DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1936 str. 41     <-- 41 -->        PDF

SAOPĆENJA


ŠUMSKE ŠTETE


(s obzirom na administraciju i na prilike Gorskog kotara)
Prijavljivanje i presuđivanje šum. šteta zadaje nadleštvima i vlastima vrlo mnogo
posla. Gotovo bagatelne svote šum. šteta ne stoje ni u kakovom omeru prema troškovima
administracije, koja i onako teško diše pod opsežnošću i kompliciranošću. Ona
biljegovina, koju uplaćuje štetočinac, jamačno nikako ne otplaćuje administrativne
troškove.
Ćeli decenij i više stalno se priprema pojednostavnjenje administracije — na
svima poljima. Pogotovu i u šumarstvu, koje živi uvek još na samom — papiru.
Pojednostavnjenje postupka sa šum. štetama ne zaseca preduboko u opću šumarsku
administraciju, pa bi se1 zbog toga moglo da provede bez štete za ostali postojeći
ili predviđeni sistem.
Šumske se štete nastoje suzbiti obično s pozivima na strogo pridržavanje zakona
itd. A svejedno nakupi se i prekomerno šum. šteta, koje briše konačno — amnestija,
ude leži krivnja tim pojavima? Opet u propisima — u administraciji?!
Ako se hoće da se šum. štete suzbiju na najmanju moguću meru, to treba u
prvom redu da se odstrane uzroci tih šteta. A prvi i najjači je uzrok nezadovoljavanje
zemljoradničkih potreba na drvetu za kućnu porabu. čim zemljoradnik ne može da
dobije ni za novac u što kraćem vremenu ono, što mu iz šume bezuvetno treba,
ukrašće. A ima i pravo da ukrade, jer normalno nema bitnog razloga, zašto mu se
ne bi moglo da dade drvo, pogotovu za novac, a još manje ima razloga da ga se
pusti da čeka možda i po par meseci i više, dok uopće dođe do toga, da bagatelnu
količinu drveta od nekoliko punih metara ili čak ispod jednog metra može da poseče
i odveze.
Zemljoradnik ukrašće drvo i tada, kad mu nužda kuca na vrata — a u blizini
vidi šumu, koja bi mogla da ga spasi od najgorega.
Koliko drveta propadne u šumi, koje´ bi mogao zemljoradnik da izradi i proda,
pa da si zasluži skromnu nadnicu, kad nema druge, bolje zarade! Koliko drveta izgubi
svoju kvalitetu, jer se nije iskoristilo odmah i jer se je čekalo, da se obave sve i moguće
i nemoguće formalnosti!
Zemljoradnik, pa i trgovčić drvom, najbolji su pomoćnici šumaru, da očisti sastojine
od svega propadajućeg drveta: od nevaljalih podrasta, od rašalja, od rakova
»koševa«, od slučajnika (to su »kalamitetna« stabla), uopće od svega, što je korov
sastojine i pokazuje, da šuma nema pravog gospodara ni onde, gde bi to moglo da
bude.
Takovih vrlo potrebnih čišćenja ima u šumama obično dosta. A drva od takovih
čišćenja niti su za usmenu dražbu prikladna (jer su u malim količinama rastepena
po sastojinama itd.) i još manje mogu da se valjano procenjuju na panju.
Vrlo je pohvalan gest Ministarstva šuma i rudnika, da je dozvolilo prodaju drveta
do 20 m3 u jednoj godini i jednom zemljoradniku ne pitajući, što će on s tim drvetom,
Kad bi zemljoradnik dobivao iz šume bezodvlačno sve ono, što mu je´ bezuvetnq
potrebno za kućnu porabu i što bi ga spašavalo od nevolje, spale bi šumske štete
jamačno na mnogo nižu meru.
Za profesionalne kradljivce šume morao bi postupak kod vlasti da bude bezodvlačan
i kratak, jer samo u tom slučaju može da bude i efektan. Bezodvlačan m qga
o bi postupak da bude zbog toga, što bi pri navedenom načinu davanja drva
uopće otpala prenatrpanost vlasti prijavnicama šum. šteta.
Šuma traži vazda samo praktične i kratke propise — a ćele šumare.
Janko Šušteršič


499