DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 26     <-- 26 -->        PDF

kako raste na dotičnom zemljištu. Već nam samo prisustvo nekoga drveća
daje da zaključimo, da li to zemljište spada u dobre ili loše zemljište. Iz
uzrasta drveta, iz njegove debljine, visine, starosti i sklopa, okularne procjene
(pretpostavljajući pravilne načine uzgoja) moći ćemo na prvi pogled
zaključiti, u koji bismo bonitet mogli zemljište uvrstiti. To će ocjenjivanje
biti još tačnije, ako pri tome sa pokusima još ustanovimo starost,
broj stabala, drvnu masu i priraste na jedinici površine. Pri lošem
načinu uzgoja, neznanju pošumljivanja, pomlađivanja, čišćenja i proredjivanja,
pri štetama od požara i na malim šumskim površinama, kao što su
u aridnim predjelima, ovaj nam način ocjene boniteta neće biti uvijek siguran.
Iz istih bi razloga bilo vrlo teško ustanoviti bonitet ovakovoga
zemljišta pomoću šumskih tipova. Kako šumske čestice nikad ne zauzimaju
veće suvisle površine, nego su na svakom koraku izmiješane sa čistinama
i travnim dijelovima, to će se tip i bonitet ovakovih šumskih čestica
moći ustanoviti u vrlo mnogo slučajeva pomoću biljnih asociacija
pokrajnjih travnih površina u tome slučaju i s tom pretpostavkom, da se
takova zemljišta međusobno mnogo ne razlikuju.


/


(Nastavlja se — A suivre)


Ing. MARIJAN MATIJAŠEVIĆ (KOSINJ):


OBRAČUNAVANJE LEŽIŠTA (VISINE) PRIZME
KOD PRERADE DRVETA NA PILANAMA


(COMMENT CALCULER LES HAUTERS DES PRISMES A
L´OCCASION DU FAÇONNAGE DANS LES SCIERIES)


Prije nego dademo matematičku kritiku jedne praktične formule za
obračunavanje ležišta (visine) prizme, biće nužno ukratko prikazati tehniku
piljenja uopće i one veličine, s kojima se računa kod rasporedjivanja pila
u jarmu (postavljanje španunga).


Piljenje u cijelo (si. 1.) ili na oštro (Scharfschneiden) tehnika je piljenja,
kojom se trupac promjera d pilama pvp2 pa raspada u jedno- ili
raznodebljinske lamele ru r2, .3— rn koje na sebi nose prirodnu oblinu
trupca.


Predmet su obračuna kod ovog načina piljenja: vanjska širina krajnjih
piljenica ÄD ili ~BĆ (ležište prizme), razmak izmedju krajnih pila


t. j . visina prizme: u = ÄB = CD, koja ujedno predstavlja i sumu piljenica
(njihov broj), te sam promjer trupca d. U pojedinim slučajevima imaćemo
dakle tražiti pojedine veličine iz drugih dviju poznatih ili zadanih;
1.) kod izvjesne visine prizme u i zadanog promjera trupca d pita se, kolika
je širina krajnjih piljenica /; 2.) kod zadane najmanje širine piljenice /
i zadanog promjera trupca d ima se pronaći broj piljenica n koji se može
ispiliti sa većom širinom od zadane; 3) kod zadanog broja piljenica n i zadane
najmanje širine piljenica / ima se pronaći onaj trupac promjera d
koji će zadovoljiti našu potrebu.
532
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 27     <-- 27 -->        PDF

ci-


SI. 1. Piljenje u cijelo.


