DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1936 str. 47     <-- 47 -->        PDF

opis šuma i šumskog drveća na tom predjelu. Spominje Pinus ieucodermis (muniku),
koji tu dolazi u grupama između 1400—1650 m nadmorske visine, a pojedinačno se
diže i do 1800 m n. v. i razlikuje se uspravnim rastom od klekovine (Pinus montana


v.
pumilio), koja dolazi u istim visinama.
Na koncu knjižice u dodatku nalazi se popis planinarskih društava i pogodnosti,
koje uživaju njihovi članovi, člančić o novom (starom unificiranom) obilježavanju planinarskih
puteva, popis planinarskih kuća i skloništa (društvene i državne kuće/,
obskrbljene ili neobskrbljene sa naznačenim brojem ležaja), članak o planinarskoj
opremi i prvoj pomoći u planini. Zaštiti prirode posveće´ne su svega tri stranice, što
smatram da je veliki nedostatak ove knjižice. Priložen je također i indeks lokalnih
naziva upotrijebljenih u knjižici. Fotografije, kojih ima 54, vrlo su uspjele i mjestimice
odlično nadopunjavaju manjkavi tekst. Karte, koje su priložene svakoj planini, daju
mogućnost dosta dobre i brze orijentacije u terenu.


Za nas šumare je od značajne vrijednosti svaka iole organizovana akcija planinarskih
društava, jer iz dobrih i svjesnih planinara dobivamo saradnike u podizanja
i čuvanju šuma. Splitska planinarska društva učinila su mnogo oko pošumljenja primorskog
krša i na tome se ne smije stati. 1 ostala planinarska društva, naročito ona,
koja se nalaze u Sarajevu, u području kontinentalnog krasa, trebala bi također da si
uzmu u program propagandu šumarstva među svojim članovima, a i sama sudjelovat
kod podizanja i zaštite šuma. Mislim da nije dovoljno samo pružiti priliku ljudima, da
se mogu uputiti i sigurni osjećati u planinama i šumama, graditi skloništa, a zaboravljati,
da se te ljude također mora uputiti u čuvanje i podizanje onog, u čemu nalaze
»razonodu«. To neka se smatra samo kao dobronamjerna uputa njihovoj budućoj
djelatnosti.


Konačno možemo zaključiti, da je ova knjižica popunila osjetnu prazninu u našoj
planinarskoj literaturi i s time što je dan prvi put jedan opširniji naučni prikaz bosanskih
planina. Prelazeći preko njenih sitnijih (ali ne nepopravljivih) nedostataka možemo
je svakome preporučiti.


P a>v a o Fukar e k, student šumarstva


TRI KNJIGE BRAZILIJANSKOG MINISTARSTVA AGRIKULTURE.


Šumarstvo u Udruženim državama BraziLje (koja zaprema 8,5 milijuna km´2
napučenih s 42 milijuna stanovnika) u upravnom i nadzornom pogledu u jednim je
rukama s poljoprivredom i rudarstvom kao Ministerio da Agricultura. Rad u ministarstvu
podijeljen je na odjeljenja: državni sekretarijat (Secretaria de estado), mineralne
produkcije (Departemento nacional da producçao mineral), vegetabilne produkcije
(Departemento nacional da producçao végétal) i animalne (Derpartemento nacional
da producçao animal). Razumljivo je, da šumarstvo dolazi u odjeljenje vegetabilne
produkcije čineći s vodarstvom i kolonizacijom jedan odsjek (Serviço de Irrigaçao,
Reflorestamento e Colonizaçao). Radi bolje orijentacije u ovoj grupaciji navodim
ostale odsjeke Odeljenja vegetabilne proizvodnje, koji su: generalna direkcija,
biljni biološki institut, agrokemijski institut, zaštita biljne produkcije, zdravstvena obrana
bilja, tekstilno bilje, voćarstvo i kava. U sklopu sekretarijata nalazi se Statistički
ured (s posebnim odsjekom za publicistiku), te ured za organizaciju i obranu produkcije.


Publicistički odsjek Statističkog ureda izdaje Boletin do Ministerio da Agricultura
i ostale publikacije, od kojih je J. Š. U. u 1935 god. dobilo A. de Mi ran´da B aštos
: Os caracteres anatomicas das madeiras, P. F. de S o n z a : Legislaçao
florestal, secunda parte i Codigo florestal. Sve su ove knjige štampane u štampariji
istog ministarstva.


505
ŠUMARSKI LIST 9/1936 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Os caracteres anatomicos das madeiras zapravo je samo poseban
otisak iz spomenutog Izvještaja (biltena). Autor iznosi u prvom redu kratak
historijat rada oko unifikacije terminologije anatomskih elemenata drva, koju unifikaciju
sprovodi »International Association of Wood Anatomist« (I. A. W. A.), formirani
konačno u 1931 god. za vrijeme trajanja međunarodnog drvarskog i šumarskog
kongresa u Parizu. Zatim je prikazana metoda rada, po kojem se promatraju
rezultati i donose daljnji zaključci. Iza toga slijedi prikaz elemenata drva Gymnosperma
i Dicotiledona, koji su elementi grupirani u 3 skupine: skupina trahealnih elemenata,
skupina drvnih elemenata i skupina parenhima. Iako je jezik knjige španjolski, uz
pripomoć brojnih slika može se čovjek lako snaći u njoj i da se posluži njezinim
sadržajem.


