DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Inspecteur général des Eaux et Forets, koji je i generalni sekretar udruženja. Cilj joj je
da služi propagovanju ljubavi i razumijevanja za šumu i sav rad oko nje, te da tako
hude od koristi otadžbini. Revija je zasnovana na širokoj osnovici, jer obuhvata; ne
samo šumarstvo već i lovstvo, ribarstvo i turizam.


Način uređivanja i spoljašnja oprema revije podešeni su njenome cilju i služe
na čast i izdavaču i redaktoru. Članci su pisani vanredno lakim stilom, bez naučnjačke
ukrućenosti i vrlo stvarno. Spoljašnje lice revije umjetnički je dotjerano. Kvart-format
(25 X 31 cm) na najfinijem chamois-papiru. Revija Chen e donosi tu tekstu i kao
priloge slike pune umjetničke vrijednosti.


Da bismo skrenuli pažnju naših čitalaca na odličnu francusku, u nas malo poznatu,
reviju »Le Che n e«, donosimo prikaz nekih članaka.


M a g n e i n : Šume, lovarstvo, ribarstvo, turizam ; L e c o m t e : Pogled na
rasprostranjenje hrastova na svijetu; Salvador : Šuma mediteranskih zemalja:
Ausche´r: Drvo — pobjednik; De FalVtelly: Šume istočnih Pireneja; André
: Šume departmana Aveyron.


Rad Cardon : La perdrix grise (Trčka siva), obuhvata sam 121 stranicu, a
pisan je upravo s majstorskim poznavanjem.
Administracija i redakcija revije »Le Chene« nalaze se u: 31 Rue de Bourgogne,
Paris (7-e). Godišnja je pretplata (za inostranstvo) 125 franaka.


IZ UDRUŽENJA


........


IV.
........ ........ ...... .............. ......... ........, .... ,..
....... 12 . 13 .... 1936 y .......
........: .......... ... .. ..... ; ............. ... ........ ;
......... ....u .....; ...... ...... ........; .........: ...
.. o . p a . . ., .... M . . . a y, .... . a p a . a ..


......... .. ce: ....., ......., ....., ......, ........,
..........., ..........


I. .......... ......... .. je ca ............... .. .......... .......
.. ........ .... . ......., .. .. je, y ... ........ ....... .......... ..
...... o ............ ........ ....... ...... je ........ ... .........
....... ...... .. y ... ........ ...... .... ...... ......... o .....,
.... .. ce ....... ........ ...... X. ....... ..... ......... r. ....
......., .... je ...... ...... ....., .. ce ..... ...... (....... o |..........
..... .... y ........ ......... o .... y 1935/36).
II. ........ ....... ......, .... je ....... 22 ..... 1036 y .......,
........... .... ....... . .... .......
III. ....... ce y ........ ........ ...... ....... .......: .... ........
....., .... ...... ....., .... ....... ......, ........... .....,
.... ........ ...., .... ...... ...., .... ... ........ ........, ...,
...... ......., .... ...... ....., ......... ........, ...... .....,
.... .......... ....... .... ...... .........., ......... ......, .... .......
....., ...... ...., ......... ..., ..... ........, ...........
........, ........ ....., ...... ......., ......... .........., ......
........, ......... ....., ..... ......, ..... ...., ...... ....., ......
...., ... ........ ....., ......... ......., .... ....... ........, ....,444
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 59     <-- 59 -->        PDF

..... ...., .... ...... ....., ... ....., ..., ........ ....., .... .....


....., ... ..... ....., ... ........., .......


......... .... ........... ........, .... ce ......


..... ce . ........ ......... .......


........ ..... .. ce ........ .. .... ......... ...... ... .....


........... .........
......... ce ........ . ...... .......... o .... ...... ..........
.......... ........ ....... .. ...... ..... ........ ....... .........


IV. ......... ce o ........ ....... .. ....... ......;, .... .......
je ........ .. ..........
......... ce ...... »....... ........, ....... . ..........« .......
.. 50.400 .. 43.200.— (....... ....... 1.400.—, ...... 1.200.—, .........
1.000.—).


...... ce y ....... ....... .. ...... ...... ......... .........
......... ........ ... ......... ...... y ........ . ........ .......
...... .. ......... ...... ...., ... . ...., .. ce .. .. ...... . .........
......., y ...... je ...... ......... .......


V. ....... .. .. ........ o ........ ...... o .............. .........
J
...... ......, .. je .....^.. ............ ............ .. ... .........
......... je 10 ........., .... .. ........ ... ............ ......
..... ........ o .... ........ y .... .. .......... .......... . ........
je ......... .... ...... .......... .... ........... ...... ......., ..
......... .... y ...... ...........