Slike 2.a) i 2.b) prikazuju tehniku prizmiranja, koja se vrši u dva
odjelita maha; prvim se piljenjem trupac pilama /?, i p2 okrajči u brvno
(prizmu) ABCD, koje se u drugom odsječku vremena okrenuto za 90°
raspiljuje u okrajčene piljenice rv .2, rs rn . Razmak pila AB = Co zove
se visina krajčenja (prizme), a dužina A~D = BC ležište prizme (Auflage),
koje je jednako sumi debljina svih okrajčenih piljenica, kako se vidi
iz slike. Visina prizme predstavlja ujedno i širinu piljenica (si. 2.b). I kod
ove tehnike piljenja biće potrebno računati ili težište prizme / kraj zadane
visine u i promjera tupca d ili visinu prizme kod željenog ležišta i zadanog
promjera trupca ili sam promjer, koji prizmiranjem na odredjenu visinu
treba da dade potrebno ležište.


Obračunavanje tih veličina vrši se na različite načine, već prema postotku
potrebne točnosti.
C l B


D .


SI. 2 b.
Raspiljivanje prizme u okrajčane piljenice.


SI. 2 a. Prizmiranje: piljenje prizme ABCD,
533
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Geometrijsko obračunavanje.


Iz slike 1. i 2a. vidi se, da visina i ležište prizme i promjer trupca čine
pravokutni trokut, pa će se prema tome snositi medjusobno po Pitagorinoj
relaciji:


Iz te jednadžbe moći će se u svakom slučaju proračunati pojedine veličine
iz zadanih dviju, a rezultate tako dobivene zvaćemo geometrijskim
ili kraćeg- rezultatima za razliku od p- rezultata dobivenih po praktičnoj
formuli.


Praktično obračunavanje.


Kako geometrijsko rješavanje zadaće i obračunavanje ležišta / i visine
prizme u ili promjera trupca d predstavlja dosta komplikovanu i dugu računsku
operaciju kvadriranja i radiciranja, a da se kraj svega toga ipak
ne postizavaju točni rezultati (jer se trupac ne može tačno centrirati u sredinu
jarma, a osim toga presjek trupca nije gotovo nikada savršeni geometrijski
krug), to je praksa iznašla mnogo jednostavniju formulu za rješavanje
svojih zadaća:


gdje /, v, d imaju isto značenje kao i u Pitagorinoj relaciji. Upotreba
te formule radi njezine jednostavnosti vrlo je raširena u praksi.


U svom poznatom djelu »Handbuch der Technik des Weichholzhandels
« Jose f Abele s donosi razmatranja o praktičnoj formuli i njezinim
anomalijama, ali ih ne ispituje matematski. Postanak te praktične formule
teško je sigurno ustanoviti, ali se dade naslutiti, da je nastala transformacijom
Pitagorine relacije za slučaj kvadratnog prizmiranja, dakle:
u = /.


.=*. . 0)


/== *V* (2)


2_


(.-{-1) = d^2=1.4ld (3)


/ = d + ~~ d — omd+L — !> (4)


Sumiramo li izraze pod (1) i (2), dobivamo izraz pod (3), a njegovom
transformacijom izraz pod (4), kod čega se je uzelo, da je


100 ~ 3


Ovaj izvod po svojoj zamisli ne mora biti točan. Iznosim ga kao jednu
prilično moguću transformaciju kvadratne relacije u jednostavniju
linearnu.


534
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Greške praktične formule


Uporedimo li rezultate dobivene po praktičnoj formuli sa rezultatima
geometrijskim, vidjećemo da će medju njima biti sad veće sad manje diferencije,
t. j . /j-rezultati biće veći ili manji od <7-rezultatâ, a tek u dva slučaja
biće oba jednaka. Izaberemo li za promatranje izvjesni promjer trupca
d pa računamo li za različite visine prizme v njihova ležišta / po praktičnoj
i geometrijskoj relaciji, to ćemo odmah vidjeti, da su p- rezultati u
početku veći, pa onda manji i konačno trajno veći od «7-rezultata.


Apsolutna diferencija između praktičnih i geometrijskih rezultata iznosi:


/p — /g = <5 = ±

o


Prikažemo li grafički apsolutnu diferenciju kod jednog izabranog
dijametra trupca za sve moguće visine, to ćemo dobiti krivulju kao na slici
3, koja prikazuje diferencije za promjer trupca: d=48 cm.


