DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 54     <-- 54 -->        PDF

zajma, nadalje gotovinu od Din 64.840—, koja je uložena na uložnici Državne hirjotekarne
banke, i gotovinu od Din 7.284.—, koja je uložena na uložnici Štedione Savske


banovine.


Kr. banska uprava Savske banovine,


Šef otseka za šumarstv«


K a u d e r s v. r.


ZAKLADE ZA ŠUMARSKO OSOBLJE, NJIHOVE UDOVE I SIROČAD NA PODRUČJU
SAVSKE BANOVINE.


Pod gornjim naslovom bio je u prošlom trobroju odštampan članak, kako su neke
čisto šumarske zaklade bile rješenjem Ministarstva prosvjete i rješenjem prosvjetnog
odjeljenja Kr. banske uprave´ Savske banovine u Zagrebu komasirane sa raznim drugim
zakladama, koje nemaju nikakove veze sa šumarstvom niti sa šumarskim staležem.


Svrha toga članka bila je, da se upozore svi članovi šumarskog društva, koji su
tom nepravednom rješidbom bili pogođeni, da se dignu protiv te rješidbe i da mjerodavni
faktori porade na tome, da se te rješidbe opozovu i spomenute zaklade ili ostave
kao prvobitne zaklade ili da se pripoje postojećoj nakladi za uzgoj djece šumarskih
činovnika. i


Kao što se međutim vidi iz prednjeg saopćenja, šumarski odsjek Kr. banske uprave
u Zagrebu podigao je već prije štampanja toga članka svoj glas protiv spomenute nepravde
(što je meni bilo nepoznato). Radosna srca konstatujem sada uspjeh ove
predstavke Kr. banske uprave u Zagrebu i držim ujedno, da bi te zaklade već mogle
Ja počnu blagotvorno djelovati. Stoga bi bilo potrebno, da se što prije izrade nove ili


ladopune
postojeće zakladnice.
Kako je sada »zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika« narasla za D 70.710,
to je njeno stanje (pribrojiv tu svotu dosadanjem stanju od Din 723.968) ukupno 794.678
Dinara. — To je već vrlo lijepa svota, iz čijih se kamata već mogu da dijele potpore
za djecu šumarskih činovnika.
Školovanje djece je danas za roditelje vrlo velika briga, pa će im te potpore
vrlo olakšati njihovo teško stanje. D. H r a d i 1.


KNJIŽEVNOST


Ing. A. KOSTIĆ — Ing. N. SVEČNIKOV: NIVELMAN. Beograd 1936.


Knjiga obuhvata 504 stranice sa 249 slika. Cijena 120 dinara.


Kad bi se grafički prikazao razvoj geodetske literature na našem jeziku, dobio
bi se dosta interesantan grafikon. Začetak bi mu bio negdje u šestom ili sedmom deceniju
prošlog stoljeća. Što se udžbenik a tiče, koliko mi je poznato, prvi je takav
udžbenik iz geodezije štampan godine 1874 u Zagrebu. To je »Geodezija« Dr. Vjekoslava
Kereškenjija. Podnaslov je knjige: »Uputa u šumsku mjeračinu, poljomjerstvo,
razanje i visinomjerstvo. Za predavanje na šumarsko-gospodarskom učilištu križevaćkom.
« Kereškenji je godine 1862 postao nastavnikom geodezije, matematike i graditeljstva
na križevačkom zavodu. U uvodu svoje knjižice spominje, kako je odmah,
čim je preuzeo dužnost nastavnika, na svoj trošak litografisao predavanja iz geodezije.
Po svoj prilici su ta litografisana predavanja bila prvi udžbenik geode´zjje na našem
jeziku.


»Razanju« je u Kereškenijevoj štampanoj geodeziji posvećeno 13 stranica. Go


dine
1897 štampan je u Beogradu 11 dio »Niže geodezije« profesora Velike škole M. J.


440
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Andonovića. U toj je knjizi, među ostalim, 67 strana posvećeno nivelaciji. A sad evo
u 1936 nalazi se pred nama knjiga Ing. Kostić — Ing. Svečnikova, koja broji preko
500 strana i posvećena je specijalno nivelmanu. Možemo dakle od prilike — u gruboj
aproksimaciji — da kažemo, da se literatura na našem jeziku o nivelaciji u godinama
1874, 1897 i 1936 odnosi kao 13 : 67 : 500.


Ali knjiga Ing. Kostić — Ing. Svečnikov »Nivelman« nije samo po opsegu, već
kud i kamo više po svome sadržaju, po svom jasnom načinu izlaganja, po stručnoj
visini, kojom su tretirana i prikazana sva pitanja nivelacije, nadasve odličan prilog
geodetskoj literaturi na našem jeziku.