...... .... ....... ......... .........., .... ....., .. ......
. y ....... .... ......, .. .. ... . .. ...... ........ na .. ce .... y ...
...... ....... .. . . .. ...3... . .. ...... ......... ...... ..........
........ .. ce ...... ....... y ......, .. ........ .... ........ . ......
........ ......, ....... .... ........ .. ........ ...... ........ ..
........ ....... ...., .... .... ...... ....... .. ....... ....... .. ....
.......... y .........


. . .. ..... . ...... ..... ......... ...... .. .. ...... ......
.... ............ na ...... ....... ......... ..... ............. ....
....... .. ............... ...... ...... ..... .. .... ».. ...... . ......
........«. ...... .... ce .... y ... ...... .......: ............. . ........
.. ........ ........., ...... ..... .. .............. ....... ....
... .............. ......., a .. ....... ....... ....... .. ....... ....
...... ......... ..... .... ....... ..... ............ y ......... ........
........... ....... .. ..... ce .........., jop he .... .. ... ......, ....
.... ....... . ............. .......... ...... .......... ........., ....
.. ... .. ....... ....... ........ ..... .. ...... ....... ...... .........
y ..... ............. ......... .. ........ . o p a . . ...... ........ ......,
....... .... .... .. y .... .. ........ ........., na ....... ........,
a .. .. ce .... ........ .. ... . ....... ..... .... .... y ....
...... .... no 2 ....., ...... .. ............ a ...... .. ...... .........
.... .... .. ....... ......, ... ce y ........ ....... ........
............ ........ .......: ». ........ .... . ....«.


. . .. . a p a . a . je ....... .. je ...... ........ ...... .......
....... ........ .. ce .... ....... .... ........, ... ......... .......
. .... ...... ........ .........


... ........ ........., .. je no ....... ...... ........ ....
........ ........ .. ...... ...... .. . o ...... . . . .. ...... .. ...


445
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 60     <-- 60 -->        PDF

...... .... .. ...... ........ ...... .. ...... ...... .. ...... ....
p . . ., na .. ce ... .... ..... .. ...... o ...., .. .. .. .. .... . a j . ..
. . . . ...... .. ...... . ...... ........ ... . a . o . . . .. ...... .
. a . . . . . .. .......


.... ........ ..... ........ ..... ........., .. ce .. ....... ..........
..... ....... o ...... ......... ...... ........ y ........ . .........
....... .. ........ ....... ....... lio ....... .. .... ...... .


....... ce ......... ......... .. ........ ..... a . ........ ............
na ......... .........., .... je ....... ..... ............ .........
........... .... ........ na .......... . ...... .. ....... .... na
......... ........ y ............ ...>......... ....., .... ... .....
...... ......... .... ..... ......., ........, .. ce y ..... .. .......
......... ...... ...... . ........... .............. ......... ........
(.... ......) ... . ........... ............ .....


VI. ...... ........., .. je ......... ........ ........ .. ... ............
....... .. 4.000.— ....... ...... ....... je ........ .. .........
........ 5.000.— .......
... ......., .. .. . .... ...... ........ ....... .. ... 5.000.´— ..
7.000— ....... ...... ........ .. .. ......... ....... ....... ...., .......
.... .. ......, .... ..... .. ......., ........ . ......


........ ce. ....... .. ... ..... ...: ... ........, .. ....., ....
........ . ... .......... Taj ... ..... ce ........., .. ....... ... no
...... .. ce ........ ........ no .......... ... ..... . .. ...... .. ...
8.000.— ....... ....... Le ce ........ .. ..... .........


VII. ......... .... ......... ....^., .. je . ....... ....... .... .....
........... ...... .......... ...........
..... ce .. ......


VIII. ..... .. ...... ... . ........ ...... ........., .... he ce .......
... 3 . 4 ......... y ........
IX. ............. ... ........ ......... o ..... .... y ........ na
....... ....... .... ......... ........... ....... ...... ........, ....
.. .. ........ ............ Ha .... ........ je .. ....... .... ...... ......
. ..... ........ ........ . o .......... . ...>..... .... ....
......... ;
.... .... je ........ ........ .. ........ ........ ....... .......
......... y ........ ...... . ........, ........... na .... .........
........ .. .............. ... ........ .. .. .-. ....... ce .. ......