SI. 3. Grafikon apsolutnih diferencija . = lp — lg za trupac promjera d = 48 cm
kod različitih visina prizme v.


Iz grafikona se jasno mogu razabrati kretanja grešaka, koje mogu
biti i tako velike, da za izvjesne visine dobivamo po praktičnoj formuli ležišta,
koja su veća od samog promjera trupca, što naravno nije moguće.
Za bolje razumijevanje stvari navešćemo jedan primjer.


Prizmiramo li trupac promjera 0 =-48 cm na visinu v = 10cm, to dobivamo
ležište po praktičnoj formuli:


48


/p = 48 + y — 10 = 54 cm > d = 48 cm.


što nije moguće.


Uzmemo li obratno stvar, da će visina prizme za isti promjer trupca
biti o = 54 cm, to ćemo po praktičnoj formuli dobiti ležište:


535
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 30     <-- 30 -->        PDF

,P=48+f 54 = 10 cm


što nije moguće, jer trupac promjera d — 48 cm kroz tako razmaknute
pile prolazi, a da ga se pile uopće ne dotaknu.
Kako vidimo, promatrana praktična formula jako je anomalična, što
se može odmah uočiti.
Sve opisane greške konstatirao je već Abeles u spomenutom djelu, ali
kako sam prije naglasio, on se je zadovoljio samo konstatacijama.
Medjutim svrha ovog mog razmatranja je baš u tom, da pronadjem
razloge tih anomalija i da im fiksiram granice.


Matematski odnos izmedju praktične i geometrijske formule.


Da ispitamo pogreške praktične formule, biće potrebno ispitati njezin
matematski odnos prema geometrijskoj formuli.


Geometrijska formula:


i>2 4-/2 = d2


nema sumnje, znači jednažbu kruga, a praktična


/ <+!


jednadžbu pravca


z


l(0,U3diO,9oćL)


~.


(0,9ooL, .^....


SI. 4. Grafički prikaz Pitagorine relacije v2 + 1. = d% i praktične formule / = d +"3*~"v-
Uz = unutarnja zona prizmiranja; Sz = središnja; Vz = vanjska zona prizmiranja.


536
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Prikažemo li obje jednadžbe grafički u jednom koordinatnom sistemu,
gdje na os opscisa nanosimo vrijednosti za visine prizme o, a na os
ordinata vrijednosti za ležište prizme /, to ćemo dobiti za geometrijsku
formulu kružnicu K a za praktičnu pravac p, (vidi si. 4.).


Pravac p1 sekanta je kruga K. Iz odnosa sekante, prema svom krugu
možemo zaključiti i odnos rezultata praktične formule prama ^-rezultatima.


Za sve visine o, koje leže izmedju ugl i ngt-, Ordinate /p (ležišta) pravca
pl manje su od ordinata kružnice K, a za sve visine u < ug, i v>ug21. j.
za visine lijevo od ugx i desno od ug2 ordinate pravca /p veće su od ordinata
kružnice /g.


Da odredimo medjašne točke vgl i og2 apscisa, u kojima će ordinate
pravca /p biti jednake ordinatama kružnice /g , t j . da odredimo zatvoreni
interval [i>§„ ug3], u kojem će praktična formula za sve o za koje postoji
ova relacija: og^v^vg,, davati niže rezultate /p od .- rezultata /g) potrebno
je riješiti ove dvije jednadžbe odnosno naći koordinate njihovih sjecišta:


u2 + /2 -da


(4d—o) = d2


2o! + -J d*— %do = 0


ogl = -d ±-~ = 0.4316 d & 0.43

(*)


»ft = -g-

Za sve visine ., koje su veće od 43°/0 d, a manje od 90°/0 d trupca,
daje praktična formula niže rezultate od geometrijske t. j . /p

Za sve visine, koje su manje od 43°/0 d, a veće od 90% d daje praktična
formula veće rezultate ori geometrijske: /p >/g .


