaćina gg. Kaip. Tarnovsko g i ing. Savu
1 e s c u, koji nas predaje u ruke izaslanstvu kolega iz Brašova.


SI. 20. Pietra Arsa. Bus´teni. Pogled na brdo Pietra Arsa preko kojeg ide žična železnica


SI. 21. Čista seča u Azugi, napreci gomila ogrevnog drveta; otraga točho


Smelim serpentinama spuštamo se autima s predealskog prevoja zalazeći u
Transilvaniju. Svud okolo strše visovi divnih karpatskih lanaca. Tu su erdeljski Alni
ili Južni Karpati, na zapadnom delu, a na istočnom nešto niži nižu se Istočni Karpati.
Nepregledno more četinara dokle oko siže, a iznad njh sočni planinski pašnjaci, s kojih
dopiru zvuči tradicionalnog roga planinskih pastira. (SI. 22). Usput pregledamo jedno
privatno uzgajalište pastrva, gde nam zakupnik dokazuje veliku rentabilnost ovog posla
usled visoke cene te ribe.


Usled kratkoće vremena ne možemo da se detaljnije upoznamo sa šumama grada
Brašova, pa se poseta ograničava na bliže delove. Posle agrarne reforme ostalo je


559
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 54     <-- 54 -->        PDF

gradu još uvek preko 15.000 ha šuma i 1550 ha livada i pašnjaka. Gradski šumarski
ure´d imade budžet 6—7 mil. leja i čist prihod iznosi 1—1,5 mil. leja. Usput pregledamo
uspeh dovršene oplodne´ seče, zatim pošumljavanja brda Zinne (Tampa), gde se vrši
pošumljavanje nekad pašom i požarom uništenih terena. Prva pošumljavanja sa borovcem
počinju još 1886 god. i daju odličan objekat za proučavanje ove egzote, koja čini lepe
sastojine. Dalnja pošumljavanja nisu krunisana uspehom, naročito na južnoj strani, gde
se javlja stepska biljka Hyacintella Leucophea, pa se sada ovom retkom gostu poklanja
velika pažnja. U vezi sa šumama Brašova, pored pitanja pošumljenja i iskorisćavanja,
javljaju se i druga važna pitanja kao: spajanje šumsko-privrednih pitanja s unapređenjem
turizma, upliv iskorisćavanja drveta na režim voda a specijalno na izvore iz kojih dobiva
grad vodu itd. Interesantno je i pitanje lovne ekonomije; u okolini dolaze pored jelena
i srna još i medvedi, vuci i risovi, uz ostale vrste visoke i niske divljači. Upošte se mora
napomenuti da erdeljske trofeje sve većma privlače pažnju internacionalne lovačke javnosti;
na internacionalnoj leipciškoj izložbi dobile su prve nagrade trofeje transilva-iskih
Karpata. Za transilvanske jelene kreće se otstrel oko 20.000 dinara.


SI. 22. Planinski pastir duva na rog


Pred večer spustili smo se u B r a s o v, grad s vanredno lepim prirodnim položajem,
usred starog »Burzenlanda« (Barca). Taj kraj je kralj Andrija II. god. 1211
poklonio nemačkom viteškom redu, da stane na odbranu od provale Huna, koji su, kao
posle Tatari i Turci, navaljivali kroz četiri gorska klanca u okolini ove plodne površine.
Mnoge istorijske uspomene potsećaju na prošlost, kada se mnogo krvi lilo da se sačuvaju
«loboda i kulturne tekovine, o kojima svedoče obimne monografije, među
kojima se ističe vrlo dokume´ntovana Istorija šuma, lova i ribarstva u Burzenlandu od
poznatog stručnjaka, inspektora ing. O. W i 11 i n g a. Posle večere, kojoj su prisustvovali
kolege, stari ščavnički drugovi in. Moarcas, Horvat, Witting i dr. sa svojim porodicama
kao i pretstavnici grada Brašova, te je protekla u vrlo prijatnom drugarskom
raspoloženju, odlazi se noćnim vozom za grad Sebes.


