DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1936 str. 27     <-- 27 -->        PDF

jednakima ili barem što sličnijima sa osobinama normalnoga kulturnoga
zemljišta ili ako mu dademo potrebne uslove za postizavanje takovoga
stanjai i za očuvanje tih osobina. Normalno je kulturno zemljište ono,
koje uz običan način gajenja osigurava uspješan razvitak kulturnih biljki.
Naprotiv za uspješan razvitak kulturnih biljki na abnormalnom zemljištu
potrebno je najprvo poboljšati svojstva zemljišta pomoću melioracija.
Kod normalnoga je zemljišta cilj kulture i obrade, da se potencijalna
pasivna snaga tla aktiviše; kod abnormalnoga je zemljišta cilj da se najprvo
nadoknade nedovoljne produktivne snage samoga zemljišta. Tu se
čovjek mora brinuti o promjeni izvjesnih fizikalnih i kemijskih svojstava
tla, o đubrenju, o stvaranju i unošenju humusa, kreča i drugih hranivih
materija, ili drugim riječima o snabdijevanju zemljišta sa rezervom hranivih
materija, dalje o obradi, rastresivanju i dr.


Po Stebut u dobro normalno ili normalnome slično zemljište mora
imati povoljna fizikalna i kemijska svojstva, mora imati sitno grudvastu
— orašastu stabilnu strukturu, koja se opire jakom razaranju i raspadanju
i mora biti uz to aktivna. Takova su zemljišta u prvom redu
zemljišta stepskih travnih formacija: moćne černozem-crnice, sitno mrvasto
zemljište sa dovoljnom količinom blagoga humusa, sa dovoljnom
količinom kreča (elektrolita) sa dovoljnom poroznošću i sa protkanim
sitnim finim travnim žilicama, dakle stepske crnice sa blagim humusom
i zeolitima, zasićenim sa Ca-ionimaL Blag humus lijepi, elektroliti zgrušavaju,
koaguliraju soli i time daju poroznost, a sprečavaju peptizaciju.
Žilje dijeli zemljišnu masu na sitne dijelove. U drugom redu takova su
zemljišta šumska zemljišta, od kojih najpovoljniju strukturu imaju zemljišta
šuma listača: bukva, grab, lipa, klen i hrast.


Sitno-grudvastu ili mrvičastu strukturu ima ono zemljište, kome su
čestice pijeska, gline, humusa lako slijepljene u grudvice, u jednu spužvu
sa vrlo sitnim kapilarima, koje može vlagu da drži. Između dodirnih
mjesta pojedinih grudvica ostaju veće pore i kapilare raznih dimenzija
za descendentne i ascendentne tokove, za odvođenje vode i taloga na
niže i za penjanje vode i mineralnih soli za vrijeme potrebe prema gore.
Kapilare služe podjedno i kao zračni kanali za aeraciju. Sitno-grudvasta
struktura ima rastresitu masu zemlje, jer se ne sabija i ne zabaruje,
pošto lako vodu i zrak sprovodi na niže za vrijeme kiša, a kad je potreba
za vrijeme suše lako je opet daje. Ta je struktura vrlo elastična,
jer se lako prilagodava žilju, ona pod pritiskom popušta, a da se pri
tome ne sljepljuje i uz to je dovoljno čvrsta. Žilje u takovom zemljištu
vrlo lako i bez otpora prodire i sa najmanjim žilicama i u isto vrijeme
prileži uz zemljišne čestice.


Fizička svojstva nestrukturnoga zemljišta zavise od mehaničkoga
sklopa čestica, od omjera pijeska, gline, kreča i humusa. Kod pjeskovitog
nestrukturnog zemljišta nema spužve sa sitnim kapilarama, koje mogu
da drže vodu. Tamo postoje samo veće kapilare, koje vodu brzo odvode
na niže i opet je vrlo lako izdaju. Prodiranju žilja ne smeta pjeskovito
zemljište, ali zato ne prileži uz žilje niti je elastično kao zemljište sa
sitno-grudvastom strukturom. Pjeskovito se zemljište lako radi. Kod
glinovitoga nestrukturnoga zemljišta pore su i suviše male, a da bi bile
dovoljne za zračenje i primanje vode. Takovo se zemljište zabaruje, jer
voda ne može putem descendentnih tokova prodirati u donje slojeve.
Masa je sabijena i nije rastresita, nego se sljepljuje. Zemljište nije ela


485