X. .... ce ....... ... .... ........ . .... ....... o ......
...... .... ........... ..........., .... je ......... .......... ...........
..... ..... ...... ..... ce ....... y ........ ......... ce .......
.. ............. .... ..... ... ce y .... ........, ......... ce ..........,
.. ce ...... ........ ....... ........, ... .. ce ...... ... ......
..... ......., na .. ce ........... ....... .. ...... ........ .. ......
........ .......


XI. ...... .... .......... .......... .......... y ........ ......
......... .... .. ...... ....... .......... je .. ........... .....
(1936/37) .......... .. ..... ...... na ..... ....... .... .... ......
53 ........ ..... .... ........ je .......... .......... ........, .. je
..... .. ......... ... ..... .........
......... ce ......... .........., .. ... ........ .. ............
... .......... ..... ......... ..... je ..... .... ....., ....... ce ..,


446
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 61     <-- 61 -->        PDF

........ ........... ca ............ . ............... ........, ....
... ...... y .........


XII. ....... .......... .......... no ...... ......... ..........
...... .... ....... .......... .. .... ....... .......... ......
........, .. .. ... ......... ........ ..... je ......., .... .. .......
...............


....... ce ...... no .... ....... ´´
... ....... . .......... ...... ....... .... ......... y ........
. ...... je. ...... ....... ...... .. ........... ....... . ........ ce
....... .. .. .. ... .... ......... ......... no ..... .......... .........,
a ... .... ......... ...... ..... .... ......... ........, .... ce ...
nac . .. .... .......... ........ ...... ......, .... je ...., .... ce je .....
........ ......., ........ .. ...... ........, .. je ..... ..... .......
........ ........ A .... ce .. .... ......... ............ ........ ce .......
........ ...... ........ ...... ............. ........., ... .. je
..... ............ ........ ......., .... ..... .. ce ..... . ........
....... .... he ce ........ . ... ..... ......... Beh .. .... y .......
.......... . .... ....... ....... je ca ...... ............. ....... .......
..... ce .... ...... . ... .... ce ....? ...., ... ........ .........


....
.... ....... ........
... .. .. .... ......... .. ce ..... ...... . ..... ........ ... ....
je ..... ........ ..... ......, a .. ...... ..... ce .....,
..... .... ......, y ..... .. .......... ... ........, ......... ce
........ ........ .......... .........., .... je ....... .. ...... ..........


XIII. .......... .... ...... .. .......... ........ ....... ce ...........
. ...... .. ..... ....... ... je .......
XIV. ...... .... ....... ............ y ........ ..... .. ..... ......
...... .... ....... ............ ..... .. .... ...........
XV. ...... .... ....... ....... ............ .. .......... o ..........
(.... ........ .... 1936 .... 204):
»....... Bame .......... .. 21 ....... 1936 ...... ... 1.1831/35 no
...... ........, ....... .. ......... ............ .... . ....... je
.... .........:


.. ........ .......... .............. y ...... ......... ............
.... . ....... ......... je »...... o ................ y ......
...... ........ ...... ... ...... .... ....« (....,.... ...... ... 236—..
.. 12 ........ 1932 ....) ... . ...... ..... ....... ........ ...... ....


16.102 .. 23 .... 1933 (........ ...... .... 206 — LXII .. U ......... 1933),
.... je ........ .. ... ....... ...... .... ......... ....... ...... ..
.... .........
... ce .... ........... ........... ........ ..... ..... ...... .......
...... .......... ....... ....... ..... je ........ .. .... ..........
— ...... ......., ... .... ........ ......, .... ..... .. .........
............... ..... ....., ........ .. .. ... .......... ......., .....
........ ...., .. .. .. ... .... ........... .... y ..... .......... .....
.. §-. 132 ...... o ...... ... ..... . ....... ....... ....., ... ......
..... ........., ...... .. .... ... .... ...... ..... (.... ....... .....
...... ..... ... ......, a .. ..... .......... ..... ce ..... ..... ... ......)
... .. .. .... ...... .. .......... ........


...... .......... .............. ......... ......... ..............
....... je ............ ....... .. ... 77 .... 3 ...... o ............
............ .... . ....... . ......... ........ . o ...... ....


447


.
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 62     <-- 62 -->        PDF

...... . .... ......... ..........., M. .. ... 208/36.«


XVI. ..... ......... ........... ....., .. je .......... ........
.. 8 . 0 ......... 1984 ...... .. ........ .... .. .......... (.... ..........
y .... .....).
XVII. .... ce ....... ....... ............ ....:
»....... .. ....... ........ ...... .... je ........., .. ce ......
o ....... y ...... ... .......... ....... ....... ne .......... .......
........, ..... .... ...... ........ ..... ......., .. .......... .....
....... .... ....... ... .. .............. .. ....... .. .... .....
...... ...... ...... .......... ... ....... ....... .......... ..
..... ....... o ........ ....... .......«.