Prema tome nije ispravno, kad Abel e s (i drugi pisci, koji su prema
njegovoj knjizi obradili obračunavanje ležišta, na pr. dr. J o v a n o v i ć :
Mehanička prerada drveta) u svom spomenutom djelu općenito veli, da
praktična formula ne nalazi svoju upotrebu u slijedećim slučajevima:


1.) Ako je visina o < 50% d promjera trupca, jer iz gornjeg izvoda
vidimo, da praktična formula daje baš najtočnije rezultate, ako je o =
= vgl = 43% d, što je svakako manje od 50% d.


537
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 32     <-- 32 -->        PDF

2.) Ako se visina prizme u približi promjeru trupca d tako da je razlika
medju njima oko 3 cm, tada pratkična formula daje prevelike rezultate,
jer ima slučajeva, kad praktična formula daje veće rezultate i kod
veće diferencije izmedju promjera trupca i visine prizme i to u pravilu
kod debljih trupaca. Na pr.: prizmiramo li trupac promjera d=70 cm na
visinu krajčenja o = 64 cm, to dobivamo po praktičnoj formuli veće rezultate
od g- rezultata, makar da je d— o = 6 cm > 3 cm.


3.) Da se koriguju greške praktične formule, preporuča A b e 1 e s, da
se ^-rezultatima doda izvjesni dodatak i to po razredima debljine:


kod promjera trupca od 31 — 40 cm dodatak iznosi: 1 cm


>> >> >) » 41 OU „ ,, ,,1 /2 Cffl


„ 51—60 „ „ „ 2 cm


Ing. V. J ö b s 11 takodjer je toga mišljenja i u svojoj knjizi »Grundregeln
für den Weichholz-Verschnitt« piše praktičnu formulu ovako:


a = d + ^ — b + Z,


gdje Z znači dodatak (Zuschlag) proširivši Abelesovu skalu dodataka i na


l/t


trupce promjera od 21—30cm sa Z = cm.


(Kao J ö b s 11 piše ovu praktičnu formulu idr. UgrenovićuIV.
dijelu svoje knjige »Iskorišćavanje šuma«.)


Dodavanjem izvjesnih dodataka rezultatima dobivenim po praktičnoj
formuli neće se u stvari ništa popraviti, jer apsolutna greška praktične
formule spram ^-rezultata nije ovisna samo o promjeru trupca nego i visini
krajčenja.


Da to dokažemo, vratimo se na apsolutnu diferenciju izmedju rezultata,
koja je jednaka:


/p — /g = ô = j d — o— .« (5)


U svakom slučaju može se visina prizme izraziti ovom jednakošću:


o = Xd (6)
gdje . poprima sve vrijednosti od 0 do 1.
Uvrstimo li izraz pod (6) u jednadžbu pod (5), dobivamo izraz:


ô = -i d— Ad— Yd1 —A4


. = d (j — X \ — d ]/T=T*


ô = d I -— X — ]/l —^ (7)


iz kojega se jasno razabire, da apsolutna pogreška nije samo funkcija
promjera, nego i visine, na koju se trupac prizmira odnosno faktora .,


koji znači kvocijent: -r


538
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Kad bi apsolutna pogreška rezultata praktične formule spram geome´
trijskih rezultata ostala jednaka za sve visine kod jednog izabranog promjera,
onda bi se ona dala eliminisati dodacima, kako preporučuju Abele
s i J ö b s 11, ali budući da to nije, to ti dodaci mogu još i pogoršati rezultate
na štetu praktične formule.


Za slučaj da visina prizme pane na vrijednost o = ogx kod promjera
trupca d=52cm, to će praktična formula [vidi izvod pod (*)] dati isti rezultat
kao i geometrijska, a dodatkom od 2 cm po Abeles-Jöbstlovoj skali
rezultat se osjetljivo pogoršava.