Zorom stižemo u Sebes , gde nas dočekuju domenski direktor ing, S u c i u i
gen. inspektor ing. Z e i c u, šef inspektorata u Kluju. Iza kratkog odmora, polazimo
autima u šume koje leže u dolini Sebesa. Iz opsežnog referata i nacrta vidimo da sve
šume (29.770 ha) gravitiraju na reku Sebes, dugu 96 km od čega je sposobno za
plavljenje 76 km. Nekad tri šumske uprave, kraj sad. sistema postoji samo jedna.


560
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Reka Sebes spaja Erdelj sa starom rumunjskom granicom, te je lanjske godine
sam Kralj Karol otvorio novosagrađeni put.


U starije vreme transport se vršio splavovima, ali se od 1897 god.drvo plavi.
Do reke se spušta vodenim rizama, kojih ima više i po desetak km dugačkih (SI. 23).
Zbog male vode preko leta potrebno je pojačanje koje daju tri brane. Imamo sreću
da vidimo redak prizor, izgradnju jedne nove brane koja će hvatati 176.000 m3 vode.
U referatu izvede´n je detaljno hidraulički račun. Upoznajemo se potanko s načinom
gradnje koju objašnjava insp. ing. Rosu. Naročitu pažnju privlači izgradnja kapije
po sistemu Abrudbanyai (SI. 24). Stvari malo poznate u našim krajevima, a s obzirom
na postepeno napuštanje vodenih transportnih sretstava zvuče pomalo kao anahronizam.
Doznajemo da je i ovde bila u planu izgradnja električne železnice, još za vreme rata,
ali do ostvarenja nije došlo ni danas zbog osustva potrebnih velikih kapitala za tu
gradnju. Plavljenje1 je doduše skopčano s velkim gubicima i rizikom, ali je još uvek
jeftino pogotovo, kad u Sebesu postoji tvornica sitnih izrada koja dobro plaća izlomljene
komade, koji bi se inače prodavali kao ogrev.


SI. 23. Vodena riža u dolini Šebeša


Dakle — specijalne prilike, koje još i danas opravdavaju ovaj stari´sistem transporta.
Seča, primicanje, spuštanje na rižama skupa s amortizacijom riža i plavljenje
staje postavno pilana po m:! 73—95 leja (22—30 din) ; cena, kraj koje se lako može
razumeti mogućnost konkurencije rum. drveta. Pogotovo, kad se uzme u obzir kvalitet
drveta.


U dolini je više´ grabalja za hvatanje drveta, iza kojih su nagomilane velike količine
trupaca, koji strše po nekolikoj metara visoko (SI. 25). Interesujemo se za pošumljavanje
i doznajemo, da su od 1921—1936 pošumili 4.591 ha s potpunim uspehom
uz cenu od 9,5 mal. leja. 1 ovde su čiste seče s veštačkim pošumljavanjem.


Ćeli dan provodimo u šumarskoj kući Oasa (vis. oko 1300 m) gde ima više soba
s krevetima za studente šumarstva, koji ovamo dolaze na vežbe. Romantična dolina,
opojni miris smrčevih šuma koje stešnjavaju romantičnu dolinu Sebesa, divni pogledi
na visoke planinske pašnjake, sve to deluje na raspoloženje i prosto nam je žao kad
čujemo da je već vreme za polazak. Jedna slaba strana je tih ekskurzija da se uvek
prekida onda kad je najlepše.