XVIII. ........ .......... .......... o .... y .... 1936/36 ..... ..
.. ......
XIX. .... ce ....... ..... ....... .........., .... ce y ....... ........
. ......... ....... .......... ........ no ........ ..... .......
......... ........ .....
»Ha ......... ....... ........ ...... ... .......... ...... .......
........... je o ...... .......... ......... ...... y .......... 1936/37
......, na je ... ........ ............:


.. .. .......... ... .......... ... ...... .... ......... ......,
........ ......, .... je ...... ..... na .........., ....... .......... ..
........... ..........., ... 6, 8 na . 10 ......, .... .. ..... ... .... ..........,
....... ...........


.. ce .. ....... ....... . ......... ...... .... .... ........
...... .... ...... ............ . .......,... y .... ......... 10 ......
(... 3 .......).


.. ce .. ..... ....... .... ........... .......... n .......... ...
.... ...... .......
..... ..... ce .. ......... ...... ....... .. y .... ......... 1936/37
...... y ...... .... .... ........ .......... y ......... .......


............ ...!1])....,. .. ....... je ........ . ............ .......
.. ....... ........... Ono .. . ..... ...... ......... ............ . .........
... y ........ ......, a en ..... .. .......... ........... .......
. .... .. .... ... .... ........ .. ....


...... ... ...... ....... ..... .. . ..... .... ........ .. .......
. ....... ......., . ...... .. .... .. ..... ..... ........ .......
....... .... .. ......... .......... ........ ..... ....... .. .......,
.... .. ce .. ........ .. ... ....... ........... ....... ce .. .......
........ .... .. .. .......... ............ .... . ....... ......
.... y .... .... .... .... ............ . ...........


......... .......... ......... ......, .... .... ce ... .......
.......... .........., ...... ........ ...... .. je ........ ...... ..
..... ....... .. ..... ....... ........, . .. .. .... .......... ........
........ . ........ .........,


... ..... ...... a .... . ........ ........, a .. .. ........ ......
.. ..... ..... ......... ....... .......... ... ............ . ..........
......... . ...... .. ...., y .... ..... ...... ....... . .. ......
..... ......., ....... ..... ...... ............. ........ ........ ..
..... ...... ........... ....... ..... .........., .......
.......... , ......... ...... . .. ... .... ......... ........ .. ........
. .... ...... ..... ......, ....... y .... ........ ..... .......
. ..... ......... ......,


448
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 63     <-- 63 -->        PDF

. ........... ´ .. ....... ........ ......... .. ce ...... .....
...... ......, .. .. ..... ........ .... ......... ... .... .... ......
.... ...... ... ...... ....... . ......... y ......... ........ .... .
......., .... he ....., ... . .. ...., ........ . ........ ...... ... ......,
. .... ......... .. ...... ......... .... .............«


XX. .... ce .......... .. ........... .... .... .......... .......
........... ..... .......... .... ......
........ .. je ... ......... ........ .......... no .... .........
......... ce ....... ....... .......... ...........


XXI. ....... .......... ........ ....... .......:
»Ha ........ ......... ....... .......... .. 16 ........ .. ....,
......... je ...... ...... ...... y ......... ..... ..........
lio ...... ........ ......... ne .... .. .... ...... .. .......
............, ... je ........ .. .. ..... ...... ... ....... ... ..........
.......


....... ......... .... ce ........ .........-.......... .........,
a ...... ... ........ ... ....... ........, .. ......... ... .......
............. .... ..... ........ ...... ne .... .. ......... ..... .... ..
....... . .. ....... ... ..... .... joj ........


...... ...... ..... .... .&...... .........-........, .. ..... ....
....... .. ........ ......... .. .... ...... .. ....... .............


lio .... ...... .. ......... ce ....... ........., ..... ........ je
...... ........... ...... .. ...... .......... ..... .. .. .. .. .......
... ......... .. ce ........ ....... ...... y ......... ..... .. ........
........ ......, a no ....... .. ce ..... ........ ......... na ......jyhe
....... no .... ......, .... .. ce ........ ......


