DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1936 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Ing. ZLÄTKO TURKALJ (OGULIN);


PRILOG BIOLOGIJI VELIKOG TETR1JEBA


(CONTRIBUTION A LA BIOLOGIE DU TETRAO UROGALLUS)


Proučavajući život i životne prilike velikoga tetrijeba na staništu
Velike i Male Kapele došao sam do pojedinih rezultata, koji mijenjaju
dosada poznate strane iz života velikoga tetrijeba i prema tome mijenjaju
lovnu i općenitu zoologiju te ptice. Dosadanja svoja istraživanja
na tome području objelodanio sam u »Lovačko-ribarskom vjesniku«,
organu Saveza lovačkih društava savske banovine u Zagrebu, u člancima:
»Ö velikom tetrijebu« (L. R. V. br. 1, 2, 3 i 5 — 1930), »Biološki uslovi
za velikoga tetrijeba na staništu Velike i Male Kapele« (L. R. V. br. 1 —


1934), »Najnovije iz života našega tetrijeba« (L. R. V. br. 4 — 1934),
»Veliki tetrijeb« (L. R. V. br. 4 — 1935). Kako su ti članci pisani većinom
u obliku lovačkih doživljaja, a djelomice i u polemici sa drugim piscima,
svrha je ovoga članka, da stručno prikaže znanstvene rezultate moga
dosaidanjega istraživačkoga rada.


Kapelski tetrijeb je vanredno sjajnih boja perja sa žarko-crvenim
ružama iznad očiju. Glava i vrat je boje tamnosive kao škriljevac. Oboje
je isprutano uskim crnim krivudaivim prugama. Brada je crna. Pleća, pokrilje
i krila su kestenjasta i iscrtkana tamno smeđim prugama. Bijele
pe*e, inače samo na trbuhu, dolaze i na prsima i javljaju se čalk do štita
(albinizam). Bijele peče na repu dolaze i kod starih pijevaca. Staništa
Velike Kapele, kao izrazito vapnenasta, pružaju naime velikom tetrijebu
bogatu hranu i sve uvjete potrebite za život, te on slijedeći zakone
prirode živi iz pradavnih vremena u vrlo pogodnim prilikama.
Upravo stoga je ta divljač lijepo razvijena, jaka i otporna (bolesti nisu
uopće poznate), tako da joj nema premca u čitavoj Srednjoj Evropi. Dosljedno
tome zaključujem, da je kapelski tetrijeb praidivljač i pratip velikoga
tetrijeba (Urhahn), nenatrunjen nikakovim umjetnim uzgajanjem
ili kakovom prinovom krvi, već je direktni potomak pradivljači iz prvotnih
vremena. Primjerci kapelskog (jednako i velebitskogai) tetrijeba mjere
u dužinu do 114 cm, a u težini dosižu do 7.5 kg.


Ustanovio sam dalje, da kapelski tetrijeb kod pjevanja za vrijeme
parenja, kad ispjeva glavni udarac »tlok«, onda odmah i brusi i time dovrši
pjesmu odnosno kiticu pjesme. Naprotiv dosadanja lovačka literatura
navodi slučajeve, da pijevac ispjeva glavni udarac »tlok«, ali da prestane
sa pjesmom i ne brusi. Dosljedno tome ili taj navod u literaturi ne stoji
ili ako stoji, onda moja opažanja govore za tezu »kapelski tetrijeb« odnosno
»pratip tetrijeba«.


Utvrdio sam 21 maja 1934 u Bijeloj Kosi (kr. šum. uprava Ravnagora),
da veliki tetrijeb ispjeva i dovrši kiticu sa brušenjem bez ubrzanja
i b e z glavnog a u d a c ai »tlok«, dakle: —pede-pede-pede-hau-hauhau!
To isto je opazio i šef Kr. šum. uprave ravnogorske g. Ing. Rasim
Bećiragić.


Konačno u članku »O velikom tetrijebu« u Lov. rib. vjesniku g. 1930
na str. 7 napisao sam: »Prsti su goli i sve do nokata provideni po stratnama
sa resastim čekinjama (priperci), koje nisu ništa drugo nego rudi