Ali zatovnalazimo naknadu u veseloj večeri, provedenoj u Uruštvu starih školskih
drugova. Svi se veselimo ponovnom sastanku nakon skoro tri decenija. Konstatujemo
s velikim zadovoljstvom da se ovde gaji ista stara tradicionalna kolegijalnost, na koju


561
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 56     <-- 56 -->        PDF

upozorujemo i naše studente. Šumari su oduvek ovde kao jedna porodica. Spretni
ciganski primaš za nekoliko minuta usvaja akorde popularne »Marijane«, a cela ga družina
prati kao da su se sad navratili iz nekog jugoslovenskog kupališta. A rumunjski
kolege pomažu i kroz tihe ulice gradića Sebesa razležu se milozvučni akordi naših
pesama, koje su tako mile u tuđini.. .


Sutradan s najvećim interesom razgledamo dolazak trupaca na pilanu, naprave
za hvatanje i navraćanje u kanale, gde se sortiraju i raznose na skladišta SI. 25—26,
Posećujemo pilanu C A P S - a, koja je nekad bila izdavana u zakup, ali je od 1932
u državnoj režiji. Pilana je renovirana, pogon racionaliziran i troškovi se dalnjom racionalizacijom
stalno smanjuju. Upoznajemo se sa svim detaljima rada ovog postrojenja,
koje u 1935/36, dakle još za krize u drugim preduzećima, odbacuje državi godišnji čist
prihod 6,6 mil. leja, preradivši oko 35.000 rhs okruglog drveta. Zanimiva je i organizacija
rada, delokrug kod prodaje itd. o čemu dobivamo razjašnjenja kako usmeno tako
iz detaljnog referata na nemackom. Tu pregledamo i jednu malu industriju, koja kupuje
lomež nastao plavljenjem uz vrlo dobru cenu. Rentabilitet nalazi se u izradi celog niza
sitnih izdelaka počam od drv. vune pa sve do drv. žice. Po tvrdnji upravnika potražba
je tolika, da je ne mogu zadovoljiti. Dakle nije alfa i omega -šumske industrije u prë-


Sl. 24. Kapija sistema Abrudbânyai


radi drveta u daske i druge polufabrikate, kako se pogrešno mislilo kod onih koji su
izgrađivali našu industriju drveta pa, raspolažući samo s jednim artiklom, osećaju poteškoće
pri svakoj oscilaciji potražbe ovog materijala.


Posle pregleda pilane nastavljamo autima put za Sibiu (Hermanstadt). Usput
stalno susrećemo radničke kolone koje izgrađuju modernu šoseju na ovom sektoru.
Posle ručka pregledamo zoološki vrt u kojem se upoznajemo sa transilvanskom lovnom
faunom (jeleni, medvedi, risovi itd.), a posle toga odlazimo u (Jena Sibiului, slano
jezero koje je čuveno termalno lečilište. Posle napora pređašnjih dana i mnogih impresija
znamo da cenimo malo odmora. Večeru nam daje prefekt (veliki župan) Judeta
Sibiu, koji i sam prisustvuje večeri i drži pozdravni govor, u kojem pozdravlja složan
rad rumunjskih i naših stručnjaka. Tu su još gg.: direktor Brostean u iz Sigleisoare,
te ing. Sandi Mircea, ing. Andrei Joan, ing. N i t e o c u i ing. Martinescu.


Sutradan polazimo opet autima u dolinu Olta. S levé strane´ ističu se visoki vrhovi
divnih fogaraških Alpi, a s desne sibinjski deo Karpata. Zaustavljamo se u Talmaciu,
gde se nalazi veliko preduzeće Feltrinelli. Tu se, zbog kratkoće vremena poseta ograničuje
na pregledanje pilane i sortiranje robe, akoprem bi od velikog interesa bilo pro


562
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 57     <-- 57 -->        PDF

učavanje samog područja, gde se nalaze zanimiva transportna srestva. Isti je slučaj
i sa velikim preduzećem Carpatina, koje se nalazi već u granicama predratne Kumunije
u mestu Brezoi, te eksploatiše šume u čuvenoj dolini Lotru, punoj zanim´vih instalacija
za transport drveta. Kod Carpatine privlači pažnju mehanizacija prerade i mnogobrojne
vrste prerađevina koje se tu dobivaju pored piljene robe.