4.) Isto tako nije matematski opravdano, kad A bel es veli, da se
praktična formula može sasvim dobro upotrijebiti za računanje ležišta
kod trupaca promjera d= 30 cm pa na niže. Apsolutne su diferencije izmedju
praktičnih i geometrijskih rezultata u tim slučajevima malene, ali relativna
točnost izražena u procentima prema geometrijskim rezultatima
ostaje za sve promjere i za odgovarajuće visine uvijek ista.


Relativna (procentna) pogreška iznosi:


9


p = — 100%,


´g


gdje . predstavlja apsolutnu diferenciju (pogrešku), a /g geometrijski
rezultat, prema kojemu izražavamo postotak pogrešnosti:


dl=_3_i_dyizi^


100°/0 ,


«/Vi—I*


-A 100% (8)
3]/1—X


Iz konačnog izvoda pod (8) vidi se da procenat točnosti rezultata po
praktičnoj formuli prema <7-rezultatima nije ovisan o promjeru trupca


nego o visini krajčenja odnosno o faktoru X = -.


Postotna greška praktične formule ostaje uvijek ista za sve promjere
kod jednog odredjenog X pa se prema tome ne može reći, da je upotrebivija
za manje promjere od 30 cm nego za veće.


Nazovemo li dio osi (vidi si. 4.) u granicama ugx i ogt središnjom zonom
prizmiranja, u kojoj praktična formula:


I-+ I-.


za sve o, za koje se može postaviti ova relacija ogx < o < ug,, daje jednake
ili niže rezultate (ležišta prizme) od geometrijskih i odlučimo li se za
upotrebu njezinu kod obračunavanja ležišta prizme s uvjerenjem, da će
nam nešto niži rezultati biti sigurniji kod rasporedjivanja pila, to nam
preostaje da riješimo, kako ćemo računati ležišta za visine prizme v < vgt
(unutarnja zona prizmiranja) i za visine prizme v > vg, (vanjska zona prizmiranja
ili vrlo visoko prizmiranje), a da izbjegnemo računanje po Pitagorinom
stavku.


539
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Praktična formula za izračunavanje ležišta prizme u unutarnjoj zoni
prizmiranja.


Nisko prizmiranje, kod kojega je o<,vgt, dolazi u praksi vrlo često (i
to naročito kod bukovine, gdje se niskim prizmiranjem eliminiše srce kao
greška), pa će prema tome biti potrebno iznaći kakovu praktičnu formulu
za brzo računanje ležišta, ako želimo izbjeći kvadriranje i radiciranje po
geometrijskoj formuli.


Postavimo li točkama A(0,43d;0,90d)i C(0,0d;d) pravac p2}to će njegova
opća jednadžba glasiti:


Uvrstimo li u opću jednadžbu pravca koordinate točaka A i C, dobivamo
slijedeći izvod:


/_0.90

l=d-\ ... (I)


a to je prva moja praktična formula za izračunavanje ležišta u slučaju niskog
prizmiranja.


Apsolutna diferencija izmedju rezultata po ovoj praktičnoj formuli i
rezultata geometrijske formule dade se na isti način izraziti kao i kod
praktične formule za središnju zonu:


Ipi -k = * -| (4-i-4 ..^.*)


Pogreške praktične formule za unutrašnju zonu prizmiranja općenito
su manje nego kod praktične formule za središnju zonu, jer je i ova druga
praktična formula sekanta kruga, samo što zatvara nad sobom manji
luk i veći kut sa ordinatama, a otuda su i apsolutne greške manje.


Procentna točnost rezultata praktične formule za unutrašnju zonu
prizmiranja prema ,9-rezultatima jednaka je kod svih promjera, ako je
konstantan faktor A kao što je slučaj i kod prve praktične formule.