Materija knjige podijeljena je u XV odjeljaka. Prvi je odjeljak posvećen osnovnim
pojmovima. Sadrži 6 paragrafa. Naslovi tih paragrafa jesu: Cilj i značaj nivelmana —
Nivoske površine — Apsolutne visine — Pravi i prividni horizont — Relativne visine


— Metode geometrijskog nivelanja (nivelanje s kraja i iz sredine) — Utje´caj sferoidr
nog oblika Zemlje na određivanje visinskih razlika.
U drugom se odjeljku izlaže, kako se, kad se radi o visinskom određivanju točaka
na većoj teritoriji, mora nivelacija da stepenuje shodno geodetskom principu »iz velikog
u malo«. Taj odjeljak u glavnom objašnjava pojmove o nivelmanskim stranama, o nivelmanskim
vlakovima i mrežama, o generalnom i detaljnom nivelmanu, te o nivelmanu
visoke´ točnosti, o preciznom, tehničkom i dopunskom nivelmanu.


Treći je odjeljak jedan od najvećih. Posvećen je instrumentima za nivelanje. Najprije
su obrađeni sastavni dijelovi. Teorija libele i durbina (optika) iznesena je na cea
80 stranica. Vrlo je dobro, što su autori tu partiju štampali sitnotiskom. Time su istakli
materiju, koja je u ostalom dijelu knjige obrađena i koja je krupnije odštampana.
Iznašanjem teorije leća (sočiva) i durbina, a nanose novijeg durbina sa konstantnom
dužinom (sa t. zv. unutarnjim fokusiranjem), dali su autori koncizan osnov svojim
daljnjim izlaganjima.


Tipovi instrumenata za nivelanje i način njihove rektifikacije obrađen je u dva
zasebna paragrafa unutar trećeg odjeljka. Od ta dva paragrafa jedan |ie posvećenobičnim
(rekao bih konvencionalnim´), drugi pak specijalnim tipovima instrumenata.
Od običnih obrađeno je cea 10 raznih tipova. Od specijalnih je najprije prikazan Zeiss-
Wildov instrumenat sa biaksialnim durbinom, unutarnjim fokusiranjem i specijalnim
sistemom prizmi za očitavanje nivelacione libele. Napose i Zeissov tip III za precizne
nivelmane, koji ima na objektivu staklenu planparalelnu ploču. S tom se pločom može
vizura paralelno da pomiče. Pomak se očitava na dobošu vijka, kojim se ploča okreće
oko svoje horizontalne osi. Time je omogućeno očitavanje dijelova na letvi, koji su
manji od najmanjeg intervala. Zatim je prikazan jedan Fennelov tip, također sa planpločom,
ali tako konstruisan, da se u durbinu uz sliku letve ´odmah vidu i slika libele
kao i podjela doboša. Nadalje je prikazana konstrukcija ing. Heckmanna kao i instrumenat,
koji se za precizne nivelmane upotrebljava u Francuskoj (sa jahaćom libelom
i zasebnim sistemom prizmi uz libelu).


Četvrti odjeljak posvećen je nivelmanskim letvama. Vrste letava — Upoređenje
letava sa normalnom mjerom.


Peti odjeljak prikazuje nivelmanske repere t. j . razne načine stabilizovanja odnosno
obilježavanja visinskih fiksnih točaka. Najprije je prikazano, kako visinske´ točke obilježava
Vojno geografski institut, koji provodi precizni nivelman 1 reda. Zatim se opisuju
reperi katastra. Prikazani su i reperi Vojno-geografskog instituta u Beču, kao i reperi,
kakovi se upotrebljavaju u Engleskoj, Francuskoj, Norveškoj, pa čak i reperi Argentine.


Kako je poznato, normalni reper t. j . normalna visinska točka, od koje se računaju
nadmorske visine u Jugoslaviji, nalazi se u Trstu na molu Sartorio. Tamo postoji maregraf,
koji bilježi vodostaj mora. Iz duljeg niza sistematskih opažanja uzet je srednji
vodostaj za nulu nadmorskih visina. Po tom srednjem vodostaju određena je visina
normalnog repéra. Na njega je Vojno-geografski institut u Beču vezao svoje nadmors´e


441
ŠUMARSKI LIST 8/1936 str. 56     <-- 56 -->        PDF

visine, a na potonje i naš Vojno-geografski institut u Beogradu. Normalni reper u Trstu


leži 3,3520 m iznad srednjeg vodostaja mora. Horizont, od koga se u Jugoslaviji


računaju apsolutn a visine, leži dakle 3,3520 m ispod tršćanskog normalnog repéra.