Posle obeda nastavljamo put lepom dolinom Olta, punom objekata koji privlače
našu pažnju. Tu je stari manastir Cozia; čuveno kupatilo za bubrežne bolesti Caciulata;
prekrasni lovački tereni za divokoze i dr. divljač u romantičnim dolinama koje nam se
na čas otvaraju pred očima; šumske zone, koje se smenjuju u protivnom pravcu nego
pre par dana, jer sad se naglo spuštamo iz podzone smrče u podzonu bukve. U Caciulati
upozoreni smo na divnu vilu, vlasništvo gumarskog udruženja »Progresul silvic«.
Doznajemo da to udruženje ima više ovakovih vila po raznim kupatilima za svoje
članove.


SI. 25. Nagomilani trupci iza grabalja


Sećam se, da sam pre desetak godina potakao ideju osnivanja ovakih domova
za bolesne članove našeg udruženja.


Dočekali su nas i prate nas izaslanici direkcije šuma u Krajovi gg. direktor ing.
P o p e s c u, insp. ing. lliescu i ing. ühica (koji je još pre više od dva decenija
prešao ovamo iz Južne Srbije i evocira na dirljiv način uspomene na svoju domovinu),
te šef uprave u R. Val cea ing. Mircea Emilian s gospođom.


U Jiblei ostavljamo aute i nastavljamo vozom za C a 1 a f a t, kamo stižemo u
večer. Voz prolazi kroz najnižu šumsku podzonu, hrastove šume, i preko uske antistepske
zone ulazi u stepu. Iznenađuju nas pruge veštački podignutih šuma koje se
sade u dugim uskim prugama u ovom čisto poljoprivrednom terenu, da svojom mikroklimom
vrše povoljan upliv na poljoprivredne kulture. Usput nam se pridružuje prof.
Ü r a c e a, koji se radi neodgodivog posla vratio iz Sinaje u Bukurešt, ali nije mogao
izdržati da nas lično neprovede kroz svoje omiljele bagremare oko Kalafata, o kojima


563
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 58     <-- 58 -->        PDF

govori s toliko simpatije u svojoj poznatoj disertaciji. Večeru priređuje grad uz brojno
učešće građana.


Pod vodstvom prof. Dracea i šefa uprave ing. C a 1 o i a n u polazimo sutradan
na poslednji izlet ove ekskurzije. Pre polaska dobivamo referat pisan na našem jeziku.
Iz toga razabiremo da je ideja za pošumljavanje živih peskova, koji se nalaze u jugozapadnom
delu Oltenije u blizini Dunava te su nekad zasipali cela sela, dao sam Kralj
Karol I., koji je1 za vreme rata s Turcima (1877/8) imao glavni stan u toj okolini,
te je bio sprečen u ratnim operacijama od živog peska. Od toga vremena mnogo je
učinjeno na vezanju pokretnog peska i njegovom pošumljavanju. Na ovom delu iznose
ta pošumljavanja 25.000 ha i te su šume uspele da promené ne samo fizionomiju
peščara, a s time u vezi i samu klimu, već i socijalno-ekonomsku strukturu ćele okoline.
Raseljeni i opusteli krajevi opet su oživeli, a kultura bagrema nije ograničena
samo na veće državne komplekse, već ga sade i sopstvenici malih parcela. Nije ni čudo
jer to drvo postiže ovde za 25 godina visinu od 30 m i proseFni prirast od 35 cm u
prsnoj visini. Srednja proizvodnja po ha iznosi 222 m3 ili 16.527 leja, što je dakle više
nego ma koja poljoprivredna kultura. Zato se i smatra bagrem svetim drvom ovih kra-


Sl. 26. Grablje za hvatanje trupaca u Šebešu


jeva. Zahvaljujući tom drvetu jugozap. Oltenija ne samo da ne uvozi više drvo, već se
lađe natovarene bagremom iz ovih šuma mogu sretati po dolnjem delu Dunava sve do
Ismaila i Galaca.


