DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1936 str. 19     <-- 19 -->        PDF

puta. Troškove radi javnih interesa snosi vlast. Uostalom imaju se primeniti
propisi Zakona o opštem upravnom postupku, otseka VIII §§ 167 do


170. U pogledu uputa o pravnom leku, važe odredbe §-a 110 Z oup.
Žalba. Pravo žalbe po našem administrativnom postupku (§ 114)
postoji samo na jednu neposrednu višu vlast, u našem slučaju dakle po
odluci opšte upravne vlasti I. stepena na bana, a po odluci bana, donesenoj
u prvom stepenu, na Ministra šuma i rudnika. Na odluke, koje donose
Ministri u prvoj instanci, pravo žalbe ne postoji, te se iste donasaju
jednom u prvom i poslednjem stepenu.
Žalba se mora uložiti u roku od 15 dana od dostave prvostepene
odluke, te se mora predati onoj istoj vlasti, koja je donela ožalbenu odluku.
Dotična vlast ima poslati žalbu neposredno višoj vlasti sa svima
predaktima i sa odgovorom na žalbene prigovore. Inače za žalbe važe
opšti propisi Zakona o opštem upravnom postupku.


Žalba se može odnositi i na odredbu o visini otštete.


U pitanju, da li se može stranka nezadovoljna sa određenom otštetom
obratiti redovnom građanskom sudu u smislu §-a 84 Z. o š. odmah
nakon prvostepene odluke, postojeći zakoni ne daju konkretnog odgovora.
Po našem su mišjenju građanski sudovi dužni da takvu tužbu, koja
je neosporno civilno-pravnog karaktera, presude i onda, ako stvar sa
strane upravnih vlasti u drugom stepenu nije rešena, jer za građanski
sud odluke upravne vlasti u ovom pogledu nemaju nikakvog prejudicijelnog
značaja. Čini nam se ali prirodnim, da stranka prvo iskoristi
pravni lek po administrativnom postupku do izvrsnosti odluke, pa tek
onda da se obrati građanskom sudu. Eventualno već deponovanu otštetu
ima da šalje Sudu. Naravno da Građanski sud nema nadležnosti u pitanju
presudivanja opravdanosti prinudnoga puta´ i po sadržaju toga prava
određenog sa strane administrativnih vlasti, jer se radi o uređaju javnoga
prava po Zakonu o šumama, čije je rešenje povereno isključivo upravnim
vlastima.


Građanski sud ima se dakle u ovom pitanju držati samo predmeta
visine odmerene otštete. Supletorno, dakako pored uređaja po Zakonu


o šumama, postoji mogućnost traženja prinudnog puta i pred građanskim
sudom u zasebnom postupku po Zakonu o nužnim prolazima od godine
1896, odnosno 1906, ali to samo nai pravnim područjima, gde dotični
Zakon još sada važi.
Po §-u 119 Z. oup. propisno izjavljena žalba redovito zadržava izvršenje
odluke. Tako će biti i kod žalbe na glavnu odluku o prinudnom
putu po Zakonu o šumama. Citirani paragraf daje ali upute i za one
izuzetne slučajeve, kad se može u osobitom javnom interesu priznati
pravo izvršenja odmah nakon prvostepene odluke vlasti, usprkos podnetoj
žalbi. Ali u takvom slučaju moralo bi se tražiti primerno obezbedenje
žaliočevih prava, deponovanjem otštetne sume kod vlasti.


Odluka postaje izvršna, čim je u drugom stepenu rešenai i to u takvoj
formi, kao što je rešena i sa eventualnim izmenama. Zakon o šumama
ali određuje u §-u 85 da se mora nakon uručbe odluke položiti još i određena
otšteta oštećenoj stranci — ili ako ju ona neće da primi, kod
same upravne vlasti — pre nego što se može početi izvršivanjem prava
prinudnoga puta. Od vremena dakle, kad je i suma za otštetu predata,
stiče ovlaštena strana pravo, da se počne služiti iznošenjem šumskih
proizvoda preko tuđeg imanja, te se isto ne srne više sprečavati.


477 2