.... ce ...... .. ... ...... ...... .. ..... .. ...... ........ .......
. no .... ...... .........«


........ ce . ......... ........ .. ........ ...., ... .. ..... ..
........ ...... ........ ..... ....., .. ........., .... .. ...... ....
........... .. ....... ........ ........... y ........ ..... .......


XXII. ...... ............, .......... ........ ......... o ......
.... .......... ..... .. .. ...... .. ....... ...... ... ........ y .....
....... ....... ..... .. .......... o ...... ..........
XXIII. ...... .... ..... .......... .......... .. 21 ..... 1036 ...,
y .... ce ........, .. ........ ..... ....... ....... ..... ........
»............. ....«. .......... je ......... .......... ........ ...
..... na ............ ...., y ..... ......... ....... ........ . ....
......
...... .....>. .... ..... ..... ....... no ......... ........ je
......... ...... ........... (........ ... .... 13 .... 1933 . 22 ........
1935) .. ......... ..... ........ ... .......... ......., .......... ....
.. ......... ........, .... .. ........ .... ...... ......... ............
opran ............. ........ y .... .... ....... ...., .. ..
........ .... ........... ...... .. .... y ..... .. ....... ............
..... ............, a ne .. ce ........


....... ce .... .... ......, y ..... ........ ... ......... ........
....... ... ....... »..., .....« ......... .. je ............ ...... ..
».... ....« ....... ............ ......


..... .... ...... o ...., ... ..... ............ opran, .........
6. L......: ´


449
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 64     <-- 64 -->        PDF

»....... ..... .............. ......... ........ .......... je ..
...... ....... ... 13 .... 1936 o .... ......... ........ ..... ».... ....«
.. ... .... .... .. ..... .. ».... ....« .... ............ .... ............
...., .... .. ....... ........ ...... ........., ..... ... ........
......... ....., na ce .... .... ........ ......... ...... ....... ........,
.. ce .. ... ........ ....... ..........


....... ..... .. III. . je ...... ... ....... ........, .. ce .........
.... ....... ...... .. y ...... ........ ... .......... ......., ......,
.......... n ...... ........... y ..... ........... .... ....., .. y
..... ....... ......... ... ....... ........ ...... ..... ... ........
.......... y ........«.


XXIV;. U . . MVe ne y .........
....... ce .... ........ .......: .... ..... ...., .... .......uta,
.......^ .... .... . ........ , ....... .... ........, ... Homera;
.... P . . . a . ......, ...... ........., ........; .... Ca ...
....., .... ........, .......; .... ........ ........, .... .......,
....... ————
.... ....... ........: ......... . M . . a ., ......... .........,
..... . A . . a . a . M a p . u, ..... ......, ......


....: ............ ...., .... ..........., ........ (.......


........ .. ........: ...... ....., .....-.....; ......... .....
.... ........, ..... .........; ....... ......., .... ......... .........
. ...... ......., .... .........., .... ........


XXV. .... ce ..... ........... ....... ....... . .... ..... .........,
y .... .... .. ....... .. .. .. ............. ........ ........ ..........
no ..... ........ .. ................ ........ ....... ...........
y ......... y .....
......... ce ........ ....... .... . ....... ......... ......... y
(......., .. ce .......... ....... .......... ........ .......... .. ........
.. .... ......-.. .. ........ ce ........ 1.000 ...... .. ..... .......
........ . .. .... Popa, .. .. .. .......... .. .........


XXVI. ........ ce, .. ce .... .... .... ....... ...... y ........
XXVII. ......... ........., .... je ...... ..... .... ... ...... ........
.. ce ........ .......... ...... .......... ...... .... .. .........
....... ... je ....... . ... ....., y .... .. .... ... ........, ...
........, .. ...... . .. .......... ... ..... je ... ........, .. .....
........ ..... .. 5.000 ....... ....... .... ........ ......... ..... ..
...... (.....), .... je .... ? ...... ....... 10.000.— .......
......... ce, .. ce .. .... ....... ..... .. 5.000.— ......, a y ....
rope .......... ..........


XXVIII. ......... ......... o ...... .. ........ ....., ..... ce ........
........ ........ .. 4.000.— .......
......... ce ..........


XXIX. ......... ce .. ...... ..... ........ ...... ......... 1.480.—
....... ..... je no ........ ......... y ...... 12 .... 1936 y 18 >L ....
.. ....... y ....... .... o .... y ........ ......... ........ .. ......
......... 1936.
XXX. ......... ce ......... .......... .. ce ........... ..........
o ........ . .... .......... .. 20 ....... 1932, .... .... .. 1932 ......
632—633. .......... .. ..... .......... ........ ......... ..........,
450