Iza pregleda ovih šuma, koje su nas sa svojim uspravnim stablima i čistim, lepim
deblima impresionirale, sledilo je opsežno predavanje prof. Drace-e (si. 28), koji nam
je izneo kritički pregled šuma ćele Rumunije, njihov rad i nastojanje, evocirao sve
važnije momente puta i dao mnogo korisnih sugestija za budući rad na zbliženju
šumarstva dvaju susednih naroda.


Time je stručni deo ove odlično organizovane ekskurzije bio završen, ali dobri
drugovi nas još ne ostavljaju već nas zajedno s pretstavnicima Kalafata prate preko
Dunava u Vidin. ´Čekajući lađu u najlepšem raspoloženju stoji razdragano jedno veliko
društvo, sastavljeno od pretstavnika triju naroda, koji su rastavljeni političkim granicama
ali u ovom momentu združeni velikom idejom zajedničkog rada na procvat šumarstva
svojih naroda.


564
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 59     <-- 59 -->        PDF

III. Zaključak.
Ne će biti na odmet da na kraju prikaza održane ekskurzije pokušamo da u
nekoliko poteza reasumiramo koristi koje je ona donela, da podvučemo još jedamput
važnije momente te istaknemo sugestije, koje se namiču povoSom ove ekskurzije.


Na prvom mestu treba svakako istaći stručne koristi i to u skoro svim pravcima
stručnog šumarskog rada. Pre svega valja naglasiti proširenje praktičnog znanja iz
područja biljne geografije upoznavanjem raširenja pojedinih šumskih zona, njihovih
karakteristika i prelaza iz jedne u drugu, što se sve moglo opažati na srazmerno malom
prostoru i za kratko vreme tako, da su razlike bile vrlo upadljive. Videli smo razne
metode prirodnog i veštačkog podizanja šuma na različitim staništima, uspehe koji su
postignuti, poteškoće koje su svladavane; pošumljavanje živih peskova, vezanje vododerina
kako u toku rada tako i postignute rezultate dugotrajnog rada ne samo u šumsko-
privrednom pogledu, već i odraz ovog delovanja na ćelu privrednu i socijalnu
strukturu okoline. Posmatrali smo razne načine iskorišćavanja šuma sa svim štetnim


SI. 27. Naprava za sortiranje trupaca na skladištu u Sebešu


odnosno korisnim karakteristikama pojedinih načina počam od dugoročne eksploatacije
i prodaje godišnjih etata, pa sve do režijskog načina proizvodnje šumskih sortimenata
i konačno do industrijalizacije sirovina — tog poratnog čeda nastalog u nastojanju
za povećanjem rentabilnosti gazdovanja. S time u vezi imali smo priliku posmatrati i
naročitu organizaciju šumske uprave u obliku takozvane komercijalizacije, a naročito
povećan delokrug rada i kompetenciju pojedinih organa kao i sisteme organizacije
službe u jednostavnijem obliku i kod raznih vrsta šumskog vlasništva. Videli smo na
mnogo mesta izgradnju saobraćajnih srestava svih mogućih oblika, na suvu i vodi:
železnice, puteve, točila, vodene komunikacije sa svim napravama za osiguranje obala
i za povećanje potrebne količine vode. Upoznali smo se s nastojanjima oko uređenja
šuma, rešavanja socijalnih pitanja u šumi, naročite organizacije radne snage itd. Isto
tako iskrsavala su pred nas i vrlo važna šumsko-politička pitanja i videli smo način
rešavanja kao: posledice pretvorbe velikih kompleksa šuma u drugu vrstu kulture i
druge mere za otklanjanje sukoba između agrarne i šum.-priv. politike; provedbu
agrarne reforme; upliv trgovinske odnosno carinske politike na cene drveta i rentabilnost
gazdovanja; unapređivanje zadrugarstva u šumskoj privredi, staranje za komunalne
i dr. nedržavne šume; značaj šuma za opšte dobro, različite oblike zaštitnih
šuma itd.