Leis Flatlestaes dos Estados naslov je drugom dijelu Šumarskog
zakonodavstva (Legislaçao florestal). Prvi dio sadrži »historijske« zakone´ i odredbe
od god. 1789 do 1889. Knjiga obuhvata 400 stranica teksta sloga ovih redaka. Materija
je iznesena po geografskom kriteriju odnosno zakonodavstvu i odredbe pojedinih
saveznih država čine jednu cjelinu. Broj odredaba, kao (i opseg te karakter istih
mijenja se prema pojedinoj državi.


Codig o Floresta l (Zakon o šumama) proglašen je dekretom br. 23.793
od 23 januara 1934 god. (113 god. nezavisnosti i 46. republike, kako se veli u datiranju
zakona).


Iza uvodne glave (I.), koja govori p primjeni zakona s obzirom na interese,
osobe i objekte, slijedi druga, u kojoj je provedena klasifikacija šume. Art. 4. Zakona
dijeli sve šume u 4 skupine: zaštitne (u koje se ubrajaju i one koje služe kao skloništa
rijetkih vrsta urođene faune); one koje služe kao narodni parkovi bilo za nauku
bilo za razonodu (odmor), pa su ovdje obuhvaćeni i gradski perivoji; uzorne; gospodarske
t. j . koje ne izvršuju ni jednu od gornjih zadaća nego su u prvom redu ekonomski
objekti. Klasifikaciju šuma vrši Ministarstvo agrikulture.


Treća glava govori o iskorišćavanju šuma. U prvom redu definiraju se šumski
produkti, u koje se ubraja: drvo, korijenje, gomolje, kora, lišće, cvijeće, plodovi, smola,
liko, kao i uopće sve ostalo od šumskog bilja. Posebni odsjeci govore o eksploataciji
državnih šuma, pa o intenzivnoj i ograničenoj produkciji. Ova posljednja primjenjuje
se za zaštitne šume, parkove ili modelne.


U glavi o šumarskoj policiji vrši se raspodjela čuvanja i nadzora šuma i objekata
pod kompetencijom ovoga zakona. Kaznene odredbe naročito su stroge u po
gleđu požara, kojeg se podmetnuće kazni do 3 godine zatvora i 10.000 $ novčane
kazne; oštećenje primjeraka rijetkih vrsta flore ili faune nastoji se zapriječiti odredbom
kazne od 3 mjeseca zatvora i globom od 1.000 $. Posebna glava govori o kaznenom
postupku.


Glava VII Zakona govori o šumskom; fondu, kojim upravlja šumarski savjet
(Conselo Florestal). O sastavu, dužnostima i radu Šumarskog savjeta govori glava


VIII. Šumjarski savjet ima sjedište u Rio de Janeiro, a sastavljen je od predstavnika
Narodnog muzeja, Botaničkog vrta Sveučilišta u Rio de Janeiro, odsjeka za zaštitu
biljne produkcije, Brazilskog Touring Club-a, Odjeljenja državnih puteva, Šumarskog
odsjeka, kao i drugih specijalista imenovanih po predsjedniku Republike. Ovaj Šumarski
savjet po namjeni Zakona stvarni je mentor šumarske politike u Brazilci.
Zakon je stupio na snagu 21 juna 1935 godine.


Ing. O. Pi ško ri ć.


ZBORNIK ŠUMARSKIH ZAKONA I PROPISA III. dio izaći će iz štampe početkom
septembra 1936 godine.


506
ŠUMARSKI LIST 9/1936 str. 49     <-- 49 -->        PDF

JugoslovensUo šumarsko udruženje


održaće svoju


60-tu (XV-tu)


redovitu glavnu
godišnju skupštinu


dne 3 i 4 septembra


u Zagrebu


Pozivaju se gg. članovi J. Š. U. da u što većem broju sa cijenjenim
obiteljima dođu na to zborovanje.


Dnevni red i raspored skupštine bili su priloženi prošlom broju
Šumarskog Lista. Izvještaj o radu u 1935/36 god. priložen je ovom broju.
O povlastici na željeznicama biće članovi obavješteni preko dnevnih
listova.


Konačno molimo gg. članove, da uplate članarinu. Po Pravilima imaju
na skupštini pravo glasa samo oni članovi, koji su potpuno udovoljili
svojim članskim dužnostima.


Uprava J. Š. U.


507
ŠUMARSKI LIST 9/1936 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Industrija oružja


Borovnilc i Vrbanić


Zagreb, Jurišićeva 9 ftođ Glavne pošte


Telefon 59-99


Preporuče svoj cij. gg. lovcima svoje prvorazredne puške, pištolje i sav lovački pribor
PREUZIMAMO sve u puskarski zanat zasijecajuće popravke oružja te izvršujemo
iste najsavjesnije. — Izrađujemo lovačke puške po specijalnim
narudžbama. — Prodajemo najsolidniju lovačku municiju. — Dajemo savjete
i informacije u pogledu lovačkog oružja.


Preuzimamo prepariranje rasnit) životinja


Šumska industrija


FILIPA PEUTSCHA SIHOVI


Vrhovieva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47


Parna pilana u Turopolju


Export najfinije hrastovine. Na skladištu ima velike količine potpuno suhe
hrastove gradje svih dimenzija.
Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godne J860.


Uprava gospodarstva i šumarstva


KRNDIJA NAŠICE, SLAVONIJA


GOSPODARSKA I ŠUMARSKA Proizvodi i eksportira svekolike


INDUSTRIJ A D. D. U ZAGREBU gospodarske i šumske proizvode


508