Al: zapravo, često se ono, što ljudi isprva smatraju apsolutnim, najednom dokaže


kao relativno. Tako je na primjer opća jedinica za mjerenje dužina meta r nekada


bio određen kao desetmilijunti dio zemaljskog meridijanskog kvadranta. Učinjene su


i točne normalne mjere. Po njima je metarski sistem uveden u život. Ali najednom, kad


je metar već bio prilično uveden, konstatovalo se, da on nije desetmilijunti dio kva


dranta, već 10,000.856-« dio (Bessel 1841) odnosno 10,002.166-ti dio kvadranta (1906).


Dakle danas više ne vrijedi definicija, da je metar desetmiljunti dio kvadranta, već da


je on jednak razmaku crtica na prototipu (normalnoj mjeri), koja se čuva u Parizu.


Nešto slična se´ dešava kod svih t. zv. apsolutnih mjera, pa i kod apsolutni h


visina. Konstatovalo se naime, da srednji vodostaj mora nije konstantna, već promjenjiva


veličina. Istraživanja podataka maregrafa u Marseill-u i Brestu pokazala su, da je


srednji vodostaj mora od 1860 do 1906 prosječno rasao za % mm godišnje. Dakle isto


tako, kako danas više točno ne vrijedi definicija, da je metar desetmilijunti dio kva


dranta, isto tako više točno ne važi definicija, da su nadmorske visine apsolut


ne s obzirom na srednji vodostaj mora. One su zapravo relativne visine, izračunate


na bazi t. zv. normalnog repéra.


Šesti odjeljak govori o generalnom nivelmanu. Možda bi bilo bolje taj nivelman


nazvati osnovnim.
!


Sedmi odjeljak nosi naslov: precizni nivelman i nivelman visoke točnosti. Prema


zaključku Geodetske internacionalne unije iz 1912 ima se smatrati od visoke1 točnosti


onaj nivelman, kod kojega vjerojatna sistematska greška na 1 km ne iznosi više od -j


1 mm, a vjerojatna
sistematska greška -f- 0.2 mm na km. Podnaslovi u ovome odjeljku
jesu: Metoda nivelanja, gdje se primjenjuje očitavanje sa sva tri konca pri nagnutoj
vizuri. — Nivelanje po načinu Seibta — Nivelanje instrumentom tipa Zeiss — Postupak
kod nivelanja u Francuskoj.
Osmi odjeljak analizira greške kod nivelanja. Razmotreno je 30 raznih izvora


grešaka. Greške su razvrstane u slijedeće grupe: 1) greške čitanja uslijed .netočn´o,g


ocjenjivanja podjele na letvi (istraživanja Reincherza, Voglera, Kummera, Jordana,


Eggerta) ; 2) greške uslijed nagnutosti letve, savijanja letve, netočne podjele, odnosno


greške vezane uz letvu; 3) greške vezane uz libelu; 4) greške1 uslijed nagnute vertikalne


osi instrumenta; 5) greške uslijed popuštanja podmetača pod letvama i popuštanja


stativa; 6) greške, koje su uslovljene atmosferskim okolnostima; 7) greške uslijed ne


jednakog osvjetljenja letava. Odjeljak se završava sa poglavljem o određivanju naj


povoljnijeg odstojanja instrumenta do letve u vezi sa greškom čitanja na letvi.


Deveti odjeljak govori o točnosti nivelmana i o zakonima, po kojima se gomilaju


greške. Obrazloženi su internacionalni obrasci, po kojima se računaju srednje siste


matske i slučajne greške na jedinicu dužine (km). Navedena su i (dozvoljena odstu


panja za razne vrsti nivelmana.


Deseti odjeljak razmatra utjecaj refrakcije.


Jedanajsti daje ortonometrijsku teoriju prema prof. Jordanu. Nivoske površine


naime nisu međusobno paralelne.


Dvanajsti odjeljak posvećen je obradi rezultata nivelanja: Uvođenje popravaka


za t. zv. metar-letve t. j . eliminisanje grešaka letvine podjele — Popravke za nepara


lelnost vizure — Oblrazovanje visinskih razlika.


Trinajsti odjeljak obuhvata 70 stranica. U njemu se prikazuje izravnavanje nivelmanskih
vlakova i nivelmanske mreže po teoriji najmanjih kvadrata.
Četrnajsti odjeljak posvećen je nivelmanu gradova i varošica.
Zadnji — petnajsti — odjeljak prikazuje t. zv. detaljni nivelman t. j . nivelman,
za koji se traži razmjerno najmanja točnost (Linijsko nivelanje uzdužnih profila, plošna.


443