565
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Dolazeći u bliži kontakt sa bugarskim i rumunjskim šumarima naši mladi drugovi
imali su prilike videti, da se i tamo javljaju poteškoće koje su u mnogo čemu slične
našima, ali su mogli konstatovati i zavidan elan, s kojim je pregnulo šumarstvo ovih
mladih naroda da svlada sve teškoće i stane ponosno uz bok šumarstvu većih naroda
sa starijim i mirnijim razvitkom prilika u prošlosti. Protiv presizanja nepozvanih elemenata
u šumsku privredu tamošnje šumarstvo vrlo osetljivo reagira zbijanjem svojih
redova i povećavanjem otpora složnim silama. Smanjivanje šumske površine zbog
krčenja, devastacije, paše itd. naknađuje se s druge strane forsiranim pošumljavanjem.
Rentabilnost šumskog gospodarstva prema drugim kulturama diže se uvođenjem metoda
koje donose veće prihode, naročito se uvodi na svim linijama režijsko poslovanje, a po
potrebi i industrijalizacija. Stari pojam šumske privrede normalno se proširuje prema
novoj sadržini koju daje rad, obuhvatajući pored proizvodnje sirovina još i preradu
i trgovinu. |oš pre šest godina obilazili su šumarski inžhijeri CAPS-a afrička tržišta
i Levant i uhvatili solidne veze s tamošnjim potrošačima, dakle u vreme, kad su se


SI. 28. Oprosni govor i predavanje prof. Drace´a


naši eksporteri još ljuljuškali u komotnom eksportu drveta susednom potrošaču i gubili
vreme u dokazivanju, da su šumari nesposobni za režijski rad i da je njihov posao
ograničen jedino na pošumljavanje i uređenje šuma. Isto tako radi se mnogo i na propagandi
šumarstva i širenju svesti o važnosti šume za opšte dobro. Dakle tri važna
momenta (koje je i prof. Dracea naglasio u svojem predavanju): forsiran o po šumljavanje,
režija i propaganda.


Osim toga posvećuje se velika pažnja i daljoj izobrazbi stručnog personala i
provođenju selekcije u struci. Spomenuto je na koji se način provodi ta selekcija već
na visokoj školi u Sofiji, a interesantno je podvući kako se to pitanje dalje tretira
na pr. u Rumuniji. Pored stručnog ispita, koji odgovara našem ispitu u smislu Zakona


o činovnicima, onde je uveden još jedan strogi ispit nakon 10 godina službe, koji, kao
i u vojsci, isključuje od dalnjeg napredovanja na više položaje one, koji po svojoj
spremi i radu to ne zaslužuju. Usput sam u jednini novinama pročitao vest o izradi
novog predloga Zakona o činovnicima, po kojem bi se ta selekcija imala provesti kod
svih činovničkih struka i na više položaje bi se dolazilo samo konkursom, da na taj
način zvanja vodstva dođu . ruke najsposobnijih. Bez sumnje pitanje koje zaslužuje
najveću pažnju.
566
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 61     <-- 61 -->        PDF

\


Treba nadalje istaći pozornost koja se poklanja naučnim istraživanjima. U obe
zemlje postoje samostalni instituti za šumarska istraživanja, o čijem korisnom radu
smo se mogli osvedociti i na onom malom prostoru na kojem smo se kretali. Ne treba
isticati od kakve su važnosti ta opitna polja za praktične stručnjake na terenu, koji
imaju uvek pred očima ž´vu školu. U drž. budžetu nalazi se mogućnosti za usavršavanje
stručnjaka u naučnom radu na strani i poznato mi je više doktorskih disertacija rum.
šumara kojima su zadnjih godina postigli ovu akademsku čast na stranim renomiranim
učilištima, vršeći specijalizaciju u raznim pravcima stručnog rada.