479
ŠUMARSKI LIST 9/1936 str. 22     <-- 22 -->        PDF

mentarna pera sa spojenim zastavicama«. To sam napisao tada tako,
jer su i drugi zoolozi i lovački pisci o tome tako pisali. Međutim kad sam
poslije promatrao naročito u Bijeloj Kosi (Kr. šum. uprava Ogulin), kako
se tetrijeb brzo i vješto penje po granama i kad sam potanje proučio
te rese na prstima, napisao sam u m a j u 1934 god . (a što je štampano
u L. R. V. tek u aprilu 1935, u broju 4 na str. 168) slijedeće: »da te rese
na prstima nogu nisu nikakova rudimenta i zaostaci, nego ih je priroda
dala tetrijebu baš zato, da može i po tanjim granama sigurno hodati i
na njima se stabilnije i čvršće držati, ai to je i potrebno za njegovo dosta
krupno i teško tijelo«. Na tu tvrdnju oborio se urednik L. R. V. g. Dr. Š.
u svom članku »Veliki tetrijeb« u broju 7 — 1935 L. R. V., str. 303,
slijedećim: »Što se tiče priperaka na prstima tetrijeba to su oni rudimenti,
no držim da osim što povećaju plohu prstiju nemaju nikakvu
drugu zadaću. Sumnjam da bi mogli imati bilo kakovog upliva na sigurnost
pijevca na granama, jer su jedno preslabi i prekratki i ne stoje u
nikakvoj vezi sa aparatom prstiju, to jest sa tetivama, koje na! pritisak
sa donje strane automatski privuku prste dolje i oni obuhvate podnožje.
Držim dalje da nemaju priperci te zadaće i radi toga, jer i oni ispadaju
kao i drugo perje za vrijeme mitarenja, pa bi logično bilo da tetrijeb
kad mu ispadnu priperci ne bi sigurno mogao stati na grani. A to nije
slučaj, jer on baš tako stoji na granama i debljim i tankim sa i bez
priperaka.«


Na ovo sam odgovorio g. Dr. Š. i napisao u julu 1935 slijedeće: »Što
se tiče priperaka na prstima velikog tetrijeba, za koje g. Dr. Š. drži, da
osim što povećaju plohu prstiju nemaju nikakovu drugu zadaću« napominjem,
da je tom rečenicom g. Dr. Š. u cijelosti moju tezu potvrdio,
samo toga nije ni sam bio svjestan. Baš time, što je ploha prstiju resama
povećana, sve je kazano. Fizički je zakon, da ako jedno tijelo sa većom
plohom na drugom leži ili na njega pritište, da je otpornost pomicanja
odnosno stabilitet veći. Kod penjanja po granama i kod šetnje po tanjim
golim granama svakako mu te rese služe više na korist, nego na štetu,
to je jasno ;i o tome nema pogovora. A je li kada promatrao g. Dr. Š.
trag velikog tetrijeba na mekom i južnom snijegu (poznato je da tetrijeb
veći dio dana proboravi na tlu tražeći hranu) i je li opazio, kako tetrijeb
unatoč svojih dosta velikih koraka i svoje znatne težine srazmjerno vrlo
malo propada u snijeg. Jamačno je to vidio, ali to nepropadanje u snijeg
nije pripisao povećanoj plosi prstiju uslijed gustih resa, koje mu služe
u ovome slučaju kao male krpljice da ne propada dublje u snijeg. Ništa
u prirodi nije bez svrhe, pa tako ni ptice močvarnice i patkarice nemaju
bez svrhe medu prstima opne.« Rese dakle služe tetrijebu za penjanje
po krošnji, za sigurnije hodanje i popinjanje po granama i kamenju, za
hodanje po snijegu itd., a nekada, dok je tetrijeb kao i ostale koke bio
ptica nizina i polja, otkuda ga je sve gušće naseljavanje i napredujuća
kultura potisnula postepeno u visine sve do današnje njegove postojbine,
služile su mu te rese da ne propada dublje u pijesak po pješčarama i sličnom
terenu.


Nažalost taj moj odgovor g. Dr. Š. nije sve do danas štampan u


L. R. V. i ako sam ga redakciji toga lista poslao ravno pred godinu dana.
Ove godine uzeo sam si naročito za zadaću, da na ubijenom primjerku
vel. tetrijeba to sve još jednom dokažem i to fotografijama i slikom
prstiju vel. tetrijeba i da detaljno proučim te rese. Tetrijeba sam ustrijelio
4,40
ŠUMARSKI LIST 9/1936 str. 23     <-- 23 -->        PDF

u Crnoj Kosi dne 24 aprila 1936. Primjerak bio je star 4—5 godina, dugačak
od vrha kljuna do kraja repa 93 cm, ai bio je težak 4 kg. Tom
prilikom utvrdio sam, da ne stoji već citirani navod g. Dr. Š. »držim da
nemaju priperci te zadaće i radi toga, jer i oni ispadaju kao i drugo
perje za vrijeme mitarenja.« Dokaz za to jest, da na primjerku ustrijeljenom
po meni 24 IV 1936 već manjkaju rese na vanjskom prstu s unutarnje
strane posve, na unutairnjem prstu s iste strane djelomično i na
srednjem prstu djelomično (vidi sli. 1). Prema tome jasno je, da te rese
ispadaju već za vrijeme pjevanja (parenja), dakle mnogo prije nego li
tetrijeb mijenja perje (mitari), i to je jasan dokaz, da te rese nemaju


SI. 1. Noga pijevca ustrijeljenoga 26 IV 1936.


ništa zajedničko sa perjem niti su u svom razvoju prošle stadij pera.
Dosljedno tome u našu literaturu po meni uveden naziv »priperak« napuštam
i ostajem kod izraza »rese« ili po pok. naidlugaru Mihelčiću
»čekinje«.


