DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 57     <-- 57 -->        PDF

nivelacija). Autori svršavaju sa nekoliko praktičnih tehničkih primjera iz područja detaljnog
nivelmana (prema Đoležalu).


Knjiga je izrađena na temelju opsežne francuske, njemačke i ruske´ literature.


Premda knjiga nije zapravo namijenjena šumarskim, već prvenstveno geodetskim


stručnjacima, ipak smatram za vrlo korisno, da se ona nađe´u knjižnici svakog šumarskog
inženjera.


O šumarskim potrebama s obzirom na točnost nivelacije kao i o instrumentima,
koji za šumarsku praksu najviše dolaze u obzir, govorit ću drugom prilikom. To su
naime zasebna pitanja, koja izlaze iz okvira razmatranja o odličnoj knjizi ing. Koštica


— ing. Svečnikova. Dr. N. N.
PRILOG POZNAVANJU MOLIKE.


Molika (Pinus peuce) specijalna je vrst šuma Balkanskog poluotoka i to njegovog
srednjeg pojasa. Daljnji prilog upoznavanju molike sa šumarskog gledišta i interesa
jest publikacija bugarskih šumara N. Peneva i M. Tamamdžijeva, koju su na
naš jezik preveli Ing. Novaković i Ing. Radulović izdavši je pod naslovoTn
»O mol ici u državnoj šumi ćoravici« (Skoplje 1935 god., cijena 6.— din).


Šuma Ćoravica, kao sastavni dio gospodarske jedinice »Belmeken«, koja gospodarska
jedinica zauzima površinu od 1707 ha šume, 1304 ha površina obraštenih krivuljem,
642 ha suvata, nalazi se na sjevernim stranama zapadnog dijela Rodoplskog
gorja i otvorena je prema sjeveroistoku. Tlo glinasto-pjeskovito na granitnoj podlozi,
jakog nagiba, nadmorske visine 750—2630 met. Srednja godišnja temperatura cea 4,5°,
a srednja količina oborina oko 1000 mm dobro raspodijeljenih tokom godišnjih doba
i mjeseci. i -;


U vertikalnom smislu razlikuju se tri odjelita pojasa: 1. pojas jele i bukve;


2. pojas smreke, molike i bijelog bora; 3. pojas krivulja. (Interesantno je´ zabilježiti, da
je u prvom pojasu utjecajem čovjeka izazvana promjena u korist jele, a na štetu bukve).
Molika se javlja u drugom pojasu, koji zauzima staništa između 1500 i 2100 met.
nad morem i to u većoj količini s porastom nadmorske visine. Od 25% broja stabala
u pojasu između 1500 i 1700 met. učešće molike penje se na 65% u regiji iznad 1900
met. i to poglavito na račun bijeloga bora, koji u toj visini iščezava. Sva ova staništa
jakog su nagiba i jake eksponiranosti. Visina stabala i na kamenitom i pećinastom tlu
dosiže visinu od preko 30 met.


Autori utvrđuju, da je´ rast molike optimalan, kada je ova u smjesi sa smrekom.


Traže intervenciju šumara, da se o njoj povede računa kod pošumljavanja visokopla


ninskih regiona zbog njene prilagodbe visokoalpinskoj klimi i strmom terenu.


Interesantni su taksacioni podaci dobiveni klupiranjem dijela od 114 ha površine


mješovite sastojine smreka-bijeli bor-molika s ukupnim brojem od 46.815 stabala.


S učešćem od 28% po broju stabala, temeljnica molike zauzima 34% sveukupne temelj


nice, a u masi pe´nje se na 36%. Smreka pokazuje odnos od 55%, 48% i 49%, a bor


17%, 18% , te 15%. Razabire se, da molika u gornjoj smjesi ima relativno najveću


drvnu masu. Priloženi podaci pokazuju, da molika preferira sjeverne ekspozicije, ali


nasuprot smreke traži više sunca. To potvrđuje činjenica, da se smreka povlači u niže


dijelove strana, gdje je kako dnevna tako i godišnja insolacija kratkotrajnija.


Tako se ponaša u opisanoj šumi molika, kojoj autori namjenjuju zadaću proširivanja
pojasa šuma istiskivanjem krivulja, te da se tako mjesto vegetacije sa samom
zaštitnom funkcijom dobije i flora od neposredne gospodarske koristi. O. P.


PREGLED ČASOPISA.


»Le chene« ime je novoj francuskoj reviji, koja izlazi kao četvrtgodišnjak počevši
od godine 1931. Reviju izdaje »Šumarsko udruženje za mediteran i kolonije« (Société
forestiere méditerranéenne et coloniale). Šef-redaktor je gospodin A. Magnöin ,


4.43