DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1936 str. 18     <-- 18 -->        PDF

trajanja iste, te o veličini otštete, moraju se već kod komisijskog uvida
sve ove okolnosti što tačnije raspraviti i razbistriti.


Pretstavnik vlasti može uviđaj ili po predlogu druge strane ili po
službenoj dužnosti protegnuti i na sva druga zemljišta, preko kojih bi se
mogao prinudni put sprovesti sa eventualno manjom štetom. Naravno
se moraju onda prizvati k uviđaju i vlasnici odnosnih zemljišta. Na prigovor,
da postoji izlaz sa druge koje strane, moraće se uviđaj izvršiti
i na tome mestu.


Kod veštačenja biće u pitanju najvažniji izveštaj sreskog (banovinskog)
šumarskog referenta. Tačno utvrđenje stvarnoga stanja je prvi
uslov za ispravan izveštaj. Položaj šume i šumskih produkata, gravitacione
prilike, okolna saobraćajna mreža i slično moraće se oceniti prema
postavljenom zahtevu. Ako se traži na putu koje ugibalište ili koji prostor
za smeštaj ili pretovar šumskih proizvoda, mora se i o tome dali
obrazloženo mišljenje. U pogledu načina i vremena izvoza moraće se
ispitati molbeni zahtevi po svojoj opravdanosti tako, da se ustanove
stvarno oni, koji su najmanje štetni po tuđe zemljište. Ako se traži na pr.
točilo, žicara ili šumska železnica, mora se izveštaj pozabaviti takođe
sa pitanjem opravdanosti ovih. Kod ustanovljavanja nesrazmerne skupoće
izvoza, imaju se uzeti u kalkil nadnice i podvozni troškovi dotičnog
kraja, stanje i položaj puteva, troškovi održavanja, te odnos tih troškova
prema vrednosti šumskih proizvoda, koji se žele izvesti itd. Ako treba
da ide prinudni put takođe preko šumskih zemljišta, ima se voditi računa


o
svima šumsko-policijskim propisima Zakona o šumama.
Za procenu štete će pored šumarskog referenta možda biti potreban
i poljoprivredni referent, ako se radi o šteti za poljoprivredna zemljišta
i njihove proizvode. Veštak može biti i zakleti meštanin, kome su cene
zemljišta i poljskih proizvoda poznate. O visini otštete mora se dati
stvarno i iscrpno obrazloženje. Pokušaće se pre donošenja odluke takođe
sa strane vlasti, da se postigne dobrovoljna nagoda o visini te svote. U
slučaju obostranog pristanka izradiće se i o tome tačan zapisnik.
Na osnovu tako pripremljenog i razrađenog materijala doneće nadležna
vlast odgovarajuću odluku. Rok za donošenje iste određen je zakonom
sa 30 dana, od dana predaje molbe (§ 80, al. 2).
Ako vlast nade da nije u stvari nadležna ili da ne postoje zakonske
pretpostavke za prinudni put ili da ga traži lice, koje po zakonu za ovo
nije ovlašteno, odbiće molioca a limine.
U protivnom izdaće glavnu odluku, koju će pozivom na pravne propise
obrazložiti na temelju rezultata učinjenog uviđaja, saslušanja stranaka,
te izveštaja veštaka. Naročito se ima odgovoriti u obrazloženju
na sve eventualne prigovore opterećene strane. I za visinu ustanovljene
otštete imaju se navesti potrebna objašnjenja.
Odluka mora po §-u 81 al. 3 Z. o š. resiti pitanje pravca i veličine
puta, načina upotrebe sa rokom trajanja, kao i iznos otštete odnosno
otkupnine (§ 82).
Po odredbama zakona o opštem upravnom postupku mora glavna
odluka sadržati i odredbu o troškovima postupka (§ 108), te uputu o
pravnom leku (§ 107).
Troškove postupka ima da snosi strana, koja je započela u sopstvenom
interesu akciju kod vlasti, t. j . ona, koja traži pravo prinudnoga


476