Iz priležeće skice (si. 2), koju sam nacrtao, vidi se srednji prst noge
kapelskoga tetrijeba u stanju koncem aprila. Tu se jasno vidi, da prst
ima po svojoj širini od korijena do nokta niz ljusaka visokih cea 2 mm,
a širokih, kolik je i sam prst. Ispod tih ljusaka dolazi sa obje strane
još po jedan red kraćih vanjskih ljusaka, a ispod svake te vanjske ljuske
nalazi se kaio najkrajnji rub prsta po jedna resa ili čekinja svjetložute


481
ŠUMARSKI LIST 9/1936 str. 24     <-- 24 -->        PDF

boje, dok su same ljuske svjetlosive boje. Na mjestu otpalih resa nalaze
se već badrljice smeđe boje, šiljate poput oštrih dlačica u dužini rese.
Nažalost nisam imao pri ruci povećala i nisam mogao za sada ustanoviti,
da li su te dlačice već izrasle osnove buduće rese ili je to okosnica otpale
rese, oko koje se stvara prirastom nova resa. Svakako utvrdio sam, da
te rese ne otpadaju najedamput, već se postepeno obnavljaju nezavisno
od perja. Pa kako pijevac osim glavnih ljusaka ima na prstima još jedan
red vanjskih ljusaka i ispod njih rese ili čekinje, a na mjestu otpalih resa
već oštre dlačice ili badrljice, to mu ta izmjena resa gotovo i ne umanjuje
plohu prstiju ili tek tako neznatno, da se tetrijeb (s obzirom na svoju
dosta veliku težinu i dosta jake i ovisoke noge, koje imaju prste proširene
redom vanjskih ljusaka i još resama) može uvijek slobodno i si


SrQ<$iaji p.rst &ef. žcirijeba
....... tna


ljuska na-pr-stu


— vanj-i&ct ljuskabadrljica.
rese.


resa


.../ôet/


Ogulio. SO./K /936


Si. 2. Srednji prst noge vel. tetrijeba.


gurno kretati i trčati i po snijegu i po kopnu i po kamenju i po glatkim
grainama. A to je sve još jedan dokaz više, da mu je sve to priroda namjerice
dala i tako udesila. Iz toga izlazi zaključak, da te rese nisu nikakova
rudimenta, kako je do sada bilo pisano u zoologijama, već da je to
vanjski rub tabanske ljuske. Ne trebam ni da spominjem, jer je to i otprije
poznato, da je uz to i čitav taban odozdo po prstima, a naročito
peta, obrašten bubuljičaistim bradavicama (izbočinama) smeđe boje, te
je time pogotovu osigurano hodanje i stabilitet vel. tetrijeba na granama.
Kako do sada preko ljetnih mjeseci ili bar za vrijeme lova (april
i maj) još nisam zatekao na prstima vel. tetrijeba sve rese na vanjskoj
i nutarnjoj strani prstiju čitave i u potpunom broju, moje je lično mišljenje,
da se te rese (čekinje) tijekom čitave godine (ako se izrabe ili


482
ŠUMARSKI LIST 9/1936 str. 25     <-- 25 -->        PDF

bilo kako oštete) obnavljaju jednako kao kod drugih životinja nokti.
No kažem, da je to tek moje mišljenje, pak bi trebalo to dokazati na
primjercima ubijenim ljeti i u jesen (a u to je vrijeme lovostaja na tetrijeba).


Nakon što sam već konstatirao i zabilježio činjenicu, kako je gore
navedena, dobio sam u tom pogledu potvrdu izvana, iz strane literature,
i to iz časopisa »Deutsch e Jagd« , zvaničnog organa njemačkih
lovnih vlasti (broj 3 od 17 aprila 1936, kojega sam primio i pročitao tek
koncem aprila 1936).