Neki pisci (A b e 1 e s) preporučuju, da se ležište u slučaju niskog prizmiranja
uopće ne računa, nego da se od promjera trupca jednostavno
oduzme neki njegov dio i da tako reducirani dijametar znači ležište prizme,
jer su razlike izmedju ležišta i promjera trupca u ovoj zoni vrlo malene.
Taj način proračunavanja ležišta traži suvišno memoriranje i upotrebu
tabele za takove specijalne slučajeve, pa će moja praktična formula
za takove slučajeve predstavljati dosta točan i lagan način obračuna.


Praktična formula za unutrašnju zonu prizmiranja moraće se upotrijebiti
gotovo svagda, kad nastupi slučaj niskog prizmanja, jer mehanička
pomagala, koja su radjena na osnovu Pitagorinog stavka, daju rezultate
(ležišta) u glavnom samo za kvadratne prizme ili prizme, koje se ne razlikuju
mnogo od kvadratnih.


540
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 35     <-- 35 -->        PDF

U granicama za u = o i o = 0.43 d ona će davati rezultate za ležišta
nešto niže od ^-rezultata, što će za sigurnost razsporedjaja pila biti sasvim
korisno. Po svojoj jednostavnosti može se vrlo lako pamtiti i upotrijebiti.


Navešću jedan primjer za upotrebu praktične formule za nisko prizmiranje:
bukov trupac prve klase promjera d=60 cm ima se piliti tako, da
se dobije kvalitativno najbolja roba. Promjer srca kod trupca d=00cm prve
klase iznosi 20 cm, to znači da ćemo prizmirati trupac na visinu prizme
u = 20cm = 0.33 pa ćemo ležište računati po praktičnoj formuli za tu zonu:


/JPJ = d — — = 60 — 5 = 55 cm


/g = V

Rezultat po praktičnoj formuli razlikuje se od g-rezultata za 1.5 cm
a kako Abel es preporuča da se radi sigurnosti od #-rezultata odbije
1 cm do 1.5 cm, to će naš praktični rezultat biti upravo jednak Abelesovora
sigurnosnom s-rezultatu. Nešto niži rezultat praktične formule konveniraće
nam u ovom slučaju radi sigurnijeg razmještaja pila, jer je baš
bukovina drvo, koje se ne odlikuje cilindričnom formom.


Upotrijebimo li za naš primjer praktičnu formulu za središnju zonu:


lp = d f 3- — v = 60 + 20 — 20 = 60 cm


dobivamo veći rezultat od geometrijskog t. j . dobivamo, da je ležište prizme
upravo jednako promjeru trupca, što naravno nije moguće (Kod
obračunavanja ležišta u ovom primjeru nismo visini prizme u = 20cm dali
prid, koji se u praksi mora dati).


Praktična formula za obračunavanje ležišta u vanjskoj zoni prizmiramja.


Vrlo visoko prizmiranje, gdje je visina prizme y>0.90c/, rijetko će
kad u praksi doći, jer je nerentabilno radi malog ležišta prizme, pa prema
tome i malog broja paralelno okrajčanih sortimenata spram neokrajčanih,
koji se nalaze izvan ležišta prizme.


No ako ipak želimo pronaći kakav praktičan ključ za obračunavanje
ležišta prizme i u ovoj zoni, to ćemo postupiti analogno kao kod izvoda
praktične formule za nisko prizmiranje. Postavimo li pravac p3 kroz točke
B (0.90 d; 0.43 d) i D (1.0 d; 0.0 dj, to ćemo dobiti njegovu jednadžbu


/ = 4 d — 4o = 4 (d — o) . . . (li)


a to je druga moja praktična formula za obračunavanje ležišta kod visokog
prizmiranja, koja daje nešto niže rezultate od geometrijskih. Razmatranje
o apsolutnim i relativnim greškama može se vrlo lako provesti
kao i kod drugih dviju praktičnih formula. U svakom slučaju biće bolje
u ovoj zoni računati po Pitagorinom stavku, jer ako već dodje u praksi
do visokog prizmiranja, znači, da je neki specijalni slučaj piljenja, kod
kojega se ležište prizme mora što točnije proračunati.