Ne mogu da ne spomenem još jednom pažnju koja se poklanja staleškoj organizaciji
naročito u Rumuniji. Impozantna je spomenuta akcija oko izgradnje šumarskih
domova u raznim lečilištima. Poznato je s kakvim je poteškoćama skopčana terenska
služba u ovoj struci, zbog kojih su šumari vrlo često upućeni da traže leka u raznim
banjama, ali zbog nestašice sretstava odgađaju sve dok se bolest ne pogorša do skrajnosti.
Dobro bi bilo proučiti načine, kojima je rum. šum. udruženje došlo u mogućnost
da izgradi svoje domove pa da se i kod nas povede takva jedna akcija.


Interesantno je nadalje, na koji se način pomaže izgradnja činovničkih stanova.
Poznat je slučaj, da su činovnici u resoru Ministarstva poljoprivrede dobili zemljište,
građu i vrlo jeftin kredit, kojim su si izgradili kuće ne samo u Bukureštu već i po
rivijeri na Crnom Moru.


Sve su to vrlo zanimiva opažanja koja se javljaju na jednom ovakvom putu,
a koja, ceteris paribus, mogu biti korisna i za druge zemlje. No pored samog stručnog
dela jedna ovaka ekskurzija ima i drugih koristi širenjem opšteg znanja, upoznavanjem
novih ljudi, njihovih običaja, socijalnih odnosa, kulture i civilizacije, raznih kulturnih
i prosve´tnih institucija, letrh krajeva, naprednih gradova itd. što je sve od velike koristi
za budući život mladog čoveka.


No pored upoznavanja tuđeg rada mnogo se postiglo i međusobnim upoznavanjem
šumarskih stručnjaka susednih zemalja. Samo međusobnim poznavanjem dolazi se do
međusobnog poštivanja i odanosti. Nema sumnje da je uspostavljena mnoga solidna
veza koja će se i u buduće održati, što se mora srdačno pozdravit?. Jedan interesantan
primer! Kolega šumar iz Vidina rastavljen je od svog druga u Calafatu samo Dunavom,
pa se ipak nisu nikad sastali da se porazgovore o radovima koji su im slični, o temama,
koje su im zajedničke. Poznati su razlozi carinske poteškoće, lično nepoznavanje itd.
Naš dolazak u Vidin uspostavio je odmah vezu i vidinski šef uprave odmah je otišao
sa svojim stručnim drugom u Caiafat, da lično pogleda kulture bagrema, o kojima je
toliko slušao i već ih dugo želeo videti. Njegov sused iz Kumunije pogledaće njihove
interesantne objekte, a to će učiniti i drugi i treći itd. Takve međusobne posete i izmena
misli te posmatranje onoga šta su drugi radili u sličnim prilikama — mogu
mnogo koristiti kadgod se radi o sličnim prirodnim i ekonomskim uslovima gazdinstva.


Ovakav zajednički stručni interes može da se protegne i na šire područje. Ima
mnogo pitanja u oblasti šumsko-privredne delatnosti, koja bismo mogli zajednički
rešavati s prvim susedima: Bugarima i Rumunjima. Oni koji su već napred otišli u
izvesnom pravcu rada mogu da pomognu druge koji su u tom pogledu još u zaostatku.
To se može postići zajedničkim užim ili širim sastancima i ekskurzijama starijih stručnjaka
i studenata, a mogu se organ´zovati i zajednički izleti u druge zemlje, organieovati
izmena studenata oreko ferija, eventualno međusobno urediti između stručnjaka
radi specijalizacije, održavati stručna predavanja itd.


No ovakva stručna kolaboracija može se proširiti i u drugim pravcima. Ima pitanja
koja interesuju šumarstvo celog Balkanskog Poluostrva, pa se pruža mogućnost
za izvesnu kolaboraciju među šumarima svih balkanskih država eventualno i u granicama
koje su već započete sastancima privrednih radnika ovih zemalja.


567