U članku »Zur Biologie des Auerwildes« Joachim Steinbache r
piše doslovce ovo: »Die Zehenfransen werden meist als umgebildete Federn
betrachtet, aber zu Unrecht. Aller Wahrscheinlichkeit nach haben sie
nie ein Federstadium durchgemacht, sondern sind eine Abänderung der
äussersten Reihe der Sohlenschuppen, wie wir sie etwa an den Zehen
vieler Eidechsen ähnlich vorfinden. Federn und diese Fransen leiten sich
wohl beide von Schuppen reptilartiger Vorfahren ab, schlugen aber frühzeitig
schon getrennte Entwicklungswege ein. So viel von den Angaben
obengenannter Forscher, die ich durch Mitteilungen deutscher Gewährs-


Sl. 3. Tetrijebsko stanište Bjeljak (Kr. šum. uprava Ogulin).


leute ergänzt habe.« Na našemu jeziku: »Ove rese na prstima smatraju
se ponajviše kao preobražena pera, ali sa nepravom. Po svoj vjerojatnosti
nisu one nikada prošle stadij pera, već su jedna izmjena krajnjega
reda tabanske ljuske, kao što to primjerice nalazimo slično na prstima
mnogih guštera. Pera i ove rese potječu jamačno oboje od ljusaka predaka
iz roda gmazova, ali su pošli već rano odijeljenim putem razvoja.
Toliko o podacima spomenutih istraživača, koje sam prema saopćenjima
njemačkih stručnjaka popunio.


Po svemu navedenom jasno je, da stoji ono, što sam o resama na
prstima vel. tetrijeba u maju 1934 napisao, a što je tek u aprilu 1935 u


483
ŠUMARSKI LIST 9/1936 str. 26     <-- 26 -->        PDF

L. R. V. objelodanjeno i što je gornjim priopćenjem J. Steinbachera potvrđeno.
Do toga i do drugih rezultata došao sam sâm i nezavisno od
istraživača, koje spominje Steinbacher.
RÉSUMÉ. Quelques renseignements a l´égard des franges Sur les doigts du coq.
L´auteur rapporte aussi sur un refrain bizarre a la fin du chant, du coq.


Ing. TEODOR ŠPANOVIĆ (SARAJEVO):


DELIBLATSKI PIJESAK


(LES SABLES DE DELIBLATO)


(Nastavak — Suite)*


III.
KAKOVI IMAJU DA BUDU U BUDUĆNOSTI CILJEVI GOSPODARENJA
NA DELIBLATSKOME PIJESKU
Vezivanje i smirivanje Deliblatskoga pijeska završeno je 1907 god.
Time je postignut prvi i glavni cilj kulture i kulturnih radova na Pijesku,
pošto je spriječeno daljnje pokretanje i odnošenje pijeska. Na taj su
način zaštićene od odnošenja i zatrpavanja same kulture na Pijesku i
susjedne kulture, naseobine, prometila i drugi uređaji. Na taj je način
pijesak prestao da bude opasnost. Daljnje kulture i kulturni radovi na
njemu moraju se isto tako posmatrati i tretirati, kao što se posmatraju
i tretiraju kulture i kulturni radovi svih ostalih pjeskovitih zemljišta aridnih
i semiaridnih zona.


Cilj svakoga naprednoga gospodarstva je težnja da se postignu što
veći stalni prihodi u budućnosti ili kroz što dulji period. Postizavanje
toga cilja moguće je samo onda, ako produktivnu snagu zemljišta povećamo
do njene najveće moguće granice gajeći pri tome kulturne
biljke, koje će dati najbolji prihod i povećati produktivnost zemljišta.
Dakle opšti bi cilj gospodarenja u budućnosti na Dehblatskom pijesku
bio povećanje produktivne snage zemljišta, postizavanje što veće racionalizacije
i povećanje intenzivnosti gospodarenja putem raznih mjera, a
naročito kulturnih mjera. U prvom je redu potrebno govoriti o tome,
kako se može postići poboljšanje produktivnosti zemljišta, da bi mogli
onda doći na osnovu nauke i iskustava do zaključka, kakove sve mjere
treba poduzeti za što veću racionalizaciju u gospodarenju.


1. Povećanje produktivne snage zemljišta.
Kako je poboljšanje produktivnosti zemljišta uslovljeno uvijek iz


vjesnim procesima, to ćemo se pri izvadanju zaključaka, kakove mjere


treba preduzimati, da se postignu ili prouzrokuju željeni procesi, poslu


žiti Stebutovo m naukom o poznavanju zemljišta.


Razna zemljišta
imaju i razne sposobnosti za uzgoj i snabdijevanje


kulturnih biljki
njihovim potrebama, ona različito reagiraju na kulturne


mjere. Zemljište će biti najproduktivnije, ako njegove osobine učinimo


* Vidi str. 274—281.
484