541 3
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Upotreba mehaničkih pomagala za obračunavanje ležišta prizme.


Za točno obračunavanje ležišta biće ipak zgodnije upotrijebiti geometrijski
način računanja. Njegova upotreba omogućena je danas čak i
onom, koji nezna kvadrirati ni radicirati, upotrebom različitih tabela, iz
kojih se za svaki promjer trupca d i visinu o može odmah lako naći i očitati
i ležište prizme (Flatscher, P r i s t e r), zatim upotrebom računala
konstruisanih za računanje ležišta (Braunshirn) , grafikona (J ö b s 11)
i nomograma za prizmiranje (Neidhardt).


Kao primjer za vrlo laku i jednostavnu upotrebu geometrijske formule
donosimo grafikon, koji si može svatko vrlo jednostavno konstruisati
i pomoću-njega za zadane visine prizme i promjere trupca očitavati
vrijednosti ležišta / (vidi sliku 5).


40 iZ 4A 46 18 Jo


Ovaj grafikon predstavlja ujednostavnjenje Jöbstlovoga grafikona
(vidi: Ing. V. J ö b s 11: »Grundregeln für den Weichholz-Verschnitt), jer
je konstruisan samo za promjere d = 20 cm, 25 cm, 30 cm, itd., t. j . kako
ide praktično stvaranje debljinskih razreda na balvaništu pilane (sortiranje
trupaca po debljini):


1


deblj. razred promjer trupca od 20 cm do 24 cm


IT " 95 9Q


III „ „ „ „ „ 30 „ „ 34 „ itd.


542
ŠUMARSKI LIST 10/1936 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Nacrtamo si na milimetarski papir koordinatni sistem i iz središta
krugove promjera d = 20, 25, 30, 35 cm itd.


Na osi x(o) čitamo visine prizme, a njihove ordinate y (/) znače
ležište prizme, čiju vrijednost očitamo na presjecištu ordinate i luka odgovarajućeg
promjera d, koji prizmiramo na visinu prizme u.


Ako grafikon načinimo u dosta velikom mjerilu, to ćemo bez daljnjega
moći očitavati ležišta prizme na desetinu milimetra, što predstavlja
vrlo veliku točnost.


Ucrtani pravac p (slika 5), koji je prema osi . odnosno y nagnut pod
kutem od 45°, označuje u presjecištima krugova vrijednost ordinata (ležišta
prizme), koje su jednake svojoj apscisi (visini prizme), pa mu jednadžba
glasi:


y = . , odnosno: l = u ,


što znači, da je slučaj kvadratnog ili najpovoljnijeg prizmiranja.


Zaključak.


Kako smo iz dosadanjih razlaganja razabrali, praktične formule daju
manje više netočne rezultate spram geometrijskog načina obračunavanja.
Ne uzevši u obzir zonu visokog prizmiranja, daje praktična formula za
središnju zonu mnogo lošije rezultate od praktične formule za unutrašnju
zonu prizmiranja, a kako je baš središnja zona od najveće važnosti za
prizmiranje (kvadratno prizmiranje), jer se visine prizama kreću u glavnom
između vgt i vg2, to nam praktična formula


l-rf+f —


rnože služiti samo kao metoda za brzo i približno računanje na terenu.


Kod točnog obračunavanja ležišta za postavljanje pila u jaram (španunga)
treba ipak računati po geometrijskoj formuli direktno ili mehaničkim
pomagalima i od tako dobivenog rezultata odbiti izvjestan odbitak
(1 cm — .5 cm) radi sigurnosti.


RÉSUMÉ . Etude xylotechnologique se basant sur quelques formules d´ A b e1
e s dont elle fournit quelques perfectionnements.


543